Biologia

Cita prèvia


Si necessitau fer un tràmit presencialment, heu de sol·licitar cita prèvia clicant a https://citaprevia.uib.es/.
 

Informació de la matèria

Estructura de l'examen

En el cas concret de les Illes Balears, la prova de Biologia consisteix en:

 • Dos models, dels quals l'alumne n'escull íntegrament un.
 • Cinc preguntes a cada model, de 2 punts cadascuna. En alguns casos, la pregunta estarà constituïda per subpreguntes.

Blocs temàtics (adaptats de la matriu d’especificacions):

 • Bloc 1: la base molecular i fisicoquímica de la vida (% recomanat sobre el total: 20%)
 • Bloc 2: la cèl·lula viva. Morfologia, estructura i fisiologia cel·lular (% recomanat sobre el total: 25%)
 • Bloc 3: Genètica i evolució (% recomanat sobre el total: 25%)
 • Bloc 4: El món dels microorganismes i les seves aplicacions. Biotecnologia (% recomanat sobre el total: 20%)
 • Bloc 5: L’autodefensa dels organismes. La immunologia i les seves aplicacions (% recomanat sobre el total: 10%)

Atesa la disparitat de tants per cents recomanats de pes, i la coincidència de 5 blocs temàtics i 5 preguntes a la prova, el contingut de les preguntes es distribuirà com segueix:

 • Una pregunta sobre continguts del bloc 1
 • Dues preguntes sobre continguts dels blocs 2 i 5, indistintament
 • Una pregunta sobre continguts del bloc 3
 • Una pregunta sobre continguts del bloc 4.

Tipologies de les preguntes:

 • Definicions i classificacions
 • Qüestions obertes de debat sobre els continguts
 • Interpretació de resultats experimentals
 • Discussió i resolució de problemes.

Procediments:

 • Interpretar gràfics
 • Interpretar taules
 • Interpretar esquemes
 • Interpretar fotografies
 • Fer gràfics
 • Fer taules
 • Fer esquemes
 • Aplicar el codi genètic
 • Petits càlculs senzills
 • Interpretar pedigrís.

Criteris generals d'avaluació

Aspectes generals per avaluar:

 • Coneixement
 • Comprensió
 • Aplicació
 • Anàlisi i valoració crítica
 • Lectura, interpretació i elaboració de gràfics i taules
 • Formulació d'hipòtesis
 • Capacitat de síntesi, expressió, sintaxi i gramàtica.

Les respostes s'han d'ajustar a l'enunciat de la pregunta. A més de valorar el contingut de la resposta, es tindrà en compte la claredat en l'exposició dels conceptes, dels processos, dels passos que cal seguir i de les hipòtesis, l'ordre lògic, l'ús correcte dels termes científics i la contextualització segons l'enunciat. A més, també es valorarà l'ús d'esquemes, sobretot quan es demanin explícitament.

La resposta que suposi una confusió greu o un disbarat afectarà negativament la puntuació de la pregunta concreta.

En cas que una pregunta plantegi una resposta que tingui una probabilitat molt alta de ser contestada correctament a l'atzar, no es donarà puntuació total si no es dóna o justifica la raó de la resposta.

Els problemes (si n'hi ha) no demanen la realització de càlculs llargs; s'hi valorarà l'exposició dels passos seguits (raonaments i càlculs). Els càlculs s'han de resoldre correctament i sense errades. Si l'exercici no està totalment resolt, es puntuarà en funció de les parts realitzades.

En les respostes obertes cal que l'alumne mostri una adequada capacitat de comprensió de les qüestions plantejades i organitzi de forma lògica la resposta, tot analitzant i utilitzant les variables en joc. També es valorarà el grau de pertinença de la resposta, el que l'alumne diu (i no solament el que hauria de dir o simplement es deixa) i les mancances manifestes sobre el tema en qüestió.

Informació addicional de la matèria

Professor designat per la universitat

suport