Segona Llengua Estrangera II (Alemany)

Cita prèvia


Si necessitau fer un tràmit presencialment, heu de sol·licitar cita prèvia clicant a https://citaprevia.uib.es/.
 

Infomació de la matèria

Estructura de l'examen

 • Cada model de la prova presentarà dues opcions diferents amb la mateixa estructura, entre les quals l'estudiant n'haurà de triar una.
 • La prova contindrà una part pràctica.
 • Hi haurà preguntes de tots els blocs de continguts, bé dins cada opció en cas de ser un nombre reduït de blocs, o entre les dues opcions en cas contrari.

Cada una s'articula a partir d'un text inicial de comprensió escrita en el qual es basen totes les preguntes. Les instruccions i les preguntes de l'examen són formulades en alemany i hauran de ser respostes en alemany sense ajut del diccionari ni de cap altre material didàctic. S'hauran de respondre al mateix full d'examen.

La prova consta de les cinc parts següents:

 • Preguntes de comprensió escrita (vertader/fals). Es valora que l'alumnat sigui capaç de seleccionar la informació que li és requerida. Els alumnes han de respondre dos enunciats de comprensió escrita sobre el text inicial de l'examen.
 • Preguntes obertes de comprensió escrita . Aquesta activitat requereix una resposta oberta de l'alumnat. Les dues preguntes tenen com a objectiu avaluar el nivell de comprensió escrita, com també la capacitat d'expressar-se d'una manera gramaticalment correcta. Els alumnes no poden copiar literalment les respostes del text ni tampoc expressar la seva opinió personal, sinó que han de respondre d'acord amb el contingut del text.
 • Gramàtica : S'avaluaran els coneixements gramaticals de l'alumnat. Consta de 10 apartats.
 • Vocabulari : Tres preguntes avaluen els coneixements lèxics dels examinands.
 • Redacció : Es tracta de fer un comentari personal de 120-150 paraules aproximadament relacionat amb el tema del text.

Criteris generals d'avaluació

 • Preguntes de comprensió escrita (vertader/fals): 1 punt.
  • 0,5 punts per a cada resposta correcta.
  • Les respostes incorrectes no es penalitzaran
 • Preguntes obertes de comprensió escrita : 1 punt. 0,5 per cada resposta correcta.
 • Gramàtica : 2,5 punts.
  • 0,25 punts per a cada resposta correcta.
  • Les respostes incorrectes no es penalitzaran.
 • Vocabulari : 1,5 punts.
  • 0,5 punts per a cada resposta correcta.
  • Les respostes incorrectes no es penalitzaran.
 • Redacció : fins a 4 punts. Els punts es concedeixen segons els criteris següents:
  • fins a 2 punts per la competència gramatical (sintàctica, morfològica i ortogràfica),
  • fins a 1 punt per la competència de l'estructuració textual (coherència, utilització i domini dels connectors, etc.),
  • i fins a 1 punt per la fluïdesa expressiva i la riquesa lèxica.

Professora especialista d'Universitat

suport