Resum de la PAU per a preinscripció

Qui La persona que hagi realitzat la prova d’accés a la Universitat per a batxillerat i necessiti un document en què consti un resum dels millors resultats obtinguts en diferents convocatòries de les proves d’accés a la Universitat per presentar a processos d’admissió d’altres universitats.
On Si no ho tenen disponible a UIBdigital, es pot sol·licitar presencialment, per telèfon i per correu electrònic al Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica i a les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera.
Quan

A partir de les convocatòries de 2015, les persones que es presenten a les proves d’accés a la Universitat els rebran per correu electrònic una vegada s’hagin publicat els resultats definitius. No és necessari que ho sol·licitin.

Les persones que es varen presentar en convocatòries anteriors i els qui tinguin el document amb codi de verificació electrònica (CVE) caducat ho poden sol·licitar en qualsevol moment.

Cost

Gratuït.

Com
  • Presencialment: al campus us podeu adreçar al Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica o a la Unitat d’Atenció a l’Alumne. També a les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera.
  • Per correu electrònic: a <alumnes@uib.cat> i, si teniu credencials d’UIBdigital i l’adreça electrònica validada, us els enviaran per correu electrònic.
  • Per telèfon: al 971 10 10 70. Us heu d’identificar amb el nom i el DNI. Si teniu credencials d’UIBdigital i l’adreça electrònica validada, us els enviaran per correu electrònic.

Normativa

Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics:

  • Article 18.1.b: «Codi segur de verificació vinculat a l’Administració pública, òrgan o entitat i, si s’escau, a la persona signant del document; en tot cas s’ha de permetre la comprovació de la integritat del document mitjançant l’accés a la seu electrònica corresponent.»
  • Article 30.5: «Les còpies realitzades en suport paper de documents públics administratius emesos per mitjans electrònics i signats electrònicament tenen la consideració de còpies autèntiques sempre que incloguin la impressió d'un codi generat electrònicament o altres sistemes de verificació que permetin contrastar-ne l’autenticitat mitjançant l'accés als arxius electrònics de l'Administració pública, òrgan o entitat emissora.»

Observacions

Aquest document duu incorporat un codi de verificació electrònica (CVE) que permet a qualsevol entitat verificar-ne l’autenticitat mitjançant la Seu Electrònica de la UIB. Per tant, no requereix cap segell de la UIB per ser vàlid.


El document és vigent des de l’emissió i per temps il·limitat; no obstant això, només està disponible per validar-ne l'autenticitat durant tres anys des de la data d’emissió. En cas que hagi passat la data per validar-ne l’autenticitat, es pot sol·licitar un nou document amb un nou codi.

Contacte

  • Per telèfon: 971 10 10 70.
  • Per correu electrònic: <alumnes@uib.cat>.