Informació general de la PBAU

Cita prèvia


Si necessitau fer un tràmit presencialment, heu de sol·licitar cita prèvia clicant a https://citaprevia.uib.es/.
 

Qui hi té accés?

Amb prova d'accés superada

Tots hi tenen accés.

 • Per millorar la nota d'accés, es poden presentar a la prova de batxillerat per a l'accés a la universitat.
 • Per millorar la nota d'admissió, es poden presentar directament al bloc d'admissió de la prova.

Consultau els paràmetres corresponents a les matèries de l’avaluació/prova de batxillerat per a l'accés a la universitat:

Sense prova d'accés superada

Amb currículum LOMQE (Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre)

No tenen accés als estudis de grau. Han de superar la prova de batxillerat per a l'accés a la Universitat.

Amb currículum anterior a la LOMQUE, obtingut els anys 2016 o 2017

Els alumnes que hagin obtingut el títol de batxiller l’any 2016 o els que ho han obtingut l’any 2017 amb assignatures soltes (currículum anterior a la LOMQE) tenen accés als estudis de grau sense necessitat de fer la prova de batxillerat per a l’accés a la Universitat.

Han de superar la prova de batxillerat per a l'accés a la Universitat si volen competir a l’admissió de la UIB amb les mateixes condicions que els alumnes que tenen una prova d’accés superada.

No es poden presentar únicament al bloc d’admissió sense tenir la prova d'accés superada.

Amb títol de batxiller obtingut abans de l’any 2016

No tenen accés als estudis de grau. Han de superar la prova de batxillerat per a l'accés a la Universitat.

Batxillerat europeu

Tenen accés als estudis de grau, sense necessitat de fer la prova de batxillerat per a l'accés a la Universitat.

Es poden presentar directament al bloc d’admissió de la prova per incrementar la nota d’admissió.

Diploma de batxillerat internacional

Tenen accés als estudis de grau, sense necessitat de fer la prova de batxillerat per a l'accés a la Universitat.

Es poden presentar directament al bloc d’admissió de la prova per incrementar la nota d’admissió.

Títols, diplomes o estudis de batxillerat procedents de sistemes educatius d’estats membres de la UE que compleixen requisits per accedir a les seves universitats

Títols, diplomes o estudis de batxillerat procedents de sistemes educatius d’estats membres de la UE o d’altres estats amb els quals s’hagin subscrit acords internacionals aplicables sobre això, en règim de reciprocitat, sempre que aquests compleixin els requisits acadèmics exigits en els seus sistemes educatius per accedir a les seves universitats.

Tenen accés als estudis de grau, sense necessitat de fer la prova de batxillerat per a l'accés a la Universitat.

Es poden presentar directament al bloc d’admissió de la prova per incrementar la nota d’admissió.

Títols, diplomes o estudis de batxillerat procedents de sistemes educatius d’estats membres de la UE que NO compleixen requisits per accedir a les seves universitats

Títols, diplomes o estudis equivalents al títol de batxillerat del sistema educatiu espanyol, procedents de sistemes educatius d’estats membres de la Unió Europea o d’altres estats amb els quals s’hagin subscrit acords internacionals aplicables sobre això, en règim de reciprocitat, quan els estudiants NO compleixin els requisits acadèmics exigits en els seus sistemes educatius per accedir a les seves universitats.

Tenen accés als estudis de grau, sense necessitat de fer la prova de batxillerat per a l'accés a la Universitat.

Han de superar la prova de batxillerat per a l'accés a la Universitat si volen competir a l’admissió de la UIB amb les mateixes condicions que els alumnes que tenen una prova d’accés superada.

No es poden presentar directament al bloc d’admissió sense tenir la prova d'accés superada.

Títols, diplomes o estudis obtinguts o realitzats en sistemes educatius d’estats que no siguin membres de la UE, homologats o equivalents al títol de batxiller

Títols, diplomes o estudis obtinguts o realitzats en sistemes educatius d’estats que no siguin membres de la UE amb els quals NO s’hagin subscrit acords internacionals per al reconeixement del títol de batxillerat en règim de reciprocitat, homologats o declarats equivalents al títol de batxiller

Tenen accés als estudis de grau, sense necessitat de fer la prova de batxillerat per a l'accés a la Universitat.

Han de superar la prova de batxillerat per a l'accés a la Universitat si volen competir a l’admissió de la UIB amb les mateixes condicions que els alumnes que tenen una prova d’accés superada.
No es poden presentar directament al bloc d’admissió sense tenir la prova d'accés superada.

 

Informació general de la prova

Què és?

La prova de batxillerat per a l'accés a la Universitat (PBAU) és la prova d'accés destinada a atorgar un requisit d’accés a les persones amb el títol de batxiller i no és necessària per obtenir el títol. L’han de fer exclusivament els estudiants que vulguin accedir a estudis universitaris.

Aquesta prova versarà sobre les matèries generals cursades del bloc de les assignatures troncals de segon curs de batxillerat.

Estructura de la prova

Estructura de la PBAU

Bloc d'accés

Els estudiants s'examinaran de les següents matèries:

 • Història d’Espanya o Història de la Filosofia. La triaran quan s'inscriguin a la prova
 • Llengua Castellana i Literatura II
 • Llengua Catalana i Literatura II
 • Llengua Estrangera II (la cursada a segon de batxillerat)
 • La matèria específica obligatòria de la modalitat elegida*
*Matèria específica obligatòria de modalitat

Segons la modalitat elegida els estudiants s'han d'examinar de:

Modalitat / Via Matèria
Arts . Via d'Arts Plàstiques, Imatge i Disseny Dibuix Artístic II
Arts . Via de Música i Arts Escèniques Anàlisi Musical II o Arts Escèniques II
Arts (Disposició addicional segona Ordre PJC/39/2024) Fonaments de l'Art II (regulada en el RD 1105/2014 i al Decret 35/2015 a les Illes Balears)
Ciències i Tecnologia Matemàtiques II o Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II
General Ciències Generals
Humanitats i Ciències Socials Llatí II o Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II
Alumnat que hagi obtingut el títol de Batxiller d'acord amb el que estableix l'article 23 del Reial decret 243/2022 (disposició addicional tercera de l’Ordre PJC/39/2024) Podran substituir la matèria obligatòria de modalitat per la matèria que no hagin escollit prèviament, entre Història d'Espanya i Història de la Filosofia

Bloc d'admissió

Qui vulgui millorar la nota d'admissió podrà examinar-se de fins a tres matèries de modalitat de segon curs de batxillerat.

Les matèries de modalitat de les quals es poden examinar els alumnes per millorar la nota d’admissió són les següents:

 • Anàlisi Musical II* (sempre que no s'hagi elegit al bloc d'accés en la mateixa convocatòria)
 • Arts Escèniques II* (sempre que no s'hagi elegit al bloc d'accés en la mateixa convocatòria)
 • Biologia
 • Ciències Generals* (sempre que no s'hagi elegit al bloc d'accés en la mateixa convocatòria)
 • Cor i Tècnica Vocal II
 • Dibuix Artístic II* (sempre que no s'hagi elegit al bloc d'accés en la mateixa convocatòria)
 • Dibuix Tècnic Aplicat a les Arts Plàstiques i al Disseny II
 • Dibuix Tècnic II
 • Disseny
 • Empresa i Disseny de Models de Negoci
 • Física
 • Fonaments Artístics* (sempre que no s'hagi elegit al bloc d'accés en la mateixa convocatòria)
 • Geografia
 • Geologia i Ciències Ambientals
 • Grec II
 • Història de la Música i de la Dansa
 • Història de l'Art
 • Història de la Filosofia** (sempre que no s'hagi elegit al bloc d'accés en la mateixa convocatòria)
 • Història d'Espanya** (sempre que no s'hagi elegit al bloc d'accés en la mateixa convocatòria)
 • Literatura Dramàtica
 • Llatí II* (sempre que no s'hagi elegit al bloc d'accés en la mateixa convocatòria)
 • Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II* (sempre que no s'hagi elegit al bloc d'accés en la mateixa convocatòria)
 • Matemàtiques II* (sempre que no s'hagi elegit al bloc d'accés en la mateixa convocatòria)
 • Moviments Culturals i Artístics
 • Química
 • Segona Llengua Estrangera II (Alemany o Francès)
 • Tècniques d'Expressió Graficoplàstiques
 • Tecnologia i Enginyeria II
Avís
* Per al procés d’admissió a la UIB, aquestes matèries ponderaran —indistintament del bloc (accés o admissió) on s’hagin fet—, sempre que estiguin superades i ponderin per als estudis que es volen cursar.
** Per al procés d’admissió a la UIB, aquestes matèries únicament ponderaran per a l’admissió si s’han fet al bloc d’admissió, sempre que estiguin superades i ponderin per als estudis que es volen cursar.

- Consultau els paràmetres de ponderació de les matèries per als estudis oficials de grau de la UIB -

Informació de les matèries

Tipus de matrícula

Per tenir dret a examinar-se de la PBAU les persones han d’haver formalitzat i pagat prèviament la matrícula dins els terminis publicats a la convocatòria.

Hi ha dos tipus de matrícula: completa i lliure.

Matrícula completa

Inclou la matrícula de les matèries del bloc d’accés i fins a 3 matèries addicionals d’entre les matèries del bloc d’admissió.

La matèria de modalitat matriculada en el bloc d'accés no es pot matricular en el bloc d'admissió en la mateixa convocatòria.

Per poder formalitzar la matrícula completa cal tenir el títol de batxiller.

Si un alumne vol millorar la seva nota d’accés en convocatòries posteriors, haurà de formalitzar una matrícula completa.

Matrícula lliure

Inclou fins a un màxim de 3 matèries del bloc d’admissió.

Per poder formalitzar una matrícula lliure cal tenir una prova d’accés de batxillerat superada (la PBAU, la PAU o equivalent), batxillerat internacional, batxillerat europeu, o bé tenir el títol de tècnic superior o equivalent.

Convocatòries

Cada any es faran dues convocatòries: una ordinària que se celebrarà el mes de juny i una altra extraordinària.

Els estudiants han de fer la PBAU, tant en la convocatòria ordinària com en l’extraordinària, en l’àmbit territorial de l’administració educativa en la qual hagi finalitzat els estudis que li permetin accedir a la prova, al lloc que determini cada administració educativa.

Els alumnes que es presentin en successives convocatòries per tal de superar l’avaluació final, millorar la qualificació o canviar d’opció o modalitat, ho poden fer en l’àmbit de gestió de l’administració educativa en la qual resideixin o en la qual van finalitzar els seus estudis.

Exàmens

- En breu s'actualitzarà aquesta pàgina -

Normes generals per a la realització de la prova

En breu s'actualitzarà el contingut d'aquesta plana

Exempció de la prova de Llengua Catalana i Literatura II

L’examen de Llengua Catalana i Literatura II en el bloc d’accés de la PBAU és obligatori tal com estableix l’article 3.3 del Reial decret 310/2016, de 29 de juliol. Ara bé, n’estaran exempts les persones que estiguin exemptes de ser avaluades d’aquesta matèria en el batxillerat d’acord amb la normativa vigent o bé aquelles persones que acreditin que fa menys de tres anys que viuen en un territori de parla catalana i no tinguin cap qualificació prèvia de llengua catalana.

Acreditació de l'exempció de la prova de Llengua Catalana

 • Els estudiants del sistema educatiu espanyol que cursen o han cursat els estudis a centres de les Illes Balears:
  • Han de comunicar-ho al centre educatiu en el moment de la matrícula
 • Els estudiants del sistema educatiu espanyol de centres de fora de les Illes Balears i els estudiants de sistemes educatius estrangers amb titulacions homologades al títol de batxiller:

Estudiants amb necessitats de suport

 En breu s'actualitzarà el contingut d'aquesta plana

Qualificació

La nota de la PBAU serà la mitjana de les qualificacions dels exàmens realitzats, corresponent a les matèries que integren el bloc d’accés. Aquesta nota es calcularà en una escala de 0 a 10 punts amb tres xifres decimals arrodonides a la mil·lèsima més pròxima i, en cas d’equidistància, a la superior.

Si la persona està exempta de Llengua Catalana i Literatura II, aquesta matèria no formarà part de la seva mitjana. 

Revisió de la qualificació

Es podrà sol·licitar per UIBdigital a la Comissió Organitzadora la revisió de la qualificació obtinguda en un o diversos exàmens de la PBAU.

El termini de presentació de les sol·licituds serà de tres dies hàbils, comptats a partir de la data de publicació dels resultats provisionals.

Els exàmens seran revisats en el termini màxim de cinc dies hàbils, comptats a partir de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de revisió.

Procediment de revisió

 1. Els exàmens sobre els quals s’hagi presentat una sol·licitud de revisió s’assignaran a un segon corrector diferent del primer que va corregir l’examen.
 2. Aquest segon corrector revisarà en primer lloc si hi ha qualque error material; en aquest cas s’esmenarà l’error.
 3. Si no hi ha error material, aleshores es procedirà a fer una segona correcció.
  1. Si la diferència entre la primera qualificació i la segona és menor de dos punts, la qualificació final de l’examen serà la mitjana aritmètica de les dues qualificacions obtingudes en les dues correccions.
  2. Si la diferència entre la primera qualificació i la segona és igual o superior a dos punts, aleshores es farà una tercera correcció, i la qualificació final serà la mitjana aritmètica de les tres qualificacions.

Les qualificacions finals substitueixen les primeres i, per tant, poden ser iguals, més baixes o més altes que les inicialment atorgades.

Error material

Es considera un error material qualsevol de les següents circumstàncies:

 1. Hi ha exercicis de l’examen que no s’han corregit (o s’han corregit parcialment).
 2. No s’han sumat tots els punts de tots els exercicis o la suma no és correcta.
 3. S’ha registrat erròniament la suma de l’examen.

L’error material potser favorable o desfavorable.

Si l’estudiant que té un error material no està d’acord amb la nova qualificació, podrà presentar una sol·licitud de segona correcció en el termini establert.

Resolució

Finalitzat el procés de revisió, la Comissió Organitzadora, adoptarà la resolució per establir les qualificacions definitives, la publicarà i avisarà els reclamants. Aquesta resolució posa fi a la via administrativa

Visualització dels exàmens

Les persones que hagin demanat revisió podran veure els exàmens revisats una vegada finalitzat tot el procés de revisió.

Consulta i revisions de notes

Obtenció de les paperetes

Podeu sol·licitar els resultats de la prova d’accés i el resum per a preinscripció, ambdós amb codi de verificació electrònica a la Unitat d’Atenció al Alumne o a través del correu <alumnes@uib.cat>.

Nota d'accés

Si l’alumne obté una nota de la PBAU igual o superior a 4 punts, aleshores es podrà calcular la nota d’accés de la següent forma:

La nota d’accés serà la ponderació del 40 per cent la nota de la PBAU i un 60 per cent la qualificació final de l’etapa de batxillerat.

Nota d'accés = 0,6 × QEB + 0,4 × QPBAU

On:

 • QEB: Qualificació final de l’etapa de batxillerat.
 • QPBAU: Qualificació de la PBAU.

L'estudiant tindrà accés a la Universitat si la nota d’accés és igual o superior a 5 punts.

La superació del bloc d’accés té una vigència permanent, és a dir, no caduca.

En el supòsit que es presenti en diferents convocatòries per millorar nota, només es considerarà la qualificació del bloc d'accés més alta obtinguda.

Trasllat d'expedient

Qui ha de fer el trasllat d'expedient

Els estudiants que iniciïn estudis de grau a una altra universitat i han realitzat la PBAU a la UIB, si la universitat de destinació els demana el trasllat d'expedient, poden sol·licitar-lo una vegada que s'hagin publicat les qualificacions definitives.

Procediment

Podeu sol·licitar el trasllat d'expedient de la PBAU des d’UIBdigital>Gestions i serveis>Sol·licituds>Disponibles, adjuntant la carta d’admissió o la matrícula de la universitat de destí.

A continuació es genera el rebut de pagament a UIBdigital>Gestions i serveis>Pagament de rebuts i podreu pagar directament amb targeta o imprimir el rebut i anar a pagar per finestreta.

Finalment, quan l'àrea d'accés hagi comprovat que les dades siguin correctes, a UIBdigital>Gestions i serveis>Pagament de rebuts>Històric tindreu el justificant de pagament del trasllat signat electrònicament per lliurar-lo a la universitat de destí.

Consultes i suggeriments

En cas de dubte, podeu consultar la web d'ajuda: ajuda.uib.cat

Trasllat d'expedient (PBAU)

 

suport