Màster Universitari. Investigació Biomèdica

Any acadèmic 2022-23

Informació general sobre els TFM

El Treball de Fi de Màster (TFM) consisteix en la realització d’un treball acadèmic, inèdit i elaborat específicament per a aquesta finalitat, on l’estudiant ha d’aplicar, de manera individual i sota la supervisió d’un o més tutors, competències adquirides al llarg de la titulació, i que permet, en funció dels perfils de cada pla d’estudis, l’avaluació de la capacitat professional, formativa i/o d’iniciació a la recerca de l’estudiant.

A continuació podeu consultar la informació referent a cada una de les fases en què es divideix la gestió acadèmica i administrativa del TFM d'acord amb l'Acord del Comitè de Direcció del Centre d'Estudis de Postgrau pel qual s'aprova el Reglament propi per a l'elaboració i avaluació dels treballs de fi de màster universitari a la Universitat de les Illes Balears que entra en vigor l’any acadèmic 2020-21.

Matrícula del treball de fi de màster

L’estudiant s’ha de matricular de l’assignatura de TFM dins els terminis de matrícula o d’ampliació de matrícula establerts pel CEP abans de poder procedir a les següents fases del procés. Així mateix, cada titulació pot definir les condicions i els requisits que els estudiants han de complir per poder-se matricular al TFM (si escau, aquests requisits s’indicaran a la guia docent del TFM i a l’apartat d’informació específica de la titulació).

El nombre màxim de matrícules per superar el TFM és de quatre, més una matrícula addicional que serà concedida per la direcció del CEP, previ vistiplau de la direcció del màster.

Quan la defensa del TFM no es pugui dur a terme durant la primera matrícula vigent, l’estudiant es podrà matricular per tutela acadèmica l’any acadèmic immediatament posterior per poder efectuar la defensa del treball. La matrícula per tutela acadèmica comptarà com a segona matrícula i, una vegada finalitzat el període de tutela sense haver superat el TFM, les matrícules següents seran ordinàries.

En qualsevol cas, si s’efectua la defensa del TFM i el treball obté una qualificació de suspens, l’estudiant haurà de fer una nova matrícula ordinària sense poder optar a la matrícula per tutela acadèmica.

Assignació de propostes i tutors

Cada titulació publicarà la llista de propostes o línies generals sobre les quals els estudiants matriculats al TFM de la titulació podran elaborar el treball. Les propostes o línies constaran d’un o diversos professors que puguin ser tutors.

Les propostes s’assignaran seguint el procediment establert per cada titulació (si escau, aquest procediment s’indicarà a l’apartat d’informació específica de la titulació), i és responsabilitat de cada un dels tutors vetllar per la qualitat acadèmica del TFM.

Inscripció del projecte del treball de fi de màster

La inscripció del TFM constitueix un contracte docent entre l’estudiant i el tutor o els tutors.

Una vegada assignada la proposta de TFM a un estudiant, aquest formalitzarà la inscripció del treball dins els terminis establerts per a cada titulació (vegeu l’apartat d’informació específica de la titulació), mitjançant l’aplicació telemàtica https://postgrau.uib.es/tfm, que permetrà a l’estudiant fer el seguiment de la seva sol·licitud.

Cal tenir en compte que a la sol·licitud d’inscripció l’estudiant ha de:

 • Fer constar el títol provisional del treball (sense emprar majúscules, excepte en els casos necessaris).
 • Fer constar el nom i els cognoms de cada un dels tutors i les adreces electròniques respectives (ha de comprovar que aquestes adreces són correctes, ja que aquest serà el mitjà a través del qual els tutors hauran d’acceptar la tutela del TFM per completar la inscripció del treball).
 • Adjuntar un guió del treball en format PDF i d’una grandària inferior a 100 MB.

Podreu fer el seguiment de la sol·licitud a la mateixa aplicació.

Lliurament del treball de fi de màster

L’acte de lliurament del TFM s’estén com la sol·licitud d’avaluació del TFM que fa l’estudiant.

El TFM es podrà lliurar dins els terminis establerts per cada titulació (vegeu l’apartat d’informació específica de la titulació per a més informació), sempre que l’estudiant tingui acceptada la sol·licitud d’inscripció i hagi pagat les taxes de matrícula i de gestió.

El lliurament del TFM consta de dues accions. En primer lloc, l’estudiant ha de fer la sol·licitud d’avaluació a l'aplicació telemàtica https://postgrau.uib.es/tfm, on podrà fer el seguiment de tot el procés. En aquest punt cal tenir en compte que:

 • Cal adjuntar la memòria del TFM en un únic document PDF seguint les normes establertes per cada titulació (la grandària d’aquest PDF ha de ser inferior a 100 MB).
 • La portada de la memòria ha de respectar el format de portada del TFM establert per als estudis de màster de la UIB.
 • Si el treball conté fitxers annexos en altres formats (àudio, vídeo, etc.) que no es poden incorporar al PDF de la memòria, aquests també es poden adjuntar a la sol·licitud en suport electrònic.
 • L’estudiant també haurà d’emplenar la llicència de distribució del TFM per indicar si accepta que el treball estigui en lliure accés o no al repositori institucional per poder consultar-lo públicament.

La segona acció necessària per completar el lliurament del TFM consisteix a lliurar la memòria del treball en format PDF (exactament la mateixa que s’ha lliurat al punt anterior) a la tasca que el responsable del TFM hagi designat a tal efecte a l’assignatura de TFM d'Aula digital de la titulació. Mitjançant l’ús de programes de detecció de plagi es revisarà el TFM i es generarà un informe que estarà a disposició de cada un dels tutors i dels membres del tribunal que hagin d’avaluar el treball, i que podrà ser tingut en consideració a l’hora d’acceptar el lliurament del TFM, així com en l’avaluació per part del tribunal.

Defensa del treball de fi de màster

La presentació i defensa del TFM és obligatòriament un acte públic en el qual l’estudiant farà una exposició oral davant un tribunal format, com a mínim, per tres membres: un president, un secretari i un vocal. Un cop acabada l’exposició, el tribunal obrirà un torn de qüestions sobre aspectes relacionats amb el treball.

La defensa pública del TFM s’haurà de dur a terme dins els terminis que estableixi cada titulació (vegeu l’apartat d’informació específica de la titulació per a més informació). Per poder dur a terme la defensa del TFM l’estudiant ha d’haver superat tots els altres crèdits necessaris per a l’obtenció del títol. Sens perjudici de l’anterior, un estudiant podrà defensar el TFM amb un màxim d’una assignatura no superada si així s’estableix a les directrius específiques del TFM de la titulació publicades a la seva pàgina web (vegeu l’apartat d’informació específica de la titulació).

La titulació pot designar un o diversos tribunals de TFM. En cas que la titulació designi un tribunal específic per a cada TFM, aquesta designació s’ha de fer en el termini màxim de deu dies hàbils a partir de la data en què hagi finalitzat el dipòsit del treball. Una vegada ha estat informat de la designació, el president del tribunal (o el responsable del TFM o la direcció de la titulació) convocarà els altres membres, el tutor o els tutors i l’estudiant per a la presentació i defensa del treball en un màxim de deu dies hàbils.

En circumstàncies excepcionals en què el TFM contingui informació que pugui tenir la consideració de confidencial, el procediment per a la presentació i defensa pública es podrà modificar seguint les indicacions de l’article 10 del Reglament per a l’elaboració i avaluació dels treballs de fi de màster universitari a la Universitat de les Illes Balears. Per acollir-se a les especificacions dels TFM sotmesos a processos de protecció de dades o resultats, en el moment de lliurar el treball, l’estudiant o els tutors han de fer una sol·licitud raonada adreçada al CEP.

Avaluació del treball de fi de màster

Cada titulació establirà els criteris d’avaluació del TFM, que es faran públics per a cada any acadèmic i seran tinguts en compte pel tribunal a l’hora de qualificar el TFM (vegeu l’apartat d’informació específica de la titulació per a més informació). Un cop acabada la presentació i defensa del TFM, el tribunal deliberarà sobre el grau d’acompliment de l’estudiant i determinarà la qualificació del treball, que s'incorporarà al seu expedient.

Recursos sobre plagi acadèmic i Turnitin.

Recursos a la web de la biblioteca de la UIB: Definició, normativa i altres temes realacionats amb el plagi i com evitar-ho.

Integritat acadèmica, plagi i com incorporar les idees d'altres als nostres treballs: Autora: González Teruel, Aurora - Data: 2019 - (Innovació Educativa Universitat de València) Vídeo a youtube.

Informació sobre com accedir als informes de Turnitin: Webminar UIB Turnitin.

Recursos per als tutors del treball de fi de màster

Atès que la primera passa per al control del plagi l'han de fer les persones que tutelen el TFM, és convenient que els tutors del treball revisin la secció "Recursos sobre plagi acadèmic i Turnitin" d'aquesta pàgina web.

Guia per als tutors del treball de fi de màster

Informació específica dels TFM del Màster Universitari. Investigació Biomèdica

No hi ha disponible informació específica del TFM per a aquesta titulació.

Treballs de fi de màster defensats

Enllaç al repositori institucional (DSPACE).

 • Development of an in vitro fibroblast hypoxia protocol
 • Discovering key host factors in SARS-CoV-2 infection
 • Dissociació tissular per analitzar l'expressió de PATJ en les cèl·lules del cervell en el context de l'ictus isquèmic i en processos de diferenciació neuronal
 • Efectos del tratamiento con Seleno-L-Metionina y Seleno-L-Cistina en el estado oxidativo en líneas de cáncer de colon
 • Effects of a palmitic acid and fructose-rich diet on lung fibrosis and inflammation markers in aged mice
 • Estilo de vida y hábitos alimentarios en el desarrollo de cáncer de colon
 • Generation of glioblastoma cell lines with constitutive luciferase expression through lentivirus-mediated infection
 • Identification of potential stage-dependent biomarkers of colon cancer in plasma and adipose tissue
 • Mitochondria response to obesity-related inflammation in a breast cancer 3D culture approach
 • Characterization of breast cancer cell crossing through the endothelial barrier during metastasis
 • EFFECT OF SIRT3 SILENCING ON INFLAMMATION IN BREAST CANCER CELL LINES
 • Endothelial dysfunction in diabesity: role of sex hormones
 • ESTUDIO INMUNOHISTOQUÍMICO DE LA FUNCIÓN MITOCONDRIAL EN CANCER DE COLON
 • Impact of epicatechin and theobromine in ROS production and the inflammation profile of colon cancer cells
 • Mitochondria and metastasis. Role of ERRalpha in colon cancer
 • SIRT1 silencing as modulator of oxaliplatin effects in colon cancer cells
 • THE EFFECT OF SIRT3 SILENCING ON THE SENESCENSE OF BREAST CANCER CELL LINES
 • Alteración del secretoma en el tejido adiposo gonadal de ratas macho diabésicas
 • Drug repurposing approach to identify and validate potential drug candidates in vitro for glioblastoma based on different molecular subtypes
 • Generación de modelos celulares con pérdida de función de RhoE mediante el uso de shRNA-vectores lentivirales
 • Modifications of the mitochondrial functionality in colonospheres. Response to oxaliplatin
 • Oxidative stress and inflammation gene expression profiles in mammosphere formation. Response to cisplatin
 • Protective mechanisms of 17ß-estradiol against hepatic lipotoxicity
 • Role of mitochondrial function of lung mesenchymal stem cells in idiophatic pulmonary fibrosis
 • Study of the role of visceral adipose tissue in colon cancer
 • Survival influence of SIRT3 targets and regulators expression in breast cancer
 • Analysis of changes in immune cells lipid fingerprint after their in-vitro activation
 • Efecto de los estrógenos en la resistencia hepática a la insulina y la función mitocondrial en ratas ZDF.
 • Effects of active compounds present in beer on oxidative stress in colon cancer cells.
 • Modulation of macrophage polarization by titanium implant surfaces
 • Caracterización del efecto molecular de fenotiazinas antipsicóticas en células de glioma: Estudio del potencial cooperativo con temozolomida.
 • Desarrollo de una metodología para evaluar el riesgo de cristalización de ácido úrico en orina humana (RCAU). Estudio de los efectos del consumo de distintos productos derivados del cacao en el riesgo de cristalización del ácido úrico en or
 • Effects of genistein on the gene expression related to inflammation in breast cancer cell lines
 • Effects of genistein on the mitochondrial function and the antioxidant response in human colon cancer cells
 • Effects of hop-derived prenylflavonoids on mitochondrial function of SW620 colon cancer cells
 • Estudio de la proteína surfactante D como posible biomarcador en pacientes SAHS pediátricos
 • Mitochondrial functionality is regulated by alkylphosphocholines in human colon cancer cells
 • Nuevas aplicaciones biológicas de las cicloescuaramidas: estudio de sus efectos sobre líneas celulares
 • Study of antioxidant response and mitochondrial function on I, II, III and IV stages in biopsies of colon cancer
 • Study of the inflammatory state in tumor tissue of colorectal cancer patients depending on the stage
 • Validation of a transfection protocol to study the functionality of small RNAs in the U-2932 cell line of diffuse large cell B lymphoma
 • Role of receptor tyrosine kinases and Rho GTPase mediated signaling in the regulation of the invasive phenotype in malignant gliomas