Màster Universitari. Investigació Biomèdica

Any acadèmic 2023-24

Consulta els terminis de preinscripció, admissió i matrícula per al curs 2023-24 d'aquest màster.
Podeu consultar aquesta informació per l'oferta per a l'any acadèmic: 2022-23.

Perfil d'ingrés i criteris d'admissió

El perfil d'ingrés recomanat o idoni per al Màster Universitari en Investigació Biomèdica és el de graduat o llicenciat en alguna de les següents matèries:

 • Ciències Biomèdiques, Biomedicina Bàsica i Experimental, Bioquímica, Bioquímica i Biologia Molecular,
 • Farmàcia, Medicina, Biotecnologia, Biologia, Biologia Humana, Microbiologia, Genètica, Odontologia, Veterinària, Química,
 • Infermeria, Podologia, Fisioteràpia, Nutrició Humana i Dietètica.

És a dir, aquest màster universitari està obert a titulats amb una formació bàsica en Ciències de la Salut, Biologia Molecular i Bioquímica que vulguin especialitzar-se o iniciar-se en la investigació en biomedicina, de tal manera que puguin abordar i resoldre els problemes la resolució dels quals demani la investigació biomèdica.

En cas de tenir estudis diferents dels esmentats anteriorment, és recomanable estar en possessió d'una titulació de grau que tingui un mínim de 80 crèdits ECTS en matèries afins a la biomedicina (bioquímica, genètica, fisiologia, microbiologia, farmacologia, etc.), per tal d'assegurar uns coneixements adequats dels principis de la biologia, en el seu vessant molecular, cel·lular, tissular, orgànica i sistèmica. En cas de dubte, la Comissió Acadèmica del Màster supervisarà la idoneïtat del perfil d'ingrés de l'alumnat.

Les llengües vehiculars del postgrau seran el castellà, català i anglès.

Requisits d'accés

El Centre d'Estudis de Postgrau (CEP) de la UIB estudiarà i comprovarà si el sol·licitant reuneix els requisits d'accés, és a dir, si la seva titulació o titulacions el faculten per accedir a ensenyaments oficials de màster, i li notificarà la resolució. Es tindran en compte els següents requisits d'accés, d'acord amb l'article 16 del RD 861/2010, de 2 de juliol, pel qual es modifica el RD 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials:

 1. Per accedir als ensenyaments oficials de màster serà necessari estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d'educació superior pertanyent a un altre Estat integrant de l'Espai Europeu d'Educació Superior que faculti en el mateix per a l'accés a ensenyaments de Màster.
 2. Així mateix, podran accedir-hi els titulats de sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la Universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau. L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ que estigui en possessió l'interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster.
Requisits i criteris d'admissió

Un cop comprovat que el sol·licitant té accés a ensenyaments oficials de màster, el CEP remetrà la seva sol·licitud a l'òrgan d'admissió, que és la Comissió acadèmica del màster sol·licitat, perquè l'avaluï i resolgui l'admissió del sol·licitant a aquest màster.

Posteriorment, el CEP enviarà al sol·licitant una comunicació amb la resolució d'admissió i amb les dates en què ha de fer la matrícula.

Per emetre la resolució d'admissió al màster es tindran en compte els següents requisits i criteris d'admissió, d'acord amb l'article 17 del RD 861/2010, de 2 de juliol, pel qual es modifica el RD 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

Requisits d'admissió

Com que a més del castellà i el català s'utilitzarà l'anglès com a llengua vehicular del màster, s'estableix com a requisit d'admissió estar en possessió d'un nivell d'anglès equivalent al nivell B2, segons el marc comú europeu de referència (MECR) per a les llengües: aprenentatge, ensenyament, avaluació (Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, 2002).

La justificació d'aquest nivell es durà a terme per una de les següents vies:

 • Certificats o diplomes que pugui presentar l'alumne i que siguin equivalents al nivell B2, segons el marc comú europeu de referència (MECR) per a les llengües: aprenentatge, ensenyament, avaluació (Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, 2002).
 • Haver cursat i superat una assignatura de 6 crèdits de la titulació que dóna accés al màster, impartida i avaluada en anglès.
 • Aprovar l'assignatura específica de llengua anglesa aplicada a la nostra branca de coneixement del pla d'estudis de grau en Bioquímica de la UIB (English for Science) i que té un valor acadèmic de 6 crèdits.
Criteris d'admissió

Es consideren els següents criteris per a la valoració de mèrits dels sol·licitants que vulguin ser admesos en el màster:

 • Nota mitjana de l'expedient acadèmic dels estudis que s'hagin cursat amb anterioritat, donant preferència a les titulacions enumerades en el "Perfil d'ingrés recomanat o idoni"
 • Anys d'experiència professional en l'àmbit de la investigació biomèdica. S'obté el màxim de puntuació amb dos anys d'experiència.

Per a la seva correcta valoració, el candidat haurà de presentar la documentació requerida, degudament acreditada, d'acord amb el que estableixi l'òrgan d'admissió.

Els mèrits dels sol·licitants es valoraran de manera ponderada de la següent manera:

 • Nota mitjana de l'expedient acadèmic, un 85% de la valoració total.
 • Anys d'experiència professional en l'àmbit, un 15% de la valoració total.

Si després d'aplicar els percentatges de ponderació hi ha un empat entre algun dels candidats, el desempat es realitzarà tenint en compte:

 • Grau d'accés al màster amb el següent ordre de preferència:
  • Graus en Ciències Biomèdiques, Biomedicina Bàsica i Experimental, Bioquímica, Bioquímica i Biologia Molecular
  • Graus en Farmàcia, Medicina
  • Graus en Biotecnologia, Biologia, Biologia Humana, Microbiologia, Genètica
  • Graus en Odontologia, Veterinària
  • Grau en Química
  • Graus en Infermeria, Podologia, Fisioteràpia, Nutrició Humana i Dietètica
 • Ordre de data d'inscripció en el màster.

 

Objectius acadèmics i professionals

L'objectiu principal del Màster Universitari en Investigació Biomèdica és formar investigadors competents en l'àmbit de la investigació en Biomedicina, amb una sòlida preparació científica, avançada, multidisciplinària i integradora de la Bioquímica, Biologia Molecular i Biologia Cel·lular de la Salut i la Malaltia.

La formació del Màster està dirigida a la investigació translacional competitiva que contribueixi a un millor coneixement sobre les bases moleculars de la patologia humana, així com al descobriment i desenvolupament de nous procediments preventius, diagnòstics i terapèutics basats en els coneixements de les Biociències Moleculars.

Per complir aquest objectiu general, els estudis i activitats del Màster permetran:

 1. Aprofundir en el coneixement de les causes i els mecanismes moleculars i cel·lulars implicats en l'etiologia i fisiopatologia de malalties, adquirint una visió integradora.
 2. Adquirir les destreses avançades per al treball en el laboratori experimental dins l'àmbit de la Biomedicina molecular i cel·lular
 3. Conèixer les utilitats i limitacions de les tecnologies actuals en la investigació, diagnòstic, tractament i prevenció de les malalties.
 4. Adquirir els coneixements i la capacitat per identificar problemes, buscar solucions pràctiques i saber aplicar-les en un context d'investigació o d'activitat professional dins l'àmbit de la biomedicina.
 5. Adquirir els coneixements i les destreses per planificar, desenvolupar i interpretar un projecte de recerca dins l'àmbit de la biomedicina.
 6. Adquirir les competències tècniques i científiques que permetin la consecució de resultats precisos i reproduïbles a partir dels quals es puguin treure conclusions vàlides a l'àrea concreta d'especialització dins de l'àmbit de la Biomedicina Molecular.
 7. Demostrar un bon coneixement i una destresa en el maneig de les eines bioinformàtiques bàsiques de major rellevància en la Biomedicina Molecular.
 8. Desenvolupar la capacitat de comunicar i presentar treballs científics, de manera oral i escrit, d'una manera clara i concisa.
 9. Adquirir les destreses requerides per poder continuar l'aprenentatge, al llarg de tota la vida, d'una manera autònoma i autodirigida.
 10. Adquirir una base formativa sòlida per iniciar una carrera investigadora a través de la realització del doctorat o per desenvolupar tasques en l'àmbit de la Biomedicina que no requereixin un títol de metge o d'un títol oficial de metge.
 11. Adquirir una visió multidisciplinar dels abordatges científics als problemes biomèdics, apreciant a més les implicacions ètiques, socials, econòmiques i ambientals de la seva activitat.
 12. Utilitzar competències transversals que dotin de capacitats útils i contribueixin a la formació integral dels investigadors en l'àrea de recerca biomèdica bàsica, abastant tots els aspectes de la seva tasca: esperit crític, activitat creativa, Treball en equip, comunicació, organització i gestió.

Accés a altres estudis i sortides professionals

Doctorat en qualsevol dels programes següents:

 • Doctorat en Recerca Translacional en Salut Pública i Malalties d'Alta Prevalença
 • Doctorat en Nutrició i Ciència dels Aliments

 

Estructura dels estudis

El màster en Investigació Biomèdica de la Universitat de les Illes Balears té 60 ECTS que es distribueixen en tres mòduls: bàsic, optatiu i TFM.

 • Mòdul bàsic (obligatori comú), de 15 ECTS
 • Mòdul optatiu o d'especialització, de 25 ECTS. Les assignatures cursades dins d'aquest mòdul permetran obtenir l'especialització. Cada especialització es compon d'assignatures obligatòries d'especialitat i assignatures optatives d'especialitat.
 • Mòdul de Treball Fi de Màster, de 20 ECTS.

El Màster contempla tres especialitats. Per obtenir qualsevol de les tres especialitats oferides, a més de superar les assignatures corresponents, caldrà que el Treball Fi de Màster es correspongui amb l'àmbit de coneixement de l'especialitat triada, tot això avalat pel tutor.

Estructura MIBM

El mòdulo bàsic, que és obligatori, agrupa les assignatures que proporcionen una formació avançada en els fonaments de la investigació biomèdica i en les tècniques experimentals més utilitzades en biomedicina. També consta d'una assignatura en la qual els diferents grups de recerca de l'àrea de biomedicina impartiran una sèrie de seminaris i explicaran les seves línies de treball, estudis i principals resultats. Aquest mòdul comprèn així el disseny experimental, les eines utilitzades en el desenvolupament i interpretació dels resultats de la recerca (tècniques experimentals, estadístiques i bioinformàtiques), així com aspectes transversals com la comunicació científica, principis ètics i bioseguretat, entre d'altres.

En el mòdul optatiu d'especialització, l'alumne cursarà una sèrie d'assignatures que li permetran especialitzar-se en una de les tres propostes:

A cada especialitat l'alumne ha de cursar una sèrie d'assignatures obligatòries d'especialització (15 crèdits en el cas de les especialitats 1 i 2, i 20 crèdits en el cas de la 3) així com assignatures optatives d'especialització (10 crèdits en les especialitats 1 i 2, i 5 crèdits en la 3).

El mòdul de Treball Fi de Màster, obligatori per a les tres especialitzacions, consisteix en un treball d'investigació a realitzar en un grup de recerca del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut o del Departament de Biologia, o bé en els grups dels instituts d'investigació IUNICS o IdISPa (amb l'autorització de la Comissió Acadèmica del Màster) i la posterior presentació i defensa de la memòria de les activitats realitzades.

Examen final

Els alumnes hauran de realitzar les activitats pròpies de cada assignatura, especificades en la guia docent publicada a l'apartat "Assignatures" i realitzar un Treball Fi de Màster.

Criteris d'avaluació i exàmens

Els alumnes hauran de superar 15 ECTS de matèries obligatòries comunes i 25 ECTS de matèries pròpies de cada especialitat (en els d'Investigació en Càncer i Investigació en Síndrome Metabòlica i Envelliment, 15 són obligatoris d'especialitat i 10 són optatius d'especialitat, mentre que en l'especialitat d'Investigació Transversal en Biomedicina 20 són obligatoris d'especialitat i 5 són optatius d'especialitat) i realitzar un Treball Fi de Màster de 20 ECTS de la temàtica d'especialitat cursada.

Direcció dels estudis

Directores del Màster

Dra. María del Pilar Roca Salom
Telèfon
(34) 971 17 3172
Dra. Ana María Proenza Arenas
Telèfon
(34) 971 17 2808

Coordinadors

Comissió Acadèmica del Màster

La Comissió Acadèmica del Màster estarà constituïda per:

 • El Director de la Titulació
 • Quatre Professors/Investigadors del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut de la Universitat de les Illes Balears involucrats en la docència del Màster.

Aquesta comissió acadèmica del Màster (CAM) té com a funcions:

 • Coordinar el professorat que imparteix docència a la titulació del Màster.
 • Proposar el reconeixement de crèdits a sol·licitud de l'alumne.
 • Seleccionar els candidats a ser admesos al Màster.
 • Assignar tutor i director de Treball Fi de Màster a l'alumne.
 • Qualsevol altra funció que li sigui assignada segons la normativa vigent.

Composició de la Comissió Acadèmica

Presidenta
María del Pilar Roca Salom
Secretari
Daniel Gabriel Pons Miró
Vocals
 • Isabel Lladó Sampol
 • Jordi Oliver Oliver
 • Ana María Proenza Arena