Preus dels estudis de màster

CondicióPercentatge d'exempció o bonificacióDocumentació acreditativa
Becari MECD100% crèdits en primera matrícula
0% assegurança escolar
0% assegurança més grans de 28 anys
0% obertura i manteniment expedient
0% targeta universitària
0% en sol·licitud i resolució de reconeixements
0% en bata i ulleres
0% en certificats i compulses
0% en sol·licitud del títol
- Sol·licitud a la Seu Electrònica del Ministeri d'Educació.
- No és necessari presentar documentació que acrediti ser sol·licitant de beca per formalitzar la matrícula.
- Si es denega, s'ha de pagar l'import íntegre de la matrícula.
Família nombrosa general *50% dels preus acadèmics
0% assegurança escolar
50% assegurança més grans de 28 anys
50% obertura i manteniment expedient
50% targeta universitària
50% en sol·licitud i resolució de reconeixements
0% en bata i ulleres
50% en certificats i compulses
50% en sol·licitud del títol

- Títol o certificat expedit a aquest efecte per l’òrgan competent, d’acord amb el que preveu la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses.
Àmbit d'aplicació dels títols
L'àmbit d'aplicació dels títols que reconeixen la condició de família nombrosa s'estén a tot el territori de l'Estat espanyol, d'acord amb l'article 5.2 de la Llei 40/2003.
- En cas que el títol o certificat corresponent no informi del nombre de fills, s'ha de presentar el Llibre de família o algun altre document que ho indiqui.

Aquesta condició ha d'estar vigent el dia de l'inici del curs acadèmic.

Família nombrosa especial *100% dels preus acadèmics
0% assegurança escolar
100% assegurança més grans de 28 anys
100% obertura i manteniment expedient
100% targeta universitària
100% en sol·licitud i resolució de reconeixements
0% en bata i ulleres
100% en certificats i compulses
100% en sol·licitud del títol

- Títol o certificat expedit a aquest efecte per l’òrgan competent, d’acord amb el que preveu la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses.
Àmbit d'aplicació dels títols
L'àmbit d'aplicació dels títols que reconeixen la condició de família nombrosa s'estén a tot el territori de l'Estat espanyol, d'acord amb l'article 5.2 de la Llei 40/2003.
- En cas que el títol o certificat corresponent no informi del nombre de fills, s'ha de presentar el Llibre de família o algun altre document que ho indiqui.

Aquesta condició ha d'estar vigent el dia de l'inici del curs acadèmic.

Família monoparental general *50% dels preus acadèmics
0% assegurança escolar
50% assegurança més grans de 28 anys
50% obertura i manteniment expedient
50% targeta universitària
50% en sol·licitud i resolució de reconeixements
0% en bata i ulleres
50% en certificats i compulses
50% en sol·licitud del títol

Heu de presentar un d'aquests documents:

- Títol col·lectiu de tota la família o targeta familiar
- Certificat expedit a aquest efecte per l’òrgan competent, d’acord amb el que preveu la normativa vigent.

Àmbit d'aplicació dels títols
L'àmbit d'aplicació dels títols que reconeixen la condició de família monoparental es limita al territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears, d'acord amb l'article 1 de la Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies, sens perjudici que les normes d'altres administracions en reconeguin la validesa, d'acord amb la disposició addicional cinquena de la Llei 8/2018.

-En cas que el títol o certificat corresponent no informi del nombre de fills, s'ha de presentar el Llibre de família o algun altre document que ho indiqui.

Aquesta condició ha d'estar vigent el dia de l'inici del curs acadèmic.

Família monoparental especial *100% dels preus acadèmics
0% assegurança escolar
100% assegurança més grans de 28 anys
100% obertura i manteniment expedient
100% targeta universitària
100% en sol·licitud i resolució de reconeixements
0% en bata i ulleres
100% en certificats i compulses
100% en sol·licitud del títol

Heu de presentar un d'aquests documents:

- Títol col·lectiu de tota la família o targeta familiar
- Certificat expedit a aquest efecte per l’òrgan competent, d’acord amb el que preveu la normativa vigent.

Àmbit d'aplicació dels títols
L'àmbit d'aplicació dels títols que reconeixen la condició de família monoparental es limita al territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears, d'acord amb l'article 1 de la Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies, sens perjudici que les normes d'altres administracions en reconeguin la validesa, d'acord amb la disposició addicional cinquena de la Llei 8/2018.

-En cas que el títol o certificat corresponent no informi del nombre de fills, s'ha de presentar el Llibre de família o algun altre document que ho indiqui.

Aquesta condició ha d'estar vigent el dia de l'inici del curs acadèmic.

Persones amb una discapacitat del 33% o superior100% dels preus acadèmics
0% assegurança escolar
100% assegurança més grans de 28 anys
100% obertura i manteniment expedient
100% targeta universitària
100% en sol·licitud i resolució de reconeixements
0% en bata i ulleres
100% en certificats i compulses
100% en sol·licitud del títol

Heu de presentar un d'aquests documents:

- Resolució o certificat del Centre Base de la conselleria competent en matèria de serveis socials del Govern de les Illes.
- Resolució o certificat expedits per l’Institut de Gent Gran i Serveis Socials (IMSERSO).
- Resolució de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) que reconegui la condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa.
- Resolució del Ministeri d’Economia i Hisenda o del Ministeri de Defensa que reconegui una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

Matrícula d'honor o premi extraordinari al Batxillerat o als CFGS100% crèdits en primera matrícula
0% assegurança escolar
0% assegurança més grans de 28 anys
0% obertura i manteniment expedient
0% targeta universitària
0% en sol·licitud i resolució de reconeixements
0% en certificats i compulses
0% en sol·licitud del títol
- No és necessari presentar documentació addicional.
- Només s’aplica al primer curs de grau.
Premi d'exempció matrícula concedit pel Consell Social UIB o olimpíades100% crèdits en primera matrícula
0% assegurança escolar
0% assegurança més grans de 28 anys
0% obertura i manteniment expedient
0% targeta universitària
0% en sol·licitud i resolució de reconeixements
0% en certificats i compulses
0% en sol·licitud del títol
- No és necessari presentar documentació addicional.
- Només s’aplica al primer curs de grau.
Víctimes d’actes terroristes100% dels preus acadèmics
0% assegurança escolar
100% assegurança més grans de 28 anys
100% obertura i manteniment expedient
100% targeta universitària
100% en sol·licitud i resolució de reconeixements
0% en bata i ulleres
100% en certificats i compulses
100% en sol·licitud del títol
Certificat com a víctima del terrorisme o familiar, emès pel Ministeri de l’Interior, a nom de la persona sol·licitant. En el cas de ser cònjuge o fill del beneficiari, també s’ha de presentar el llibre de família.
Víctimes de violència de gènere100% dels preus acadèmics
0% assegurança escolar
100% assegurança més grans de 28 anys
100% obertura i manteniment expedient
100% targeta universitària
100% en sol·licitud i resolució de reconeixements
0% en bata i ulleres
100% en certificats i compulses
100% en sol·licitud del títol
Original i fotocòpia de la sentència condemnatòria, l’ordre de protecció al vostre favor o, excepcionalment, l’informe del Ministeri Fiscal que indiqui l’existència d’indicis que sou víctima de violència de gènere, fins que es dicti l’ordre de protecció. També podeu presentar una certificació dels serveis socials de l’administració pública competent que indiqui la situació.

En el cas dels fills, s'hi ha d'adjuntar el llibre de família.
Joves tutelats i extutelats en vies d'emancipació100% dels preus acadèmics
0% assegurança escolar
100% assegurança més grans de 28 anys
100% obertura i manteniment expedient
100% targeta universitària
100% en sol·licitud i resolució de reconeixements
0% en bata i ulleres
100% en certificats i compulses
100% en sol·licitud del títol

Certificat acreditatiu corresponent emès pel departament d'assumptes socials del Consell Insular del qual depèn.

Matrícules d'honor d'assignatures cursades a la UIB

s'aplica una reducció a la primera matrícula posterior i pel preu en primera matrícula dels crèdits mencionats amb la matrícula d'honor

No és necessari presentar documentació addicional.
Premi extraordinari de finalització d'estudis oficials0% en certificats i compulses
100% en sol·licitud del títol
- No és necessari presentar documentació addicional.
- No s'aplica a la matrícula.

 * Compatibilitat de títols

Les famílies que puguin tenir la condició de família nombrosa i de família monoparental simultàniament, en cap cas els beneficis de la mateixa naturalesa o tipus poden ser acumulatius, excepte que un reglament així ho disposi.
Reconeixement dels títols de famílies monoparentals d'altres comunitats autònomes

Es reconeixen els títols de famílies monoparentals expedits per altres comunitats autònomes, sempre que existeixi reciprocitat, fins que deixin de vigir. Llavors, es poden renovar a la comunitat autònoma de les Illes Balears d’acord amb aquesta normativa.