Màster Universitari. Polítiques d'Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere

Any acadèmic 2022-23

Informació general sobre els TFM

El Treball de Fi de Màster (TFM) consisteix en la realització d’un treball acadèmic, inèdit i elaborat específicament per a aquesta finalitat, on l’estudiant ha d’aplicar, de manera individual i sota la supervisió d’un o més tutors, competències adquirides al llarg de la titulació, i que permet, en funció dels perfils de cada pla d’estudis, l’avaluació de la capacitat professional, formativa i/o d’iniciació a la recerca de l’estudiant.

A continuació podeu consultar la informació referent a cada una de les fases en què es divideix la gestió acadèmica i administrativa del TFM d'acord amb l'Acord del Comitè de Direcció del Centre d'Estudis de Postgrau pel qual s'aprova el Reglament propi per a l'elaboració i avaluació dels treballs de fi de màster universitari a la Universitat de les Illes Balears que entra en vigor l’any acadèmic 2020-21.

Matrícula del treball de fi de màster

L’estudiant s’ha de matricular de l’assignatura de TFM dins els terminis de matrícula o d’ampliació de matrícula establerts pel CEP abans de poder procedir a les següents fases del procés. Així mateix, cada titulació pot definir les condicions i els requisits que els estudiants han de complir per poder-se matricular al TFM (si escau, aquests requisits s’indicaran a la guia docent del TFM i a l’apartat d’informació específica de la titulació).

El nombre màxim de matrícules per superar el TFM és de quatre, més una matrícula addicional que serà concedida per la direcció del CEP, previ vistiplau de la direcció del màster.

Quan la defensa del TFM no es pugui dur a terme durant la primera matrícula vigent, l’estudiant es podrà matricular per tutela acadèmica l’any acadèmic immediatament posterior per poder efectuar la defensa del treball. La matrícula per tutela acadèmica comptarà com a segona matrícula i, una vegada finalitzat el període de tutela sense haver superat el TFM, les matrícules següents seran ordinàries.

En qualsevol cas, si s’efectua la defensa del TFM i el treball obté una qualificació de suspens, l’estudiant haurà de fer una nova matrícula ordinària sense poder optar a la matrícula per tutela acadèmica.

Assignació de propostes i tutors

Cada titulació publicarà la llista de propostes o línies generals sobre les quals els estudiants matriculats al TFM de la titulació podran elaborar el treball. Les propostes o línies constaran d’un o diversos professors que puguin ser tutors.

Les propostes s’assignaran seguint el procediment establert per cada titulació (si escau, aquest procediment s’indicarà a l’apartat d’informació específica de la titulació), i és responsabilitat de cada un dels tutors vetllar per la qualitat acadèmica del TFM.

Inscripció del projecte del treball de fi de màster

La inscripció del TFM constitueix un contracte docent entre l’estudiant i el tutor o els tutors.

Una vegada assignada la proposta de TFM a un estudiant, aquest formalitzarà la inscripció del treball dins els terminis establerts per a cada titulació (vegeu l’apartat d’informació específica de la titulació), mitjançant l’aplicació telemàtica https://postgrau.uib.es/tfm, que permetrà a l’estudiant fer el seguiment de la seva sol·licitud.

Cal tenir en compte que a la sol·licitud d’inscripció l’estudiant ha de:

 • Fer constar el títol provisional del treball (sense emprar majúscules, excepte en els casos necessaris).
 • Fer constar el nom i els cognoms de cada un dels tutors i les adreces electròniques respectives (ha de comprovar que aquestes adreces són correctes, ja que aquest serà el mitjà a través del qual els tutors hauran d’acceptar la tutela del TFM per completar la inscripció del treball).
 • Adjuntar un guió del treball en format PDF i d’una grandària inferior a 100 MB.

Podreu fer el seguiment de la sol·licitud a la mateixa aplicació.

Lliurament del treball de fi de màster

L’acte de lliurament del TFM s’estén com la sol·licitud d’avaluació del TFM que fa l’estudiant.

El TFM es podrà lliurar dins els terminis establerts per cada titulació (vegeu l’apartat d’informació específica de la titulació per a més informació), sempre que l’estudiant tingui acceptada la sol·licitud d’inscripció i hagi pagat les taxes de matrícula i de gestió.

El lliurament del TFM consta de dues accions. En primer lloc, l’estudiant ha de fer la sol·licitud d’avaluació a l'aplicació telemàtica https://postgrau.uib.es/tfm, on podrà fer el seguiment de tot el procés. En aquest punt cal tenir en compte que:

 • Cal adjuntar la memòria del TFM en un únic document PDF seguint les normes establertes per cada titulació (la grandària d’aquest PDF ha de ser inferior a 100 MB).
 • La portada de la memòria ha de respectar el format de portada del TFM establert per als estudis de màster de la UIB.
 • Si el treball conté fitxers annexos en altres formats (àudio, vídeo, etc.) que no es poden incorporar al PDF de la memòria, aquests també es poden adjuntar a la sol·licitud en suport electrònic.
 • L’estudiant també haurà d’emplenar la llicència de distribució del TFM per indicar si accepta que el treball estigui en lliure accés o no al repositori institucional per poder consultar-lo públicament.

La segona acció necessària per completar el lliurament del TFM consisteix a lliurar la memòria del treball en format PDF (exactament la mateixa que s’ha lliurat al punt anterior) a la tasca que el responsable del TFM hagi designat a tal efecte a l’assignatura de TFM d'Aula digital de la titulació. Mitjançant l’ús de programes de detecció de plagi es revisarà el TFM i es generarà un informe que estarà a disposició de cada un dels tutors i dels membres del tribunal que hagin d’avaluar el treball, i que podrà ser tingut en consideració a l’hora d’acceptar el lliurament del TFM, així com en l’avaluació per part del tribunal.

Defensa del treball de fi de màster

La presentació i defensa del TFM és obligatòriament un acte públic en el qual l’estudiant farà una exposició oral davant un tribunal format, com a mínim, per tres membres: un president, un secretari i un vocal. Un cop acabada l’exposició, el tribunal obrirà un torn de qüestions sobre aspectes relacionats amb el treball.

La defensa pública del TFM s’haurà de dur a terme dins els terminis que estableixi cada titulació (vegeu l’apartat d’informació específica de la titulació per a més informació). Per poder dur a terme la defensa del TFM l’estudiant ha d’haver superat tots els altres crèdits necessaris per a l’obtenció del títol. Sens perjudici de l’anterior, un estudiant podrà defensar el TFM amb un màxim d’una assignatura no superada si així s’estableix a les directrius específiques del TFM de la titulació publicades a la seva pàgina web (vegeu l’apartat d’informació específica de la titulació).

La titulació pot designar un o diversos tribunals de TFM. En cas que la titulació designi un tribunal específic per a cada TFM, aquesta designació s’ha de fer en el termini màxim de deu dies hàbils a partir de la data en què hagi finalitzat el dipòsit del treball. Una vegada ha estat informat de la designació, el president del tribunal (o el responsable del TFM o la direcció de la titulació) convocarà els altres membres, el tutor o els tutors i l’estudiant per a la presentació i defensa del treball en un màxim de deu dies hàbils.

En circumstàncies excepcionals en què el TFM contingui informació que pugui tenir la consideració de confidencial, el procediment per a la presentació i defensa pública es podrà modificar seguint les indicacions de l’article 10 del Reglament per a l’elaboració i avaluació dels treballs de fi de màster universitari a la Universitat de les Illes Balears. Per acollir-se a les especificacions dels TFM sotmesos a processos de protecció de dades o resultats, en el moment de lliurar el treball, l’estudiant o els tutors han de fer una sol·licitud raonada adreçada al CEP.

Avaluació del treball de fi de màster

Cada titulació establirà els criteris d’avaluació del TFM, que es faran públics per a cada any acadèmic i seran tinguts en compte pel tribunal a l’hora de qualificar el TFM (vegeu l’apartat d’informació específica de la titulació per a més informació). Un cop acabada la presentació i defensa del TFM, el tribunal deliberarà sobre el grau d’acompliment de l’estudiant i determinarà la qualificació del treball, que s'incorporarà al seu expedient.

Recursos sobre plagi acadèmic i Turnitin.

Recursos a la web de la biblioteca de la UIB: Definició, normativa i altres temes realacionats amb el plagi i com evitar-ho.

Integritat acadèmica, plagi i com incorporar les idees d'altres als nostres treballs: Autora: González Teruel, Aurora - Data: 2019 - (Innovació Educativa Universitat de València) Vídeo a youtube.

Informació sobre com accedir als informes de Turnitin: Webminar UIB Turnitin.

Recursos per als tutors del treball de fi de màster

Atès que la primera passa per al control del plagi l'han de fer les persones que tutelen el TFM, és convenient que els tutors del treball revisin la secció "Recursos sobre plagi acadèmic i Turnitin" d'aquesta pàgina web.

Guia per als tutors del treball de fi de màster

Informació específica dels TFM del Màster Universitari. Polítiques d'Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere

No hi ha disponible informació específica del TFM per a aquesta titulació.

Treballs de fi de màster defensats

Enllaç al repositori institucional (DSPACE).

 • La gordofobia y sus dimensiones: Proyecto de intervención con perspectiva de género
 • Propuesta de creación de Servicio Residencial para Mujeres en Situación de Exclusión Residencial
 • Propuesta de un programa de educación sexoafectiva feminista para preadolescentes enfocado hacia el autoconocimiento y el establecimiento de relaciones sanas
 • Propuesta didáctica feminista para la prevención de la violencia de género en un aula de 5º de Educación Primaria
 • Casa de acogida Idalia para supervivientes de explotación sexual
 • Cirugía estética. Forma de violencia contra las mujeres
 • Conocimiento y opiniones de los/las profesionales de salud mental sobre Violencia de Género: Propuesta formativa
 • Curso para detectives: La perspectiva de género en la investigación privada
 • Educación afectivo-sexual y educación artística. Una propuesta didáctica para sexto de primaria desde la perspectiva de género
 • Gender Tech: Soluciones digitales para mujeres diseñadas por mujeres
 • Los derechos de las mujeres españolas en el siglo XX: intervención educativa
 • Projecte d'intervenció social per l'apoderament de les dones víctimes de violència de gènere
 • Proposta d?_?intervenció per promoure l?_?autoestima en dones víctimes de violència de gènere
 • Proposta per a incloure la perspectiva de gènere en els delictes contra la llibertat sexual del Codi Penal
 • Propuesta de formación al profesorado de E.S.O. en educación afectivo-sexual integral desde un enfoque de género
 • PROPUESTA DE INTERVENCION DE UN PLAN DE IGUALDAD EN MATERIA DE CORRESPONSABILIDAD DE UNA EMPRESA DE AMBITO PRIVADO
 • Propuesta de intervención en mujeres drogodependientes en fase de reinserción
 • Propuesta de Intervención para la Prevención de la Violencia de Género a partir de un Ciclo de Talleres de Educación Sexual Feminista
 • Propuesta de intervención pública sobre masculinidades. Límites y posibilidades de la acción de los hombres por la igualdad
 • Propuesta de mejora en la intervención grupal psicoeducativa e interseccional para mujeres víctimas de violencia de género
 • Propuesta formativa en salud menstrual como herramienta de prevención de la endometriosis
 • Taller de Educación Afectivo-Sexual en Adolescentes para la Prevención del Consumo de Prostitución
 • Tallers de prevenció de violència intragènere en parelles lèsbiques
 • El bàsquet base femení a Balears: la igualtat com a repte enfront dels rols tradicionals de gènere
 • Empoderamiento de mujeres víctimas de violencias machistas de las zonas rurales del Departamento de Antioquia (Colombia) Talleres ¿Unidas Somos Más¿
 • Interrupción del embarazo en Brasil desde una perspectiva internacional de los derechos de la mujer
 • Introducció dels Estudis de Gènere al Grau d'Educació Primària de la Universitat de les Illes Balears
 • La belleza está en tu cabeza: Intervención para favorecer identidades femeninas positivas tras el cáncer
 • La formación en valores y actitudes como clave para la educación en igualdad entre mujeres y hombres en la adolescencia
 • La prostitución en España: propuestas normativas para una regulación abolicionista
 • La Regulación de la Violencia de Género en España y Brasil
 • Mobbing por maternidad (acoso maternal). Forma de discriminación laboral contra la mujer
 • Programas de rehabilitación del agresor de violencia de género y doméstica como medida de protección de urgencia en la Ley Maria da Penha: una propuesta de lege ferenda
 • Propuesta de adaptación y mejora del protocolo de atención a las víctimas de agresiones sexuales del Hospital Son Llàtzer
 • Propuesta para prevenir la violencia simbólica en secundaria
 • Protocol de prevenció i intervenció de l¿assetjament sexual per als centres d¿educació secundària de les Illes Balears
 • Protocolo para víctimas de violencia de género. Identificación de delitos y proceso judicial
 • Proyecto de intervención para prevenir la violencia de género en mujeres sordas
 • Sexualitat i dones amb diversitat funcional física: cap al coneixement del propi cos
 • Una violación de Derechos Humanos silenciada: el planchado de senos en mujeres camerunesas y de otras regiones africanas
 • Violencia simbólica hacia las mujeres del colectivo LGTB: Una propuesta de intervención teatral
 • Adaptació i aplicació del Curs d¿Afrontament de la Depressió de Lewinsohn per a dones víctimes de violència masclista.
 • Coeducando en sexoafectividad en la adolescencia como estrategia de prevencio¿n de la violencia de ge¿nero
 • El municipalismo ante el sistema prostitucional global: una estrategia para la intervención local
 • Ética del cuidado y educación
 • Formación, capacitación y sensibilización de género a jueces, juezas y fiscales
 • Implantación de una clínica jurídica especializada en Derechos Humanos y Perspectiva de Género. Una estrategia para fortalecer los derechos de las mujeres inmigrantes.
 • Intervención en el contexto de la Acogida Temporal de personas solicitantes de Protección Internacional
 • Intervenció socioafectiva amb perspectiva de gènere dirigida a persones amb diversitat funcional.
 • Mirada fal·locèntrica i invisibilitat femenina: Analisi de la representació de la dona en el cinema actual i la legislació al respecte
 • Programa educativo de Prevención de la Violencia de Género en el Sistema de Justicia Juvenil
 • Propostes d'intervenció per a la revisió de conductes patriarcals en espais mixtos autodenominats feministes
 • Propuestas de mejora en la atención a hijos/as de mujeres víctimas de violencia de género
 • Proyecto de Prevención de la violencia de género para jóvenes en centros socioeducativos a través del Arte
 • Vivir en igualdad de oportunidades mañana, empieza EDUCANDO desde la primera infancia en igualdad de condiciones hoy
 • Atención integral a mujeres víctimas de acoso sexual en el ámbito laboral
 • El Teatro Foro como herramienta de prevención de la violencia de género
 • L'Educació Sexual en Matèria de Gènere
 • Propuesta de formación en prevención y actuación ante las agresiones sexuales dirigida al personal que trabaja en los espacios de ocio nocturnos
 • Propuesta de intervención psicológica grupal para mujeres víctimas de violencia de género
 • Proyecto de Intervención en la Policía Local: Formación en Violencia de Género
 • Proyecto de intervención social dirigido a las mujeres refugiadas víctimas de violencia machista
 • Violencia simbólica en el discurso periodístico de las noticias audiovisuales producidas por el Gobierno de las Islas Baleares (enero-diciembre de 2015)
 • "Proyecto de intervención en igualdad y prevención de violencia de género en jóvenes drogodependientes de Proyecto Hombre"
 • Conte contat, mite desmuntat. Programa d'intervenció de la violència a través de la deconstrucció dels mites de l'amor romàntic per a adolescents.
 • Dones en entorns de prostitució: Prevenció de la violència de gènere i intervenció amb possibles víctimes
 • Formación para la intervención con mujeres en situación de emergencia por violencia de género desde el 112 en Baleares
 • Hacia una educación infantil libre de violencias sexistas en las Islas Baleares
 • Propuesta de intervención con mujeres saharauis con diversidad funcional física: Afrontando el reto de la maternidad
 • Propuesta de Intervención con varones que compran sexo como mejora de la realidad de las personas que lo venden
 • Proyecto de inserción sociolaboral "Mujeres de Andratx adelante".
 • Terapia asistida con animales en mujeres que han padecido violencia de género
 • Atreveix-te amb la igualtat
 • Inclusió de la Igualtat en la primera etapa d¿Educació Primària: Projecte didàctic.
 • La gestación por sustitución desde la perspectiva de los derechos fundamentales de la mujer y del menor
 • LA INTEL·LIGÈNCIA TAMBÉ ÉS BELLA: Què veiem primer, la seva bellessa o la seva capacitat?
 • La Prevenció en adolescents sobre les conductes masclistes perpetuades a través del WhatsApp
 • Professionalització de les dones estrangeres dins el règim domèstic
 • Programa d'intervenció contra el sexisme i la violència de gènere per a Escoltes i Guies
 • Projecte d'intervenció en la salut per a dones immigrants a Mallorca
 • Propuesta de Intervención para el empoderamiento de las mujeres gitanas
 • Protocol d'intervenció psicològica d'orientació feminista amb adolescents víctimes de violència de gènere
 • Dones africanes i violència domèstica: Un programa d'intervenció
 • Els itineraris d'inserció en dones víctimes de violència de gènere des dels Serveis Públics d'ocupació: SOIB i SEPE
 • Encaixant realitats: Visibilitzant a les víctimes de tracta
 • Formació de residents de comare per a la prevenció, detecció i intervenció front a la violència de gènere
 • Formació professional i gènere: estratègies per combatre la segregació de gènere en els cicles formatius de grau mitjà
 • Proyecto coeducativo para madres y padres de niñas y/o niños de 3 a 6 años
 • Taller per a la prevenció de la violència de gènere per a dones a Atenció Primària de Salut
 • (Trans)formant-(nos) en gènere. Una proposta per treballar la perspectiva de gènere amb professorat no universtitari
 • Decàleg de bones pràctiques en l'ús de les xarxes socials per a la prevenció de la violència de gènere en adolescents.
 • El dret a la Igualtat de la Participació Política de les Dones en els partits polítics: disseny d'una Pla d'igualtat en el moviment politic équatorià Aliança País.
 • La publicitat en les cadenes de programació infantil. Anàlisi i Proposta de bones pràctiques des d'una Perspectiva de Gènere
 • Per amor a l'Art
 • Comparativa autonòmica de serveis per a victimes de violència de gènere.
 • Cyberbullying, violènia en un clic. Taller de prevenció del Cyberbullying en adolescents amb perspectiva de gènere.
 • Programa d'intervenció i desenvolupament en competències i Orientació Laboral per a Víctimes de Violència de Gènere.
 • Protocol de detecció e intervenció en una ONG a situacions de violència de gènere.
 • Taller d'autoestima per a víctimes de violència de gènere
 • Xarxes socials: una nova forma de violència de gènere.