Màster Universitari. Polítiques d'Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere

Any acadèmic 2021-22

Consulta els terminis de preinscripció, admissió i matrícula per al curs 2021-22 d'aquest màste.
També podeu veure altres terminis a aquest enllaç.
Podeu consultar aquesta informació per l'oferta per a l'any acadèmic: 2020-21.

Informació general sobre els TFM

El Treball de Fi de Màster (TFM) consisteix en la realització d’un treball acadèmic, inèdit i elaborat específicament per a aquesta finalitat, on l’estudiant ha d’aplicar, de manera individual i sota la supervisió d’un o més tutors, competències adquirides al llarg de la titulació, i que permet, en funció dels perfils de cada pla d’estudis, l’avaluació de la capacitat professional, formativa i/o d’iniciació a la recerca de l’estudiant.

A continuació podeu consultar la informació referent a cada una de les fases en què es divideix la gestió acadèmica i administrativa del TFM d'acord amb l'Acord del Comitè de Direcció del Centre d'Estudis de Postgrau pel qual s'aprova el Reglament propi per a l'elaboració i avaluació dels treballs de fi de màster universitari a la Universitat de les Illes Balears que entra en vigor l’any acadèmic 2020-21.

Matrícula del treball de fi de màster

L’estudiant s’ha de matricular de l’assignatura de TFM dins els terminis de matrícula o d’ampliació de matrícula establerts pel CEP abans de poder procedir a les següents fases del procés. Així mateix, cada titulació pot definir les condicions i els requisits que els estudiants han de complir per poder-se matricular al TFM (si escau, aquests requisits s’indicaran a la guia docent del TFM i a l’apartat d’informació específica de la titulació).

El nombre màxim de matrícules per superar el TFM és de quatre, més una matrícula addicional que serà concedida per la direcció del CEP, previ vistiplau de la direcció del màster.

Quan la defensa del TFM no es pugui dur a terme durant la primera matrícula vigent, l’estudiant es podrà matricular per tutela acadèmica l’any acadèmic immediatament posterior per poder efectuar la defensa del treball. La matrícula per tutela acadèmica comptarà com a segona matrícula i, una vegada finalitzat el període de tutela sense haver superat el TFM, les matrícules següents seran ordinàries.

En qualsevol cas, si s’efectua la defensa del TFM i el treball obté una qualificació de suspens, l’estudiant haurà de fer una nova matrícula ordinària sense poder optar a la matrícula per tutela acadèmica.

Assignació de propostes i tutors

Cada titulació publicarà la llista de propostes o línies generals sobre les quals els estudiants matriculats al TFM de la titulació podran elaborar el treball. Les propostes o línies constaran d’un o diversos professors que puguin ser tutors.

Les propostes s’assignaran seguint el procediment establert per cada titulació (si escau, aquest procediment s’indicarà a l’apartat d’informació específica de la titulació), i és responsabilitat de cada un dels tutors vetllar per la qualitat acadèmica del TFM.

Inscripció del projecte del treball de fi de màster

La inscripció del TFM constitueix un contracte docent entre l’estudiant i el tutor o els tutors.

Una vegada assignada la proposta de TFM a un estudiant, aquest formalitzarà la inscripció del treball dins els terminis establerts per a cada titulació (vegeu l’apartat d’informació específica de la titulació), mitjançant l’aplicació telemàtica https://postgrau.uib.es/tfm, que permetrà a l’estudiant fer el seguiment de la seva sol·licitud.

Cal tenir en compte que a la sol·licitud d’inscripció l’estudiant ha de:

 • Fer constar el títol provisional del treball (sense emprar majúscules, excepte en els casos necessaris).
 • Fer constar el nom i els cognoms de cada un dels tutors i les adreces electròniques respectives (ha de comprovar que aquestes adreces són correctes, ja que aquest serà el mitjà a través del qual els tutors hauran d’acceptar la tutela del TFM per completar la inscripció del treball).
 • Adjuntar un guió del treball en format PDF i d’una grandària inferior a 100 MB.

Podreu fer el seguiment de la sol·licitud a la mateixa aplicació.

Lliurament del treball de fi de màster

L’acte de lliurament del TFM s’estén com la sol·licitud d’avaluació del TFM que fa l’estudiant.

El TFM es podrà lliurar dins els terminis establerts per cada titulació (vegeu l’apartat d’informació específica de la titulació per a més informació), sempre que l’estudiant tingui acceptada la sol·licitud d’inscripció i hagi pagat les taxes de matrícula i de gestió.

El lliurament del TFM consta de dues accions. En primer lloc, l’estudiant ha de fer la sol·licitud d’avaluació a l'aplicació telemàtica https://postgrau.uib.es/tfm, on podrà fer el seguiment de tot el procés. En aquest punt cal tenir en compte que:

 • Cal adjuntar la memòria del TFM en un únic document PDF seguint les normes establertes per cada titulació (la grandària d’aquest PDF ha de ser inferior a 100 MB).
 • La portada de la memòria ha de respectar el format de portada del TFM establert per als estudis de màster de la UIB.
 • Si el treball conté fitxers annexos en altres formats (àudio, vídeo, etc.) que no es poden incorporar al PDF de la memòria, aquests també es poden adjuntar a la sol·licitud en suport electrònic.
 • L’estudiant també haurà d’emplenar la llicència de distribució del TFM per indicar si accepta que el treball estigui en lliure accés o no al repositori institucional per poder consultar-lo públicament.

La segona acció necessària per completar el lliurament del TFM consisteix a lliurar la memòria del treball en format PDF (exactament la mateixa que s’ha lliurat al punt anterior) a la tasca que el responsable del TFM hagi designat a tal efecte a l’assignatura de TFM d'Aula digital de la titulació. Mitjançant l’ús de programes de detecció de plagi es revisarà el TFM i es generarà un informe que estarà a disposició de cada un dels tutors i dels membres del tribunal que hagin d’avaluar el treball, i que podrà ser tingut en consideració a l’hora d’acceptar el lliurament del TFM, així com en l’avaluació per part del tribunal.

Defensa del treball de fi de màster

La presentació i defensa del TFM és obligatòriament un acte públic en el qual l’estudiant farà una exposició oral davant un tribunal format, com a mínim, per tres membres: un president, un secretari i un vocal. Un cop acabada l’exposició, el tribunal obrirà un torn de qüestions sobre aspectes relacionats amb el treball.

La defensa pública del TFM s’haurà de dur a terme dins els terminis que estableixi cada titulació (vegeu l’apartat d’informació específica de la titulació per a més informació). Per poder dur a terme la defensa del TFM l’estudiant ha d’haver superat tots els altres crèdits necessaris per a l’obtenció del títol. Sens perjudici de l’anterior, un estudiant podrà defensar el TFM amb un màxim d’una assignatura no superada si així s’estableix a les directrius específiques del TFM de la titulació publicades a la seva pàgina web (vegeu l’apartat d’informació específica de la titulació).

La titulació pot designar un o diversos tribunals de TFM. En cas que la titulació designi un tribunal específic per a cada TFM, aquesta designació s’ha de fer en el termini màxim de deu dies hàbils a partir de la data en què hagi finalitzat el dipòsit del treball. Una vegada ha estat informat de la designació, el president del tribunal (o el responsable del TFM o la direcció de la titulació) convocarà els altres membres, el tutor o els tutors i l’estudiant per a la presentació i defensa del treball en un màxim de deu dies hàbils.

En circumstàncies excepcionals en què el TFM contingui informació que pugui tenir la consideració de confidencial, el procediment per a la presentació i defensa pública es podrà modificar seguint les indicacions de l’article 10 del Reglament per a l’elaboració i avaluació dels treballs de fi de màster universitari a la Universitat de les Illes Balears. Per acollir-se a les especificacions dels TFM sotmesos a processos de protecció de dades o resultats, en el moment de lliurar el treball, l’estudiant o els tutors han de fer una sol·licitud raonada adreçada al CEP.

Avaluació del treball de fi de màster

Cada titulació establirà els criteris d’avaluació del TFM, que es faran públics per a cada any acadèmic i seran tinguts en compte pel tribunal a l’hora de qualificar el TFM (vegeu l’apartat d’informació específica de la titulació per a més informació). Un cop acabada la presentació i defensa del TFM, el tribunal deliberarà sobre el grau d’acompliment de l’estudiant i determinarà la qualificació del treball, que s'incorporarà al seu expedient.

Recursos sobre plagi acadèmic i Turnitin.

Recursos a la web de la biblioteca de la UIB: Definició, normativa i altres temes realacionats amb el plagi i com evitar-ho.

Integritat acadèmica, plagi i com incorporar les idees d'altres als nostres treballs: Autora: González Teruel, Aurora - Data: 2019 - (Innovació Educativa Universitat de València) Vídeo a youtube.

Informació sobre com accedir als informes de Turnitin: Webminar UIB Turnitin.

Recursos per als tutors del treball de fi de màster

Atès que la primera passa per al control del plagi l'han de fer les persones que tutelen el TFM, és convenient que els tutors del treball revisin la secció "Recursos sobre plagi acadèmic i Turnitin" d'aquesta pàgina web.

Guia per als tutors del treball de fi de màster

Informació específica dels TFM del màster Polítiques d'Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere

No hi ha disponible informació específica del TFM per a aquesta titulació.

Treballs de fi de màster defensats

Enllaç al repositori institucional (DSPACE).

 • El bàsquet base femení a Balears: la igualtat com a repte enfront dels rols tradicionals de gènere
 • Empoderamiento de mujeres víctimas de violencias machistas de las zonas rurales del Departamento de Antioquia (Colombia) Talleres “Unidas Somos Más”
 • Interrupción del embarazo en Brasil desde una perspectiva internacional de los derechos de la mujer
 • Introducció dels Estudis de Gènere al Grau d'Educació Primària de la Universitat de les Illes Balears
 • La belleza está en tu cabeza: Intervención para favorecer identidades femeninas positivas tras el cáncer
 • La formación en valores y actitudes como clave para la educación en igualdad entre mujeres y hombres en la adolescencia
 • La prostitución en España: propuestas normativas para una regulación abolicionista
 • La Regulación de la Violencia de Género en España y Brasil
 • Mobbing por maternidad (acoso maternal). Forma de discriminación laboral contra la mujer
 • Programas de rehabilitación del agresor de violencia de género y doméstica como medida de protección de urgencia en la Ley Maria da Penha: una propuesta de lege ferenda
 • Propuesta de adaptación y mejora del protocolo de atención a las víctimas de agresiones sexuales del Hospital Son Llàtzer
 • Propuesta para prevenir la violencia simbólica en secundaria
 • Protocol de prevenció i intervenció de l´assetjament sexual per als centres d´educació secundària de les Illes Balears
 • Protocolo para víctimas de violencia de género. Identificación de delitos y proceso judicial
 • Proyecto de intervención para prevenir la violencia de género en mujeres sordas
 • Sexualitat i dones amb diversitat funcional física: cap al coneixement del propi cos
 • Una violación de Derechos Humanos silenciada: el planchado de senos en mujeres camerunesas y de otras regiones africanas
 • Violencia simbólica hacia las mujeres del colectivo LGTB: Una propuesta de intervención teatral
 • Adaptació i aplicació del Curs d’Afrontament de la Depressió de Lewinsohn per a dones víctimes de violència masclista.
 • Coeducando en sexoafectividad en la adolescencia como estrategia de prevención de la violencia de género
 • El municipalismo ante el sistema prostitucional global: una estrategia para la intervención local
 • Ética del cuidado y educación
 • Formación, capacitación y sensibilización de género a jueces, juezas y fiscales
 • Implantación de una clínica jurídica especializada en Derechos Humanos y Perspectiva de Género. Una estrategia para fortalecer los derechos de las mujeres inmigrantes.
 • Intervención en el contexto de la Acogida Temporal de personas solicitantes de Protección Internacional
 • Intervenció socioafectiva amb perspectiva de gènere dirigida a persones amb diversitat funcional.
 • Mirada fal·locèntrica i invisibilitat femenina: Analisi de la representació de la dona en el cinema actual i la legislació al respecte
 • Programa educativo de Prevención de la Violencia de Género en el Sistema de Justicia Juvenil
 • Propostes d'intervenció per a la revisió de conductes patriarcals en espais mixtos autodenominats feministes
 • Propuestas de mejora en la atención a hijos/as de mujeres víctimas de violencia de género
 • Proyecto de Prevención de la violencia de género para jóvenes en centros socioeducativos a través del Arte
 • Vivir en igualdad de oportunidades mañana, empieza EDUCANDO desde la primera infancia en igualdad de condiciones hoy
 • Atención integral a mujeres víctimas de acoso sexual en el ámbito laboral
 • El Teatro Foro como herramienta de prevención de la violencia de género
 • L'Educació Sexual en Matèria de Gènere
 • Propuesta de formación en prevención y actuación ante las agresiones sexuales dirigida al personal que trabaja en los espacios de ocio nocturnos
 • Propuesta de intervención psicológica grupal para mujeres víctimas de violencia de género
 • Proyecto de Intervención en la Policía Local: Formación en Violencia de Género
 • Proyecto de intervención social dirigido a las mujeres refugiadas víctimas de violencia machista
 • Violencia simbólica en el discurso periodístico de las noticias audiovisuales producidas por el Gobierno de las Islas Baleares (enero-diciembre de 2015)
 • "Proyecto de intervención en igualdad y prevención de violencia de género en jóvenes drogodependientes de Proyecto Hombre"
 • Conte contat, mite desmuntat. Programa d'intervenció de la violència a través de la deconstrucció dels mites de l'amor romàntic per a adolescents.
 • Dones en entorns de prostitució: Prevenció de la violència de gènere i intervenció amb possibles víctimes
 • Formación para la intervención con mujeres en situación de emergencia por violencia de género desde el 112 en Baleares
 • Hacia una educación infantil libre de violencias sexistas en las Islas Baleares
 • Propuesta de intervención con mujeres saharauis con diversidad funcional física: Afrontando el reto de la maternidad
 • Propuesta de Intervención con varones que compran sexo como mejora de la realidad de las personas que lo venden
 • Proyecto de inserción sociolaboral "Mujeres de Andratx adelante".
 • Terapia asistida con animales en mujeres que han padecido violencia de género
 • Atreveix-te amb la igualtat
 • Inclusió de la Igualtat en la primera etapa d’Educació Primària: Projecte didàctic.
 • La gestación por sustitución desde la perspectiva de los derechos fundamentales de la mujer y del menor
 • LA INTEL·LIGÈNCIA TAMBÉ ÉS BELLA: Què veiem primer, la seva bellessa o la seva capacitat?
 • La Prevenció en adolescents sobre les conductes masclistes perpetuades a través del WhatsApp
 • Professionalització de les dones estrangeres dins el règim domèstic
 • Programa d'intervenció contra el sexisme i la violència de gènere per a Escoltes i Guies
 • Projecte d'intervenció en la salut per a dones immigrants a Mallorca
 • Propuesta de Intervención para el empoderamiento de las mujeres gitanas
 • Protocol d'intervenció psicològica d'orientació feminista amb adolescents víctimes de violència de gènere
 • Dones africanes i violència domèstica: Un programa d'intervenció
 • Els itineraris d'inserció en dones víctimes de violència de gènere des dels Serveis Públics d'ocupació: SOIB i SEPE
 • Encaixant realitats: Visibilitzant a les víctimes de tracta
 • Formació de residents de comare per a la prevenció, detecció i intervenció front a la violència de gènere
 • Formació professional i gènere: estratègies per combatre la segregació de gènere en els cicles formatius de grau mitjà
 • Proyecto coeducativo para madres y padres de niñas y/o niños de 3 a 6 años
 • Taller per a la prevenció de la violència de gènere per a dones a Atenció Primària de Salut
 • (Trans)formant-(nos) en gènere. Una proposta per treballar la perspectiva de gènere amb professorat no universtitari
 • Coeducat, coeducals: Pautes per educar en igualtat de gènere.
 • Decàleg de bones pràctiques en l'ús de les xarxes socials per a la prevenció de la violència de gènere en adolescents.
 • Detecció i prevenció de la violència de gènere: un programa d'educació per a la salut
 • El dret a la Igualtat de la Participació Política de les Dones en els partits polítics: disseny d'una Pla d'igualtat en el moviment politic équatorià Aliança País.
 • Jubilació i salut en les dones.
 • La intervenció amb menors que han patit violència de gènere en l'àmbit familiar
 • La publicitat en les cadenes de programació infantil. Anàlisi i Proposta de bones pràctiques des d'una Perspectiva de Gènere
 • Per amor a l'Art
 • Programa de formació en gènere aplicat a Residents d'Infermeria de Salut Mental
 • "La por em mata" Programa d'intervenció psicològica per a la prevenció i tractament de la violència en processos d'identitat sexual a població infanto adolescent víctimes d'assetjament homofòbic.
 • Comparativa autonòmica de serveis per a victimes de violència de gènere.
 • Cyberbullying, violènia en un clic. Taller de prevenció del Cyberbullying en adolescents amb perspectiva de gènere.
 • Igualtat i prevenció de la violència de gènere en la dona immigrant.
 • Per què ets igual, ets un home.
 • Programa d'intervenció i desenvolupament en competències i Orientació Laboral per a Víctimes de Violència de Gènere.
 • Protocol de detecció e intervenció en una ONG a situacions de violència de gènere.
 • Taller d'autoestima per a víctimes de violència de gènere
 • Xarxes socials: una nova forma de violència de gènere.
 • "Dialegs sal¡udables". Projecte d'intervenció sobre drets i salut sexual i reproductiva a Sojn Gotleu, Palma.
 • Amb les ulleres violetes cap a l'IES.
 • Aproximació a la coeducació mitjançant l'ús de les noves tecnologies.
 • Educar igual per a una realitat igual.
 • Els límits de Globalització. Les continuïtats en la vulnerabilitat social com a forma de violència contre les donaes. El cas de les dones llatinoamericanes a Mallorca.
 • És que no ho veus?
 • L'atenció policial en casos de violència de gènere en el marc de la diversitat cultural i lingüíistica.
 • Ni herois ni villans.
 • Projecte d'intervenció amb dones víctimes de violència de gènere dins l'àmbit penitenciari. Conèixer per canviar, tractar per superar.
 • Si fa mal no és amor.
 • Teràpia assistida amb gossos per a dones i fills/es víctimes de la violència de gènere.
 • Tic i igualtat: una mirada crítica a l'educació.
 • Clarajar
 • Construcció d'un espai cooperatiu entre pares i mares de nins i nines marroquines de 3 a 6 anys, (mitjançant un projecte de mediació intercultural)
 • L'amor no és l'hòstia
 • L'educació en els sentiments: una mesura de prevenció a la violència de gènere
 • No t'embullis amb la violència
 • Nous models de relació
 • Pla d'intervenció i prevenció de la violència de gènere en dones immigrants per els professionals de les OFIMS
 • Programa de prevenció de violència de gènere destinat a joves de l'ESO de Palma
 • Socialització diferencial: educació en valors d'igualtat per a pares i mares
 • Teledexailles vs igualtat i educació
 • Un acostament a la ciudadania total per a les prostitutes de Palma de Mallorca
 • UNICAP: Projecte per la implantació de Polítiques Locals d'Igualtat mitjançant la creació de la Unitat d'Igualtat i Ciutadania de l'Ajuntament de Pollença
 • Connectades al Mon: tallers d'alfabetització digital per dones immigrants
 • Intervenció en els casos de Violència de Gènere en el Punt de Trobada Familiar
 • L'oportunitat d'envellir
 • Nou pas
 • Perquè són tan poques? Al·lotes i al·lots superdotats: similituds i diferències
 • Perspectiva de gènere i formació de grau en Psicologia
 • Trencant motllos
 • Vulgues-te