Màster Universitari en Polítiques d'Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere

Any acadèmic 2024-25

Podeu revisar la informació de l'oferta per a l'any acadèmic 2023-24.
Aquesta versió del pla d’estudis ha començat el procés d'adaptació per modificació de pla l'any acadèmic 2024-25.
Si heu iniciat el màster amb aquesta versió del pla, podeu continuar amb aquest o demanar una adaptació al nou pla mitjançant el procediment d'admissió directa. Consultau la informació sobre el procés d'adaptació per modificació de pla.
Consulta els terminis de matrícula per al curs 2024-25 d'aquest màster.

Perfil d'ingrés i criteris d'admissió

Podran iniciar els seus estudis universitaris en aquest títol aquelles persones que:

 • Estiguin en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior que faculten al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster.
 • Siguin titulades conforme a sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior, prèvia comprovació per la Universitat que aquelles acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau.

D'acord amb la normativa i terminis establerts per la universitat, l'alumnat haurà de prescriure's al màster com a formalitat prèvia la seva matriculació. Si el nombre de sol·licituds supera el nombre màxim d'alumnes/as fixat, la Comissió Acadèmica de la Titulació (CAT) elaborarà una relació per ordre de prelació a partir de la valoració dels dos criteris següents:

 • La nota mitjana obtinguda en l'expedient acadèmic que es prengui com a referència per a l'ingrés del/l'alumne/a en la titulació.
 • El currículum del/l'alumne/a en el qual es valoraran: l'adequació de la seva titulació als àmbits d'especialització del Màster i la formació i activitats de caràcter científic-professional realitzades prèviament i que es adecuan als àmbits d'especialització del màster.

En qualsevol cas, si la CAT ho estima convenient podrà dur-se a terme una entrevista personal amb el/l'aspirant a ser admès en el Màster.

Objectius acadèmics i professionals

L'objectiu general és oferir una formació que permeti als/les futurs/es titulats/des desenvolupar el seu treball en polítiques d'igualtat i/o prevenció de la violència de gènere en el marc legislatiu actual (marcat per la Llei de mesures de protecció integral contra la Violència de Gènere i la Llei d'Igualtat Efectiva entre Dones i Homes) oferint-los les eines conceptuals i metodològiques necessàries per a això. La persona experta en polítiques d'igualtat és aquell o aquella professional que dissenya, dirigeix, coordina, dinamitza, implementa, gestiona i avalua plans, programes, projectes i campanyes d'actuació referits a la igualtat d'oportunitats en diferents àrees i escenaris professionals.

La persona experta en prevenció de la violència de gènere és aquell o aquella professional que dissenya, dirigeix, coordina, dinamitza, implementa, gestiona i avalua plans, programes, projectes i campanyes d'actuació referits a la prevenció i/o eradicació de la violència de gènere en diferents àrees i escenaris professionals. L'objectiu de la titulació que es proposa és formar professionals experts/es en el desenvolupament d'aquestes tasques.

Competències genèriques de la titulació

 1. Desenvolupar les estratègies de treball autònom i investigació i la motivació necessària per formar-autònoma i permanent.
 2. Capacitat d'analitzar els discursos i models polítics que determinen l'exclusió, inclusió i institucionalització de les identitats diferencials (gènere, classe, raça, ètnia, identitat sexual, etc.) en diferents societats.
 3. Capacitat de desenvolupar postures crítiques que permetin a l'alumnat replantejar-se els mecanismes que determinen els processos de construcció identitària en el món contemporani i les estratègies textuals utilitzades per reforçar-los o subvertir-los.
 4. Desenvolupar la capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica i d'adaptar-se a situacions i contextos diferents, transferint aprenentatges.
 5. Capacitat per identificar i resoldre problemes.
 6. Desenvolupar la capacitat d'organització i planificació de l'acció.
 7. Desenvolupar la capacitat de resoldre problemes amb autonomia i seguint un adequat procés de presa decisions.
 8. Conèixer i manejar les tecnologies d'informació i comunicació (TIC) relatives a l'àmbit d'estudi i desenvolupament professional.
 9. Capacitat per manejar tècniques i instruments validats.
 10. Capacitat de comunicació oral i escrita (redacció d'informes o documents).
 11. Capacitat per establir relacions interpersonals hàbils i comunicar-se assertivament.
 12. Capacitat per respectar les aportacions dels altres.
 13. Capacitat d'empatia.
 14. Capacitat per proporcionar retroalimentació als/les destinataris/es i usuaris/es de forma adequada i precisa.
 15. Capacitat per compartir coneixements, recursos i idees amb persones expertes i no expertes en el tema.
 16.  Capacitat per elaborar informes orals i escrits.
 17. Capacitat per treballar en equip, coordinar actuacions i col·laborar eficaçment amb altres, incloent equips interdisciplinaris.
 18. Capacitat per actuar de manera crítica i responsable.
 19. Capacitat per assumir responsabilitats i d'autocrítica, sabent valorar la pròpia actuació personal i coneixent les pròpies competències i limitacions.
 20. Capacitat per desenvolupar i mantenir actualitzades les pròpies competències, destreses i coneixements segons estàndards de la professió.
 21. Capacitat per fer propostes creatives.
 22. Capacitat per implicar-se en processos de millora.
 23. Saber ajustar-se a les obligacions deontològiques de l'acompliment professional.
 24. Desenvolupar un compromís ètic i social, mostrant sensibilitat cap als problemes de les persones i les comunitats i reconeixement la diversitat i la multiculturalitat.

Competències específiques de la titulació

 1. Desenvolupar la capacitat per analitzar la realitat des d'una perspectiva crítica, incorporant l'enfocament de gènere.
 2.  Conèixer els aspectes històric-antropològics, socioeconòmics, psicosocials i biològics del binomi sexe-gènere i els polític-legislatius que afecten el principi d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes.
 3.  Conèixer i aplicar els conceptes clau relacionats amb la igualtat d'oportunitats entre dones i homes.
 4.  Conèixer les polítiques d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes i les institucions, organitzacions i entitats públiques i privades que les desenvolupen a nivell local, nacional i internacional.
 5. Conèixer les metodologies, tècniques d'intervenció i avaluació aplicables a la consecució de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes.
 6.  Identificar diferències, problemes i necessitats relacionades amb la igualtat d'oportunitats entre dones i homes en diversos contextos d'aplicació.
 7. Identificar contextos d'intervenció per a la implementació d'accions positives i de la transversalitat de gènere.
 8.  Anticipar-se a les realitats emergents que impliquin discriminació, especialment en aquelles situacions que generin risc de exclusió social.
 9. Elaborar el discurs teòric sobre la violència de gènere, les seves causes històriques, la seva permanència en l'actualitat i la seva relació amb el patriarcat.
 10. Conèixer les metodologies, tècniques d'intervenció i avaluació aplicables a la prevenció i maneig psicosocial de la violència de gènere.
 11. Conèixer models d'anàlisi i intervenció psicosocial i tècniques de recerca en violència de gènere.
 12. Identificar contextos d'intervenció psicosocial en violència de gènere (prevenció, sensibilització).
 13. Conèixer i manejar adequadament els principals canals d'informació en relació amb la igualtat d'oportunitats entre dones i homes i la violència de gènere.
 14. Desenvolupar la capacitat d'analitzar i sintetitzar la informació en relació amb la igualtat d'oportunitats entre dones i homes i la violència de gènere.
 15. Desenvolupar la capacitat per a dissenyar, implementar, gestionar i avaluar programes, projectes i recursos (materials i humans) tendents a potenciar la igualtat d'oportunitats entre dones i homes.
 16. Desenvolupar la capacitat per a dissenyar, implementar, gestionar i avaluar programes, projectes i recursos (materials i humans) tendents a eradicar la violència de gènere.
 17. Desenvolupar la capacitat per a dissenyar, implementar, gestionar i avaluar programes, projectes i recursos (materials i humans) tendents a pal·liar les conseqüències de la violència de gènere.
 18. Capacitat d'analitzar els discursos i models polítics que determinen l'exclusió, inclusió i institucionalització de les identitats diferencials (gènere, classe, raça, ètnia, identitat sexual, etc.) en diferents societats.
 19. Capacitat de desenvolupar postures crítiques que permetin a l'alumnat replantejar-se els mecanismes que determinen els processos de construcció identitària en el món contemporani i les estratègies textuals utilitzades per reforçar-los o subvertir-los
 20. Capacitat per identificar i resoldre problemes.
 21. Desenvolupar la capacitat d'organització i planificació de l'acció.
 22. Desenvolupar la capacitat de resoldre problemes amb autonomia i seguint un adequat procés de presa decisions.
 23. Desenvolupar les estratègies de treball autònom i investigació i la motivació necessària per formar-autònoma i permanent.
 24. Desenvolupar la capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica i d'adaptar-se a situacions i contextos diferents, transferint aprenentatges.
 25. Capacitat per manejar tècniques i instruments validats.

Accés a altres estudis i sortides professionals

Després de cursar aquest programa de màster, l'alumnat podrà sol·licitar si ho estima convenient ser admès en un programa de doctorat (cada universitat regula a través de les comissions acadèmiques dels seus doctorats els requisits d'accés).

Estructura dels estudis

El pla d'estudis es pot trobar en l'apartat "Assignatures" d'aquest Màster.

Examen final

En cada assignatura de l'apartat "Assignatures" s'establiran els criteris d'avaluació pertinents.

Criteris d'avaluació i exàmens

A cada assignatura s'establiran criteris d'avaluació determinats (veure les fitxes en cada cas).

Al final del màster, l'alumnat realitzarà una defensa pública del Treball Final de Màster.

Direcció dels estudis

Directora

Victoria Aurora Ferrer Pérez
Departament
Telèfon
(34) 971 17 3480

Professores coordinadores

Victoria A. Ferrer Pérez
Departament
Telèfon
(34) 971 17 3480

Professora coordinadora tècnica

Virginia Ferreiro Basurto
Departament
Tècnica del grup d'investigació: "Estudios de género". Departament de Psicologia, UIB.
Telèfon
 (34) 971 17 2043