Màster Universitari. Gestió de Recursos Humans. Intervenció Psicològica i Pedagògica

Any acadèmic 2023-24

Consulta els terminis de preinscripció, admissió i matrícula per al curs 2023-24 d'aquest màster.
Podeu consultar aquesta informació per l'oferta per a l'any acadèmic: 2022-23.

Informació general sobre els TFM

El Treball de Fi de Màster (TFM) consisteix en la realització d’un treball acadèmic, inèdit i elaborat específicament per a aquesta finalitat, on l’estudiant ha d’aplicar, de manera individual i sota la supervisió d’un o més tutors, competències adquirides al llarg de la titulació, i que permet, en funció dels perfils de cada pla d’estudis, l’avaluació de la capacitat professional, formativa i/o d’iniciació a la recerca de l’estudiant.

A continuació podeu consultar la informació referent a cada una de les fases en què es divideix la gestió acadèmica i administrativa del TFM d'acord amb l'Acord del Comitè de Direcció del Centre d'Estudis de Postgrau pel qual s'aprova el Reglament propi per a l'elaboració i avaluació dels treballs de fi de màster universitari a la Universitat de les Illes Balears que entra en vigor l’any acadèmic 2020-21.

Matrícula del treball de fi de màster

L’estudiant s’ha de matricular de l’assignatura de TFM dins els terminis de matrícula o d’ampliació de matrícula establerts pel CEP abans de poder procedir a les següents fases del procés. Així mateix, cada titulació pot definir les condicions i els requisits que els estudiants han de complir per poder-se matricular al TFM (si escau, aquests requisits s’indicaran a la guia docent del TFM i a l’apartat d’informació específica de la titulació).

El nombre màxim de matrícules per superar el TFM és de quatre, més una matrícula addicional que serà concedida per la direcció del CEP, previ vistiplau de la direcció del màster.

Quan la defensa del TFM no es pugui dur a terme durant la primera matrícula vigent, l’estudiant es podrà matricular per tutela acadèmica l’any acadèmic immediatament posterior per poder efectuar la defensa del treball. La matrícula per tutela acadèmica comptarà com a segona matrícula i, una vegada finalitzat el període de tutela sense haver superat el TFM, les matrícules següents seran ordinàries.

En qualsevol cas, si s’efectua la defensa del TFM i el treball obté una qualificació de suspens, l’estudiant haurà de fer una nova matrícula ordinària sense poder optar a la matrícula per tutela acadèmica.

Assignació de propostes i tutors

Cada titulació publicarà la llista de propostes o línies generals sobre les quals els estudiants matriculats al TFM de la titulació podran elaborar el treball. Les propostes o línies constaran d’un o diversos professors que puguin ser tutors.

Les propostes s’assignaran seguint el procediment establert per cada titulació (si escau, aquest procediment s’indicarà a l’apartat d’informació específica de la titulació), i és responsabilitat de cada un dels tutors vetllar per la qualitat acadèmica del TFM.

Realització del TFM en entitats col·laboradores

El TFM es pot realitzar en entitats col·laborades amb les quals s'hagi signat un conveni (model de conveni) i abans s'ha d'haver fet la proposta a <convenis.postgrau@uib.cat>.

Els estudiants que hagin d'elaborar el TFM en una entitat col·laboradora se seleccionaran d'acord amb els termes que s'hagin acordat per mitjà del procediment oportú de selecció indicat a l'addenda del conveni i en funció de les places disponibles per a cada entitat.

L'entitat col·laboradora nomenarà un responsable del programa que impliqui l'estudiant durant el període que duri l'estada, que haurà de garantir l'adequada formació i acollida i la bona gestió de l'activitat educativa.

La UIB nomenarà un tutor, que vetllarà per la qualitat acadèmica del TFM.

S'ha de tenir en compte que la titularitat dels drets de propietat intel·lectual o de propietat industrial del TFM es regularà d'acord amb la normativa vigent en la matèria i, si escau, pel que disposin els convenis signats amb les entitats públiques o privades que hagin pogut contribuir a finançar o facilitar l'execució d'aquests convenis.

Inscripció del projecte del treball de fi de màster

La inscripció del TFM constitueix un contracte docent entre l’estudiant i el tutor o els tutors.

Una vegada assignada la proposta de TFM a un estudiant, aquest formalitzarà la inscripció del treball dins els terminis establerts per a cada titulació (vegeu l’apartat d’informació específica de la titulació), mitjançant l’aplicació telemàtica https://postgrau.uib.es/tfm, que permetrà a l’estudiant fer el seguiment de la seva sol·licitud.

Cal tenir en compte que a la sol·licitud d’inscripció l’estudiant ha de:

 • Fer constar el títol provisional del treball (sense emprar majúscules, excepte en els casos necessaris).
 • Fer constar el nom i els cognoms de cada un dels tutors i les adreces electròniques respectives (ha de comprovar que aquestes adreces són correctes, ja que aquest serà el mitjà a través del qual els tutors hauran d’acceptar la tutela del TFM per completar la inscripció del treball).
 • Adjuntar un guió del treball en format PDF i d’una grandària inferior a 100 MB.

Podreu fer el seguiment de la sol·licitud a la mateixa aplicació.

Lliurament del treball de fi de màster

L’acte de lliurament del TFM s’estén com la sol·licitud d’avaluació del TFM que fa l’estudiant.

El TFM es podrà lliurar dins els terminis establerts per cada titulació (vegeu l’apartat d’informació específica de la titulació per a més informació), sempre que l’estudiant tingui acceptada la sol·licitud d’inscripció i hagi pagat les taxes de matrícula i de gestió.

El lliurament del TFM consta de dues accions. En primer lloc, l’estudiant ha de fer la sol·licitud d’avaluació a l'aplicació telemàtica https://postgrau.uib.es/tfm, on podrà fer el seguiment de tot el procés. En aquest punt cal tenir en compte que:

 • Cal adjuntar la memòria del TFM en un únic document PDF seguint les normes establertes per cada titulació (la grandària d’aquest PDF ha de ser inferior a 100 MB).
 • La portada de la memòria ha de respectar el format de portada del TFM establert per als estudis de màster de la UIB d’acord amb les plantilles següents:
  Portada del TFM [ca]
  Portada del TFM [es]
  Master's Thesis Cover [en]
 • Si el treball conté fitxers annexos en altres formats (àudio, vídeo, etc.) que no es poden incorporar al PDF de la memòria, aquests també es poden adjuntar a la sol·licitud en suport electrònic.
 • L’estudiant també haurà d’emplenar la llicència de distribució del TFM per indicar si accepta que el treball estigui en lliure accés o no al repositori institucional per poder consultar-lo públicament.

La segona acció necessària per completar el lliurament del TFM consisteix a lliurar la memòria del treball en format PDF (exactament la mateixa que s’ha lliurat al punt anterior) a la tasca que el responsable del TFM hagi designat a tal efecte a l’assignatura de TFM d'Aula digital de la titulació. Mitjançant l’ús de programes de detecció de plagi es revisarà el TFM i es generarà un informe que estarà a disposició de cada un dels tutors i dels membres del tribunal que hagin d’avaluar el treball, i que podrà ser tingut en consideració a l’hora d’acceptar el lliurament del TFM, així com en l’avaluació per part del tribunal.

Defensa del treball de fi de màster

La presentació i defensa del TFM és obligatòriament un acte públic en el qual l’estudiant farà una exposició oral davant un tribunal format, com a mínim, per tres membres: un president, un secretari i un vocal. Un cop acabada l’exposició, el tribunal obrirà un torn de qüestions sobre aspectes relacionats amb el treball.

La defensa pública del TFM s’haurà de dur a terme dins els terminis que estableixi cada titulació (vegeu l’apartat d’informació específica de la titulació per a més informació). Per poder dur a terme la defensa del TFM l’estudiant ha d’haver superat tots els altres crèdits necessaris per a l’obtenció del títol. Sens perjudici de l’anterior, un estudiant podrà defensar el TFM amb un màxim d’una assignatura no superada si així s’estableix a les directrius específiques del TFM de la titulació publicades a la seva pàgina web (vegeu l’apartat d’informació específica de la titulació).

La titulació pot designar un o diversos tribunals de TFM. En cas que la titulació designi un tribunal específic per a cada TFM, aquesta designació s’ha de fer en el termini màxim de deu dies hàbils a partir de la data en què hagi finalitzat el dipòsit del treball. Una vegada ha estat informat de la designació, el president del tribunal (o el responsable del TFM o la direcció de la titulació) convocarà els altres membres, el tutor o els tutors i l’estudiant per a la presentació i defensa del treball en un màxim de deu dies hàbils.

En circumstàncies excepcionals en què el TFM contingui informació que pugui tenir la consideració de confidencial, el procediment per a la presentació i defensa pública es podrà modificar seguint les indicacions de l’article 10 del Reglament per a l’elaboració i avaluació dels treballs de fi de màster universitari a la Universitat de les Illes Balears. Per acollir-se a les especificacions dels TFM sotmesos a processos de protecció de dades o resultats, en el moment de lliurar el treball, l’estudiant o els tutors han de fer una sol·licitud raonada adreçada al CEP.

Avaluació del treball de fi de màster

Cada titulació establirà els criteris d’avaluació del TFM, que es faran públics per a cada any acadèmic i seran tinguts en compte pel tribunal a l’hora de qualificar el TFM (vegeu l’apartat d’informació específica de la titulació per a més informació). Un cop acabada la presentació i defensa del TFM, el tribunal deliberarà sobre el grau d’acompliment de l’estudiant i determinarà la qualificació del treball, que s'incorporarà al seu expedient.

Recursos sobre plagi acadèmic, Turnitin i Intel·ligència Artificial.

Recursos a la web de la biblioteca de la UIB: Definició, normativa i altres temes realacionats amb el plagi i com evitar-ho.

Integritat acadèmica, plagi i com incorporar les idees d'altres als nostres treballs: Autora: González Teruel, Aurora - Data: 2019 - (Innovació Educativa Universitat de València) Vídeo a youtube.

Informació sobre com accedir als informes de Turnitin: Webminar UIB Turnitin.

Unlocking the Power of Generative AI Models and Systems such as GPT-4 and ChatGPT for Higher Education: document PDF

Recursos per als tutors del treball de fi de màster

Atès que la primera passa per al control del plagi l'han de fer les persones que tutelen el TFM, és convenient que els tutors del treball revisin la secció "Recursos sobre plagi acadèmic i Turnitin" d'aquesta pàgina web.

Guia per als tutors del treball de fi de màster

Informació específica dels TFM del Màster Universitari. Gestió de Recursos Humans. Intervenció Psicològica i Pedagògica

No hi ha disponible informació específica del TFM per a aquesta titulació.

Treballs de fi de màster defensats

Enllaç al repositori institucional (DSPACE).

 • Análisis y descripción de puestos de trabajo. Empresa Amadiba
 • Aproximación al análisis sobre la desigualdad laboral de género en España durante la COVID 19 y sus causas
 • Dificultades para la inserción laboral de personas con bajos recursos económicos en Argentina
 • Digitalización y transformación del Plan de Acogida de Emaya
 • El perfil del director escolar efectivo: una exploración de las habilidades y características clave
 • Els reptes en l'atracció i retenció del talent del sector TI de les Illes Balears
 • Estudio de la Inteligencia Emocional a través del análisis de necesidades formativas en el departamento de Recursos Humanos de Palma Activa y propuesta formativa
 • La implementación de las situaciones de aprendizaje a partir de la LOMLOE. Una propuesta de comunicación en una escuela primaria
 • Propuesta de Formación de Formadores sobre el Onboarding - McFormación: Curso sobre la Incorporación de Empleados/as
 • Diseño de una Website para mejorar los procesos de selección en una cadena hotelera
 • Diseño de un Escape Room para un proceso de selección
 • El diseño del trabajo y la satisfacción laboral en el sector hotelero: una propuesta de intervención basada en el job crafting
 • El teletrabajo: propuesta de implementación
 • Estrategias de mejora de la felicidad laboral en las organizaciones
 • Estudio de la satisfacción laboral y propuestas de intervención en el colectivo de camareras de pisos
 • Estudio sobre la calidad del teletrabajo en la empresa Habitissimo
 • Job crafting y la gestión del tiempo como inicio en el rediseño de tareas para los oficiales de cuenta de una institución bancaria
 • La Salud Laboral en el sector sanitario a través de un enfoque de Género. Propuestas de adecuación respecto a los riesgos psicosociales de las trabajadoras de la Sanidad Pública y su integración en los Planes de Igualdad
 • Pla d'acollida per a noves incorporacions en el DOIP
 • Programa de gestió emocional per terapeutes de Projecte Home
 • Propuesta formativa dirigida a la dirección técnica deportiva basada en la mejora de habilidades directivas y en la prevención y detección de situaciones de riesgo de exclusión social
 • Protocolo de trabajo emocional en ONGs: buenas prácticas
 • Proyecto formativo destinado al personal teleoperador del Call Center de Fundació Balear d'Innovació Tecnològica
 • Responsabilidad social corporativa de Smy Hotels
 • Síndrome del burnout en profesionales sanitarios durante la época del Covid-19. Revisión sistemática
 • Análisis de necesidades formativas y propuesta de mejora en la cadena hotelera Hipotels
 • Clima organizacional y clima enfocado en el servicio
 • Como evaluar las competencias socioemocionales
 • Competencias profesionales necesarias para un teletrabajo eficaz
 • Diseño de un plan de mejora de la comunicación para una empresa de ingeniería
 • Disseny d'un programa de formació per la millora de l'eficàcia dels equips de treball de l'Administració Pública
 • El reto de la retención y fidelización del talento en el ámbito tecnológico
 • El salario emocional: concepto, tipos, ventajas de su aplicación y usos actuales
 • El síndrome de Burnout en las organizaciones sanitarias durante la época del Covid 19. Revisión sistemática en Pubmed (abril, 2020 – enero, 2021)
 • Entrenamiento en competencias de liderazgo
 • Gestión de equipos de trabajo para el cambio organizacional. Experiencia en el centro de día y servicio residencial para personas con diversidad funcional (Mater)
 • Gestión de la felicidad en la organización desde una perspectiva multidimensional, como recurso para potenciar el rendimiento en los equipos de trabajo en empresas del sector turístico
 • Gestión de la formación en el ámbito sanitario. Una propuesta de intervención
 • Guía para la implantación del Teletrabajo en las empresas
 • La desigualdad retributiva entre mujeres y hombres
 • La gestión organizacional de las empresas saludables. Una revisión sistemática
 • Liderazgo femenino en altos cargos
 • Liderazgo y género. Una revisión bibliográfica
 • Marketing de reclutamiento y la importancia de la página de carreras para el éxito de las organizaciones
 • Pandemia COVID-19 y liderazgo de equipos: impacto y consecuencias de futuro
 • Programa de Entrenamiento de las Habilidades Sociales incorporando la metodología LEGO Serious Play en empresa del Sector del Juego
 • Propuesta de formación en competencias directivas en gobernantas de hotel para aumentar la motivación y calidad de servicio de camareras de piso
 • Propuesta de mejora del Plan de Formación de la Organización Mater Misericordiae
 • Propuestas de mejora de las competencias de liderazgo a través de la inteligencia emocional
 • Proteactiva. Una propuesta formativa dirigida al colectivo gerocultor de la residencia Seniors Pollença
 • ¿Es posible seleccionar sin discriminar? Protocolo no discriminatorio de selección de personal
 • Anàlisi i descripció de llocs de treball i proposta d’adaptació departamental per a una millor satisfacció laboral
 • Cómo el Big Data y la Ciencia de Datos transforma el departamento de Recursos Humanos
 • Definición, evolución y modernización de la selección de personal: prácticas habituales y prácticas recomendadas
 • Diseño de un programa de onboarding para nuevos empleados en una empresa del sector turístico
 • Estudio de satisfacción laboral en empleados del sector IT para su retención
 • Evaluación del Desempeño y Motivación: Propuesta de Mejora en una Entidad Bancaria
 • La gestió per objectius com eina d’avaluació de la carrera professional del personal d’administració i serveis a l’administració pública: Anàlisi de l’experiència pilot a la Universitat de les Illes Balears.
 • La influencia de las nuevas tecnologías en los procesos de reclutamiento y selección de personal en la empresa española actual
 • Manual procedimental de detección y análisis de necesidades formativas del corporativo de un grupo de empresas de hostelería
 • Mindfulness como medio para mejorar el Rendimiento Laboral
 • Planificación de la implantación del sistema de calidad ISO 9001:2015 respecto a los RRHH en una empresa de Seguridad contraincendios
 • Programa de Formación de Liderazgo de Servicio en Organizaciones del Tercer Sector de Acción Social
 • Projecte de formació de guies cicloturístics
 • Propuesta de diseño de Plan de Acogida para nuevos empleados en un grupo de empresas del sector de la automoción
 • Propuesta de Plan de Igualdad
 • Proyecto de Formación sobre el Trabajo Emocional enfocado a las Azafatas de Eventos.
 • Proyecto de intervención en Cambio Organizacional para departamento de operaciones
 • Proyecto psicosocial de Inteligencia Emocional para el liderazgo en organizaciones
 • Retención de talento IT en una empresa del sector tecnológico: estado actual y propuesta de mejora
 • Revisión del proceso de salida en multinacional hotelera y propuesta de intervención
 • Autoconocimiento: el recurso personal para mejorar el engagement grupal
 • Les jornades d’empresa com a eina d’intermediació i com a recurs per a la recerca de feina: anàlisi i propostes de millora
 • Programa "ESER": Diseño de un programa de intervención para mejorar los niveles de engagement de los/as empleados/as de una organización retail desde un programa de socialización y evaluación del rendimiento.
 • Progreso Tecnológico y Empleo: ¿De dónde venimos y qué nos depara el futuro?
 • Propuesta de intervención para reducir el estrés laboral y potenciar el engagement
 • Proyecto de Formación en Línea destinado a Cajeros Expendedores de las Estaciones de Servicio gestionadas desde Care of People.
 • Cómo ayudar a emprendedores a crear equipos felices
 • Effort points. Programa Gamificado para la Universitat de les Illes Balears
 • El proceso de selección de personal docente en educación obligatoria en España
 • Liderazgo Eficaz
 • Propuesta de formación gamificada para empresas hoteleras
 • Propuesta de transformación cultural para la mejora de la innovación empresarial
 • Propuesta formativa para la atención hotelera de triatletas. Proyecto para aumentar la fidelización de los clientes deportivos en una cadena hotelera
 • Anàlisi i propostes de millora de les competències directives y del clima de treball en un equip d’educadors socials
 • Diseño de un programa de intervención para fomentar la innovación organizacional
 • Estudio de antecedentes y repercusiones del trabajo emocional en el sector servicios
 • Factores de Riesgo Psicosocial: Evaluación e intervención en el departamento de cocina
 • Formación de formadores y coaching: programa de formación
 • Gestión del talento: diseño e implantación en empresa privada del sector del mantenimiento
 • Importancia de las habilidades comunicativas en los profesionales de la salud y su relación con la satisfacción de los pacientes
 • Influencia de las variables sociodemográficas y profesionales sobre la Inteligencia Emocional en el colectivo de enfermería
 • La comunicació família-escola: eina en la gestió dels processos interpersonals per a l'Equip Directiu
 • Modelo de Gestión por competencias: aproximación teórica y propuesta de intervención en un contexto real
 • Motivación en Mandos Intermedios
 • Propuesta de mejora de la comunicación interna de una entidad hotelera
 • Anàlisi Diagnòstic i Propostes d'Intervenció en una empresa de T.I
 • Assetjament laboral i proposta d'un protocol de prevenció
 • Característiques del lloc de treball, justícia organitzacional i satisfacció laboral
 • Diseño de Proyecto de Evaluación por Competencias, para Equipos de Trabajo del Sector Hostelero.
 • El porcés de socialització organitzacional i l'adequació d'un pla d'acollida per a les empreses
 • Entrenament i ús de les noves tecnologies per a la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual
 • Guió-Manual de bones pràctiques en els processos de reclutament i selecció de personal.
 • L'impacte de les mesures de conciliació entre la vida laboral i familiar en la satisfacció laboral.
 • La comunicació interna en els centres educatius i el rol del director: programa de formació per a un director escolar
 • La gestió del talent docent: cap a una definició conceptual i un estat de la qüestió.
 • Protocolo de formación para evitar los sesgos de la entrevista en la selección de personal
 • Satisfacciò laboral en un servei de recursos humans
 • Anaálisis adecuado a la persona y puesto según competencias para disminuir el abandono laboral en el sector de la hosteleria mediante mecanismos de motivacion organizacional como la promocion interna
 • Comunicació, habilitats socials i gestió en conflictes en una organització automobilística
 • Cultura i pràctiques de recursos humans: proposta de millora per a un departament de Recursos Humans de l'àrea de vendes
 • Del capital psicològic a l'engagement: una aposta pel happiness en el treball.
 • Gestió i selecció per competències d'una empresa de transport sanitari
 • Influència de la cultura organitzacional a l'integració de nous empleats. Anàlisi d'un cas pràctic a una empresa del sector turístic.
 • Intervenció a través de l?Engagement sota un clima d'innovació per a l'augment de la qualitat de servei en hotels de Mallorca
 • Lideratge escolar i direcció per competències
 • Mobbing: Taller informatiu com a prevenció de l'assetjament psicològic en el treball.
 • Pla d'acollida per a nous empleats
 • Procedimientos 2.0. en Recursos Humanos
 • Projecte de millora del Servei de Consultes Externes a l'hospital universitari Son Espases
 • Satisfacció laboral dels treballadors: una intervenció centrada en les seves necessitats individuals i grupals
 • Anàlisi de les accions fetes per la millora de la tasca docent a la Universitat de les Illes Balears.
 • Biaxos cognitius que influeixen en el procés de selecció de personal.
 • El lideratge i la seva relació amb el clima i la cultura organitzacional: aportacions pràctiques.
 • El paper de la Intel·ligència emocional en la gestió d'equips: diferències de gènere.
 • Estrés i qualitat de vida laboral. Propostes per un entron de treball més satisfactori.
 • Estrés laboral en el sector de transport de viatgers
 • Factors de risc psicosocial en el treball. Estratègies per afrontar l'estrès y el burnout.
 • Formació inicial en competències per a caps departamentals d'uns empresa hotelera
 • Gestió del Canvi Organitzacional a una PYME.
 • L'avaluació 360º a la petita i mitjana empresa a les Illes Balears.
 • L'estrès laboral a personal docent universitari. Una proposta de prevenció.
 • L'organització i direcció de centres educatius de primaria subvencionats amb fons públics a Mallorca.
 • La comunicació com a proposta de millora en equips de treball.
 • Les habilitats comunicatives en els profesionals de la salut: La difícil tasca de donar males notícies.
 • Motivació per l'ocupació pública, burnout i engagement. Proposta d'intervenció a l'hospital de referencia de les illes Balears.
 • Proposta d'un Pla de Formació per a facilitar la implantació de la nova oficina judicial.
 • Proposta de gamificació per al procés d'automatrícula de la U.I.B.
 • Relació entre motivació, satisfacció laboral, i burnout en el personal al servei de l'Administració Pública. Proposta d'Intervenció.
 • Revisió de l'Avaluació per Competències en l'Administració pública espanyola.
 • Trobi el treball que vosté desitji. Guia pràctica.
 • Conciliació de la vida laboral, familiar i personal des del departament de RRHH d'una empresa.
 • El Canvi en les Organitzacions
 • Entrenament en habilitats socials en policíes locals per a la millora de la satisfacció i qualitat del servei.
 • La gestió del temps com a recurs per millorar l'autoeficàcia i potenciar l'engagement al lloc de treball.
 • Millora de les Competències Laborals a Partir del Coaching
 • Noves tecnologies aplicades a persones amb discapacitat intel·lectual: millorant les seves competències i qualitat de vida.
 • Perfil Professional dels Directius a la Sanitat Pública
 • Programa de formació en habilitats directives per millorar el compromís organitzacional i la percepció d'autoeficàcia de l'equip mitjançant l'empowerment.
 • Proposta de Protocol d'Implantació d'una Xarxa Social Corporativa a la Petita i Mitjana Empresa (PIME).
 • Proposta per a una millor inserció laboral de les persones amb discapacitat.
 • Propostes de Millora de les Competències de Lideratge a través de la Intel·ligència Emocional
 • Revisió de la gestió de l'acomiadament en recursos humans: pràctiques habituals i pràctiques recomanades.
 • Ús dels Entorns Personals d'Aprenentatge (PLE) en els àmbits de la millora professional i d'ocupabilitat.
 • Aproximació crítica i propostes d'intervenció sobre l'assetjamentpsicològic al treball.
 • Avaluació de l'acompliment per compètencies
 • Bones pràctiques en gestió de recursos humans a entitats del Tercer Sector Social de Balears.
 • Gestió d'equips virtuals.
 • Innovació, una oportunitat per millorar el benestar dels equips de treball
 • La importància del procés de socialització en les empreses turístiques de Mallorca
 • La influència d'aplicació d'eines de selecció de personal en la percepció d'autoeficàcia i l'engagement.
 • La transferència de la formació a l'administració pública
 • Manual de bones pràctiques per a la gestió dels Recursos Humans
 • Programa d'intervenció per millorar els nivells d'engament dels corredors d'assegurances.
 • Propostes de millora en el procés d'inserció laboral de persones amb discapacitat intele·lectual.
 • Reclutament i preselecció en el sector turisme: anàlisi descriptiu i accions formatives.
 • Síndrome de cremar-se pel treball. (SQT) o Burnout: una malaltia professional no reconeguda coma tal per l'ordenament jurídic espanyol.
 • El coaching com a eina de desenvolupament organitzacional
 • L'impacte de les condicions de treball sobre el progrés laboral de les persones.
 • Les xarxes socials i el reclutament i selecció de personal.