Màster Universitari. Gestió de Recursos Humans. Intervenció Psicològica i Pedagògica

Any acadèmic 2022-23

Perfil d'ingrés i criteris d'admissió

Podran estudiar aquest títol aquelles persones qui:

  • Estiguin en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o un altre d'expedit per una institució d'educació superior de l'espai europeu d'educació superior que faculta el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster.
  • Siguin titulades per sistemes educatius aliens a l'espai europeu d'educació superior, prèvia comprovació per part de la Universitat que aquestes persones acrediten un nivell de formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols corresponents i que faculten el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau.

D'acord amb la normativa i els terminis establerts per la Universitat, l'alumnat haurà de fer la preinscripció al màster com a formalitat prèvia a la matriculació. Si el nombre de sol·licituds supera el nombre màxim d'alumnes fixat, la comissió acadèmica de la titulació (CAT) elaborarà una relació per ordre de prelació a partir de la valoració dels dos criteris següents:

  • La nota mitjana obtinguda en l'expedient acadèmic que es prengui com a referència per a l'ingrés del/de la alumne/a en la titulació (60 per cent); preferentment, estudis de Psicologia i/o Educació.
  • El currículum professional, del qual es valoraran preferentment les activitats cientificoprofessionals prèvies relacionades amb els temes de la titulació (recursos humans, gestió d'equips de treball, formació de formadors) (40 per cent).

En qualsevol cas, si la CAT ho estima convenient, podrà mantenir una entrevista personal amb l'aspirant a ser admès al màster.

L'acceptació de la sol·licitud per part de la CAT permetrà l'aspirant a matricular-se al màster, i ho haurà de fer a la unitat administrativa corresponent de cada Universitat.

Objectius acadèmics i professionals

El Màster proposat té una orientació professional i un dels objectius principals que té és formar els/les titulats/des perquè treballin en departaments de gestió de recursos humans, en formació de formadors i en direcció de centres educatius. En aquest sentit, els ensenyaments del màster que es proposa tenen com a finalitat que l'estudiant adquireixi una formació avançada orientada a l'especialització professional.

L'objectiu formatiu general del Màster és oferir a l'estudiant els coneixements i les competències necessàries perquè pugui exercir com un professional en recursos humans, especialment en l'àmbit de la formació i direcció d'equips, tant en organitzacions públiques com privades. A més de conèixer en profunditat els aspectes generals de la gestió de recursos humans, el curs permet assolir dos objectius d'especialització addicionals a través de dos itineraris:

  • La persona experta en direcció i gestió d'equips de treball és aquell/a professional que dissenya, dirigeix, coordina, dinamitza, implementa, gestiona i avalua plans, programes i projectes d'actuació referits al lideratge i millora de la gestió i eficàcia dels equips de treball en diferents àrees i escenaris professionals.
  • La persona experta en direcció de centres educatius és aquell/a professional que dissenya, dirigeix, coordina, dinamitza, implementa, gestiona i avalua plans, programes, projectes d'actuació orientats a facilitar les tasques de direcció de centres educatius, amb un especial èmfasi en la formació per als equips docents. L'objectiu de la titulació que es proposa és formar professionals experts/es en el desenvolupament d'aquestes tasques.

Accés a altres estudis i sortides professionals

El màster proposat té una orientació professional, a més de facilitar l'accés al doctorat. Entre els   àmbits principals que abraça hi ha l'exercici laboral en Departaments de Gestió de Recursos Humans, formació de formadors i direcció de centres educatius, tant en institucions públiques com privades.

La Conselleria d'Educació i Universitat del GOIB reconeix, a l’alumnat en possessió del títol de Màster en Recursos Humans, tots els mòduls troncals i específics del Curs de Desenvolupament de la Funció Directiva, excepte del mòdul Projecte de direcció, d’acord amb el Reial decret 894/2014, de 17 d'octubre (https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-11494)

Estructura dels estudis

La titulació consta de 60 ECTS que s'impartiran en un any acadèmic. Es pot triar entre dos itineraris: el de Direcció i Gestió d'Equips de Treball i el de Direcció de Centres Educatius.

El pla d'estudis es pot consultar a l'apartat Assignatures de la titulació.

Estructura

Protocol de reconeixement de crèdits

El reconeixement de crèdits del MRH2 segueix els criteris generals de reconeixement de crèdits de la UIB. Consultau-ne més informació a l'apartat Tràmits - Sistema de transferència i reconeixement de crèdits.
A més, de manera específica per a aquest màster, aplicam els criteris d'equivalència següents entre les versions del màster anterior i l'actual, així com per a l'assignatura de Pràctiques:

1. Taula d'equivalències entre versions del Màster de Gestió de Recursos Humans: versió 1 (MGRH) i versió 2 (MRH2)

MGRH     MRH2    
Codi Nom de l'assignatura Crèdits Codi Nom de l'assignatura Crèdits
10552 Comportament Social en les Organitzacions Sociosanitàries 5 10552 Comportament Social en les Organitzacions Sociosanitàries 5
10557 Entrenament en Habilitats Socials i Comunicatives per a Professionals de la Salut 5 10557 Entrenament en Habilitats Socials i Comunicatives per a Professionals de la Salut 5
10644 PRÀCTICUM 5 11027 PRÀCTICUM 8
10687 Gènere, Treball i Formació 5 10687 Gènere, Treball i Formació 5
10712 Processos en la Planificació i Gestió dels Recursos Humans 5 10712 Processos en la Planificació i Gestió dels Recursos Humans 5
10714 Intervenció en les Organitzacions: Grups i Equips de Treball 2 11023 Creació i Direcció d'Equips de Treball 5
10715 Lideratge i Direcció d’Equips 2      
10716 Introducció a l’Economia 1,5 10716 Introducció a l’Economia 1,5
10717 Planificació de la Formació 2,5 11024 Planificació i Gestió de la Formació 2,5
10718 Gestió de la Formació 2,5 11025 Anàlisi de Necessitats Formatives 2,5
10720 Usos i Abusos de l’Estadística 5 10720 Usos i Abusos de l’Estadística 5
10721 Introducció a la Mineria de Dades. Extracció d’Informació Oculta en les Dades 5 10721 Introducció a la Mineria de Dades. Extracció d’Informació Oculta en les Dades 5
10722 Tècniques Psicomètriques de Validació de Constructe 5 10722 Tècniques Psicomètriques de Validació de Constructe 5
10723 Procediment, Estratègies i Tècniques Implicades en el Rendiment dels Equips de Treball 5 10723 Procediment, Estratègies i Tècniques Implicades en el Rendiment dels Equips de Treball 5
10724 Intervenció en els Equips. Conflictes i Negociació 5 10724 Intervenció en els Equips. Conflictes i Negociació 5
10725 Perfil, Competències i Funcions en la Formació de Formadors 2,5 10725 Perfil, Competències i Funcions en la Formació de Formadors 2,5
10726 L’Ofici de la Formació de Formadors 2,5 10726 L’Ofici de la Formació de Formadors 2,5
10727 Funció Directiva 2,5 10727 Funció Directiva 2,5
10728 Funció Pedagògica 2,5 10728 Funció Pedagògica 2,5
10729 PROJECTE 6 11026 TREBALL DE FI DE MÀSTER (aprovats 2017-18) 7

2. Reconeixement d'experiència laboral per a l'assignatura de Pràctiques.

Examen final

Presentació i defensa pública del Treball de Fi de Màster.

Criteris d'avaluació i exàmens

Com a criteri general, l'avaluació és contínua i té en compte tant activitats presencials com no presencials. Cada any es publiquen els criteris d'avaluació de cada assignatura en les guies docents corresponents, que podeu consultar a l'apartat Assignatures.

Direcció dels estudis

Directores del màster:

Dra. M. Esther García Buades
Departament
Telèfon
971 17 2751
Dra. Silvia Ortiz Bonnín
Departament
Telèfon
971 17 1341

Composició de la Comissió Acadèmica

Presidenta
María Esther García Buades
Secretària
María del Carmen Dolores Ramis Palmer
Vocals
  • Miquel Francesc Oliver Trobat
  • María Teresa Adame Obrador