Màster Universitari. Nutrició i Alimentació Humana

Any acadèmic 2022-23

Informació general sobre els TFM

El Treball de Fi de Màster (TFM) consisteix en la realització d’un treball acadèmic, inèdit i elaborat específicament per a aquesta finalitat, on l’estudiant ha d’aplicar, de manera individual i sota la supervisió d’un o més tutors, competències adquirides al llarg de la titulació, i que permet, en funció dels perfils de cada pla d’estudis, l’avaluació de la capacitat professional, formativa i/o d’iniciació a la recerca de l’estudiant.

A continuació podeu consultar la informació referent a cada una de les fases en què es divideix la gestió acadèmica i administrativa del TFM d'acord amb l'Acord del Comitè de Direcció del Centre d'Estudis de Postgrau pel qual s'aprova el Reglament propi per a l'elaboració i avaluació dels treballs de fi de màster universitari a la Universitat de les Illes Balears que entra en vigor l’any acadèmic 2020-21.

Matrícula del treball de fi de màster

L’estudiant s’ha de matricular de l’assignatura de TFM dins els terminis de matrícula o d’ampliació de matrícula establerts pel CEP abans de poder procedir a les següents fases del procés. Així mateix, cada titulació pot definir les condicions i els requisits que els estudiants han de complir per poder-se matricular al TFM (si escau, aquests requisits s’indicaran a la guia docent del TFM i a l’apartat d’informació específica de la titulació).

El nombre màxim de matrícules per superar el TFM és de quatre, més una matrícula addicional que serà concedida per la direcció del CEP, previ vistiplau de la direcció del màster.

Quan la defensa del TFM no es pugui dur a terme durant la primera matrícula vigent, l’estudiant es podrà matricular per tutela acadèmica l’any acadèmic immediatament posterior per poder efectuar la defensa del treball. La matrícula per tutela acadèmica comptarà com a segona matrícula i, una vegada finalitzat el període de tutela sense haver superat el TFM, les matrícules següents seran ordinàries.

En qualsevol cas, si s’efectua la defensa del TFM i el treball obté una qualificació de suspens, l’estudiant haurà de fer una nova matrícula ordinària sense poder optar a la matrícula per tutela acadèmica.

Assignació de propostes i tutors

Cada titulació publicarà la llista de propostes o línies generals sobre les quals els estudiants matriculats al TFM de la titulació podran elaborar el treball. Les propostes o línies constaran d’un o diversos professors que puguin ser tutors.

Les propostes s’assignaran seguint el procediment establert per cada titulació (si escau, aquest procediment s’indicarà a l’apartat d’informació específica de la titulació), i és responsabilitat de cada un dels tutors vetllar per la qualitat acadèmica del TFM.

Inscripció del projecte del treball de fi de màster

La inscripció del TFM constitueix un contracte docent entre l’estudiant i el tutor o els tutors.

Una vegada assignada la proposta de TFM a un estudiant, aquest formalitzarà la inscripció del treball dins els terminis establerts per a cada titulació (vegeu l’apartat d’informació específica de la titulació), mitjançant l’aplicació telemàtica https://postgrau.uib.es/tfm, que permetrà a l’estudiant fer el seguiment de la seva sol·licitud.

Cal tenir en compte que a la sol·licitud d’inscripció l’estudiant ha de:

 • Fer constar el títol provisional del treball (sense emprar majúscules, excepte en els casos necessaris).
 • Fer constar el nom i els cognoms de cada un dels tutors i les adreces electròniques respectives (ha de comprovar que aquestes adreces són correctes, ja que aquest serà el mitjà a través del qual els tutors hauran d’acceptar la tutela del TFM per completar la inscripció del treball).
 • Adjuntar un guió del treball en format PDF i d’una grandària inferior a 100 MB.

Podreu fer el seguiment de la sol·licitud a la mateixa aplicació.

Lliurament del treball de fi de màster

L’acte de lliurament del TFM s’estén com la sol·licitud d’avaluació del TFM que fa l’estudiant.

El TFM es podrà lliurar dins els terminis establerts per cada titulació (vegeu l’apartat d’informació específica de la titulació per a més informació), sempre que l’estudiant tingui acceptada la sol·licitud d’inscripció i hagi pagat les taxes de matrícula i de gestió.

El lliurament del TFM consta de dues accions. En primer lloc, l’estudiant ha de fer la sol·licitud d’avaluació a l'aplicació telemàtica https://postgrau.uib.es/tfm, on podrà fer el seguiment de tot el procés. En aquest punt cal tenir en compte que:

 • Cal adjuntar la memòria del TFM en un únic document PDF seguint les normes establertes per cada titulació (la grandària d’aquest PDF ha de ser inferior a 100 MB).
 • La portada de la memòria ha de respectar el format de portada del TFM establert per als estudis de màster de la UIB.
 • Si el treball conté fitxers annexos en altres formats (àudio, vídeo, etc.) que no es poden incorporar al PDF de la memòria, aquests també es poden adjuntar a la sol·licitud en suport electrònic.
 • L’estudiant també haurà d’emplenar la llicència de distribució del TFM per indicar si accepta que el treball estigui en lliure accés o no al repositori institucional per poder consultar-lo públicament.

La segona acció necessària per completar el lliurament del TFM consisteix a lliurar la memòria del treball en format PDF (exactament la mateixa que s’ha lliurat al punt anterior) a la tasca que el responsable del TFM hagi designat a tal efecte a l’assignatura de TFM d'Aula digital de la titulació. Mitjançant l’ús de programes de detecció de plagi es revisarà el TFM i es generarà un informe que estarà a disposició de cada un dels tutors i dels membres del tribunal que hagin d’avaluar el treball, i que podrà ser tingut en consideració a l’hora d’acceptar el lliurament del TFM, així com en l’avaluació per part del tribunal.

Defensa del treball de fi de màster

La presentació i defensa del TFM és obligatòriament un acte públic en el qual l’estudiant farà una exposició oral davant un tribunal format, com a mínim, per tres membres: un president, un secretari i un vocal. Un cop acabada l’exposició, el tribunal obrirà un torn de qüestions sobre aspectes relacionats amb el treball.

La defensa pública del TFM s’haurà de dur a terme dins els terminis que estableixi cada titulació (vegeu l’apartat d’informació específica de la titulació per a més informació). Per poder dur a terme la defensa del TFM l’estudiant ha d’haver superat tots els altres crèdits necessaris per a l’obtenció del títol. Sens perjudici de l’anterior, un estudiant podrà defensar el TFM amb un màxim d’una assignatura no superada si així s’estableix a les directrius específiques del TFM de la titulació publicades a la seva pàgina web (vegeu l’apartat d’informació específica de la titulació).

La titulació pot designar un o diversos tribunals de TFM. En cas que la titulació designi un tribunal específic per a cada TFM, aquesta designació s’ha de fer en el termini màxim de deu dies hàbils a partir de la data en què hagi finalitzat el dipòsit del treball. Una vegada ha estat informat de la designació, el president del tribunal (o el responsable del TFM o la direcció de la titulació) convocarà els altres membres, el tutor o els tutors i l’estudiant per a la presentació i defensa del treball en un màxim de deu dies hàbils.

En circumstàncies excepcionals en què el TFM contingui informació que pugui tenir la consideració de confidencial, el procediment per a la presentació i defensa pública es podrà modificar seguint les indicacions de l’article 10 del Reglament per a l’elaboració i avaluació dels treballs de fi de màster universitari a la Universitat de les Illes Balears. Per acollir-se a les especificacions dels TFM sotmesos a processos de protecció de dades o resultats, en el moment de lliurar el treball, l’estudiant o els tutors han de fer una sol·licitud raonada adreçada al CEP.

Avaluació del treball de fi de màster

Cada titulació establirà els criteris d’avaluació del TFM, que es faran públics per a cada any acadèmic i seran tinguts en compte pel tribunal a l’hora de qualificar el TFM (vegeu l’apartat d’informació específica de la titulació per a més informació). Un cop acabada la presentació i defensa del TFM, el tribunal deliberarà sobre el grau d’acompliment de l’estudiant i determinarà la qualificació del treball, que s'incorporarà al seu expedient.

Recursos sobre plagi acadèmic i Turnitin.

Recursos a la web de la biblioteca de la UIB: Definició, normativa i altres temes realacionats amb el plagi i com evitar-ho.

Integritat acadèmica, plagi i com incorporar les idees d'altres als nostres treballs: Autora: González Teruel, Aurora - Data: 2019 - (Innovació Educativa Universitat de València) Vídeo a youtube.

Informació sobre com accedir als informes de Turnitin: Webminar UIB Turnitin.

Recursos per als tutors del treball de fi de màster

Atès que la primera passa per al control del plagi l'han de fer les persones que tutelen el TFM, és convenient que els tutors del treball revisin la secció "Recursos sobre plagi acadèmic i Turnitin" d'aquesta pàgina web.

Guia per als tutors del treball de fi de màster

Informació específica dels TFM del Màster Universitari. Nutrició i Alimentació Humana

No hi ha disponible informació específica del TFM per a aquesta titulació.

Treballs de fi de màster defensats

Enllaç al repositori institucional (DSPACE).

 • Afectación de la dieta rica en gluten sobre la psoriasis
 • Beneficios de la dieta mediterránea y la calidad proteica en el deterioro cognitivo de ancianos institucionalizados
 • Comparación entre la toma de suplementos de hierro por vía oral en días alternos frente a la toma diaria en pacientes con anemia ferropénica
 • Efecto de la dieta dirigida por nutricionistas en la prevención de la obesidad y otras patologías en pacientes con craneofaringioma
 • Efecto de la dieta sobre la sintomatología de la endometriosis
 • Efecto de las dietas hipercalóricas e hiperproteicas en pacientes con cirrosis hepática
 • Efecto de la suplementación con polifenoles en el rendimiento de atletas de élite
 • Efecto en los recién nacidos de la suplementación con vitamina D a las gestantes
 • Efectos agudos de la AF sobre la saciedad y la sensación de hambre en niños de 10-12 años
 • Efectos de la alimentación realfood en la disminución de la obesidad y la hipercolesterolemia
 • Efectos de la dieta en la recuperación del dolor musculoesquelético en período agudo
 • Efectos de la hipoxia intermitente normobárica en el rendimiento deportivo
 • Efectos de la nutrición enteral precoz y tardía en pacientes ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos
 • Efectos del ayuno intermitente sobre la composición corporal, el perfil lipídico y el riesgo cardiovascular en personas con sobrepeso u obesidad
 • Effect of hops extract supplementation on cardiovascular risk markers in obese and diabetic postmenopausal women
 • Ensayo clínico aleatorizado realizado a una población de adultos que padecen insomnio para valorar los efectos de la suplementación con melatonina en la mejora de la calidad del sueño
 • Estrés, ansiedad y alteración de sueño en ayuno intermitente
 • Evaluación del efecto de una guía sobre consumo de frutas y verduras en la población escolar y preescolar
 • Evaluación del estado nutricional de la mujer en el Crossfit ®
 • Evaluación de los efectos de los suplementos naturales y alimentos galactogogos en madres lactantes de recién nacidos sanos a termino
 • Impacto de la suplementación proteica en la sarcopenia
 • Impacto del ayuno intermitente y dieta cetogenica en pacientes con resistencia a la insulina
 • Impacto de un programa de intervención nutricional en la calidad de vida de personas con esquizofrenia: ensayo clínico aleatorizado
 • Influencia del nivel adquisitivo y formativo familiar en los hábitos alimenticios del niño en educación primaria
 • Influencia de una dieta rica en pescado en los niveles de metales pesados en la leche materna
 • La calidad de vida en el embarazo: Efectividad de un plan dietético y ejercicio físico
 • La dieta cetogénica contra el crecimiento tumoral en pacientes con carcinoma ductal infiltrante rh+ her2-
 • La importancia de los fitoestrógenos dietarios para la salud y su papel en la prevención de enfermedades
 • Los efectos con suplemento de vitaminas B12, B6 y ácido fólico sobre los síntomas de la ansiedad, depresión y estrés
 • Modulación de la microbiota intestinal mediante el uso de probióticos y prebióticos en la enfermedad de Alzheimer
 • Observación del comportamiento alimentario de la población infantil y adolescente con tea y de su impacto en la calidad nutricional de su dieta
 • Prevención de la obesidad mediante una dieta paleolítica
 • Prevención secundaria del infarto agudo de miocardio a través de la dieta mediterránea
 • Projecte d'investigació: Impacte de la Nutrició Parenteral en el pacient crític
 • Valoració de l'efectivitat del tractament conservador de fisioteràpia i la modificació dels hàbits alimentaris en la síndrome de defecació obstructiva
 • Valoración nutricional en alumnos de primaria. Papel de la nutrición en la prevención de ENT mediante una intervención educativa a la edad temprana
 • Veganismo y déficit de nutrientes esenciales durante el embarazo: evaluación nutricional y estrategias de intervención dietética preventiva en mujeres veganas
 • Adherencia a la Dieta Mediterránea mediante un blog de Enfermería para la mejora de las personas con diagnóstico de ansiedad
 • Análisis de las repercusiones de la ingesta de alimentos ultraprocesados en el IMC de personas entre 10 y 12 años
 • Consumo de alimentos ricos en fitoestrógenos. Posibles implicaciones en la prevención de enfermedades crónicas
 • Dificultades alimentarias del enfermo renal en terapia de diálisis
 • DISEÑO EXPERIMENTAL DE UN ZUMO ENRIQUECIDO EN INGREDIENTES BIOACTIVOS PROCEDENTES DE LA DIETA MEDITERRÁNEA
 • Diseño y evaluación de pautas alimentarias para la prolongación de la luna de miel en pacientes diabéticos tipo I
 • Efectividad de la intervención nutricional con una dieta de muy bajo valor calórico en pacientes obesos pre-cirugia bariátrica
 • Efectividad de una intervención nutricional para aumentar la adherencia a la Dieta Mediterránea en pacientes diabéticos tipo 2
 • Efecto de la dieta mediterránea como prevención en el debilitamiento del suelo pélvico en mujeres
 • Efecto de la ingesta de vitamina D sobre el estado nutricional de pacientes con melanoma
 • Efecto de la intervención con una dieta enriquecida en proteínas, vitaminas y minerales en el proceso de cicatrización de heridas crónicas desde atención primaria
 • Efecto del alga espirulina y su uso complementario al tratamiento para la obesidad
 • Efecto de una intervención a nivel familiar sobre los hábitos de vida y alimentarios sobre la obesidad y el sobrepeso
 • Efecto de una intervención con incremento del consumo de fruta y frutos secos en la adherencia a la dieta mediterránea y la salud de la población infanto-juvenil
 • Efectos de la dieta cetogénica en corredores de montaña de media distancia
 • Efectos de la dieta mediterránea acompañada de ejercicio físico en el control de la glucemia en pacientes con diabetes gestacional
 • EFECTOS DE LA SUPLEMENTACIÓN CON ÁCIDOS GRASOS POLIINSATURADOS DURANTE LA GESTACIÓN EN LOS RESULTADOS PERINATALES
 • Efectos del ayuno intermitente sobre las conductas de estilo de vida modificables y su repercusión en la calidad de vida tanto física como psicológica
 • Efectos de una dieta antiinflamatoria en pacientes con tiroiditis de Hashimoto
 • Efectos de un programa de intervención nutricional en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada en tratamiento sustitutivo renal
 • Efectos terapéuticos del café: Síndrome metabólico y obesidad
 • El paciente ingresado por Covid-19 y la presencia de patologías relacionadas con trastornos nutricionales
 • Ensayo clínico aleatorizado para evaluar la eficacia y tolerabilidad de la terapia cetogénica en la epilepsia refractaria al tratamiento
 • Evaluación de la preferencia de alimentos y del estado nutricional de acuerdo al método de introducción de la alimentación complementaria en la infancia
 • Evaluación del efecto de la dieta mediterránea y el ejercicio físico en pacientes con cáncer de colon en tratamiento con quimioterapia
 • Evaluación del efecto de una intervención de educación para la salud con el objetivo de promover hábitos alimentarios saludables desde la infancia
 • Frecuencia de comidas y patrón horario en el desarrollo de la obesidad
 • Impacto de la desnutrición en la mortalidad y la discapacidad física en pacientes ingresados en Medicina Interna por neumonía por SARS-CoV-2
 • Impacto de Nutri-Score; logotipo con información nutricional, en la selección de alimentos en adultos mayores de 18 años
 • Impacto de un programa de intervención nutricional en ancianos hospitalizados con disfagia orofaríngea
 • Influencia de los ácidos grasos omega 3 en el trastorno depresivo mayor en la población adulta
 • Intervención de hábitos alimentarios y estilo de vida saludable para prevenir la diabetes gestacional en mujeres con obesidad
 • Intervención y adherencia a nuevos hábitos saludables de nutrición y ejercicio en un retiro de salud
 • Irritabilidad alimentaria en la infancia: Intervención desde la Enfermería de Salud Mental en la Región de Murcia
 • La nutrición como estrategia complementaria en la terapia manual en la migraña
 • Nuevos índices antropométricos como predictores del Síndrome Metabólico y sus componentes en mujeres menopáusicas con obesidad residentes en Palma de Mallorca
 • Prevención de las enfermedades tumorales a través de la alimentación
 • Reeducación alimentaria en pacientes afectados por trastorno mayor del estado de ánimo: Depresión mayor
 • Relación de los hábitos alimentarios con el estado nutricional y calidad del sueño en adultos con Trastorno Bipolar
 • The association between Social Media, Body Image and Eating Disorders in adolescent women in Spain
 • Valoració d'una fórmula Immunomoduladora en el pacient sotmès a Cirurgia de Cap i Coll
 • Valoración de los beneficios y controversias en la nutrición parenteral y enteral del paciente crítico
 • Ácidos grasos omega 3 frente a intervención educativa. Análisis comparativo sobre la disminución de las cifras de colesterol y los eventos cardiacos
 • Análisis de las propiedades físicas y químicas del agua de consumo humano de la Región de Murcia y sus efectos sobre la función renal de la población
 • Aplicación de sesiones formativas en residencias de día dedicadas a mejorar los niveles de vitamina D y calcio con el objetivo de disminuir las fracturas
 • Avaluació de l'efectivitat d'un tractament precoç centrat en la nutrició i l'activitat física per la prevenció de l'obesitat infantil
 • Beneficios cardiovasculares del consumo moderado de vino tinto en mujeres en la menopausia
 • Beneficios de la dieta y el estilo de vida en la enfermedad inflamatoria intestinal
 • Complicaciones y Manejo del Sobrepeso y la Obesidad en el Embarazo
 • Determinación de la desnutrición en población mayor institucionalizada con disfagia y la actuación nutricional
 • Diseño de una propuesta dietética para atletas de escalada deportiva
 • Diseño y evaluación de una intervención de hábitos alimenticios y estilo de vida saludable en pacientes multialérgicos alimenticios
 • Disminución del riesgo de depresión postparto tras un programa nutricional y deportivo
 • Edad y control nutricional en embarazadas con riesgo de Diabetes Mellitus Gestacional
 • Educación nutricional a los adolescentes de 12 a 16 años ingresados en la Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria del Hospital General Universitario Reina Sofía
 • Efecte d¿una dieta rica en probiòtics i prebiòtics en pacients amb obesitat
 • Efecto de la dieta paleo en pacientes con Enfermedad de Crohn: ensayo clínico aleatorizado de eficacia
 • Efecto de la dieta vegetariana en la diabetes tipo 1
 • Efecto de la educación nutricional sobre los hábitos alimentarios y el control de pacientes con diabetes tipo II
 • Efecto de la suplementación con L-glutamina oral en la incidencia de la enfermedad venooclusiva hepática en el trasplante de médula ósea
 • Efectos de la alimentación vegetariana en la población infantil de la Región de Murcia
 • Efectos del consumo de pan de masa madre en el perfil glucémico y la composición de la microbiota intestinal de una población de pacientes con diabetes tipo 2
 • Efectos de los alimentos ultraprocesados sobre la microbiota intestinal y la aparición de enfermedades cardiovasculares
 • Estado actual de la alimentación en Guatemala, profundizando en San Ildefonso de Ixtahuacán
 • Estudio de efecto de la suplementación oral con hidratos de carbono en la insuficiencia cardiaca
 • Estudio del transporte de ácidos grasos de cadena larga poliinsaturados a través de la placenta y efectos de la suplementación en mujeres embarazadas con diabetes gestacional
 • Evaluación de la terapia cognitivo-conductual en ancianos con depresión para la mejora del estado nutricional
 • Evaluación del beneficio del uso de fortificantes de lactancia materna en prematuros de menos de 1500 gramos y/o menos de 32 semanas tras el alta hospitalaria
 • Fitoestrógenos como tratamiento en la menopausia
 • Impacto del estado nutricional en la farmacocinética de fármacos biológicos en la enfermedad inflamatoria intestinal
 • Influencia de la dieta hiperproteica en la cura de heridas
 • Ingesta de ácidos grasos saturados y diabetes gestacional
 • Intervención de educación para la salud dirigida a pacientes diabéticos en el ámbito de la enfermería de atención primaria
 • Lactancia materna como alimento simbiótico para favorecer el desarrollo de la microbiota intestinal. Relación entre la disbiosis intestinal y el asma infantil
 • La importancia del seguimiento nutricional en pacientes intervenidos de Método POSE
 • La influencia y la importancia de la nutrición durante la gestación, creando herramientas útiles
 • Leche materna, un protector contra la diabetes tipo 2
 • Nutrición para prevenir riesgos quirúrgicos en pacientes obesos
 • Presencia de anorexia nerviosa en población infanto - juvenil que realiza deporte federado
 • Prevención de la obesidad infantil con la Dieta Mediterránea
 • Protocolo de atención nutricional al paciente externo oncohematológico en tratamiento con inhibidores de la tirosina quinasa
 • Recomendaciones dietéticas y efecto de las mismas en la optimización del peso fetal en gestantes con test de O¿Sullivan alterado
 • Relación entre el consumo de ácidos grasos omega 3 y la diabetes mellitus gestacional
 • Relación entre estado nutricional y comorbilidades en los pacientes VIH+ de un Área de Salud
 • Ultraprocesados y glucemia: intervención en nutrición intrahospitalaria actual
 • Validación farmacéutica del uso de nutricio¿n parenteral con alto contenido proteico y moderada carga calórica en pacientes ingresados en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de tercer nivel
 • Valoración del estado nutricional de pacientes pediátricos ingresados en un hospital de referencia
 • ¿Eficacia en la reducción de los síntomas en el Síndrome de Intestino Irritable por probióticos".
 • ¿Una dieta mediterrània amb un consum d'hidrats de carboni de baix índex glucèmic concomitant amb el tractament terapèutic, ajuda a reduïr el carcinoma ductal invasiu de mama estadi II grup 1?
 • Adecuación de los requerimientos nutricionales de los pacientes adultos con nutrición parenteral en un hospital de tercer nivel.
 • Alimentación en enfermedades neurodegenerativas: Influencia de la dieta mediterránea en la evolución de la enfermedad de Alzheimer
 • Análisis de la eficacia y efectividad de la intervención nutricional en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica en situación de exacerbación aguda y en riesgo de desnutrición
 • Análisis de la prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños asturianos
 • Análisis del estado nutricional en los pacientes con ERC, comparación con los requerimientos nutricionales y su relación con estados de malnutrición
 • Apoyo nutricional en la unidad de quemados, un proyecto de investigación
 • Avaluació dels marcadors d'inflamació i estrès oxidatiu per la prevenció i reversió de les comorbilitats associades a l'obesitat mitjançant la dieta mediterrània.
 • Beneficios de la dieta hiperproteica en pacientes normonutridos que van a ser sometidos a cirugía por carcinoma colorrectal
 • Consumo de alimentos ultraprocesados y su posible impacto en la salud humana.
 • Dieta en cirugia y postcirugia bariátrica. evolución, alteraciones, deficiencias y conscuencias nutricionales y funcionales.
 • Diseño y evaluación de una intervención de hábitos alimentarios y estilo de vida saludable en gestantes con riesgo de preeclampsia
 • Efectes de les intervencions d¿infermeres en l¿àmbit escolar sobre l¿obesitat infantil
 • Efecto de la alimentación en la migraña
 • Efecto de la Dieta FODMAP en los trastornos funcionales digestivos. (Síndrome del Colon Irritable).
 • Efecto de las intervenciones nutricionales sobre el pronóstico de los pacientes con tumores de cabeza y cuello
 • Efecto de una intervención nutricional en los resultados del embarazo: Eficacia de la suplementación probiótica y educación nutricional en control de peso de mujeres embarazadas con sobrepeso y obesidad: proyecto de ensayo controlado aleato
 • Efectos de la curcumina en pacientes con predisposición genética al cáncer de colon
 • Efectos de la dieta mediterránea vs. dieta ovolactovegetariana en la prevención de la enfermedad cardiovascular en personas adultas con sobrepeso u obesidad.
 • Efectos de la dieta vegana y vegetariana sobre el estado de salud
 • Efectos de la suplementación con kéfir en el control glucémico de la diabetes gestacional, así como sus complicaciones
 • Efectos del consumo de chía (Salvia hispánica) en los factores de riesgo para el desarrollo de sindrome metabólico
 • Efectos de los ácidos grasos omega 3 en pacientes con depresión
 • Estado nutricional, hábitos saludables y actividad física en escolares en ámbito rural y urbano de Lorca.
 • Estudio comparativo de las modifcaicones clínicas , analíticas y nutricionales entre dos técnicas de cirugía bariátrica
 • Evaluación de la alimentación durante la realización de actividad física en personas con diabetes mellitus tipo 1.
 • Evaluación del estado nutricional en pacientes con hepatocarcinoma en lista de espera de trasplante hepático
 • Impacto del aceite de oliva versus aceite de palma en la incidencia y/o prevención de cáncer
 • Impacto de la educación nutricional en el debut diabético en la infancia
 • Impacto de la malnutrición infantil en el neurodesarrollo y sus consecuencias socioeconómicas en el Perú. Propuesta de intervención educativa para mejorar el estatus nutricional de la población infantil del Alto Piura
 • Implicaciones de la dieta con gluten en un diagnóstico tardío de celiaquía
 • Influencia de la dieta en el tratamiento de la diverticulitis aguda no complicada
 • Intervención dietética y de ejercicio físico en un grupo de pacientes con preeclampsia.
 • Intervención nutricional en niños con diabetes mellitus tipo I
 • Método de estimación del nivel de hidratación en deportes de invierno en Andalucía
 • Prevalencia de desnutrición en personas mayores a causa de la soledad y el aislamiento social
 • Prevención del síndrome metabólico en pacientes institucionalizados con enfermedad psiquiátrica: un estudio sobre el efecto de una intervención intensiva y multidisciplinar sobre el estilo de vida a base de una dieta mediterránea tradiciona
 • Transferrina deficiente en carbohidratos como biomarcador de consumo de alcohol durante la gestación
 • Uso de probióticos en el tratamiento y la prevención de recidivas de las mastitis infecciosas.
 • Utilidad de la ingesta de probióticos en la mejoría de la sintomatología en pacientes con dermatitis atópica
 • Utilización de Moringa en el preparado de carne para hamburguesas
 • Valoración del estado nutricional en ancianos incluidos en un programa de atención domiciliaria y evaluación tras intervención con suplementos nutricionales
 • Alternativas naturales al uso de fármacos laxantes en el estreñimiento crónico en ancianos institucionalizados
 • Análisis de los beneficios del consumo regular de jengibre en personas con dolor lumbar crónico con diagnóstico de hernia discal.
 • Análisis de los efectos, beneficios y perjuicios de una dieta vegetariana en deportistas
 • Beneficios del consumo de jengibre en personas con asma bronquial.
 • Comparación de micronutrientes y estado antioxidante en dietas vegetarianas y omnívoras.
 • Consumo de bebidas energéticas y su influencia en la salud de los adolescentes
 • Consumo materno de alcohol y sus repercusiones en la antropometría fetal prenatal.
 • Desnutrición en pacientes hospitalizados en Medicina Interna en un Hospital Comarcal. Estudio transversal y descriptivo.
 • Dieta saludable como factor protector de demencia en población mayor
 • Efectividad de la dieta neutropénica en pacientes sometidos a trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos.
 • Efectividad de las propiedades de la col en el tratamiento de la ingurgitación mamaria postparto
 • Efectividad del consumo de suplementos de ácidos Omega 3 en el desarrollo fetal
 • Efecto de la Dieta Mediterránea en fibromialgia
 • Efecto de la Suplementación con Vitamina D en el Control del Asma Bronquial.
 • Efecto del estado nutricional de pacientes gestantes intervenidas de by pass gástrico sobre los resultados materno-fetales de la gestación
 • Efecto del trabajo nocturno sobre los niveles de vitamina D
 • Efecto de una intervención nutricional en pacientes ingresados por fractura de cadera
 • Efectos de la dieta paleo en pacientes con patologías autoinmunes: Hipotiroidismo de Hashimoto
 • Efectos de la ingesta de cúrcuma en pacientes diagnosticados de Diabetes Mellitus tipo 2.
 • Efectos de la vitamina C como antioxidante en pacientes adultos con diagnóstico de depresión
 • Efectos del consumo de miel natural en la reducción de los síntomas vasomotores de la menopausia
 • Eficacia del tratamiento dietoterápico grupal en pacientes con Trastornos de Conducta Alimentaria
 • Eficacia de un programa de educación nutricional en el Trastorno por Atracón: un estudio longitudinal y prospectivo
 • El propóleo: suplemento alimenticio como medida terapeútica para el tratamiento de la candidiasis vaginal.
 • Ensayo clínico aleatorizado para evaluar el efecto radioprotector de la ingesta previa de vitamina C sobre la radiación ionizante en pacientes sometidos a Tomografía Computarizada. Protocolo de estudio.
 • Evaluación y soporte nutricional en pacientes con carcinomatosis peritoneal sometidas a cirugía sugarbaker
 • Impacto de la dieta Mediterránea y la actividad física sobre pacientes con hígado graso no alcohólico
 • Influencia de la ingesta de piña en las gestantes a término como desencadenante del parto
 • Influencia de los alimentos con contenido estrogénico en el cáncer de mama
 • Influencia de un programa teórico-práctico grupal sobre diabetes y alimentación en la calidad de vida, la adherencia al tratamiento farmacológico y la adherencia a la dieta mediterránea en pacientes con Diabetes Mellitus II
 • Influencias del consumo de alimentos de soja en el perfil tiroideo de las mujeres embarazadas
 • Influencia y efectos de la dieta mediterránea en la artritis reumatoide
 • Interacción de alimentos ricos en vitamina k en pacientes que toman warfarina (anticoagulante oral)
 • Intervención sobre la malnutrición en personas mayores hospitalizadas: un ensayo clínico controlado aleatorizado
 • Músculo y desnutrición en el paciente ortogeriátrico
 • Prevalencia del déficit de Vitamina D en pacientes con infección por VIH y beneficios de la suplementación con calcifeidiol
 • Prevalencia de obesidad en escolares en edades de 5 a 14 años en Ecuador en el año 2018
 • Prevención de la enfermedad cardiovascular mediante la ingesta de suplementos Omega-3: Ensayo Clinico controlado aleatorizado
 • Suplementos vitamamínicos en el embarazo. La importancia de la suplementación con vitamina D.
 • Valoración del estado nutricional perioperatorio en las pacientes con cáncer de ovario avanzado y carcinomatosis peritoneal
 • Valoración del patrón de consumo de alcohol mediante el AUDIT antes y después de realizar intervenciones educativas en una población de Murcia
 • Valoración de nutrientes en mujeres que toman anticonceptivos orales. Posibles implicaciones
 • Valoración nutricional en pacientes con cáncer de colon
 • Valoración nutricional en pacientes mayores de 70 años que ingresan en una Unidad de Hospitalización a Domicilio
 • ¿Cómo afecta el rechazo a la lactancia materna en lugares públicos en la nutrición de los bebès?
 • ¿En que varía el estado nutricional en niños que estudian en una escuela privada y los que estudian en una escuela publica?
 • Alimentación Saludable en las Mejoras de la Calidad de Vida en Pacientes Adultos con Trastorno Mental Grave
 • Análisis de la influencia de la dieta vegana sobre la prevención y enfermedad del cáncer
 • Análisis de la motivación en la intervención nutricional en pacientes con Trastorno Mental Grave (TMG).
 • Análisis de la relación entre malos hábitos alimentarios y el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), en niños y adolescentes
 • Análisis del estado nutricional de las gestantes de la Región de Murcia
 • Análisis e influencia del papel nutricionista en una unidad de quemados.
 • Análisis nutricional en personal sanitario con turno rotatorio de más de ocho horas de trabajo
 • Comparación Nutricional entre tratamiento dietético y dieta de libre elección en pacientes con enfermedad de Crohn en edad escolar
 • Déficit de hierro y rendimiento deportivo
 • Efecte d'una intervenció amb dieta de textura modificada en pacients geriàtrics que pateixen pneumònia aspirativa
 • Efectividad del arándano rojo americano en la prevención de infección del tracto urinario en mujeres embarazadas
 • Efecto de dieta vegana sobre enfermedades inflamatorias intestinales
 • Efecto de intervención dietética en pacientes con síndrome metabólico.
 • Efecto de intervención dietética en pacientes con úlceras o heridas crónicas de difícil cicatrización.
 • Efecto de la adición de vitamina D a la dieta de pacientes con dolor crónico
 • Efecto del aceite de onagra en la sintomatología del síndrome climatérico.
 • Efecto de la dieta de carbohidratos específicos en pacientes con Enfermedad de Crohn: ensayo clínico aleatorizado de eficacia
 • Efecto de la intervención con alimentos funcionales en el embarazo
 • Efecto de la suplementación oral hipercalórica-hiperproteica enriquecida en HMB frente a suplementación oral hipercalórica hiperproteica estándar sobre el estado nutricional, número de reingresos y mortalidad
 • Efecto de la Vitamina B6 en el tratamiento de las nauseas producidas por el embarazo
 • Efecto de la vitamina C en la cicatrización de úlceras de pie diabético.
 • Efecto del consumo de sulfitos durante embarazo y lactancia sobre el desarrollo de intolerancias alimentarias en infantes
 • Efecto del inicio precoz de medidas dietéticas en la prevención de la Diabetes Gestacional
 • Efecto del soporte nutricional en pacientes oncológicos en tratamiento con citostáticos orales
 • Efecto de una dieta equilibrada en la prevención del parto prematuro
 • Efecto de una dieta rica en proteínas,vitaminas y ácidos grasos poliinsaturados en la prevención del trauma perineal
 • Efecto de una intervención dietética para evitar el síndrome metabólico en personas en tratamiento con antipsicóticos depot
 • Efectos de dieta baja en histamina y suplementación dietética con enzima Diamino oxidasa en pacientes con migraña y déficit de actividad de esta enzima
 • Efectos de intervención con dieta rica en omega 3 en mujeres en la menopausia
 • Efectos de intervención dietética en mujeres diagnosticadas de endometriosis
 • Efectos de intervención dietética en pacientes con enfermedad renal poliquística
 • Efectos de intervención dietética en pacientes con esofagitis eosinofílica
 • Efectos de introducción de la cúrcuma en la dieta de los pacientes con colitis ulcerosa
 • Efectos de la dieta vegana durante el embarazo y la lactancia
 • Efectos de la intervencion con acidos grasos monoinsaturados en pacientes con cardiopatia coronaria
 • Efectos de la intervención dietética en mujeres con síndrome del ovario poliquístico
 • Efectos de la introducción de ácidos grasos Omega-3 en la dieta de pacientes con Lupus
 • Efectos de la supresión del gluten de la dieta en la conducta de niños autistas
 • Efectos del uso de batidos proteicos sobre el estado nutricional de ancianos institucionalizados
 • Efectos de una intervención con ácidos grasos omega 3 en pacientes con degeneración macular asociada a la edad (seca)
 • Efectos de una intervención nutricional sobre los niveles de hemoblobina glicada en pacientes con diabetes tipo 2
 • Efectos de una intervención psicoeducativa grupal sobre hábitos alimentarios en adolescentes con Trastorno de Conducta Alimentaria
 • Efectos nutricionales de una dieta sin gluten en adultos celiacos y no celiacos
 • Efecto y valoración de una dieta equilibrada en la mejora del postoperatorio en pacientes geriátricos intervenidos de fractura de fémur
 • Eficacia del uso de probióticos en el tratamiento de la diarrea asociada a antibioterapia en el paciente crítico. Ensayo controlado y aleatorizado
 • El efecto de la ingesta de avena en pacientes con niveles altos de colesterol
 • Estrategia de intervención para mejorar la efectividad de los medicamentos en relación con la toma de alimentos
 • Estrategias de intervención nutricional en personas con falta de recursos
 • Estrategias en la intervención enfermera en pacientes ostomizados en el Área II de Cartagena (Murcia).
 • Estrategias en la intervención nutricional del paciente crítico con Pancreatitis Aguda
 • Estudio de casos-controles del déficit de vitamina D asociado a la obesidad infantil en una muestra de escolares de Murcia
 • Estudio Nutricional de un grupo de adultos jugadores de Rugby de la Región de Murcia
 • Estudio sobre la disponibilidad de productos alimenticios para celíacos en los supermercados de Badajoz y su repercusión en la economía familiar
 • Evaluación de hábitos alimentarios y carencias nutricionales en pacientes con diagnóstico de alcoholismo crónico
 • Evaluación del efecto de los alimentos enriquecidos en pacientes con osteoporosis en la Comunidad Valenciana
 • Evaluación del estado Nutricional de niños en edad escolar (7-10 años) de la ciudad de Ibagué-Tolima, Colombia
 • Evaluación de los hábitos alimentarios y su relación con el sobrepeso y la obesidad en personas con trastorno mental grave.
 • Evaluar el consumo de ácidos grasos Omega 3 en la mujer gestante en el Área II del Servicio Murciano de Salud
 • Evolución del estado nutricional en pacientes con alteraciones de la flora intestinal por impacto de los hábitos alimenticios
 • Evolución del estado nutricional en pacientes con insuficiencia renal crónica avanzada tras inicio de tratamiento renal sustitutivo en pacientes en Diálisis Peritoneal.
 • Impacto de la intervención nutricional en el paciente cirrótico tras el primer episodio de descompensación
 • Impacto de la nutrición enteral asociada o no a probióticos en la alteración de la microbiota intestinal y en la incidencia de infecciones secundarias
 • Impacto del soporte nutricional en la disminución de complicaciones de la cirugía en pacientes con neoplasia de ciego
 • Impacto en la glándula tiroidea de la suplementación de yodo durante el embarazo un año después del parto
 • Influencia de la administración de vitamina D sobre la resistencia a insulina en pacientes con diabetes mellitus tipo 2
 • Influencia de la dieta en los ingresos por descompensación de insuficiencia cardiaca
 • Influencia de la dieta vegetariana en la reducción de los factores de riesgo cardiovascular en la población mayor de 65 años.
 • Influencia de la nutrición sobre el proceso de cicatrización de úlceras por presión
 • Influencia del Indice de Masa Corporal materno en el inicio y finalización del parto
 • Influencia de los antioxidantes en la prevención del Alzheimer
 • Influencia de los hábitos alimenticios en el rendimiento académico escolar.
 • Intervención dietétia en la prevención de hipotiroidismo gestacional
 • Intervención dietética en mujeres afectadas por la enfermedad de wilson durante su embarazo
 • Intervención grupal para mejorar los hábitos nutricionales en el climaterio.
 • Intervención nutricional con fitoesteroles en pacientes dislipémicos en el ámbito rural.
 • Intervención nutricional en el paciente con pancreatitis aguda
 • Intervención Nutricional en niños con Autismo
 • Intervencion nutricional en pacientes en tratamiento con anticoagulantes orales
 • Intervención nutricional en prevención y detección de trastornos de la conducta alimentaria en niños en edad escolar.
 • La alimentación autorregulada por el bebé (Baby-Led Weaning) y su relación con las habilidades sociales del niño preescolar
 • Nutrición enteral a través de gastrostomía precoz en pacientes con esclerosis lateral amiotrófica. Complicaciones, calidad de vida y mortalidad.
 • Papel de los péptidos bioactivos de los lácteos de la dieta en la prevención de las infecciones
 • Prevención de la anemia en el embarazo: suplementos dietéticos vs dieta mediterránea
 • Prevención de la enfermedad cardiovascular mediante la ingesta de probióticos: un ensayo clínico aleatorizado
 • Relación de la adhesión a la dieta mediterránea con la ganancia de peso en la gestante y el recien nacido
 • Relación entre Dieta Mediterránea y longevidad de los payeses ibicencos.
 • Relación entre el estado nutricional de madres veganas y desarrollo neonatal
 • Relación entre el síndrome de ovario poliquístico y dieta baja en carbohidratos
 • Semillas de lino: un aliado en la reducción del riesgo de cáncer de mama
 • Tratamiento con probiótico versus antibiótico de la mastitis subaguda o subclínica en madres con lactancia materna
 • Valoración y soporte nutricional perioperatorio y su repercusión en la morbimortalidad del paciente quirúrgico
 • ¿ASESORAMIENTO NUTRICIONAL A ESCOLARES CON OBESIDAD O SOBREPESO EN LA ESCUELA¿
 • ¿Avaluació de l'adherència a la dieta mediterrània en adolescents de l'àrea II del Servei Murcià de Salut¿
 • ¿dieta libre de gluten y caseína como intervención nutricional en niños con trastorno del espectro autista¿
 • ¿evaluación de la eficacia de la toma de suplementos de omega 3 en la depresión postparto¿
 • ¿influencia de la ingesta de proteínas de origen animal en la fecha de inicio de trabajo de parto¿
 • Adecuación de la prescripción de las nutriciones parenterales elaboradas desde un servicio de farmacia
 • Adherencia a la dieta mediterránea en el trastorno mental grave (tmg) del área VI de la región de Murcia: Un estudio transversal
 • Adherència a la dieta mediterrània entre la població infantil de la regió de múrcia
 • Agudización de los síntomas de la artritis psoriásica en relación a la alimentación
 • Análisis de la prevalencia del déficit de vitamina d en la población del área vii de la región de murcia
 • Análisis de la Prevalencia de Obesidad Infantil en una población de la Región de Murcia.
 • Análisis del efecto de la influencia de la lactancia materna en lactantes de 0 a 6 meses ingresados por bronquiolitis
 • Análisis del estado nutricional de los pacientes diagnosticados de insuficiencia cardiaca en un área de salud de la comunidad valenciana.
 • Análisis de los factores de riesgo cardiovascular tras una interveción nutricional en dieta mediterranea en pacientes con trastorno mental grave.
 • Cómo influyen los factores de riesgo modificables y no modificables en la prevalencia de las enfermedades cardiovasculares de una consulta de atención primaria?
 • Conocimientos y actitudes sobre la lactancia materna en la población jóvenes adultos.
 • Efecte de la suplementació proteica a la dieta en el tractament de les úlceres per pressió en el vell
 • EFECTE DEL CONSUM DE SOJA EN DONES MENOPÀUSIQUES AMB PROBLEMES DE TIROIDES
 • Efectes de l'all sobre la tensió arterial
 • Efectividad y tolerancia.de las fórmulas específicas para diabetes en el control de la glucemia
 • Efectivitat de l¿oli d¿oliva i el all en la reducció de la hipertensió arterial
 • Efecto de la adición de insulina en las nutriciones parenterales sobre los niveles de glucemia
 • Efecto de la intervención con dieta mediterránea en gestantes diabéticas tipo i sobre la progresión del la retinopatía diabética
 • Efecto del aporte dietético diario de calcio sobre la prevención primaria de la preeclampsia en las embarazadas
 • Efecto de las características de la nutrición artificial sobre la evolución de pacientes con tumores de cabeza y cuello sometidos a cirugía
 • Efecto de la suplementación deportiva en la ganancia de masa muscular en un grupo de mujeres de entre 25-35 años
 • EFECTO DE LOS SUPLEMENTOS DE ÁCIDOS GRASOS OMEGA-3 EN LA REDUCCIÓN DE LAS DOSIS DE LABETOLOL, EN GESTANTES DIAGNOTICADAS DE PREECLAMPSIA
 • Efecto del tipo de alimentación sobre la evolución de los pacientes con litiasis renal
 • Efecto de una dieta enriquecida en ácidos grasos poliinsaturados sobre la concepción en parejas estériles de origen desconocido.
 • Efecto de una dieta hipocalórica e hipograsa sobre los niveles de leptina en mujeres postmenopáusicas obesas y su relación con el riesgo cardiovascular
 • Efecto preventivo de la ingesta de acidos grasos omega 3 sobre las recaidas en esquizofrenia
 • Efectos de la alimentación durante el Ramadán en pacientes diabéticos
 • Efectos de la utilización de stevia en la dieta sobre la población diabética
 • Efectos del déficit de vitamina B12 en una embarazada vegana
 • Efectos de suplementar la dieta con ácido alfa-lipoico sobre el síndrome de boca urente.
 • Eficacia de un programa de psicoeducación de alimentación sobre el IMC en pacientes con trastorno mental grave (TMG)
 • Estado de motivación como predictor de la adherencia a un plan de intervención en promoción de dieta y actividad física en pacientes con Síndrome Metabólico.
 • Estudi d'incidèncides dels programes d'al·lèrgens en el sector turístic de les Illes Balears
 • Estudio comparativo de la efectividad de un suplemento de calcio asociado a vitamina d frente a la de otro que contiene solo calcio sobre la reducción de fracturas de cadera en mujeres postmenopáusicas
 • Estudio de hábitos dietéticos e intervención dietética en gestantes. Valoración de la influencia del sobrepeso en la incidencia de patología obstétrica.
 • Estudio de hábitos nutricionales y de estilo de vida en niños murcianos de 3 a 5 años
 • Estudio de las interacciones entre la administración de fármacos y la nutrición enteral.
 • Estudio del efecto rebote del peso en la dieta proteinada
 • Estudio de los hábitos nutricionales de pacientes de la tercera edad con hipercolesterolemia
 • Evaluación del estado nutricional del anciano frágil ingresado en un hospital de agudos
 • Evaluación del estado nutricional en pacientes con tratamiento para el cáncer de próstata
 • Evaluación de los resultados perinatales en función de la actividad física de la gestante
 • EVALUACIÓN DEL RIESGO NUTRICIONAL EN EL PACIENTE ONCOLÓGICO EN TRATAMIENTO CON QUIMIOTERAPIA"
 • Evaluación y conocimiento del consumo de ayudas ergogénicas nutricionales en deportes de resistencia
 • Exposición a bisfenol-a en la alimentación del lactante durante los primeros 6 meses de vida.
 • Incidència d'al·lèrgia a fruits secs entre la població de l'àrea 2 de salut de la regió de múrcia
 • Incidencia de la alergia a las proteínas de la leche de vaca en la infancia, en el área ii de salud de la región de murcia
 • INFLUENCIA DEL CONSUMO DE BROCOLI SECO COMO ALIMENTO FUNCIONAL EN PACIENTES HIPERTENSOS Y DISLIPÉMICOS.
 • Influencia del estado nutricional del paciente antes de la laringuectomía en la presencia de faringostomas postquirúrgicos
 • Influencia del estado nutricional previo en la aparición de complicaciones infecciosas en el postoperatorio de la artroplastia total de rodilla
 • Influencia de suplementar la dieta de la mujer gestante con dha (omega3) sobre el desarrollo cognitivo del niño
 • Influencia de un programa teórico-práctico sobre alimentación saludable y ejercicio físico para disminuir el peso corporal en pacientes con esquizofrenia en tratamiento antipsicótico i.m de larga duración
 • Intervención nutricional con ácidos grasos en niños con trastorno del déficit de atención con hiperactividad
 • Jengibre dietético como método alternativo para paliar náuseas y vómitos del embarazo
 • La importancia de la evaluación del estado nutricional del paciente oncológico
 • La miel: beneficios nutricionales y efectos terapeuticos en pacientes con heridas crónicas
 • Prevención y reversión de la enfermedad de hígado graso no alcohólico (EHGNA) entre pacientes obesos mediante intervención nutricional y de actividad física personalizada.
 • Prevención y tratamiento mediante la alimentación en la enfermedad inflamatoria intestinal
 • Propuesta de una intervención nutricional psicoeduativa dirigida a profesores, para disminuir la incidencia de trastornos de la conducta alimentaria en el aula.
 • Propuestas nutricionales en afectados por fibromialgia
 • Tendinopaties i alimentació
 • Toxiinfeccions alimentàries a la Regió de Múrcia , un estudi de tall transversal (2010-2015)
 • Valoración de la adherencia a la dieta en pacientes diabéticos hospitalizados: una investigación-acción evaluativa
 • Valoración de la efectividad de la ingesta de arándanos ante infección de orina en pacientes institucionalizados con sonda vesical
 • Valoración del estado nutricional en pacientes con cáncer que reciben quimioterapia en hospital de día oncológico
 • Valoración del estado nutricional y hábitos alimenticios en mujeres menopáusicas de Granada
 • Valoración del estado nutricional y hábitos alimenticios en mujeres menopáusicas de Granada
 • VALORACIÓN NUTRICIONAL ENFERMERA DE LOS PACIENTES DIALIZADOS EN EL HOSPITAL RAFAEL MÉNDEZ Y EL PAPEL DE LA DIETA HIPOPROTEICA