Màster Universitari. Nutrició i Alimentació Humana

Any acadèmic 2023-24

Consulta els terminis de preinscripció, admissió i matrícula per al curs 2023-24 d'aquest màster.
Podeu consultar aquesta informació per l'oferta per a l'any acadèmic: 2022-23.

Perfil d'ingrés i criteris d'admissió

Al Màster Universitari de Nutrició i Alimentació Humana hi poden accedir graduats relacionats amb les ciències de la salut, de manera que poden accedir al Màster graduats (o llicenciats o diplomats) preferentment en Ciències de la Vida i de la Salut (Biologia, Bioquímica, Química, Psicologia, Medicina, Farmàcia, Infermeria, Fisioteràpia, Ciència i Tecnologia dels Aliments, Nutrició Humana i Dietètica, Veterinària, Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, INEF). També podran accedir a aquest Màster alumnes procedents d'altres titulacions. En aquest cas, el Consell Acadèmic del Màster podrà considerar la possibilitat d'exigir complements de formació, en funció del perfil d'entrada.

Es podran contemplar els següents criteris per a la valoració de mèrits dels estudiants que vulguin ésser admesos al Màster:

 • L'expedient acadèmic dels estudis que s'hagin cursat anteriorment.
 • Un currículum vitae, on es destaqui l'experiència professional desenvolupada, si n'hi hagués.

El candidat haurà de presentar la documentació necessària i degudament acreditada. Una vegada revisada la documentació aportada, la Comissió d'Estudis del Màster procedirà a establir l'oportuna prelació dels alumnes sol·licitants fins completar les places disponibles, d'acord als criteris següents: Currículum acadèmic: 50%; experiència professional: 20%; coneixements d'informàtica usuari: 15%; nivell d'idiomes: 15%.

Objectius acadèmics i professionals

L'interès en la creació i realització del Màster en Nutrició i Alimentació Humana radica en els seus objectius, a saber:

 1. Facilitar als alumnes els coneixements bàsics i, al mateix temps, aplicats, de tècniques i recursos materials, així com l'accés a la informació actualitzada en matèria d'alimentació i nutrició.
 2. Desenvolupar en els alumnes la capacitat d'observació i d'anàlisi en nutrició i alimentació humana.
 3. A partir dels coneixements i habilitats anteriors, facilitar la intervenció dels alumnes en els centres educatius, sanitaris i, en general, d'alimentació col·lectiva.
 4. Atorgar eines als alumnes, perquè generin i transmetin coneixements i incrementin la formació de les col·lectivitats en matèria de nutrició i alimentació humana.
 5. Satisfer les expectatives socials de demanda d'informació en matèria nutrició i alimentació humana.
 6. Posar les bases formatives imprescindibles per desenvolupar la investigació que ampliï els coneixements de nutrició i alimentació humana en el futur.
 7. Que tota aquesta formació contribueixi a augmentar positivament el nivell de la Salut Pública de la societat.
 8. Dotar als alumnes de capacitat per cobrir llocs de responsabilitat tècnica.

En conseqüència, la connexió amb les institucions i empreses del sector serà una realitat que anirà paral·lela a la marxa normal del Màster, que repercutirà obrint possibilitats laborals evidents.

 • Interès i rellevància acadèmica: El Màster Universitari de Nutrició i Alimentació Humana reportarà a l'alumne un increment en la seva formació, en els seus coneixements en nutrició i alimentació humana, en nutrició clínica i en alimentació aplicada al turisme, primera indústria de les Illes Balears.
 • Interès i rellevància científica: El Màster Universitari de Nutrició i Alimentació Humana prepararà per seguir un Doctorat en qualsevol de les matèries associades als estudis dissenyats. A tal fi, aquests estudis de Màster es podrán continuar en el Doctorat en Nutrició i Ciències dels Aliments de la UIB.
 • Interès i rellevància professional: Es tracta d'un sector en auge, amb demanda creixent de professionals adequadament formats en el camp de la nutrició i alimentació humana, tant en la seva vessant bàsica, com l'aplicada a la clínica i al sector serveis, com és el cas de la indústria turística. En qualsevol cas, les competències professionals vénen definides per l'establert en les respectives Ordres ministerials sobre Plans d'estudi i habilitació professional.

Competències bàsiques

 1. Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
 2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 3. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 4. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 5. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

Competències generals

 1. Adquisició de capacitat avançada en gestió, anàlisi, síntesi i actualització de la informació.
 2. Capacitat avançada en creativitat, iniciativa, esperit emprenedor i presa de decisions.
 3. Capacitat avançada d'organització i disseny d'activitats en el camp de l'experimentació en nutrició humana.
 4. Capacitat avançada de resolució de problemes en el camp de la nutrició humana.
 5. Coneixement avançat de les tecnologies de la informació per al maneig, processament i difusió de la informació i la seva aplicació sobre la nutrició humana.

Competències transversals

 1. Capacitat de treball en equip i de forma interdisciplinària.
 2. Capacitat d'aplicar el pensament crític, lògic i creatiu a la feina.
 3. Comunicació oral i escrita.
 4. Coneixement de llengües estrangeres que facilitin l'adquisició d'informació i comunicació.
 5. Respecte profund per l'ètica i la integritat intel·lectual.
 6. Adaptació a noves situacions.
 7. Motivació per la qualitat.
 8. Reconeixement i adaptació a la diversitat i multiculturalitat.
 9. Ser sensible als temes mediambientals.
 10. Capacitat per assumir responsabilitats, d'autocrítica i de saber valorar les pròpies competències i limitacions.

Competències específiques

 1. Adquirir coneixements avançats sobre pautes alimentàries saludables en individus i col·lectivitats.
 2. Conèixer els avenços més recents en programes nutricionals i hàbits alimentaris de promoció de la salut i de prevenció de la malaltia.
 3. Adquisició de mètodes avançats en elaboració i interpretació d'històries dietètiques.
 4. Saber aplicar de forma avançada les bases de l'alimentació saludable.
 5. Capacitat avançada de recomanar menús per a col·lectivitats en funció de criteris de salut, culturals o religiosos.
 6. Adquirir coneixements avançats que permetin la formació actualitzada de personal en matèria de nutrició i alimentació humana.

Accés a altres estudis i sortides professionals

Si bé tota sortida professional dependrà de l'habilitació professional definida en la respectiva Ordre Ministerial que defineix aquest grau en concret, aquest títol pretén dotar als seus titulats de coneixements en el camp de la Nutrició, i preparar als seus titulats per seguir la formació acadèmica amb els estudis de Doctorat, com és el Doctorat en Nutrició i Ciències dels Aliments.

Estructura dels estudis

El Màster Universitari en Nutrició i Alimentació Humana s'estructura en 10 mòduls, distribuïts en matèries: L'origen de l'alimentació: Història, hàbits i cultura; Metodologia per a l'avaluació de l'estat nutricional; Necessitats nutricionals i metabòliques; Nutrició i promoció de la Salut, Bases metabòliques i nutricionals de les alteracions patològiques; La nutrició com a eina terapèutica o coadjuvant de la teràpia; Nutrició i alimentació en la indústria turística; Control de la qualitat dels aliments en la indústria turística; Conceptes bàsics en nutrició; complementats amb un mòdul de Pràctiques i el Treball de Fi de Màster.

L'alumne haurà de completar el total de 60 crèdits, amb la següent distribució:

Consulteu l'apartat "Criteris d'avaluació i exàmens" per ampliar aquesta informació.

L'alumne adquirirà totes las competències de Màster en haver cursat les matèries obligatòries, pràctiques i Treball de Fi de Màster. Mitjançant el seguiment de les mataries optatives, l'alumne adquirirà les competències específiques de cada matèria cursada.

El Consell Acadèmic podrà procedir al reconeixement de crèdits per activitats docents realitzades per l'alumnat, procedents d'altres títols de postgrau o llurs equivalents, sempre d'acord a la normativa vigent.

El contingut de cada assignatura, les seves guies docents, així com els mòduls i itineraris es poden consultar a l'apartat "Assignatures" d'aquesta titulació.

Descripció dels itineraris formatius

Es contemplen tres itineraris formatius. Per a tots ells, serà necessari que tan el Treball de Fi de Màster com les Pràctiques externes es corresponguin amb l'àmbit de coneixement de l'itinerari elegit, tot això avalat per la persona que guiï l'alumne/a (tutor/tutora).

En funció de l'itinerari formatiu elegit per l'alumne, es contemplen els següents itineraris:

Resum de l'estructura del pla d'estudis (mòduls)

 

Reconeixement i transferència de crèdits

Taula d'adaptació entre el Pla d'Estudis en Nutrició Humana i Qualitat dels Aliments a extingir i el nou Pla d'Estudis en Màster en Nutrició i Alimentació Humana    
Assignatures del Pla d'Estudis a extingir Categoria acadèmica Crèdits ECTS   Asignatures del nou Pla d'Estudis Categoria acadèmica Crèdits ECTS
Bases fisiològiques i nutricionals a lactants i nins en edat escolar Obligatòria 5   Bases fisiològiques i nutricionals a lactants i nens en edat escolar Obligatòria 6
Bases fisiològiques i nutricionals en gestació, lactància, adolescents i adults Obligatòria 5   Bases fisiològiques i nutricionals en gestació, lactància, adolescents i adults Obligatòria 6
Bases fisiològiques metabòliques i nutricionals a l'activitat física Obligatòria 5   Bases fisiològiques metabòliques i nutricionals a l'activitat física Obligatòria 6
Bases fisiològiques i nutriconals a la població major Obligatòria 5   Bases fisiològiques i nutriconals a la població major Obligatòria 6
L'alimentació a l'època de grans civilitzacions de l'antiguitat i a l'època medieval Optativa 5   L'alimentació a l'època de grans civilitzacions de l'antiguitat i a l'època medieval Optativa 6
El flux de persones i d'aliments a través dels continents: les globalitzacions alimentàries Optativa 5   El flux de persones i d'aliments a través dels continents: les globalitzacions alimentàries Optativa 6
Conducta alimentària Optativa 5   Conducta alimentària Optativa 6
Epidemiologia de la nutrició Optativa 5   Epidemiologia de la nutrició Optativa 6
Metodologies utilitzades a la valoració de l'estat nutricional Optativa 5   Metodologies utilitzades a la valoració de l'estat nutricional Optativa 6

Tècniques analítiques avançades a l'experimentació nutricional

Optativa 5   Tècniques analítiques avançades a l'experimentació nutricional Optativa 6
Introducció a la nutrició experimental Optativa 5   Introducció a la nutrició experimental Optativa 6
Modulació de l'expressió gènica mediada per nutrients Optativa 5   Modulación de la expresión génica mediada por nutrientes Optativa 6
Dieta Mediterrània i salut Optativa 5   Dieta Mediterrània i salut Optativa 6
Educació nutricional i Guies alimentàries Optativa 5   Educació nutricional i Guies alimentàries Optativa 6
Dieta complementària i el seu disseny Optativa 5   Dieta complementària i el seu disseny Optativa 6
Alimentació i esport Optativa 5   Alimentació i esport Optativa 6
Estrès oxidatiu i envelliment Optativa 5   Estrès oxidatiu i envelliment Optativa 6
Bases moleculars i nutricionals del càncer Optativa 5   Bases moleculars i nutricionals del càncer Optativa 6
Disruptors endocrins y tòxics de la dieta humana Optativa 5   Disruptors endocrins y tòxics de la dieta humana Optativa 6
Nutrició i aparell digestiu: secrecions digestives Optativa 5   Nutrició i aparell digestiu: secrecions digestives Optativa 6
Nutrició i aparell digestiu: Absorció Optativa 5   Nutrició i aparell digestiu: Absorció Optativa 6
Nutrició, factors de risc cardiovascular i síndrome metabòlic Optativa 5   Nutrición, factores de riesgo cardiovascular y síndrome metabólico Optativa 6
Nutrició i processos de calificació patològica Optativa 5   Nutrición y procesos de calcificación patológica Optativa 6
Nutrició enteral, parenteral y artificial Optativa 5   Nutrició enteral, parenteral y artificial Optativa 6
Anticancerígens potencials i salut Optativa 5   Anticancerígens potencials i salut Optativa 6
Interaccions aliments-medicaments Optativa 5   Interaccions aliments-medicaments Optativa 6
Estudi dels minerals de la dieta amb efecte oxidant Optativa 5   Estudi dels minerals de la dieta amb efecte oxidant Optativa 6
Restauració col·lectiva: Principis i aplicacions a la indústria turística Optativa 5   Restauració col·lectiva: Principis i aplicacions a la indústria turística Optativa 6
Menús, cartes i buffets Optativa 5   Menús, cartes i buffets Optativa 6
Nutrició i alimentació a col·lectius especials Optativa 5   Nutrició i alimentació a col·lectius especials Optativa 6
Aliments tradicionals al Mediterrani: Illes Balears, Andalusia i Llevant Optativa 5   Aliments tradicionals al Mediterrani: Illes Balears, Andalusia i Llevant Optativa 6
Control de qualitat a un centre de preparació de menjars Optativa 5   Control de qualitat a un centre de preparació de menjars Optativa 6
Al·lergies, infeccions, contaminants i Intoxicacions alimentàries Optativa 5   Al·lergies, infeccions, contaminants i Intoxicacions alimentàries Optativa 6
Normes bàsiques de prevenció de riscs laborals i seguretat al treball Optativa 5   Normes bàsiques de prevenció de riscs laborals i seguretat al treball Optativa 6
La inspecció alimentària i dels menjadors col·lectius Optativa 5   La inspecció alimentària i dels menjadors col·lectius Optativa 6
Fisiologia de la digestió Optativa 5   Fisiologia de la digestió Optativa 6
Macronutrients i micronutrients. Energètica de la nutrició Optativa 5   Macronutrients i micronutrients. Energètica de la nutrició Optativa 6
Biodisponibilitat de micronutrients Optativa 5   Biodisponibilitat de micronutrients Optativa 6
Interrelacions metabòliques dels nutrients: Cicles inter-orgànics Optativa 5   Interrelacions metabòliques dels nutrients: Cicles inter-orgànics Optativa 6
Qualitat i valor nutricional dels aliments Optativa 5   Qualitat i valor nutricional dels aliments Optativa 6
Educació per la salut Optativa 5   Educació per la salut Optativa 6
Estils de vida i salut Optativa 5   Estils de vida i salut Optativa 6
Avanços en alimentació i nutrició Optativa 5   Avanços en alimentació i nutrició Optativa 6
Practicum Obligatòria 15   Pràctiques externes Obligatòria 12
Treball fi de Màster Obligatòria 15   Treball fi de Màster Obligatòria 12

Qualsevol altre reconeixement entre assignatures provinents d'un altre Màster o un altre estudi i l'actual s'estudiarà adequadament i de forma particular, segons contingut del programa de l'assignatura cursada i el nombre de crèdits de la mateixa.

Comissió de Reconeixement de Crèdits

President
Josep A. Tur Marí
Secretària
Maria del Mara Bibiloni Esteva
Personal Docent i Investigador
 • Antoni Pons Biescas
 • Antoni Sureda Gomila
Personal de Administració i Serveis
Margarita Moranta Prieto
Alumnat
 Catalina Maria Mascaró Bestard

Examen final

El Màster no contempla un examen final clàssic. Els alumnes hauran de realitzar les activitats pròpies de cada assignatura i realitzar un Treball de Fi de Màster.

Criteris d'avaluació i exàmens

Els alumnes hauran de superar 24 crèdits de les matèries obligatòries.

Realitzar 12 crèdits (300 hores) de pràctiques especialitzades en els laboratoris de la Universitat de les Illes Balears o en alguna de les entitats col·laboradores (haurà d'establir-se un conveni específic a aquest efecte) i realitzar 12 crèdits de Treball de Fi de Màster, tutelat per algun professor doctor del Consell Acadèmic del Màster.

I per completar els crèdits necessaris per obtenir el Màster, 12 crèdits (2 assignatures) de les matèries optatives ofertes a elegir d'entre les assignatures d'un dels 3 itineraris del Màster (les dues assignatures han de ser obligatòriament del mateix itinerari).

Direcció dels estudis

Directors del Màster

Dr. Josep Antoni Tur Marí
Telèfon
(34) 971 17 3146
Dra. Cristina Bouzas Velasco
Telèfon
-

Composició de la Comissió Acadèmica

President
Josep Antoni Tur Marí
Secretària
Cristina Bouzas Velasco
Vocals
 • Antoni Sureda Gomila
 • Silvia Tejada Gavela
 • Antoni Pons Biescas