Màster Universitari en Formació del Professorat

Any acadèmic 2024-25

Podeu revisar la informació de l'oferta per a l'any acadèmic 2023-24.

Qui vetlla per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

La CGQ és l’òrgan responsable de vetllar per la qualitat dels títol oficials i per la seva correcta implantació, gestió i coordinació en el marc del SGIQ de la UIB. S’encarrega de l’anàlisi, del seguiment i supervisió dels resultats i del procés d’aprenentatge dels estudiants a partir dels indicadors més rellevants i de la informació obtinguda d’enquestes de satisfacció dels diferents col·lectius implicats, queixes i suggeriments, etc. Podeu consultar la normativa i les funcions de les CGQ per ampliar la informació.

Responsable de qualitat
Secretari/ària
Personal d'Administració i Serveis
Patricia Alcover Pascual
Alumnat
Hayat El Kammouni El Kammouni

Compromís de qualitat

Declaració amb la qual el/la responsable de qualitat del màster expressa el seu compromís amb la qualitat i la millora contínua en el desenvolupament de les seves actuacions.

Com puc fer un suggeriment o queixa?

La Universitat disposa d'un sistema de queixes, suggeriments i felicitacions integrat al SGIQ, a través del qual ens pots fer arribar la teva opinió sobre qualsevol aspecte relacionat amb l'activitat i el funcionament dels centres i titulacions.

Procés de gestió i revisió d'incidències, reclamacions i suggerimentsFormulari de suggeriment o queixa

Planificació d'accions de millora

Totes les actuacions de millora proposades per la CGQ en el marc dels processos de seguiment i avaluació (verificació, seguiment i renovació de l’acreditació) es recullen i formalitzen en el Pla de millores (PdM) de la titulació. La CGQ és l’encarregada de revisar i mantenir actualitzat el PdM de manera periòdica.

Rendició de comptes i transparència

El Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT) proporciona la informació més rellevant sobre les universitats, centres i títols que conformen el sistema universitari espanyol, en el qual consten inscrits els títols de grau, màster i doctorat oficials. A més, el RUCT té caràcter públic i de registre administratiu, i ha estat concebut com un instrument en contínua actualització. Podeu consultar la informació de la titulació al RUCT a l'enllaç següent:

Accés al Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Amb l’objectiu de retre comptes a la societat en general i complir les exigències del marc normatiu nacional (RD 822/2021 [espanyol]) i les directrius de l’espai europeu d’educació superior, totes les titulacions oficials (grau, màster i doctorat) estan sotmeses a tres fases d’avaluació: verificació, seguiment i acreditació. A continuació, es pot consultar tota la documentació oficial derivada de cada procés: