Màster Universitari en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada

Any acadèmic 2024-25

Podeu revisar la informació de l'oferta per a l'any acadèmic 2023-24.

Informació general sobre els TFM

El Treball de Fi de Màster (TFM) consisteix en la realització d’un treball acadèmic, inèdit i elaborat específicament per a aquesta finalitat, on l’estudiant ha d’aplicar, de manera individual i sota la supervisió d’un o més tutors, competències adquirides al llarg de la titulació, i que permet, en funció dels perfils de cada pla d’estudis, l’avaluació de la capacitat professional, formativa i/o d’iniciació a la recerca de l’estudiant.

A continuació podeu consultar la informació referent a cada una de les fases en què es divideix la gestió acadèmica i administrativa del TFM d'acord amb l'Acord del Comitè de Direcció del Centre d'Estudis de Postgrau pel qual s'aprova el Reglament propi per a l'elaboració i avaluació dels treballs de fi de màster universitari a la Universitat de les Illes Balears que entra en vigor l’any acadèmic 2020-21.

Matrícula del treball de fi de màster

L’estudiant s’ha de matricular de l’assignatura de TFM dins els terminis de matrícula o d’ampliació de matrícula establerts pel CEP abans de poder procedir a les següents fases del procés. Així mateix, cada titulació pot definir les condicions i els requisits que els estudiants han de complir per poder-se matricular al TFM (si escau, aquests requisits s’indicaran a la guia docent del TFM i a l’apartat d’informació específica de la titulació).

El nombre màxim de matrícules per superar el TFM és de quatre, més una matrícula addicional que serà concedida per la direcció del CEP, previ vistiplau de la direcció del màster.

Quan la defensa del TFM no es pugui dur a terme durant la primera matrícula vigent, l’estudiant es podrà matricular per tutela acadèmica l’any acadèmic immediatament posterior per poder efectuar la defensa del treball. La matrícula per tutela acadèmica comptarà com a segona matrícula i, una vegada finalitzat el període de tutela sense haver superat el TFM, les matrícules següents seran ordinàries.

En qualsevol cas, si s’efectua la defensa del TFM i el treball obté una qualificació de suspens, l’estudiant haurà de fer una nova matrícula ordinària sense poder optar a la matrícula per tutela acadèmica.

Assignació de propostes i tutors

Cada titulació publicarà la llista de propostes o línies generals sobre les quals els estudiants matriculats al TFM de la titulació podran elaborar el treball. Les propostes o línies constaran d’un o diversos professors que puguin ser tutors.

Les propostes s’assignaran seguint el procediment establert per cada titulació (si escau, aquest procediment s’indicarà a l’apartat d’informació específica de la titulació), i és responsabilitat de cada un dels tutors vetllar per la qualitat acadèmica del TFM.

Realització del TFM en entitats col·laboradores

El TFM es pot realitzar en entitats col·laborades amb les quals s'hagi signat un conveni (model de conveni) i abans s'ha d'haver fet la proposta a <convenis.postgrau@uib.cat>.

Els estudiants que hagin d'elaborar el TFM en una entitat col·laboradora se seleccionaran d'acord amb els termes que s'hagin acordat per mitjà del procediment oportú de selecció indicat a l'addenda del conveni i en funció de les places disponibles per a cada entitat.

L'entitat col·laboradora nomenarà un responsable del programa que impliqui l'estudiant durant el període que duri l'estada, que haurà de garantir l'adequada formació i acollida i la bona gestió de l'activitat educativa.

La UIB nomenarà un tutor, que vetllarà per la qualitat acadèmica del TFM.

S'ha de tenir en compte que la titularitat dels drets de propietat intel·lectual o de propietat industrial del TFM es regularà d'acord amb la normativa vigent en la matèria i, si escau, pel que disposin els convenis signats amb les entitats públiques o privades que hagin pogut contribuir a finançar o facilitar l'execució d'aquests convenis.

Inscripció del projecte del treball de fi de màster

La inscripció del TFM constitueix un contracte docent entre l’estudiant i el tutor o els tutors.

Una vegada assignada la proposta de TFM a un estudiant, aquest formalitzarà la inscripció del treball dins els terminis establerts per a cada titulació (vegeu l’apartat d’informació específica de la titulació), mitjançant l’aplicació telemàtica https://postgrau.uib.es/tfm, que permetrà a l’estudiant fer el seguiment de la seva sol·licitud.

Cal tenir en compte que a la sol·licitud d’inscripció l’estudiant ha de:

 • Fer constar el títol provisional del treball (sense emprar majúscules, excepte en els casos necessaris).
 • Fer constar el nom i els cognoms de cada un dels tutors i les adreces electròniques respectives (ha de comprovar que aquestes adreces són correctes, ja que aquest serà el mitjà a través del qual els tutors hauran d’acceptar la tutela del TFM per completar la inscripció del treball).
 • Adjuntar un guió del treball en format PDF i d’una grandària inferior a 100 MB.

Podreu fer el seguiment de la sol·licitud a la mateixa aplicació.

Lliurament del treball de fi de màster

L’acte de lliurament del TFM s’estén com la sol·licitud d’avaluació del TFM que fa l’estudiant.

El TFM es podrà lliurar dins els terminis establerts per cada titulació (vegeu l’apartat d’informació específica de la titulació per a més informació), sempre que l’estudiant tingui acceptada la sol·licitud d’inscripció i hagi pagat les taxes de matrícula i de gestió.

El lliurament del TFM consta de dues accions. En primer lloc, l’estudiant ha de fer la sol·licitud d’avaluació a l'aplicació telemàtica https://postgrau.uib.es/tfm, on podrà fer el seguiment de tot el procés. En aquest punt cal tenir en compte que:

 • Cal adjuntar la memòria del TFM en un únic document PDF seguint les normes establertes per cada titulació (la grandària d’aquest PDF ha de ser inferior a 100 MB).
 • La portada de la memòria ha de respectar el format de portada del TFM establert per als estudis de màster de la UIB d’acord amb les plantilles següents:
  Portada del TFM [ca]
  Portada del TFM [es]
  Master's Thesis Cover [en]
 • Si el treball conté fitxers annexos en altres formats (àudio, vídeo, etc.) que no es poden incorporar al PDF de la memòria, aquests també es poden adjuntar a la sol·licitud en suport electrònic.
 • L’estudiant també haurà d’emplenar la llicència de distribució del TFM per indicar si accepta que el treball estigui en lliure accés o no al repositori institucional per poder consultar-lo públicament.

La segona acció necessària per completar el lliurament del TFM consisteix a lliurar la memòria del treball en format PDF (exactament la mateixa que s’ha lliurat al punt anterior) a la tasca que el responsable del TFM hagi designat a tal efecte a l’assignatura de TFM d'Aula digital de la titulació. Mitjançant l’ús de programes de detecció de plagi es revisarà el TFM i es generarà un informe que estarà a disposició de cada un dels tutors i dels membres del tribunal que hagin d’avaluar el treball, i que podrà ser tingut en consideració a l’hora d’acceptar el lliurament del TFM, així com en l’avaluació per part del tribunal.

Defensa del treball de fi de màster

La presentació i defensa del TFM és obligatòriament un acte públic en el qual l’estudiant farà una exposició oral davant un tribunal format, com a mínim, per tres membres: un president, un secretari i un vocal. Un cop acabada l’exposició, el tribunal obrirà un torn de qüestions sobre aspectes relacionats amb el treball.

La defensa pública del TFM s’haurà de dur a terme dins els terminis que estableixi cada titulació (vegeu l’apartat d’informació específica de la titulació per a més informació). Per poder dur a terme la defensa del TFM l’estudiant ha d’haver superat tots els altres crèdits necessaris per a l’obtenció del títol. Sens perjudici de l’anterior, un estudiant podrà defensar el TFM amb un màxim d’una assignatura no superada si així s’estableix a les directrius específiques del TFM de la titulació publicades a la seva pàgina web (vegeu l’apartat d’informació específica de la titulació).

La titulació pot designar un o diversos tribunals de TFM. En cas que la titulació designi un tribunal específic per a cada TFM, aquesta designació s’ha de fer en el termini màxim de deu dies hàbils a partir de la data en què hagi finalitzat el dipòsit del treball. Una vegada ha estat informat de la designació, el president del tribunal (o el responsable del TFM o la direcció de la titulació) convocarà els altres membres, el tutor o els tutors i l’estudiant per a la presentació i defensa del treball en un màxim de deu dies hàbils.

En circumstàncies excepcionals en què el TFM contingui informació que pugui tenir la consideració de confidencial, el procediment per a la presentació i defensa pública es podrà modificar seguint les indicacions de l’article 10 del Reglament per a l’elaboració i avaluació dels treballs de fi de màster universitari a la Universitat de les Illes Balears. Per acollir-se a les especificacions dels TFM sotmesos a processos de protecció de dades o resultats, en el moment de lliurar el treball, l’estudiant o els tutors han de fer una sol·licitud raonada adreçada al CEP.

Avaluació del treball de fi de màster

Cada titulació establirà els criteris d’avaluació del TFM, que es faran públics per a cada any acadèmic i seran tinguts en compte pel tribunal a l’hora de qualificar el TFM (vegeu l’apartat d’informació específica de la titulació per a més informació). Un cop acabada la presentació i defensa del TFM, el tribunal deliberarà sobre el grau d’acompliment de l’estudiant i determinarà la qualificació del treball, que s'incorporarà al seu expedient.

Recursos sobre plagi acadèmic, Turnitin i Intel·ligència Artificial.

Recursos a la web de la biblioteca de la UIB: Definició, normativa i altres temes realacionats amb el plagi i com evitar-ho.

Integritat acadèmica, plagi i com incorporar les idees d'altres als nostres treballs: Autora: González Teruel, Aurora - Data: 2019 - (Innovació Educativa Universitat de València) Vídeo a youtube.

Informació sobre com accedir als informes de Turnitin: Webminar UIB Turnitin.

Unlocking the Power of Generative AI Models and Systems such as GPT-4 and ChatGPT for Higher Education: document PDF

Recursos per als tutors del treball de fi de màster

Atès que la primera passa per al control del plagi l'han de fer les persones que tutelen el TFM, és convenient que els tutors del treball revisin la secció "Recursos sobre plagi acadèmic i Turnitin" d'aquesta pàgina web.

Guia per als tutors del treball de fi de màster

Informació específica dels TFM del Màster Universitari. Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada

Sobre el procediment d'assignació dels projectes i tutors del Pràcticum i del Treball de Fi de Màster del Màster Universitari en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada (MNNP) de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

I. Preàmbul

El Pràcticum està estretament vinculat al Treball de Fi de Màster (TFM). Totes dues assignatures formen conjuntament el "mòdul obligatori de finalització".

L'objectiu d'aquest mòdul és integrar els estudiants en un projecte de recerca real, perquè s'acostumin al món de la recerca científica, o en una estructura empresarial en el camp de la nutrició molecular, els aliments funcionals, la nutrigenòmica i nutrició personalitzada, perquè experimentin de primera mà el món de la recerca científica i nutrició aplicada (des de la generació del coneixement a la gestió i l'ús d'aquest coneixement generat) en l'entorn real.

II. Els projectes

Article 1. Proposta i tutela de projectes

 1. Els proponents dels projectes han de tenir present que el treball que s'ha de dur a terme ha d'estar lligat a les competències del màster i adequar-se al nombre d'hores de les assignatures Pràcticum i TFM (indicades a les corresponents guies docents).
 2. Poden proposar i tutelar projectes els professors doctors que imparteixin, almenys, 6?hores (1 ECTS) en assignatures obligatòries o optatives de l'MNNP.
 3. Un projecte pot tenir dos tutors. Poden (co)tutelar projectes els investigadors doctors del grup de recerca en Nutrigenòmica i Obesitat de la UIB i el personal de les empreses, organitzacions empresarials, centres de recerca o tecnològics amb els quals hi ha un conveni per participar a l'MNNP.
 4. En cas de fer el projecte fora de la UIB, en una empresa, organització empresarial, centre de recerca o tecnològic amb què hi ha un conveni per participar a l'MNNP, un professor doctor que imparteixi classes en alguna assignatura de l'MNNP (article 1.2) ha de (co)tutelar el projecte.

Article 2. Oferta

 1. Les propostes de caràcter general es comunicaran a principi de cada curs acadèmic (abans del 31 d'octubre) a la direcció de l'MNNP.
 2. Es deixa la possibilitat de fer propostes de caràcter particular. En aquest cas, amb la proposta (article 2.1) es lliurarà el compromís d'acceptació de l'alumne.
 3. Els alumnes repetidors, en principi, continuen amb el projecte amb el/s tutor/s assignat/s el darrer curs acadèmic en què hagin estat matriculats del Pràcticum/TFM.
 4. Les propostes rebudes per la direcció de l'MNNP i els seus corresponents tutors han de ser aprovades per la Comissió Acadèmica (comissió delegada del Consell d'Estudis) de l'MNNP durant el mes següent a la recepció de les propostes (abans del 30 de novembre).
  Podran quedar pendents de definir els cotutors de les empreses, organitzacions empresarials, centres de recerca o tecnològics amb els quals hi ha un conveni per participar a l'MNNP. Aquests cotutors han de quedar definits en el moment de la inscripció del TFM (article 6.3.a).
  Si qualque proposta no s'aprova, s'enviaran els motius al proponent, perquè la corregeixi en cinc dies naturals, per ser reavaluada per la comissió.
  La Comissió Acadèmica de l'MNNP s'assegurarà que el nombre de projectes oferts a l'alumnat de l'MNNP per a cada any acadèmic és superior al nombre d'alumnes que cursen l'assignatura Pràcticum i no tenen un projecte de caràcter particular o de continuació (articles 2.2 i 2.3).
 5. Els coordinadors de l'assignatura faran pública la llista de projectes i tutors aprovada per la Comissió Acadèmica de l'MNNP per als alumnes de l'assignatura Pràcticum a través d'Aula digital (abans del 15 de desembre), i per correu electrònic als proponents.

Article 3. Sol·licitud d'assignació del projecte i tutor

En un termini no superior a set dies naturals des de la publicació de la llista de projectes i tutors aprovada, l'alumne sol·licitarà l'assignació del projecte i tutor emplenant i pujant el formulari habilitat a aquest efecte a l'Aula digital de l'assignatura Pràcticum. L'alumnat indicarà fins a deu projectes (per ordre de preferència) del perfil "Recerca en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada" o del perfil "Desenvolupament i Innovació en Nutrigenòmica i Alimentació Funcional", segons correspongui.

Article 4. Procediment d'assignació dels projectes i tutors

 1. L'assignació dels projectes i tutors es farà en una primera tanda abans de començar el segon semestre (abans del 31 de gener) i, per a l'alumnat que faci ampliació de matrícula, en una segona tanda després del termini de l'ampliació de matrícula.
 2. La Comissió Acadèmica de l'MNNP, a proposta dels coordinadors de l'assignatura Pràcticum, assignarà els projectes i tutors (proposats segons l'article 2.1 a l'alumnat matriculat al Pràcticum) segons l'ordre de preferència manifestat per l'alumne i l'expedient acadèmic ponderat dels estudis d'accés al màster.
 3. Els coordinadors de l'assignatura faran pública la llista de projectes i tutors assignats a l'alumnat per la Comissió Acadèmica de l'MNNP per als alumnes de l'assignatura Pràcticum a través d'Aula digital. La llista també es comunicarà als tutors per correu electrònic. Així mateix, es facilitarà a l'alumnat el contacte amb els tutors.
  Els alumnes disposaran d'un termini de set dies naturals des de la publicació de les assignacions per a possibles al·legacions.
  A petició dels tutors o alumnes, amb el consentiment del tutor, es podran comunicar a la direcció de l'MNNP els canvis en el projecte. Aquests canvis han de quedar definits en el moment de la inscripció del TFM (article 6.3.a).

III. Execució i avaluació dels projectes

Article 5. Pràcticum

Els estudiants faran les activitats indicades a la guia docent de l'assignatura publicada cada curs acadèmic. Així mateix, en la guia docent s'especifiquen els sistemes d'avaluació del Pràcticum.

Article 6. Treball de Fi de Màster (TFM)

 1. Els estudiants faran les activitats indicades a la guia docent de l'assignatura publicada cada curs acadèmic. Així mateix, en la guia docent s'especifiquen els sistemes d'avaluació del TFM.
 2. Cada curs acadèmic, la direcció del màster comunicarà als serveis administratius les dates reservades per a la defensa del TFM. En general, la primera quinzena de febrer i la segona quinzena dels mesos de juliol i setembre. Així mateix, comunicarà els terminis per a la inscripció i lliurament del TFM.
 3. Seguint la normativa específica del Centre d'Estudis de Postgrau de la UIB (https://cep.uib.es/es/alumnat/treball-de-fi-de-master/), l'alumnat matriculat en l'assignatura TFM:
  a. Formalitzarà la inscripció del projecte de treball de fi de màster dins el termini establert (abans del 15 de maig o del 15 de juliol, o del 15 de desembre en cas d'alumnat de tutela acadèmica).
  b. Una vegada acceptada la inscripció del projecte del TFM, l'alumne lliurarà la memòria del TFM dins els terminis establerts (abans del 10 de juliol o del 10 de setembre, o del 31 de gener en cas d'alumnat de tutela acadèmica).
 4. Excepcionalment i per causes justificades (com la sol·licitud de beca per continuar amb els estudis de doctorat), la direcció del màster podrà adaptar els terminis per a la defensa del TFM.

 

Treballs de fi de màster defensats

Enllaç al repositori institucional (DSPACE).

 • Actualización y adaptación de una herramienta móvil para el registro dietético en la población universitaria mallorquina
 • Ayuno Intermitente, ¿La clave para un mejor estilo de vida?
 • Búsqueda de medicamentos con gluten para facilitar la identificación de alternativas en personas celíacas
 • Caracterización de la función antioxidante de cepas probióticas y su efecto sobre la esperanza de vida en Caenorhabditis elegans
 • Caracterización nutrigenómica de un grupo de futbolistas profesionales
 • Declaraciones de salud y nutricionales en barritas naturales
 • Estudio del efecto de una dieta materna obesogénica sobre la programación metabólica en el hipocampo y la función cognitiva y su posible reversión por suplementación con betaína durante la lactancia
 • Impacto de la composición corporal en los niveles de testosterona en hombres de 20 a 50 años
 • Impacto de una dieta inadecuada y de la obesidad en la alteración cognitiva: dianas moleculares y biomarcadores
 • Long-term programming of lipid metabolism associated with genetic manipulation of beta-carotene supply and metabolism in the perinatal stage
 • Primera aproximación al potencial de colaboración de los actores del ecosistema innovador del sector biotecnológico de las Islas Baleares
 • Programación metabólica por sobrenutrición materna durante la gestación y lactancia. El papel de la microbiota
 • Selección de biomarcadores metabólicos y genéticos para evaluar el estado de salud inicial, así como el progreso en un programa de entrenamiento deportivo para personas de mediana edad
 • Small for gestational age (SGA): future predisposition to metabolic diseases. Mechanisms involved and biomarkers of interest
 • ¿Puede la obesidad paterna afectar la salud metabólica de su descendencia? Estado del arte y diseño experimental para probar una hipótesis relacionada con este tema
 • Asociación entre el consumo de carotenoides dietéticos y la función cognitiva en adultos: revisión bibliográfica
 • Búsqueda bibliográfica de ingrediente(s) que reemplacen los sulfatos en la elaboración de un jabón/champú para personas celíacas y/o alérgicas
 • Búsqueda bibliográfica de un mejorante(s) natural para la formulación de pan sin gluten
 • Caenorhabditis elegans como modelo de evaluación preclínica de ingredientes funcionales: Determinación del efecto de un extracto botánico sobre parámetros relacionados con la salud de la piel
 • Democratizing Genetics-based Nutrition
 • DESREGULACIÓN DE microRNAs Y SUS GENES DIANA EN LA GLANDULA MAMARIA DE RATAS OBESAS
 • Efecto de la suplementación con betaína en el periodo perinatal sobre la programación metabólica
 • Efecto de una intervención con Dieta Mediterránea hipocalórica y actividad física sobre los cambios en la composición corporal en adultos mayores con condiciones crónicas de salud
 • Efectos a largo plazo de la suplementación con mioinositol en ratas macho lactantes frente a la programación del hipotálamo causada por la exposición a restricción calórica moderada durante la gestación
 • Estudio bibliográfico de la respuesta a la exposición al frío en las células sanguíneas a nivel de expresión génica
 • Estudio de los efectos de la suplementación con mioinositol durante la lactancia en ratas sobre la expresión hipotalámica de genes relacionados con la homeostasis energética de las crías en edad adulta
 • Introducción a estudios de investigación en humanos, con enfoque en el procesamiento de muestras y la recolección de datos nutricionales, su procesamiento e interpretación
 • La relevancia de la ingesta de nutrientes específicos en distintas regiones de España y su impacto en el contexto de la pandemia COVID-19
 • Long-term programming of liver lipid metabolism in offspring of dams fed western diet from the pregestational period and its potential reversal by vitamin A supplementation during lactation
 • MASTER?_?S THESISINTRODUCTION OF NUTRIGENETIC TESTING IN PHARMACIES
 • mtDNA variation, oxygen and nutrient sensing pathways in the penetrance of mitochondrial disease
 • Potencial de la implementación de las nuevas tecnologías en empresas biotecnológicas (Salud-Agroalimentación) de las Islas Baleares
 • Revisión del estado del arte de los estudios científicos sobre los beneficios para la salud del pterostilbeno y sus efectos antioxidantes
 • Sobrasada de Mallorca IGP: un producto certificado
 • Uso de células sanguíneas humanas como fuente de biomarcadores transcriptómicos en estudios de obesidad: comparación del impacto del sobrepeso/obesidad en células de sangre periférica total y en la fracción PBMC
 • Validación de constructo de una nueva herramienta de cribaje de los estilos de vida para la prevención del cáncer
 • Ampliación del clúster BIOIB hacia el sector Agroalimentario a partir del proyecto ‘Red de Alimentos de Calidad de la Euroregión Pirineos-Mediterránea'
 • Aplicación de la nutrigenética en consulta, una experiencia en Genovive
 • Búsqueda bibliográfica de un ingrediente(s) que sustituya al hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC) en el pan sin gluten
 • Creación de contenido informativo de la relevancia de los tests genéticos destinado al perfil de cliente del programa Salud 10
 • Diseño de un test nutrigenético para predecir la respuesta a bioactivos dietéticos de potencial interés en el control de la obesidad y sus comorbilidades
 • Estudio de la programación metabólica por metilación del ADN en nutrición perinatal: estrategia y diseño óptimos y aplicación en un caso práctico
 • Identificación y análisis de las oportunidades de financiamiento para las empresas del sector agroalimentario en Baleares
 • Las células sanguíneas como material biológico de interés en estudios nutricionales
 • miRNAs in biofluids as biomarkers of food consumption and/or diet
 • Nuevos índices antropométricos como predictores del Síndrome Metabólico y sus componentes en mujeres menopáusicas con obesidad residentes en Palma de Mallorca
 • Papel de miR-200a en la obesidad y su implicación en la vía de señalización de la adiponectina
 • Polimorfismos de un solo nucleótido (SNPs), que influyen en la obesidad de hispanos y mexicanos
 • Potenciales dianas del SARS-CoV-2 para el reposicionamiento de fármacos
 • Relación entre inputs ambientales y características nutrigenéticas que pueden modular la función cognitiva. Prácticas en alimentómica
 • Research of potential urinary biomarkers related to metabolic programming of obesity in term infants - 1H-NMR based metabolomics approach
 • Sobrasada de Mallorca con Indicación Geográfica Protegida: Caracterización del producto y su consumo
 • Uso de PBMC humanas para la identificación de biomarcadores transcriptómicos de riesgo cognitivo asociado a la obesidad: papel de la disfunción mitocondrial
 • Análisis de datos de un estudio de intervención con un producto alimenticio funcional para el control del ácido úrico desarrollado por la empresa Biosearch Life
 • Asociación longitudinal de cambios en la dieta con cambios en el peso corporal y la circunferencia de la cintura en los sujetos con alto riesgo cardiovascular
 • Definir un Buen Desayuno en Familia Durante la Pandemia
 • Diseño de un test nutrigenético específico adaptado a los polimorfismos génicos que afectan a la biodisponibilidad de micronutrientes en población vegana
 • Efecto del β-caroteno sobre la función cognitiva
 • Efectos de la ingesta materna de una dieta obesogénica durante la gestación en la salud metabólica de la descendencia
 • Identificación de factores nutrigenéticos con potencial para modular aspectos relacionados con trastornos del estado de ánimo
 • Impacto de la suplementación nutricional en el mejoramiento del sistema inmune de pacientes no críticos infectados por COVID-19. Análisis de los fitoquímicos y nutrientes indispensables y diseño de una formulación específica para prevención y tratamiento de coronavirus
 • Improvement of the infant formula milk composition: developing a protocol for purification of leptin
 • Influencia de la dieta materna durante la lactancia en la composición de la leche
 • Influencia de la dieta materna sobre la composición de la leche materna
 • Investigación y desarrollo en el clúster BIOIB
 • Investigación y desarrollo en la empresa BIOIB en tiempos de COVID-19
 • Obesos normopeso: definición del fenotipo falso delgado, implicaciones en la salud y estado actual de la investigación científica
 • Papel de la dieta y la suplementación dietética en la mejora del sistema inmunitario en presencia de infecciones virales
 • Prácticas en Alimentómica: Test de diagnóstico de la enfermedad COVID-19
 • Prácticas en Alimentómica: “Estado nutricional y susceptibilidad a las afecciones del SARS-CoV-2”
 • Prospección del impacto de una intervención nutricional seleccionada sobre la composición de la microbiota intestinal. Los carotenoides y su efecto en obesidad
 • Relación entre perfil cardiovascular, ingesta de nutrientes y realización de actividad física en el contexto de un estudio de intervención con un ingrediente funcional
 • The interaction between human intestinal organoids and the gut microbiota
 • Clúster BIOIB: Una visión sobre la gestión estratégica de empresas del sector biotecnológico y biomédico de las Islas Baleares
 • Compuestos bioactivos de la leche materna con potencial interés durante la lactancia sobre la salud metabólica futura de los hijos
 • Edición del genoma con la técnica CRISPR –Cas9
 • Efecte de la suplementació combinada de leptina i colina o àcid fòlic sobre la programació metabòlica en rates
 • Efecto del TMAO sobre la Expresión de Genes y microRNAs relacionados con la Inflamación y la Enfermedad Cardiovascular en modelos de Macrófagos Primarios.
 • Effect of administration of celastrol, leptin and their combination during lactation on the expression of genes related to fatty liver in high-fat diet fed rats.
 • Estudio de biodisponibilidad de la vitamina B12 de un nuevo alimento funcional
 • Evaluación de la calidad de la dieta de mujeres lactantes del estudio miARN-milk/miARN-baby
 • Evaluación del efecto del consumo de probióticos sobre el colesterol LDL: estudio preliminar de intervención en voluntarios sanos por Biosearch life
 • Gestión de la investigación y desarrollo en el centro de investigación biomédica en red (CIBER)
 • Influencia del ejercicio físico y sus diferentes tipos en la variación de la concentración de irisina en sangre
 • La nutrición como clave determinante en la alteración cognitiva
 • Plant extracts intake and the human immune response: a pilot intervention study by Biosearch Life.
 • Prácticas en Alimentómica: efectos de diferentes compuestos bioactivos sobre el control de la glucemia y lipidemia.
 • Prácticas en Alimentómica: efecto sinérgico entre dos compuestos sobre el perfil lipídico y el control glucémico
 • Preparación para la inscripción del clúster BIOIB en el Registro de Agrupaciones Empresariales Innovadoras de la CAIB y profundización en el sector biotecnológico y biomédico de la región
 • Procesos que afectan al número y morfología de las células del tejido adiposos blanco y su modulación por bioactivos. Revisión bibliográfica y estudio histológico del tejido adiposo blanco retroperitoneal.
 • Uso de C. elegans como modelo animal para el estudio de propiedades saludables de bioactivos
 • Uso de un multi-ingrediente como aproximación nutricional para el tratamiento del hígado graso no alcohólico (NAFLD)
 • Variaciones genéticas podrían condicionar estatus de nutrientes claves en vegetarianos y veganos
 • Actividad anti-obesogénica de una combinación de β-caroteno y metformina: estudio en ratones C57BL/6J
 • Análisis de la Ingesta Nutricional de Población Geriátrica e Impacto del Uso del Probiótico Lactobacillus coryniformis K8 CECT5711 en Residencias de Adultos Mayores en España
 • Análisis funcional in silico de las posibles dianas de los miRNAs presentes en leche materna que varían durante la lactancia. Introducción a la validación de estas dianas.
 • Aplicaciones móviles y tecnologías web en el campo de la Nutrigenómica y Nutrición Personalizada
 • Bioeconomía como estrategia competitiva en el Clúster Biotecnológico y Biomédico de las Islas Baleares (BIOIB)
 • Compuestos bioactivos presentes en la leche materna de interés para la obesidad y planteamiento experimental para estudiar los posibles efectos de la adiponectina durante la lactancia en ratas.
 • Consecuencias de la suplementación con dermatán sulfato sobre el tejido hepático en ratones alimentados con una dieta alta en grasa
 • Desarrollo de Actividades de Gestión en el Centro de Investigación Biomédica en Red
 • Efecto de la administración durante la lactancia de celastrol, leptina y su combinación en el metabolismo lipídico de ratas.
 • Efecto de la exposición al frío a corto y largo plazo sobre el músculo esquelético en ratas
 • Efecto de la suplementación con mioinositol en ratas durante la lactancia en la programación del riesgo de obesidad y sus alteraciones metabólicas
 • Efecto de la suplementación materna con una mezcla de tres compuestos bioactivos durante la lactancia sobre la expresión génica en ratas
 • Efecto de la suplementación oral con leptina en el hipocampo de la descendencia de ratas sometidas a restricción calórica moderada durante la gestación.
 • Efectos de dietas maternas y/o paternas desequilibradas en la salud metabólica de la descendencia
 • Efectos de la suplementación combinada de betacaroteno y metformina sobre la capacidad autofágica en el hígado de ratones alimentados con dieta alta en grasas
 • El Clúster Biotecnológico y Biomédico de las Islas Baleares (BIOIB) y el Desarrollo de la Bioeconomía en el Sector Balear
 • Estudio de intervención con un extracto vegetal para el control de la glucemia e insulinemia en voluntarios resistentes a la insulina
 • Estudio de intervención para la evaluación de la eficacia de un agente nutricional en la preservación de la salud oral
 • Evaluación funcional de extractos de microalgas para su aplicación dermo-cosmética.
 • Importancia de la genética en la suplementación y la alimentación funcional de deportistas
 • Influencia de los polimorfismos rs9340, rs3739008 y rs11605924 localizados en los genes MAPK1, NPAS2 y CRY2, y su interacción con la dieta en el desarrollo del Síndrome Metabólico
 • Memoria de las Prácticas Formativas en el Centro de Investigación Biomédica en Red
 • Open-access databases for metabolite identification in nutrimetabolomic studies
 • Proyecto NESTORE: Herramienta para la mejora del envejecimiento activo
 • Alimentos funcionales: análisis general de la legislación para el uso de health claims en alimentos destinados a la población infantil y propuesta de componentes alimentarios para el desarrollo de alimentos funcionales en relación a la obesidad
 • Aproximación al tejido productivo biotecnológico de las Islas Baleares
 • Biomarcadores nutrigenómicos y propiedades de salud en los alimentos
 • Búsqueda de moléculas capaces de aumentar la biodisponibilidad de la leptina en humanos
 • Caracterización metabólica de la línea celular HepG2 expuesta a un microambiente pro-inflamatorio o de abundancia de ácidos grasos
 • Carotenoides de la dieta y modulación del cáncer
 • Clúster Biotecnológico y Biomédico de las Islas Baleares
 • Conocimiento y aplicación de aspectos clave en la gestión del Clúster BIOIB y acercamiento a las empresas del sector biotecnológico y biomédico de las Islas Baleares
 • Diseño de un experimento para estudiar el efecto de Lactoferrina y Luteína para la prevención de Diabetes tipo 2
 • Efecto de la suplementación con Celastrol y/o Leptina durante la lactancia en el metabolismo lipídico de ratas alimentadas con dieta hiperlipídica tras el destete
 • Efecto de la suplementación de la dieta materna con una formulación con papel potencialmente modulador de la concentración de leptina en leche y de su impacto sobre el crecimiento de la progenie
 • Efectos de un ambiente enriquecido sobre la expresión de genes relacionados con el gasto energético y la termogénesis en el músculo y el tejido adiposo marrón
 • Estancia Formativa para el Aprendizaje y Gestión del Centro de Investigación Biomédica en Red
 • Estudio del myo-inositol ingerido durante la lactancia como posible candidato en la reversión de alteraciones metabólicas asociadas a la restricción calórica durante la gestación en ratas
 • Estudio de los mecanismos involucrados en el efecto de la exposición a diferentes fotoperiodos y al consumo de fruta fuera de temporada en el músculo sóleo de ratas normopeso
 • Evaluación funcional de ingredientes en el modelo pre-clínico de Caenorhabditis elegans: dos casos prácticos
 • Impacto de determinados nutrientes sobre la predisposición genética a la obesidad/síndrome metabólico
 • Integración de la homeostasis energética y control de la ingesta. Posibles dianas terapéuticas.
 • La Bioeconomía en las Islas Baleares
 • The influence of an enriched environment on the expression of cognitive function related genes in murine hypothalamus and hippocampus.
 • Administración y dirección del Centro de Investigación Biomédica en Red
 • Análisis del contenido de ácidos grasos totales y de la carga bacteriana en la leche materna con el consumo Lactobacillus fermentum CECT5716
 • Bioactives in Meat: Biological Activities in Relation to Obesity and Associated Metabolic Disturbances
 • Bioib: conocimiento del sector y ecosistema biotecnológicos y biomédicos de Baleares
 • Components bioactivos en l'adob d'all, llimona i julivert
 • Compuestos bioactivos y sus efectos en la salud humana de los cereales más consumidos en España y sus derivados.
 • Efecte del tractament amb diferents extractes de microalgues sobre paràmetres relacionats amb la diabetis en el model animal (in vivo) Caenorhabditis elegans
 • Efectos del ayuno y la edad sobre la expresión y actividad de las pocket proteins en el hígado de ratones.
 • Efectos de una restricción calórica durante la gestación sobre la sensibilidad a la insulina en la descendencia. Determinación en ratas de los niveles de Akt y p-Akt en el hígado
 • Estada formativa a Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER)
 • Estudio de alteraciones en el control de la ingesta a nivel hipotalámico en ratas con fenotipo "falso delgado"
 • Estudio de la potencial aplicación de estrategias Nutrigenómicas para paliar el fotoenvejecimiento cutáneo
 • Expresión de genes relacionados con el metabolismo lipídico en el tejido hepático, respuesta a factores nutricionales.
 • Megadosis de vitamina C i cáncer.
 • Regulación de la producción de interleuquina 6 muscular mediante ácidos grasos.
 • Restricció calòrica al embaràs, efectes en l'experessió gènica de cèlules sanguínies i disseny de primers
 • Uso de herramientas bioinformáticas para el análisis de la expresión diferencial en arrays en el caso particular de la importancia del AMPK en el metabolismo energético.
 • "Análisis de las alteraciones metabólicas en cáncer como paso clave en la progresión tumoral"
 • "Consecuencias fisiológicas y metabólicas del consumo de fruta fuera de temporada en ratas Fischer"
 • "Efecto de la dieta de cafetería durante la lactancia en la composición de la leche materna"
 • "Efecto del hidroxitirosol en la expresión génica en tejido adiposo: iniciación a la investigación utilizando metodologías de nutrigenómica"
 • "Estudio de intervención nutricional para evaluar el efecto del consumo de Lactobacillus fermentum CECT5716 sobre la incidencia de mastitis en mujeres lactantes"
 • "Estudio de la factibilidad de caracterizar potenciales biomarcadores asociados a la obesidad en muestras de saliva"
 • "Estudio de la modulación de la sensibilidad olfativa debido al consumo de una dieta hiperlipídica en ratas Wistar macho"
 • "Estudio del efecto de ácidos grasos de cadena corta sobre la proteína quinasa activada por AMP (AMPK) y otras moléculas reguladoras del metabolismo en las células musculares"
 • "Estudio del efecto de una restricción calórica materna moderada durante el período de lactancia sobre la sensibilidad periférica a la insulina en la descendencia"
 • "Evidencia científica sobre los efectos saludables de los compuestos bioactivos de las frutas, verduras y hortalizas más consumidas en España"
 • "Evidencia científica sobre los efectos saludables de los compuestos bioactivos de las legumbres y las especias más consumidas en España"
 • "I+D+i en alimentaciónfuncional. Metodología de un ensayo clínico de intervención nutricional con probióticos en humanos"
 • "Impacto de la suplementación durante la lactancia con compuestos bioactivos sobre parámetros del metabolismo energético muscular en la edad adulta"
 • "Proposta d'un test de base genètica per a l'optimització del rendiment esportiu"