Màster Universitari en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada

Any acadèmic 2024-25

Podeu revisar la informació de l'oferta per a l'any acadèmic 2023-24.

Perfil d'ingrés i criteris d'admissió

Al Màster Universitari en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada hi poden accedir graduats relacionats amb les ciències de la salut, de manera que poden accedir al Màster graduats (o llicenciats o diplomats) en Biologia, Bioquímica, Biotecnologia, Ciència i Tecnologia dels Aliments, Enologia, Farmàcia, Infermeria, Medicina, Nutrició Humana i Dietètica, Química, Veterinària i altres possibles estudis afins, així com estudiants amb titulacions estrangeres afins a aquestes. La Comissió Acadèmica pot considerar l’admissió d’altres titulats en funció de la seva formació específica.

La Comissió Acadèmica valorarà els criteris que es detallen a continuació, tenint en compte els percentatges detallats a la valoració global:

 • Expedient acadèmic universitari de l’estudiant, ponderat segons els estudis de procedència (80%).
 • Declaració d’objectius redactada per l’estudiant (10%).
 • Altres mèrits acadèmics, relacionats amb la titulació, que pugui aportar l’estudiant (com ara coneixement de l’anglès, cursos de formació específics, etc.) (10%).

L'admissió a l'itinerari de Desenvolupament i Innovació en Nutrigenòmica i Alimentació Funcional està condicionada, a més, per l'oferta disponible de pràctiques externes en empreses en el curs acadèmic corresponent.

Objectius acadèmics i professionals

La ciència de la nutrició del segle XXI incorpora el coneixement del metabolisme, de les interaccions gens-nutrients (genòmica nutricional) i dels aliments, amb la finalitat de millorar l'alimentació i la salut i oferir, cada cop més, una nutrició personalitzada o de precisió adaptada a les característiques individuals.

El Màster Universitari en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada cerca formar investigadors i professionals en aquesta ciència de la nutrició del segle XXI, i és el primer màster oficial del món en nutrigenòmica i nutrició personalitzada.

Aquest màster recull els coneixements que més demanden les empreses, els centres de recerca i els individus als nous camps d'alimentació i salut, i assegura les màximes possibilitats de promoció professional en un sector cada cop més rellevant en una societat conscienciada en temes de salut, sostenibilitat i envelliment saludable.

És un estudi oficial i públic adaptat a les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior. Inclou formació en nutrició molecular, nutrigenòmica, nutrigenètica, disseny de nous aliments amb efectes positius per a la salut dins l'entorn de l'alimentació funcional, aspectes relacionats amb tecnologia dels aliments i de legislació i seguretat alimentària, així com en les repercussions potencials a la salut pública i individual i el coneixement d'aquests nous desenvolupaments.

El màster ofereix dos itineraris d'especialització, dels quals cal triar-ne un (vegeu l'apartat «Estructura dels estudis»). Ambdós aporten formació capdavantera en nutrigenòmica i nutrició personalitzada i tots dos donen accés als estudis de doctorat:

 • L'especialitat en Recerca en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada (perfil 2A) està més enfocat a la formació de professionals capaços de desenvolupar-se amb facilitat en un entorn de recerca bàsica o aplicada en aquests camps, i incorpora el coneixement i l'aplicació de les tecnologies postgenòmiques. Aquest itinerari es recomana a aquells alumnes que es decantin per un futur dins de la investigació en nutrigenòmica, nutrició molecular, nutrició personalitzada o alimentació funcional, ja sigui en entitats públiques o privades. La formació que ofereix aquest itinerari permetrà als alumnes adquirir els coneixements i les habilitats necessàries per poder dissenyar, iniciar i desenvolupar un treball de recerca i emprendre una formació doctoral.
 • L'especialitat Desenvolupament i Innovació en Nutrigenòmica i Alimentació Funcional (perfil 2B) està més enfocat a l'adquisició de coneixements i habilitats per poder desenvolupar-se amb facilitat en un entorn empresarial relacionat amb la nutrigenòmica, la nutrició personalitzada, la nutrició molecular, l'alimentació funcional i els nous aliments, o la seguretat alimentària. Encara que aquest itinerari pugui considerar-se més orientat a l'empresa o als serveis, dona accés igualment a la continuació dels estudis de doctorat, que constitueixen un pas qualitativament molt important dins el desenvolupament professional a l'entorn empresarial.

Rellevància acadèmica, científica i professional

A continuació s'enumeren els indicadors de la rellevància acadèmica, científica i professional dels estudis de màster i doctorat en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada i de la plantilla docent:

 1. Els professors són, gairebé la majoria, investigadors en actiu adscrits a grups de recerca de reconegut prestigi internacional en els camps de la nutrigenòmica, la nutrigenètica i la programació metabòlica, que disposen de finançament continuat de la seva recerca per part de la Unió Europea, el Govern espanyol i governs autonòmics. Aquesta activitat investigadora es reflecteix en un important nombre de publicacions rellevants i tesis doctorals dirigides (vegeu els corresponents CV a la pestanya «Professorat») i propicia un ensenyament actualitzat i basat en l'experiència.
 2. Aquests estudis tenen el suport d'especialistes de la Xarxa NuGO (the European Nutrigenomics Organization), que va néixer com a Xarxa d'Excel·lència Europea de Recerca en Nutrigenòmica, avalada i finançada per la Unió Europea.
 3. Diversos grups de recerca involucrats pertanyen a la xarxa CIBER (Centres de Recerca Biomèdica en Xarxa), en particular, el CIBER de Fisiopatologia de l'Obesitat i Nutrició, una iniciativa del Govern d'Espanya per reunir grups d'excel·lència i impulsar la investigació en biomedicina i ciències de la salut en àrees temàtiques d'interès per al Sistema Nacional de Salut, per mitjà del desenvolupament i la potenciació d'estructures estables de recerca cooperativa en xarxa.
 4. Els investigadors i els grups de recerca involucrats tenen una àmplia experiència de participació i lideratge de projectes de recerca internacionals, entre els quals cal destacar diversos projectes finançats per diferents programes de la Unió Europea com INTEGRActiv (Identification and validation of integrative biomarkers of physical activity level and health in children and adolescents; JPI HDHL STAMIFY Call Ref AC21_2/00033) i BIOCLAIMS (BIOmarkers of Robustnes Metabolic Homeostasis for Nutrigenomics-derived Health (CLAIMS Made on Food), tots dos coordinats pel grup de la UIB coordinador del Màster i el Doctorat en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada; PREVENTOMICS (Empowering consumers to PREVENT diet-related diseases through OMICS sciences; Grant Agreement 818318); IDEFICS (Identification and prevention of dietary- and lifestyle-induced health effects in children and infants: FP6-2004-FOOD-3-A016181-2) i I. FAMILY (Determinants of eating behaviour in European children, adolescents and their parents; ref. 266044); DIABAT (Recruitment and activation of brown adipocytes as preventive and curative therapy for type 2 diabetes; HEALTH-F2-2011-278373); SALUX (European Network to follow-up the reformulation of food; ref. 2010 12 10), i EUROCAROTEN (European network to advance carotenoid research and applications in agro-food and health; Cost Action CA15136).
 5. Els investigadors i grups de recerca involucrats tenen amplis contactes empresarials consolidats a través del desenvolupament de nombrosos contractes de col·laboració al llarg dels anys, inclosos contractes rellevants dins els programes estratègics CENIT i CIEN del Govern d'Espanya, cofinançats pel Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI), com el projecte CENIT-2008-1004 PRONAOS, liderat per Puleva Biotech, SA, i el projecte Smartfoods del Programa estratègic CENT, IDI-20141208. A més, professors vinculats a aquests estudis són promotors d'Alimentomica, una empresa de base tecnològica en l'àmbit universitari participada per la UIB, l'objecte de la qual és la investigació, el desenvolupament, la innovació i la comercialització de nous coneixements i productes en el camp de l'alimentació i la salut. Aquestes col·laboracions han repercutit de manera molt positiva en el projecte de màster i doctorat en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada, ja que han permès establir acords de col·laboració per a la participació activa de diverses empreses.
 6. Finalment, assenyalam la participació destacada d'alguns dels docents del màster —en particular, d'alguns dels directors passats i presents, com el Dr. Andreu Palou o la Dra. Catalina Picó— en organismes oficials i fundacions de màxim prestigi a Europa, com ara l'AESAN (Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició), el comitè científic del qual ha presidit el Dr. Palou i del qual ha format part la professora del programa, Dra. Catalina Picó; l'EFSA (Autoritat Europea en Seguretat Alimentària), de la qual el professor Palou ha estat vicepresident del panel científic de nutrició (productes dietètics, nutrició i al·lèrgies); l'institut ILSI (International Life Sciences Institute, fundació que integra les principals empreses mundials d'alimentació, com ara Coca-Cola, Nestlé, Danone, etc.) o la FIAB (Federació Espanyola d'Empreses d'Alimentació i Beguda).

Accés a altres estudis i sortides professionals

Les sortides professionals d'aquest màster inclouen, entre d'altres:

 • Entrada en programes de doctorat (Doctorat en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada; altres doctorats relacionats amb la investigació biomèdica, la biotecnologia o la nutrició o el doctorat industrial).
 • Doctorat en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada.
 • Doctorats relacionats amb la branca de coneixement.
 • Treball en empreses del sector agroalimentari, biotecnològic oeHealth amb desenvolupaments/aplicacions en alimentació funcional i/o nutrició personalitzada.
 • Creació de noves empreses amb base biotecnològica relacionades amb alimentació, nutrició i salut.
 • Aplicació en activitats de treball autònom (per ex., consultor, nutricionista-dietista…), en funció dels estudis de procedència i que tingui el grau requerit.
Altres punts d'informació

Departament d'Orientació i Inserció Professional (DOIP) (https://fueib.org/es/universitaris/28/futuro-profesional/)

Beques, contracte i mobilitat d'investigadors (https://www.uib.es/es/recerca/ajuts/beques_mobilitat/)
 

Estructura dels estudis

El Màster en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada consta d'una oferta total de 84 crèdits ECTS, dels quals l'alumne ha de cursar obligatòriament un mínim de 60 (un any acadèmic). S'ofereixen dos itineraris d'especialització possibles: Investigació en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada (perfil 2A) i Desenvolupament i Innovació en Nutrigenòmica i Alimentació Funcional (perfil 2B), dels quals se n'ha de cursar un complet (consultau l'apartat «Objectius acadèmics i professionals» d'aquesta pàgina).

En fer la preinscripció cal indicar l'itinerari d'especialització de preferència.

Hi ha assignatures obligatòries per a ambdós itineraris; assignatures optatives pròpies d'itinerari, que s'han de cursar necessàriament segons l'itinerari triat, i assignatures optatives comunes elegibles a qualsevol dels dos itineraris.

Per obtenir el títol s'han de superar un mínim de 60 crèdits ECTS distribuïts de la manera següent:

 • Els 25 ECTS corresponents al conjunt de totes les assignatures obligatòries per a ambdós itineraris d'especialització.
 • Els 12 ECTS corresponents al conjunt de totes les assignatures optatives pròpies de l'itinerari d'especialització on s'admet (2A o 2B).
 • Un mínim de 8 crèdits ECTS a triar entre les assignatures optatives comunes a ambdós itineraris i les assignatures pròpies de l'itinerari que no es cursa.
 • Els 9 ECTS del Pràcticum.
 • Els 6 ECTS del Treball de Fi de Màster.

L'estructura general dels cursos de formació es pot consultar a l'apartat d'Assignatures del Màster Universitari en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada.

Des de la concepció i l'inici, el Màster en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada de la UIB manté una estreta col·laboració amb un altre títol de màster oficial, el Màster en Nutrició i Metabolisme de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i la Universitat de Barcelona (UB), amb el qual hi ha un conveni específic de compartició d'assignatures, mitjançant l'ús d'eines telemàtiques (document complet del protocol de col·laboració).

Especificació de les característiques del Pràcticum i del Treball de Fi de Màster (o etapa de cursos de formació)

Els alumnes han de cursar obligatòriament un Pràcticum de 9 crèdits, tant si segueixen l'itinerari 2A (amb un treball de recerca) com el 2B (amb pràctiques a empreses/centres del sector) (consultau la fitxa de l'assignatura Pràcticum). Es tracta d'elaborar un treball pràctic extens sota la tutela d'un professor doctor del màster o d'un tutor de l'empresa/centre col·laborador conjuntament amb un professor doctor del màster, que fa també un seguiment de l'alumne durant el desenvolupament de les pràctiques.

L'assignatura Treball de Fi de Màster (TFM) (6 crèdits ECTS) està estretament lligada al Pràcticum. Per a l'avaluació del TFM, cal elaborar una memòria sobre el treball realitzat i l'aprenentatge adquirit durant el Pràcticum que inclogui els resultats i la discussió científica d'aquests, si escau (consultau la fitxa de l'assignatura TFM). Aquesta memòria s'ha de presentar en defensa oral pública davant d'un tribunal aprovat per l'òrgan directiu del màster, constituït per professors doctors del màster i que també pot incloure personal extern de l'entorn empresarial, o professors convidats. El tribunal duu a terme una avaluació de la memòria presentada i de la seva defensa. Per fer aquesta avaluació, el tribunal disposa d'una rúbrica amb els ítems a considerar i les puntuacions possibles a cada ítem (podeu consultar la rúbrica en aquest enllaç).

Examen final

Especificat als apartats "Criteris d'avaluació i exàmens" i "Estructura dels estudis" (per l'especificació de les característiques del Pràcticum i del Treball de Fi de Màster) d'aquest descriptor.

Criteris d'avaluació i exàmens

Els criteris i forma d’avaluació s'especifiquen a la guia docent de cada una de les assignatures, que es poden consultar a l’apartat "Assignatures". Aquests criteris poden variar entre les diferents assignatures, segons el tipus i els objectius concrets. No obstant això, en general es considerarà la combinació de les formes d’avaluació següents (en algunes assignatures l’alumne pot triar quin tipus d’avaluació seguirà):

 • Lliurament i defensa d’una demanda de projecte hipotètic sobre temes tractats a l’assignatura.
 • Defensa i/o lliurament de treballs teòrics (seminaris i treballs, que poden ser individuals o en equip).
 • Exàmens parcials (per exemple, dos exàmens amb una part tipus test i una de preguntes curtes que inclouen la interpretació d’unes dades experimentals).
 • Examen final (examen amb una part tipus test i una part de preguntes curtes que inclouen la interpretació d’unes dades experimentals).
 • Etc.

També, per a l'especificació de les característiques del Pràcticum i del treball de fi de màster, consultau l'apartat "Estructura dels estudis" d'aquest descriptor.

Direcció dels estudis

Dra. Catalina Picó Segura
Categoria
CU
Telèfon
971 17 3454 o 971 25 9797
Dra. María Luisa Bonet Piña
Categoria
CU
Telèfon
971 17 2734

Altres llocs web relacionats:

Laboratori de Biologia Molecular, Nutrició i Biotecnologia - LBNB  (http://palou.uib.es).

Composició de la Comissió Acadèmica

President
Andrés Francisco Javier Palou Oliver
Secretària
María Luisa Bonet Piña
Vocals
 • Catalina Picó Segura
 • Francisca Serra Vich
 • Paula Oliver Vara
 • Joan Ribot Riutort
 • Ana María Rodríguez Guerrero
 • Juana Sánchez Roig
 • Mariona Palou March