Màster Universitari. Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada

Any acadèmic 2022-23

Perfil d'ingrés i criteris d'admissió

Al Màster Universitari en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada hi poden accedir graduats relacionats amb les ciències de la salut, de manera que poden accedir al Màster graduats (o llicenciats o diplomats) en Biologia, Bioquímica, Biotecnologia, Ciència i Tecnologia dels Aliments, Enologia, Farmàcia, Infermeria, Medicina, Nutrició Humana i Dietètica, Química, Veterinària i altres possibles estudis afins, així com estudiants amb titulacions estrangeres afins a aquestes. La Comissió Acadèmica pot considerar l’admissió d’altres titulats en funció de la seva formació específica.

La Comissió Acadèmica valorarà els criteris que es detallen a continuació, tenint en compte els percentatges detallats a la valoració global:

 • Expedient acadèmic universitari de l’estudiant, ponderat segons els estudis de procedència (80%).
 • Declaració d’objectius redactada per l’estudiant (10%).
 • Altres mèrits acadèmics, relacionats amb la titulació, que pugui aportar l’estudiant (com ara coneixement de l’anglès, cursos de formació específics, etc.) (10%).

L'admissió a l'itinerari de Desenvolupament i Innovació en Nutrigenòmica i Alimentació Funcional està condicionada, a més, per l'oferta disponible de pràctiques externes en empreses en el curs acadèmic corresponent.

Objectius acadèmics i professionals

Aquest estudi de postgrau pretén formar investigadors i professionals en les Ciències de la Nutrició i l'Alimentació del segle XXI, que incorporen el coneixement del metabolisme, de les interaccions entre gens i nutrients (nutrigenòmica) i dels aliments, amb la finalitat de millorar l'alimentació i la salut i oferir un enfocament nutricional personalitzat; inclou formació en nutrició molecular, en el disseny de nous aliments amb efectes positius per a la salut dins l’entorn de l'alimentació funcional, aspectes relacionats amb tecnologia dels aliments i de seguretat alimentària, així com les repercussions potencials en la salut pública i individual i el coneixement de nous desenvolupaments. Aquest màster és el primer màster oficial del món en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada, recull els coneixements més demanats per les empreses i les institucions d'investigació en els nous camps d'alimentació i salut i assegura les màximes possibilitats de promoció professional.

El màster ofereix dos itineraris d'especialització:

 • L'itinerari d'Investigació en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada (perfil 2A) ofereix una formació per a professionals capaços de desenvolupar-se amb facilitat en un entorn d'investigació, tant bàsica com aplicada, en el camp de la nutrició i amb una àmplia formació en els sectors més capdavanters en aquest camp, que inclouen el coneixement i l'aplicació de les tecnologies de l'era postgenòmica i l’aplicació dels conceptes de biologia de sistemes i nutrició personalitzada. Aquest itinerari es recomana, sobretot, a aquells alumnes que es decantin per un futur en la investigació en nutrigenòmica, nutrició molecular, nutrició personalitzada o alimentació funcional, tant en entitats públiques com privades. La formació que ofereix aquest primer perfil permetrà que els alumnes adquireixin tots els coneixements i les habilitats necessaris per poder dissenyar, iniciar i desenvolupar posteriorment un treball d’investigació i la seva formació com a doctors.
 • L'itinerari professional-empresarial de Desenvolupament i Innovació en Nutrigenòmica i Alimentació Funcional (perfil 2B) també aporta formació relacionada amb la investigació i la nutrició més capdavantera, si bé té un marcat caràcter professional, que permetrà als alumnes adquirir coneixements i habilitats per poder integrar-se amb facilitat en un entorn empresarial relacionat amb la nutrigenòmica, la nutrició personalitzada, la nutrició molecular, la alimentació funcional i els nous aliments, o la seguretat alimentària. Encara que aquest perfil pugui considerar-se més orientat a l'empresa, dona accés igualment a la continuació dels estudis de doctorat mitjançant la realització de la tesi doctoral, ja que la formació com a doctor és també important per a aquelles persones que vulguin desenvolupar-se professionalment en un entorn empresarial.

El Màster Universitari en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada és un estudi oficial i públic, plenament adaptat a les directrius d’espai europeu d’educació superior, i dona accés a estudis de doctorat.

Amb els continguts que es desenvolupen al llarg del màster, s'adquireixen tota una sèrie de competències que es detallen a continuació (G indica genèriques i E indica específiques):

Genèriques (G)

G1 - Capacitat d'organitzar i planificar les activitats pròpies del seu camp de treball
G2 - Capacitat d'aplicar el pensament crític, lògic i creatiu en el seu treball
G3 - Saber incorporar els avanços científics al propi camp professional
G4 - Capacitat de treballar de manera autònoma i amb iniciativa
G5 - Habilitat i flexibilitat per solucionar problemes de manera efectiva
G6 - Capacitat per formular hipòtesis i dissenyar els estudis idonis per verificar-les
G7 - Habilitat per analitzar dades i extreure conclusions dels resultats de recerca
G8 - Capacitat per treballar interdisciplinàriament
G9 - Respecte per l'ètica i la integritat intel·lectual
G10 - Capacitat per valorar el treball en equip i participar-hi
G11 - Habilitat per recollir i sistematitzar la bibliografia de recerca i professional de la disciplina
G12 - Capacitat per analitzar críticament la bibliografia rellevant
G13 - Capacitat per articular el coneixement en presentacions orals i escrites
G14 - Compressió avançada del context global en el qual es desenvolupa l'àrea d'especialitat
G15 - Capacitat de desenvolupar la feina en anglès (idioma científic internacionalment reconegut en la disciplina)
G16 - Conèixer les capacitats i possibilitats de les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació) en l'àrea de la disciplina
G17 - Apreciació que el coneixement avançat proporciona la capacitat de lideratge en l'àrea d'especialitat
G18 - Comprendre el valor dels coneixements adquirits per a la comunitat
G19 - Capacitat per involucrar-se en aspectes de la societat contemporània
G20 - Habilitat per analitzar el balanç risc/benefici dels nutrients i altres composts dels aliments

Específiques (E)

E1 - Conèixer les bases moleculars de les interaccions dels nutrients amb el genoma i la seva expressió
E2 - Conèixer la relació entre la nutrició i l'estat de salut
E3 - Conèixer la relació entre dieta i patologies
E4 - Aplicar els coneixements de la disciplina per a la promoció de la salut
E5 - Conèixer en profunditat l'àmbit de la nutrigenòmica i la nutrició personalitzada i la seva repercussió en la societat
E6 - Conèixer i ser capaç d'aplicar el concepte de biologia de sistemes
E7 - Conèixer els components bioactius i funcionals dels aliments
E8 - Conèixer la regulació del metabolisme energètic i la influència dels components funcionals dels aliments
E9 - Conèixer la complexitat del metabolisme dels nutrients
E10 - Integrar el coneixement de les principals vies metabòliques i el paper dels nutrients en situacions de salut i malaltia
E11 - Saber dissenyar correctament estudis experimentals i aplicar-los al camp de la nutrigenòmica i la nutrició molecular
E12 - Aplicar correctament l'anàlisi estadística en el camp de la nutrigenòmica
E13 - Conèixer les fonts de finançament per a la recerca, el desenvolupament i la innovació en l'àmbit de la disciplina
E14 - Aplicar tècniques específiques de laboratori relacionades amb l'àmbit de la nutrició molecular i la nutrigenòmica
E15 - Conèixer els darrers avanços en el camp de la nutrigenòmica, la nutrició personalitzada i la nutrició molecular i adquirir les habilitats necessàries per mantenir-se en actualització constant
E16 - Conèixer el funcionament de les empreses del sector i dels seus departaments d'R+D+I
E17 - Demostrar habilitat per integrar-se amb facilitat en un entorn professional relacionat amb la nutrigenòmica, la nutrició personalitzada, la nutrició molecular i l'alimentació funcional
E18 - Ser capaç d'integrar-se en un entorn relacionat amb la seguretat alimentària i les seves implicacions en el camp dels nous aliments
E19 - Conèixer la composició dels aliments i els efectes de les modificacions a causa de la manipulació humana
E20 - Conèixer les bases de la legislació alimentària
E21 - Conèixer les bases de la protecció de la propietat intel·lectual en la disciplina
E22 - Conèixer el mercat en l'àmbit de l'alimentació
E23 - Comprendre la diversitat d'àmbits de coneixement que formen part de l'àrea de la nutrigenòmica i la nutrició personalitzada
E24 - Conèixer els fonaments bàsics de la cronobiologia i el control dels estats de vigilància

Accés a altres estudis i sortides professionals

Doctorat en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada.

Doctorats relacionats amb la branca de coneixement.

Altres punts d'informació

Departament d'Orientació i Inserció Professional (DOIP) (https://fueib.org/ca/universitaris/28/futuro-profesional)

Beques, contracte i mobilitat d'investigadors (https://www.uib.cat/recerca/ajuts/beques_mobilitat/)

Estructura dels estudis

El Màster consta d'una oferta total de 84 crèdits ECTS, dels quals l'alumne n'ha de cursar obligatòriament un mínim de 60, un any acadèmic, i s'ofereixen dos itineraris d'especialització possibles: Investigació en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada (perfil 2A) i Desenvolupament i Innovació en Nutrigenòmica i Alimentació Funcional (perfil 2B), dels quals se n'ha de triar un (consultau els "Objectius acadèmics i professionals" d'aquesta pàgina). En realitzar la preinscripció de matrícula, s'ha d'indicar l'itinerari d'especialització de preferència:

 • El perfil d'Investigació en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada (perfil 2A) es recomana a aquells alumnes que es decantin per un futur en la recerca i innovació en els àmbits de la Nutrigenòmica i la Nutrició Personalitzada, sigui en entitats públiques o privades.
 • El perfil de Desenvolupament i Innovació en Nutrigenòmica i Alimentació Funcional (perfil 2B) es recomana a aquells alumnes que es decantin per un futur en un entorn empresarial amb desenvolupaments o aplicacions en els àmbits de la nutrigenòmica i la nutrició personalitzada.

Hi ha assignatures obligatòries i optatives comunes als dos itineraris d'especialització i assignatures pròpies de cada itinerari. Tots dos itineraris impliquen, a més, la realització d'un Pràcticum (9 ECTS) i un Treball de Fi de Màster (TFM, 6 ECTS), tots dos de caràcter obligatori (vegeu més avall).

Per obtenir el títol, s'han de superar un mínim de 60 crèdits ECTS de la manera següent:

 • 25 ECTS de les assignatures obligatòries comunes als dos itineraris d'especialització. Aquestes assignatures, en conjunt, ofereixen una formació integral amb els fonaments bàsics necessaris per als futurs titulats en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada, en què s'abasten els coneixements moleculars, metabòlics i experimentals necessaris per als alumnes del màster i el doctorat.
 • 12 ECTS de les assignatures pròpies de l'itinerari d'especialització en el qual s'ha admès l'estudiant (2A o 2B).
 • Un mínim de 8 crèdits ECTS, a triar entre la resta d'optatives del màster, tant de l'especialitat no triada com de les optatives comunes.
 • 9 ECTS del Pràcticum.
 • 6 ECTS del TFM.

L'estructura general dels cursos de formació es pot consultar a l’apartat "Assignatures" del Màster Universitari en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada.

Des de la seva concepció i inici, el Màster en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada de la UIB manté una estreta col·laboració amb un altre títol de màster oficial, el Màster en Nutrició i Metabolisme de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i la Universitat de Barcelona (UB), amb el qual existeix un conveni específic de compartició d'assignatures, a través de l'ús d'eines telemàtiques. (Document complet del protocol de col·laboració.)

Especificació de les característiques del Pràcticum i del Treball de Fi de Màster (o etapa de cursos de formació)

Els alumnes han de cursar, de manera obligatòria, una assignatura de pràctiques, tant si segueixen l'itinerari 2A (amb un treball de recerca) com el 2B (amb pràctiques en empreses del sector) (consultau les fitxes de les assignatures). L'alumne ha de realitzar un extens treball pràctic sota la tutela d‘un professor doctor del màster (en el treball de recerca) o d‘un tutor d‘una de les empreses associades al màster (en les pràctiques en empreses del sector), conjuntament amb un professor doctor del màster (que ha de fer també un seguiment de l‘alumne durant el desenvolupament de les pràctiques).

L’assignatura de Pràcticum consta de 9 crèdits i es troba estretament lligada al Treball de Fi de Màster (TFM) (6 crèdits), en l'avaluació del qual s‘ha de presentar una memòria sobre el treball i l'aprenentatge que s‘ha dut a terme durant el Pràcticum, inclosos els resultats i la discussió científica sobre aquests (consultau la fitxa de l'assignatura TFM). Aquesta memòria ha de ser presentada en defensa oral pública davant un tribunal aprovat per l'òrgan directiu del màster i ha d'incloure professors doctors del màster i, si escau, pot incloure personal extern de l'entorn empresarial o professors convidats. El tribunal avalua la memòria presentada i la seva defensa. Per fer aquesta avaluació, el tribunal disposa d’una rúbrica amb els ítems a considerar i les puntuacions possibles en cada ítem (podeu consultar la rúbrica en aquest enllaç).

Interès i rellevància acadèmica, científica i professional

La ciència de la nutrició al segle XXI incorpora el coneixement del metabolisme, de les interaccions gens-nutrients (nutrigenòmica) i dels aliments, amb la finalitat de millorar l‘alimentació i la salut i oferir, cada vegada més, una nutrició personalitzada. Aquests estudis de màster i doctorat pretenen formar professionals especialitzats en aquest camp, des de l‘investigador que contribuirà a descobrir noves propietats dels nutrients i components dels aliments i fonamentar-les adequadament, passant pel professional que contribuirà al disseny de nous aliments amb efectes positius per a la salut en l‘entorn de l'alimentació funcional i els aspectes relacionats de tecnologia dels aliments, coneixent també el camp de la seguretat alimentària i les lleis i normatives relacionades, fins al professional que es dedicarà a la recerca en nutrició molecular. Ha de considerar-se que la societat en general planteja cada dia més qüestions d‘aquest tipus i reclama, cada vegada més, avenços en aquests camps i més professionals qualificats.

S‘han de remarcar, a més, una sèrie d‘indicadors que posen de manifest la rellevància acadèmica, científica i professional dels estudis del Màster i Doctorat en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada i de la seva plantilla docent:

 1. L'elevat nombre i la rellevància de les publicacions dels grups de recerca involucrats en el projecte.
 2. La col·laboració i suport a aquests estudis rebuda d'especialistes de la Xarxa NuGO (European Nutrigenomics Organization), que va néixer com la Xarxa d'Excel·lència Europea de Recerca en Nutrigenòmica, avalada i finançada per la Unió Europea. La NuGO és una xarxa única en aquest camp, per la qualitat científica dels seus membres, entre els quals figuren com a membres fundadors els membres del grup de recerca de la UIB que coordina aquests estudis (dirigit pel doctor Andreu Palou). L'existència de l‘organització en l'àmbit europeu posa de manifest el gran interès que genera la nutrigenòmica, una part fonamental dels continguts del màster i el doctorat.
 3. La pertinença i participació destacada de grups de recerca involucrats en aquests estudis en la xarxa CIBER (Centres de Recerca Biomèdica en Xarxa), dins el CIBER Fisiopatologia de l'Obesitat i Nutrició, una iniciativa del Govern d'Espanya per reunir grups d'excel·lència i impulsar la recerca en biomedicina i ciències de la salut en àrees temàtiques d'interès per al Sistema Nacional de Salut, per mitjà del desenvolupament i potenciació d'estructures estables de recerca cooperativa en xarxa, amb personalitat jurídica pròpia.
 4. El finançament continuat de la recerca dels grups involucrats en aquests estudis per part de la Unió Europea, el Govern d'Espanya i governs autonòmics.
 5. L'àmplia experiència en la realització de treballs i projectes de recerca en col·laboració amb socis internacionals que tenen els investigadors involucrats en el màster i la formació doctoral, que s'ha anat traduint, des de fa anys, en la petició i desenvolupament de projectes de recerca internacionals i xarxes de cooperació científica, en la publicació d'articles originals en revistes d'impacte i en l'intercanvi d'investigadors, tant en formació com doctors amb experiència. Entre ells cal destacar projectes finançats per diferents programes de la Unió Europea com BIOCLAIMS (BIOmarkers of Robustness of Metabolic Homeòstasi for Nutrigenomics-derived Health CLAIMS Made on Food; FP7-244995), coordinat pel grup de la UIB coordinador del màster i el doctorat; IDEFICS (Identification and prevention of dietary- and lifestyle-induced health effects in children and infants: FP6-2004-FOOD-3-A016181-2); I. FAMILY (Determinants of eating behaviour in European children, adolescents and their parents; ref. 266044); DIABAT (Recruitment and activation of brown adipocytes as preventive and curative therapy for type 2 diabetis; HEALTH-F2-2011-278373); SALUX (European Network to follow-up the reformulation of food; ref. 2010 12 10); i EUROCAROTEN (European network to advance carotenoid research and applications in agro-food and health; Cost Action CA15136).
 6. Així mateix, els investigadors involucrats en els estudis també tenen una àmplia experiència en contactes empresarials, que s'han traduït en nombrosos contractes de col·laboració al llarg dels anys amb empreses com: Flora-Unilever, Mercadona, Cognis, Puleva Biotech, Natraceutical i Casa Tarradellas, entre d'altres, incloent importants contractes dels programes estratègics CENIT i CIEN del Govern d'Espanya, cofinançats pel Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) (com el projecte CENIT-2008-1004 PRONAOS, liderat per Puleva Biotech, SA, i el projecte SMARTFOODS, del Programa estratègic CIEN, IDI-20141208). A més, professors vinculats a aquests estudis són promotors d'Alimentòmica, una empresa de base tecnològica en l'àmbit universitari amb participació de la UIB, l'objecte de la qual és la recerca, desenvolupament, innovació i comercialització de nous coneixements i productes en el camp de l'alimentació i la salut. Aquestes col·laboracions han repercutit de manera molt positiva en el projecte de Màster i Doctorat en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada, ja que han permès establir acords de col·laboració per a la participació activa d'empreses.
 7. La presència destacada en fundacions i organismes de màxim prestigi a Europa, com ara: ILSI (International Life Sciences Institute, fundació que integra les principals empreses mundials d‘alimentació, com ara Coca-Cola, Nestlé, Danone, etc.) i FIAB (federació espanyola d‘empreses d‘alimentació i beguda). A més, s'ha de comentar també la seva presència en òrgans oficials com l'AESAN (Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició), el Comitè Científic de la qual ha presidit el professor doctor Palou, i del qual ha format part la també professora del programa doctora Catalina Picó; i l'SCF (Scientific Committee on Food; Comitè Científic de l‘Alimentació Humana), entre 1997 i 2002, continuat com a panel científic de nutrició (productes dietètics, nutrició i al·lèrgies) de l'EFSA (Autoritat Europea en Seguretat Alimentària), dels quals el professor Palou ha estat també vicepresident. Totes dues institucions (AESA i EFSA) constitueixen els principals òrgans oficials d‘assessorament dels governs en matèria de seguretat alimentària, d'Espanya i la UE, respectivament.

En resum, els estudis de Màster Universitari i de Doctorat en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada ofereixen una formació especialitzada dirigida a formar professionals en l’àmbit de la nutrició molecular, amb atenció especial a les noves tecnologies com la transcriptòmica, l'epigenòmica, la proteòmica, la metabolòmica i la biologia de sistemes, ja que aquesta formació és fonamental per als nous professionals de la nutrició, per als quals també és cada vegada més important tenir coneixements sobre aspectes relacionats amb la seguretat i la qualitat alimentària i sobre l'alimentació funcional. La necessitat d‘aquests professionals rau en la importància que adquireix, cada vegada més, l'interès de la societat per obtenir una millor qualitat de vida a través d'una alimentació correcta i personalitzada, basada en els nous coneixements de les interaccions gens-nutrients i l'aplicació de noves eines diagnòstiques, fonamentades en marcadors primerencs de malaltia. D'altra banda, es fa cada vegada més evident que, a part de l’aplicació de conceptes nutricionals sobre la població general, és cada vegada més rellevant l'aplicació de la nutrició personalitzada, que permet aprofundir en característiques nutricionals i metabòliques de petits grups i poblacions i, fins i tot, individuals.

Examen final

Especificat als apartats "Criteris d'avaluació i exàmens" i "Estructura dels estudis" (per l'especificació de les característiques del Pràcticum i del Treball de Fi de Màster) d'aquest descriptor.

Criteris d'avaluació i exàmens

Els criteris i forma d’avaluació s'especifiquen a la guia docent de cada una de les assignatures, que es poden consultar a l’apartat "Assignatures". Aquests criteris poden variar entre les diferents assignatures, segons el tipus i els objectius concrets. No obstant això, en general es considerarà la combinació de les formes d’avaluació següents (en algunes assignatures l’alumne pot triar quin tipus d’avaluació seguirà):

 • Lliurament i defensa d’una demanda de projecte hipotètic sobre temes tractats a l’assignatura.
 • Defensa i/o lliurament de treballs teòrics (seminaris i treballs, que poden ser individuals o en equip).
 • Exàmens parcials (per exemple, dos exàmens amb una part tipus test i una de preguntes curtes que inclouen la interpretació d’unes dades experimentals).
 • Examen final (examen amb una part tipus test i una part de preguntes curtes que inclouen la interpretació d’unes dades experimentals).
 • Etc.

També, per a l'especificació de les característiques del Pràcticum i del treball de fi de màster, consultau l'apartat "Estructura dels estudis" d'aquest descriptor.

Direcció dels estudis

Dra. Catalina Picó Segura
Categoria
CU
Telèfon
971 17 3454 o 971 25 9797
Dra. María Luisa Bonet Piña
Categoria
CU
Telèfon
971 17 2734

Altres llocs web relacionats:

Laboratori de Biologia Molecular, Nutrició i Biotecnologia - LBNB  (http://palou.uib.es).

Composició de la Comissió Acadèmica

President
Andrés Francisco Javier Palou Oliver
Secretària
María Luisa Bonet Piña
Vocals
 • Catalina Picó Segura
 • Francisca Serra Vich
 • Paula Oliver Vara
 • Joan Ribot Riutort
 • Ana María Rodríguez Guerrero
 • Juana Sánchez Roig
 • Mariona Palou March