Màster Universitari. Microbiologia Avançada

Any acadèmic 2023-24

Informació general sobre els TFM

El Treball de Fi de Màster (TFM) consisteix en la realització d’un treball acadèmic, inèdit i elaborat específicament per a aquesta finalitat, on l’estudiant ha d’aplicar, de manera individual i sota la supervisió d’un o més tutors, competències adquirides al llarg de la titulació, i que permet, en funció dels perfils de cada pla d’estudis, l’avaluació de la capacitat professional, formativa i/o d’iniciació a la recerca de l’estudiant.

A continuació podeu consultar la informació referent a cada una de les fases en què es divideix la gestió acadèmica i administrativa del TFM d'acord amb l'Acord del Comitè de Direcció del Centre d'Estudis de Postgrau pel qual s'aprova el Reglament propi per a l'elaboració i avaluació dels treballs de fi de màster universitari a la Universitat de les Illes Balears que entra en vigor l’any acadèmic 2020-21.

Matrícula del treball de fi de màster

L’estudiant s’ha de matricular de l’assignatura de TFM dins els terminis de matrícula o d’ampliació de matrícula establerts pel CEP abans de poder procedir a les següents fases del procés. Així mateix, cada titulació pot definir les condicions i els requisits que els estudiants han de complir per poder-se matricular al TFM (si escau, aquests requisits s’indicaran a la guia docent del TFM i a l’apartat d’informació específica de la titulació).

El nombre màxim de matrícules per superar el TFM és de quatre, més una matrícula addicional que serà concedida per la direcció del CEP, previ vistiplau de la direcció del màster.

Quan la defensa del TFM no es pugui dur a terme durant la primera matrícula vigent, l’estudiant es podrà matricular per tutela acadèmica l’any acadèmic immediatament posterior per poder efectuar la defensa del treball. La matrícula per tutela acadèmica comptarà com a segona matrícula i, una vegada finalitzat el període de tutela sense haver superat el TFM, les matrícules següents seran ordinàries.

En qualsevol cas, si s’efectua la defensa del TFM i el treball obté una qualificació de suspens, l’estudiant haurà de fer una nova matrícula ordinària sense poder optar a la matrícula per tutela acadèmica.

Assignació de propostes i tutors

Cada titulació publicarà la llista de propostes o línies generals sobre les quals els estudiants matriculats al TFM de la titulació podran elaborar el treball. Les propostes o línies constaran d’un o diversos professors que puguin ser tutors.

Les propostes s’assignaran seguint el procediment establert per cada titulació (si escau, aquest procediment s’indicarà a l’apartat d’informació específica de la titulació), i és responsabilitat de cada un dels tutors vetllar per la qualitat acadèmica del TFM.

Inscripció del projecte del treball de fi de màster

La inscripció del TFM constitueix un contracte docent entre l’estudiant i el tutor o els tutors.

Una vegada assignada la proposta de TFM a un estudiant, aquest formalitzarà la inscripció del treball dins els terminis establerts per a cada titulació (vegeu l’apartat d’informació específica de la titulació), mitjançant l’aplicació telemàtica https://postgrau.uib.es/tfm, que permetrà a l’estudiant fer el seguiment de la seva sol·licitud.

Cal tenir en compte que a la sol·licitud d’inscripció l’estudiant ha de:

 • Fer constar el títol provisional del treball (sense emprar majúscules, excepte en els casos necessaris).
 • Fer constar el nom i els cognoms de cada un dels tutors i les adreces electròniques respectives (ha de comprovar que aquestes adreces són correctes, ja que aquest serà el mitjà a través del qual els tutors hauran d’acceptar la tutela del TFM per completar la inscripció del treball).
 • Adjuntar un guió del treball en format PDF i d’una grandària inferior a 100 MB.

Podreu fer el seguiment de la sol·licitud a la mateixa aplicació.

Lliurament del treball de fi de màster

L’acte de lliurament del TFM s’estén com la sol·licitud d’avaluació del TFM que fa l’estudiant.

El TFM es podrà lliurar dins els terminis establerts per cada titulació (vegeu l’apartat d’informació específica de la titulació per a més informació), sempre que l’estudiant tingui acceptada la sol·licitud d’inscripció i hagi pagat les taxes de matrícula i de gestió.

El lliurament del TFM consta de dues accions. En primer lloc, l’estudiant ha de fer la sol·licitud d’avaluació a l'aplicació telemàtica https://postgrau.uib.es/tfm, on podrà fer el seguiment de tot el procés. En aquest punt cal tenir en compte que:

 • Cal adjuntar la memòria del TFM en un únic document PDF seguint les normes establertes per cada titulació (la grandària d’aquest PDF ha de ser inferior a 100 MB).
 • La portada de la memòria ha de respectar el format de portada del TFM establert per als estudis de màster de la UIB d’acord amb les plantilles següents:
  Portada del TFM [ca]
  Portada del TFM [es]
  Master's Thesis Cover [en]
 • Si el treball conté fitxers annexos en altres formats (àudio, vídeo, etc.) que no es poden incorporar al PDF de la memòria, aquests també es poden adjuntar a la sol·licitud en suport electrònic.
 • L’estudiant també haurà d’emplenar la llicència de distribució del TFM per indicar si accepta que el treball estigui en lliure accés o no al repositori institucional per poder consultar-lo públicament.

La segona acció necessària per completar el lliurament del TFM consisteix a lliurar la memòria del treball en format PDF (exactament la mateixa que s’ha lliurat al punt anterior) a la tasca que el responsable del TFM hagi designat a tal efecte a l’assignatura de TFM d'Aula digital de la titulació. Mitjançant l’ús de programes de detecció de plagi es revisarà el TFM i es generarà un informe que estarà a disposició de cada un dels tutors i dels membres del tribunal que hagin d’avaluar el treball, i que podrà ser tingut en consideració a l’hora d’acceptar el lliurament del TFM, així com en l’avaluació per part del tribunal.

Defensa del treball de fi de màster

La presentació i defensa del TFM és obligatòriament un acte públic en el qual l’estudiant farà una exposició oral davant un tribunal format, com a mínim, per tres membres: un president, un secretari i un vocal. Un cop acabada l’exposició, el tribunal obrirà un torn de qüestions sobre aspectes relacionats amb el treball.

La defensa pública del TFM s’haurà de dur a terme dins els terminis que estableixi cada titulació (vegeu l’apartat d’informació específica de la titulació per a més informació). Per poder dur a terme la defensa del TFM l’estudiant ha d’haver superat tots els altres crèdits necessaris per a l’obtenció del títol. Sens perjudici de l’anterior, un estudiant podrà defensar el TFM amb un màxim d’una assignatura no superada si així s’estableix a les directrius específiques del TFM de la titulació publicades a la seva pàgina web (vegeu l’apartat d’informació específica de la titulació).

La titulació pot designar un o diversos tribunals de TFM. En cas que la titulació designi un tribunal específic per a cada TFM, aquesta designació s’ha de fer en el termini màxim de deu dies hàbils a partir de la data en què hagi finalitzat el dipòsit del treball. Una vegada ha estat informat de la designació, el president del tribunal (o el responsable del TFM o la direcció de la titulació) convocarà els altres membres, el tutor o els tutors i l’estudiant per a la presentació i defensa del treball en un màxim de deu dies hàbils.

En circumstàncies excepcionals en què el TFM contingui informació que pugui tenir la consideració de confidencial, el procediment per a la presentació i defensa pública es podrà modificar seguint les indicacions de l’article 10 del Reglament per a l’elaboració i avaluació dels treballs de fi de màster universitari a la Universitat de les Illes Balears. Per acollir-se a les especificacions dels TFM sotmesos a processos de protecció de dades o resultats, en el moment de lliurar el treball, l’estudiant o els tutors han de fer una sol·licitud raonada adreçada al CEP.

Avaluació del treball de fi de màster

Cada titulació establirà els criteris d’avaluació del TFM, que es faran públics per a cada any acadèmic i seran tinguts en compte pel tribunal a l’hora de qualificar el TFM (vegeu l’apartat d’informació específica de la titulació per a més informació). Un cop acabada la presentació i defensa del TFM, el tribunal deliberarà sobre el grau d’acompliment de l’estudiant i determinarà la qualificació del treball, que s'incorporarà al seu expedient.

Recursos sobre plagi acadèmic, Turnitin i Intel·ligència Artificial.

Recursos a la web de la biblioteca de la UIB: Definició, normativa i altres temes realacionats amb el plagi i com evitar-ho.

Integritat acadèmica, plagi i com incorporar les idees d'altres als nostres treballs: Autora: González Teruel, Aurora - Data: 2019 - (Innovació Educativa Universitat de València) Vídeo a youtube.

Informació sobre com accedir als informes de Turnitin: Webminar UIB Turnitin.

Unlocking the Power of Generative AI Models and Systems such as GPT-4 and ChatGPT for Higher Education: document PDF

Recursos per als tutors del treball de fi de màster

Atès que la primera passa per al control del plagi l'han de fer les persones que tutelen el TFM, és convenient que els tutors del treball revisin la secció "Recursos sobre plagi acadèmic i Turnitin" d'aquesta pàgina web.

Guia per als tutors del treball de fi de màster

Informació específica dels TFM del Màster Universitari. Microbiologia Avançada

No hi ha disponible informació específica del TFM per a aquesta titulació.

Treballs de fi de màster defensats

Enllaç al repositori institucional (DSPACE).

 • Análisis de la prevalencia de serotipos de Salmonella en los últimos 5 años en España: implicaciones para la seguridad alimentaria
 • CARACTERIZACIÓN EXTENSIVA DE CEPAS DE Pseudomonas aeruginosa DE DISTINTOS ORIGENES (AMBIENTALES, BACTERIEMIA E INFECCIÓN PULMONAR EPOC) EN RESPUESTA AL TRATAMIENTO CON CORTICOSTEROIDES
 • Desarrollo y validación de un método de análisis microbiológico aplicado al proyecto de lucha mediante la Técnica del Insecto Estéril para el control de Aedes Albopictus
 • Detección de la producción de carbapenemasas en Pseudomonas aeruginosa en el Hospital Juaneda Miramar
 • Dinámica estacional de la comunidad endófita cultivable del almendro en el contexto de la infección por Xylella fastidiosa
 • Epidemiología, diagnóstico y estudio de sensibilidad antibiótica en cepas de Helicobacter pylori procedentes de pacientes del servicio de salud de las Illes Balears
 • Identification of Enteropathogenic Bacteria in Yellow-Legged Gulls (Larus michahellis) in the Balearic Islands
 • Impacto de la pandemia de la COVID-19 sobre la detección y recuento de Legionella en sistemas de agua sanitaria
 • Prevalencia y Serotipado de Salmonella en el área de Llevant- Hospital de Manacor entre los años 2014-2019
 • Revisión de las diferentes técnicas de detección y/o confirmación de Legionella spp. distintas al cultivo bacteriano
 • Análisis comparativo del pangenoma de nuevos aislamientos de Legionella spp
 • Caracterización de las infecciones de transmisión sexual en el levante Mallorquin durante el periodo de Agosto 2021 y Julio 2022
 • Control microbiológico en laboratorios y sala blanca de formulación magistral farmacéutica
 • Desinfección de frutas y verduras mediante tratamiento con agua de ozono
 • Determinación de la afinidad por las Proteínas de Unión a Penicilina (PBPs) de 18 β-lactámicos y 4 inhibidores de ß-lactamasas en Neisseria gonorrhoeae
 • Diversidad de bacterias resistentes a antibióticos en ambientes hospitalarios
 • Eficacia del tratamiento con ceftolozano/tazobactam en las biopelículas de cepas XDR de Pseudomonas aeruginosa
 • EF-Tu como posible diana inmunoterapéutica frente a Pseudomonas aeruginosa
 • Epidemiologia i susceptibilitat antibiòtica de Staphylococcus aureus al Grupo Juaneda
 • Estudi de susceptibilitat antibiòtica de Clostridioides (Clostridium) difficile
 • Galleria Mellonella: a living source of plastic biodegrading microorganisms
 • Impact of the Type VI Secretion System and AmpDh3 amidase on Pseudomonas aeruginosa's capacity to compete with cystic fibrosis-related non-fermenting Gram-negative bacilli
 • Implementación del proyecto MicroMundo en Honduras
 • Importancia de la detección de Salmonella spp en las distintas industrias alimentarias
 • Incidencia de la contaminación por Pseudomonas aeruginosa en dispensadores de agua microfiltrada
 • Métodos Rápidos como Control Microbiológico en la Industria Farmacéutica
 • Patrones de susceptibilidad antimicrobiana y epidemiología de Klebsiella pneumoniae en los hospitales del Grupo Juaneda
 • Physiological and Genomic Effects on Stutzerimonas stutzeri After One Year of Driven Evolution
 • Proceso y acreditación del aislamiento y serotipado de Salmonella spp
 • Propuesta para la implementación de MICA Legionella en Biolinea.com
 • Seguimiento de la contaminación por Pseudomonas aeruginosa en aguas destinadas al consumo humano
 • Valoració del cribratge sistemàtic de citomegalovirus congènit en gestants de l'Hospital Juaneda Miramar
 • Bloqueo del reciclaje del peptidoglicano en Pseudomonas aeruginosa: construcción y caracterización de un mutante Knockout en la ligasa Mpl
 • Búsqueda de compuestos biocidas antifouling en invertebrados marinos del mar Mediterráneo
 • Estudio de sinergia antibiótica en bacterias productoras de carbapenemasas
 • Evaluación de siete ensayos serológicos en personal sanitario infectado por SARS-CoV-2
 • Incidencia de infecciones vaginales
 • Mecanismes de resistència als carbapenems en bacils gramnegatius i detecció de la producció de carbapenemases a l'hospital Juaneda Miramar
 • Validación de la qPCR tetraplex para el diagnóstico e identificación de las subespecies de Xylella fastidiosa en plantas silvestres
 • Aislamiento y caracterización de Pseudomonas promotoras del crecimiento vegetal
 • Análisis de parámetros microbiológicos y físico-químicos en muestras de aguas ambientales y arenas de playas
 • Biodegradación de poliésteres: Metaanálisis de enzimas caracterizadas y optimización de medios para el aislamiento e identificación de nuevas enzimas
 • Caracterización de una nueva especie de Pseudomonas aislada del río Danubio: propuesta de Pseudomonas danubii sp. nov
 • Comparación entre el método tradicional y métodos alternativos para la detección de Salmonella en muestras de alimentos
 • Control microbiológico de alimentos en instalaciones hoteleras de Mallorca
 • Desarrollo e implementación de métodos de diagnóstico de Tenacibaculum spp. para la detección de tenacibaculosis en Dicentrarchus labrax
 • Diagnóstico de Xylella fastidiosa en plantas silvestres de las Islas Baleares
 • Efecto del bloqueo del reciclaje del peptidoglicano y la expresión de B-lactamasas sobre la virulencia de Enterobacter cloacae
 • Estudi de la incidència de Legionella spp. en centres educatius de Palma
 • Estudi epidemiològic d’un brot causat per Listeria monocytogenes
 • Estudio de virulencia y formación de biofilm en aislados primarios y recurrentes de Clostridioides difficile
 • Estudi sobre la validació de la norma UNE-EN ISO 10272-2:2017 per a la detecció i recompte de Campylobacter spp. en el Centre Balear de Biologia Aplicada (CBBA)
 • Infección por Clostridium difficile, Métodos Diagnósticos de Identificación
 • Mecanismos de resistencia a un nuevo antibiótico para el tratamiento de los biofilms de Pseudomonas aeruginosa
 • Optimización del diagnóstico de las bacteriemias mediante MALDI-TOF MS directo y pruebas rápidas de sensibilidad antibiótica
 • Revisión de la taxonomía del género Pseudomonas basada en un análisis filogenómico y multigénico
 • Validación secundaria del método de ensayo Número Más Probable (NMP) para el análisis de Escherichia coli y enterococos en aguas costeras
 • Verificación del ensayo de detección de Cronobacter spp. según el método de referencia ISO 22964:2017 en el Laboratorio de Salud Pública de las Islas Baleares
 • Viabilitat del mètode de diagnòstic molecular de Chlamydia trachomatis a l’Hospital Juaneda Miramar
 • Actividad de una nueva combinación de β-lactámico e inhibidor de β-lactamasas (imipenem/relebactam)
 • Aislamiento e identificación de Pseudomonas aeruginosa multirresistentes en muestras de frotis y exudados
 • Alkane degradation by Citreicella aestuarii strain 357
 • Anàlisi de la interconnexió entre reciclatge del peptidoglicà, expressió de beta-lactamases i virulència en Pseudomonas aeruginosa.
 • Anàlisi microbiològica per a la identificació de Salmonella spp., al Centre Balear de Biologia Aplicada.
 • Análisis genómico comparativo (16S rRNA y pangenoma) y clonación de sistemas Toxina-Antitoxina de Halothece sp. PCC 7418
 • Degradación de hidrocarburos aromáticos en especialistas del linaje Roseobacter: caracterización genómica y fisiológica.
 • Dinámica estructural de selección de resistencia a antibióticos en biopelículas de Pseudomonas aeruginosa.
 • Diversidad de levaduras cultivables en las variedades de uva mallorquinas Callet, Giró-ros y Premsal
 • Estudi de la capacitat degradativa de benzoat per Roseobacter sp. MED193
 • Estudi de la relació entre Pseudomonas aeruginosa i els paràmetres fisicoquímics de l’aigua en piscines
 • Estudio comparativo de dos métodos de detección de Pseudomonas aeruginosa en aguas
 • Estudio de la diversidad genética de cepas de Staphylococcus aureus resistentes a la meticilina (MRSA) mediante tipificación molecular (MLST))
 • Estudio de la presencia de Listeria monocytogenes en alimentos listos para el consumo
 • Estudi sobre la implementació de la norma UNE-EN ISO 16266:2008 per a la detecció i recompte de Pseudomonas aeruginosa en aigües en el Centre Balear de Biologia Aplicada (CBBA)
 • Identificació directa d’hemocultius positius mitjançant MALDI-TOF MS
 • Infecció per Salmonella en humans, i diagnòstic clínic i detecció de la sensibilitat antibiòtica al Laboratori de Diagnòstic Microbiològic de l’Hospital Juaneda Miramar
 • In vitro dynamics and mechanisms of resistance development to imipenem and imipenem/relebactam in Pseudomonas aeruginosa
 • Presencia de Legionella en hospitales y centros de salud. Efectividad de las medidas de prevención y control
 • Validación del método de detección y recuento de Legionella spp con identificación de Legionella pneumophila
 • " b-lactamasa cromosómica AmpC en Pseudomonas aeruginosa"
 • Aislamiento e identificación de Streptococcus agalactiae en mujeres gestantes
 • Anàlisi microbiològica per a la identificació de Legionella spp., al laboratori Cidesal.
 • Análisis multigénico y estudio de sensibilidad a los antibióticos en cepas de Staphylococcus aureus resistente a meticilina: una prospección de 12 años
 • Avaluació de l'eficàcia d'un nou antibiòtic en el tractament dels biofilms produïts per Pseudomonas aeruginosa
 • Characterization of the microbial community in the “Cova des Pas de Vallgornera”
 • Epidemiología y estudio de sensibilidad a los antibióticos en portadores de Staphylococcus aureus resistentes a meticilina (MRSA)
 • Escherichia coli, una de las bacterias más importantes en brotes infecciosos transmitidos por alimentos.
 • Estudio epidemiológico retrospectivo de la incidencia de "Salmonella" en el Espacio Económico Europeo.
 • Eutrofización y poblaciones microbianas indicadoras de contaminación en aguas de pozos de captación para el consumo humano.
 • Evaluación del riesgo que representa Legionella en embarcaciones
 • PGRP2 como posible diana para la inhibición de la respuesta inflamatoria descontrolada ante la infección por Pseudomonas aeruginosa
 • Anàlisi de la presència de Listeria monocytogenes en els aliments
 • Análisis microbiológico de Legionella pneumophila como patógeno en aguas
 • Análisis molecular de la diversidad de Pseudomonas a lo largo del río Danubio
 • Caracterización diferencial de cepas de P. aeruginosa procedentes de infección crónica vs infección aguda frente a diferentes tipos de estrés
 • Clonación del sistema CRISPR-Cas de Pseudomonas balearica DSM 6083T en Escherichia coli
 • Descripción y evaluación del método de detección y recuento de Legionella spp.
 • Detección de Listeria monocytogenes y revisión del impacto de la listeriosis en la sociedad balear
 • Estudio de la adhesión bacteriana y la formación de biocapa en superficies de Titanio funcionalizadas con quercitrina
 • Estudio del papel de las proteínas fimbriales en la formación de biofilm en Klebsiella pneumoniae.
 • Estudio epidemiológico de los aislados de Pseudomonas aeruginosa multirresistente del Hospital Universitario Son Espases durante los años 2013 a 2015, y caracterización de los principales mecanismos de resistencia implicados.
 • Evaluación de la identificación bacteriana y estudio de sensibilidad antibiótica en muestras de orina directa mediante MALDI-TOF MS y citometría de flujo
 • Evaluación de la viabilidad del método PrecisTM para la investigación de Listeria monocytogenes en muestras de superficies
 • Evaluación de medios de cultivo selectivos y diferenciales en el análisis de Escherichia coli en aguas, por el método de filtración por membrana.
 • Industria farmacéutica: Labo'Life
 • Infección por Clostridium difficile: caracterización molecular y estudio de las recurrencias.
 • Informe de prácticas en el laboratorio de análisis químico y microbiológico Quimiotest.
 • METODOLOGÍA APLICADA POR EL LABORATORIO CIDESAL EN LA IDENTIFICACIÓN Y RECUENTO DE Legionella spp.
 • Prácticas de análisis microbiológico. Saniconsult
 • Pseudomonas aeruginosa, control y presencia en piscinas de Mallorca
 • Utilització de mètodes ràpids per a la detecció de Salmonella spp. en aliments envers a la utilització del mètode convencional
 • "Mejora genética de Citreicella aestuarii 357 en la degradación de hidrocarburos"
 • Adaptación dePseudomonas aeruginosa a la infección crónica en fibrosis quística: identificación de cepas con peptidoglicano de reducida capacidad inflamatoria y/o de resistencia a la lisozima.
 • Adequació de les instal·lacions i l'aïllament tèrmic durant l'elaboració del formatge fresc en l'industria làctica, A.G.A.M.A
 • Anàlisi filogenòmic de la espècie Pseudomonas stutzeri
 • Aplicabilidad del citómetro de flujo para el estudio de la sensibilidad a los antibióticos e identificación por MALDI-TOF MS en muestras directas de orina
 • Caracterización de la comunidad bacteriana de la cova del Pas de Vallgornera mediante métodos dependientes de cultivo y sus implicaciones geomicrobiológicas.
 • Efecte de la inhibició del reciclatge del peptidoglicà en l'activitat de la fosfomicina i els β-lactàmics en P. aeruginosa.
 • Estudio microbiológico (caracterización y sensibilidad antibiótica) de los aislamientos bacterianos obtenidos en urocultivos durante un período de un año en el servicio de microbiología clínica del Hospital de Manacor
 • Laboratori de Microbiologia Clínica, Policlínica Miramar
 • Mostres vaginals: incidència clínica de Candida no albicans
 • Paràmetres microbiològics en la reutilizació d'aigües depurades per al reg
 • Pràctiques al laboratori d’anàlisis químiques i microbiològiques quimiotest.
 • Puesta a punto de la metodología para el estudio del efecto in vitro sobre Streptococcus mutans de superficies de titanio nanoestructuradas.
 • Rol del citocromo P450 en la degradación de naftaleno por Citreicella aestuarii 357.
 • Valoración del citómetro de flujo como técnica de cribado para la detección de infecciones urinarias
 • "Aislamiento de bacterias degradadoras de hidrocarburos en aguas de puertos deportivos"
 • "Análisis clínicos microbiológicos"
 • "Estudi de la manipulació de les vies de mort cel·lular per Klebsiella pneumoniae"
 • "Evolució de la interacció hoste-patogen en les infeccions respiratòries cròniques per Pseudomonas aeruginosa en malalts amb fibrosis quística"
 • "Microbiata associada al grumer Cotylorhiza tuberculata"
 • "Modulació de la resposta inflamatòria durant les pneumònies causades per Staphylococcus aureus"
 • "Optimización de métodos de centrifugación para enriquecer microorganismos endosimbiontes de halófitas"
 • Brotes de gastroenteritis por Norovirus en cadenas hoteleras
 • Calidad higiénico-sanitaria de superficies en contacto con alimentos en hoteles localizados en las Islas Baleares
 • Caracterització del sistema CRISPR-Cas de Pseudomonas balearica
 • Estudi de l'efecte antimicrobià de les Galectines humanes G1 i G4
 • Evaluación del efecto bactericida de nuevos compuestos antimicrobianos en psendomonas aeruginosa, klebsiella preumonial y acinetobacter baumaninii
 • Realitzaciói d'auditories, control de APCC i anàlisis microbiològic d'aigües i aliments: estudi de Listeria monocytogenes com a patogen alimentari
 • "Análisis bioinformático de las lecturas de pirosecuenciación de los genes 16S rRNA y rpoD en la caracterización de la comunidad bacteriana en aguas de hemodiálisis"
 • "Análisis genómico de Hydrogenophaga taeniospiralis 2K1T"
 • "Análisis microbiológicos de alimentos y aguas en la aplicación de sistemas de calidad"
 • "Análisis y controles microbiológicos en el sector turístico"
 • "Caracterización de los sistemas de generación de inmunidad adaptativa frente a elementos genéticos móviles en Pseudomonas balearica"
 • "Determinación de E. coli en agua residual"
 • "Estudio estadístico de las auditorías sanitarias y analíticas en establecimientos de comidas preparadas en la hostelería de las Islas Baleares 2013"
 • "Implantación y sepervisión del sistema de APPCC en la industria alimentaria y comedores colectivos. Análisis de alimentos, aguas de consumo y recreo"
 • "Papel de las PBPs de bajo peso molecular en la resistencia a Beta-lactámicos y la expresión de AmpC en Pseudomonas aeruginosa"
 • "Prevalença de Legionella en instal·lacions hoteleres de les Illes Balears"
 • "Prevalença de membres del gènere Listeria en aliments preparats en hotels de les Illes Balears"
 • "Prevalencia de alimentos de alto riesgo microbiológico que pueden afectar la salud de los consumidores en muestras procesadas en el Centro Balear de Biología Aplicada (CBBA) enero - junio 2014"
 • "Reconstrucción filogenética de árboles armonizados para la cuarta edición de «The Prokaryotes»"
 • "Relación entre virulencia, resistencia a beta-lactámicos y metabolismo del peptidoglicano en Pseudomonas aeruginosa"
 • Control microbiológico y aplicación de sistemas de calidad.
 • Galleria mellonella com a model per l'estudi de les interaccions hoste-patogen.