Màster Universitari. Microbiologia Avançada

Any acadèmic 2023-24

Perfil d'ingrés i criteris d'admissió

Poden sol·licitar-hi preinscripció:

  • Els llicenciats actuals en Biologia, Bioquímica, Biotecnologia, Ciències Ambientals, Ciències del Mar, Farmàcia, Enginyeria Agrònoma, Medicina i Cirurgia, Química i Veterinària, en què es prevegin coneixements en bioquímica i biologia molecular, genètica, biologia cel·lular, microbiologia, fisiologia animal i vegetal, i química i qualsevol altre graduat relacionat amb els estudis proposats.
  • Llicenciats espanyols amb estudis basats en sistema ECTS en possessió d’un títol de grau i un mínim de 180 crèdits ECTS d’estudis de primer cicle amb la totalitat de continguts formatius comuns d’un títol de grau i amb continguts de microbiologia i altres àrees afins com bioquímica i biologia molecular, genètica, biologia cel·lular, microbiologia, fisiologia animal i vegetal, i química.

Les preinscripcions seran estudiades i avaluades per la Comissió Acadèmica del Màster.

Als titulats per universitats estrangeres se’ls aplicarà el que la legislació vigent estableix.

Suport i orientació a estudiants, un cop matriculats

Durant el procés de matriculació dels alumnes tenen accés a informació orientativa a través d'l'Aula Digital, a l'enllaç de Tutories de Matrícula. La tutorització durant el procés de matrícula està contemplat en el pla d'acció tutorial (PAT) que la UIB ha dissenyat i que té per objecte contribuir a informar, formar, prevenir, orientar i ajudar a prendre decisions de tipus acadèmic, professional, social i administratiu i, en conseqüència, facilitar l'adaptació, el desenvolupament i la finalització d'una vida acadèmica universitària profitosa a l'alumnat. Els tutors de matrícula tenen com a objecte ser els responsables d'orientar i informar l'alumnat en aspectes acadèmics, no administratius. Després del procés de matrícula tutoritzat, i una vegada confeccionada la llista d'oferta de places / projectes per les empreses i grups de recerca, als alumnes se'ls assignarà una plaça (en empresa o grup d'investigació), a més del "Treball Fi de Màster "derivat i, per tant, un tutor acadèmic. L'assignació oficial la realitzarà la Comissió Acadèmica de Màster que s'encarregarà d'informar a l'alumne i als el Centre d'Estudis de Postgrau perquè tingui els efectes acadèmics i administratius relacionats. El director de l'Postgrau serà l'encarregat de la tutoria acadèmica d'aquells alumnes que no es matriculin en les assignatures de Pràctiques en Empresa (Mòdul de Control Microbiològic), Pràctiques en Grup de Recerca (Mòduls de Recerca en Microbiologia Sanitària i de Microbiologia Ambiental i Biotecnologia ) o el mòdul "Treball de Fi de Màster". En absència de tutor acadèmic assignat, el substitut de el tutor acadèmic serà el mateix director de l'Postgrau o l'Investigador / Professor que la Comissió Acadèmica designi. Tots els estudiants tindran dret a tutories individualitzades i grupals amb els seus professors. Els professors posaran a disposició dels alumnes les dates i horari de les mateixes a través de la Guia Docent, així com el sistema per sol·licitar-les.

Objectius acadèmics i professionals

Els objectius del màster són:

  • Oferir als alumnes una formació completa que els permeti conèixer el paper dels microorganismes com a agents patògens, les bases cel·lulars i moleculars de la resposta immunitària, i les eines de diagnòstic i de tractament de les infeccions causades per agents infecciosos.
  • Aplicar tècniques microbiològiques, immunològiques i de biologia molecular per a l’anàlisi, estudi i identificació de microorganismes en cultiu i en mostres clíniques, ambientals i industrials.
  • Conèixer les aplicacions tradicionals de la microbiologia en la indústria així com el seu ús combinat amb la genètica molecular en biotecnologia.
  • Conèixer el paper dels microorganismes en sistemes edàfics, aquàtics (inclosos els marins) i en l’aire, i descriure la seva interacció i influència sobre l’home i les seves activitats.

Accés a altres estudis i sortides professionals

Al Doctorat per la Universitat de les Illes Balears en Microbiologia Ambiental i Biotecnologia amb menció de qualitat.

Estructura dels estudis

Orientació del màster: acadèmica, professional i investigadora.

Participació d'altres institucions, empreses o organismes públics o privats:

Periodicitat de l'oferta: anual

Nombre de places que s'ofereixen: 32

Règim d'estudis: a temps complet

Modalitat: presencial

Període lectiu: anual

Itineraris

Atenent a les assignatures optatives seleccionades, així com el tipus de laboratori en el qual realitzi el seu treball pràctic, l'alumne podrà escollir entre un dels següents quatre itineraris:

Tots els alumnes hauran de realitzar el Treball de Fi de Màster per completar el màster.

Els mòduls del màster així com els itineraris i les guies docents de cada assignatura estan a l'apartat "Assignatures" d'aquest màster.

Examen final

Especificat a les guies docents que podeu trobar a l'apartat "Assignatures".

Criteris d'avaluació i exàmens

Vegeu guia docent de cada mòdul a l'apartat "Assignatures".

Direcció dels estudis

Dra. Margarita Gomila Ribas
Departament
Telèfon
971 17 3140

Més informació: Centre d’Estudis de Postgrau.

Composició de la Comissió Acadèmica

Presidenta
Margarita Gomila Ribas
Secretari
Antonio Doménech Sánchez
Vocals
  • Rafael Bosch Zaragoza
  • Balbina Nogales Fernández
  • Joseph Alexander Christie de Oleza
  • Maria Magdalena Mulet Pol