Màster Universitari en Ciència i Tecnologia Química

Any acadèmic 2024-25

Podeu revisar la informació de l'oferta per a l'any acadèmic 2023-24.

Informació general sobre els TFM

El Treball de Fi de Màster (TFM) consisteix en la realització d’un treball acadèmic, inèdit i elaborat específicament per a aquesta finalitat, on l’estudiant ha d’aplicar, de manera individual i sota la supervisió d’un o més tutors, competències adquirides al llarg de la titulació, i que permet, en funció dels perfils de cada pla d’estudis, l’avaluació de la capacitat professional, formativa i/o d’iniciació a la recerca de l’estudiant.

A continuació podeu consultar la informació referent a cada una de les fases en què es divideix la gestió acadèmica i administrativa del TFM d'acord amb l'Acord del Comitè de Direcció del Centre d'Estudis de Postgrau pel qual s'aprova el Reglament propi per a l'elaboració i avaluació dels treballs de fi de màster universitari a la Universitat de les Illes Balears que entra en vigor l’any acadèmic 2020-21.

Matrícula del treball de fi de màster

L’estudiant s’ha de matricular de l’assignatura de TFM dins els terminis de matrícula o d’ampliació de matrícula establerts pel CEP abans de poder procedir a les següents fases del procés. Així mateix, cada titulació pot definir les condicions i els requisits que els estudiants han de complir per poder-se matricular al TFM (si escau, aquests requisits s’indicaran a la guia docent del TFM i a l’apartat d’informació específica de la titulació).

El nombre màxim de matrícules per superar el TFM és de quatre, més una matrícula addicional que serà concedida per la direcció del CEP, previ vistiplau de la direcció del màster.

Quan la defensa del TFM no es pugui dur a terme durant la primera matrícula vigent, l’estudiant es podrà matricular per tutela acadèmica l’any acadèmic immediatament posterior per poder efectuar la defensa del treball. La matrícula per tutela acadèmica comptarà com a segona matrícula i, una vegada finalitzat el període de tutela sense haver superat el TFM, les matrícules següents seran ordinàries.

En qualsevol cas, si s’efectua la defensa del TFM i el treball obté una qualificació de suspens, l’estudiant haurà de fer una nova matrícula ordinària sense poder optar a la matrícula per tutela acadèmica.

Assignació de propostes i tutors

Cada titulació publicarà la llista de propostes o línies generals sobre les quals els estudiants matriculats al TFM de la titulació podran elaborar el treball. Les propostes o línies constaran d’un o diversos professors que puguin ser tutors.

Les propostes s’assignaran seguint el procediment establert per cada titulació (si escau, aquest procediment s’indicarà a l’apartat d’informació específica de la titulació), i és responsabilitat de cada un dels tutors vetllar per la qualitat acadèmica del TFM.

Realització del TFM en entitats col·laboradores

El TFM es pot realitzar en entitats col·laborades amb les quals s'hagi signat un conveni (model de conveni) i abans s'ha d'haver fet la proposta a <convenis.postgrau@uib.cat>.

Els estudiants que hagin d'elaborar el TFM en una entitat col·laboradora se seleccionaran d'acord amb els termes que s'hagin acordat per mitjà del procediment oportú de selecció indicat a l'addenda del conveni i en funció de les places disponibles per a cada entitat.

L'entitat col·laboradora nomenarà un responsable del programa que impliqui l'estudiant durant el període que duri l'estada, que haurà de garantir l'adequada formació i acollida i la bona gestió de l'activitat educativa.

La UIB nomenarà un tutor, que vetllarà per la qualitat acadèmica del TFM.

S'ha de tenir en compte que la titularitat dels drets de propietat intel·lectual o de propietat industrial del TFM es regularà d'acord amb la normativa vigent en la matèria i, si escau, pel que disposin els convenis signats amb les entitats públiques o privades que hagin pogut contribuir a finançar o facilitar l'execució d'aquests convenis.

Inscripció del projecte del treball de fi de màster

La inscripció del TFM constitueix un contracte docent entre l’estudiant i el tutor o els tutors.

Una vegada assignada la proposta de TFM a un estudiant, aquest formalitzarà la inscripció del treball dins els terminis establerts per a cada titulació (vegeu l’apartat d’informació específica de la titulació), mitjançant l’aplicació telemàtica https://postgrau.uib.es/tfm, que permetrà a l’estudiant fer el seguiment de la seva sol·licitud.

Cal tenir en compte que a la sol·licitud d’inscripció l’estudiant ha de:

 • Fer constar el títol provisional del treball (sense emprar majúscules, excepte en els casos necessaris).
 • Fer constar el nom i els cognoms de cada un dels tutors i les adreces electròniques respectives (ha de comprovar que aquestes adreces són correctes, ja que aquest serà el mitjà a través del qual els tutors hauran d’acceptar la tutela del TFM per completar la inscripció del treball).
 • Adjuntar un guió del treball en format PDF i d’una grandària inferior a 100 MB.

Podreu fer el seguiment de la sol·licitud a la mateixa aplicació.

Lliurament del treball de fi de màster

L’acte de lliurament del TFM s’estén com la sol·licitud d’avaluació del TFM que fa l’estudiant.

El TFM es podrà lliurar dins els terminis establerts per cada titulació (vegeu l’apartat d’informació específica de la titulació per a més informació), sempre que l’estudiant tingui acceptada la sol·licitud d’inscripció i hagi pagat les taxes de matrícula i de gestió.

El lliurament del TFM consta de dues accions. En primer lloc, l’estudiant ha de fer la sol·licitud d’avaluació a l'aplicació telemàtica https://postgrau.uib.es/tfm, on podrà fer el seguiment de tot el procés. En aquest punt cal tenir en compte que:

 • Cal adjuntar la memòria del TFM en un únic document PDF seguint les normes establertes per cada titulació (la grandària d’aquest PDF ha de ser inferior a 100 MB).
 • La portada de la memòria ha de respectar el format de portada del TFM establert per als estudis de màster de la UIB d’acord amb les plantilles següents:
  Portada del TFM [ca]
  Portada del TFM [es]
  Master's Thesis Cover [en]
 • Si el treball conté fitxers annexos en altres formats (àudio, vídeo, etc.) que no es poden incorporar al PDF de la memòria, aquests també es poden adjuntar a la sol·licitud en suport electrònic.
 • L’estudiant també haurà d’emplenar la llicència de distribució del TFM per indicar si accepta que el treball estigui en lliure accés o no al repositori institucional per poder consultar-lo públicament.

La segona acció necessària per completar el lliurament del TFM consisteix a lliurar la memòria del treball en format PDF (exactament la mateixa que s’ha lliurat al punt anterior) a la tasca que el responsable del TFM hagi designat a tal efecte a l’assignatura de TFM d'Aula digital de la titulació. Mitjançant l’ús de programes de detecció de plagi es revisarà el TFM i es generarà un informe que estarà a disposició de cada un dels tutors i dels membres del tribunal que hagin d’avaluar el treball, i que podrà ser tingut en consideració a l’hora d’acceptar el lliurament del TFM, així com en l’avaluació per part del tribunal.

Defensa del treball de fi de màster

La presentació i defensa del TFM és obligatòriament un acte públic en el qual l’estudiant farà una exposició oral davant un tribunal format, com a mínim, per tres membres: un president, un secretari i un vocal. Un cop acabada l’exposició, el tribunal obrirà un torn de qüestions sobre aspectes relacionats amb el treball.

La defensa pública del TFM s’haurà de dur a terme dins els terminis que estableixi cada titulació (vegeu l’apartat d’informació específica de la titulació per a més informació). Per poder dur a terme la defensa del TFM l’estudiant ha d’haver superat tots els altres crèdits necessaris per a l’obtenció del títol. Sens perjudici de l’anterior, un estudiant podrà defensar el TFM amb un màxim d’una assignatura no superada si així s’estableix a les directrius específiques del TFM de la titulació publicades a la seva pàgina web (vegeu l’apartat d’informació específica de la titulació).

La titulació pot designar un o diversos tribunals de TFM. En cas que la titulació designi un tribunal específic per a cada TFM, aquesta designació s’ha de fer en el termini màxim de deu dies hàbils a partir de la data en què hagi finalitzat el dipòsit del treball. Una vegada ha estat informat de la designació, el president del tribunal (o el responsable del TFM o la direcció de la titulació) convocarà els altres membres, el tutor o els tutors i l’estudiant per a la presentació i defensa del treball en un màxim de deu dies hàbils.

En circumstàncies excepcionals en què el TFM contingui informació que pugui tenir la consideració de confidencial, el procediment per a la presentació i defensa pública es podrà modificar seguint les indicacions de l’article 10 del Reglament per a l’elaboració i avaluació dels treballs de fi de màster universitari a la Universitat de les Illes Balears. Per acollir-se a les especificacions dels TFM sotmesos a processos de protecció de dades o resultats, en el moment de lliurar el treball, l’estudiant o els tutors han de fer una sol·licitud raonada adreçada al CEP.

Avaluació del treball de fi de màster

Cada titulació establirà els criteris d’avaluació del TFM, que es faran públics per a cada any acadèmic i seran tinguts en compte pel tribunal a l’hora de qualificar el TFM (vegeu l’apartat d’informació específica de la titulació per a més informació). Un cop acabada la presentació i defensa del TFM, el tribunal deliberarà sobre el grau d’acompliment de l’estudiant i determinarà la qualificació del treball, que s'incorporarà al seu expedient.

Recursos sobre plagi acadèmic, Turnitin i Intel·ligència Artificial.

Recursos a la web de la biblioteca de la UIB: Definició, normativa i altres temes realacionats amb el plagi i com evitar-ho.

Integritat acadèmica, plagi i com incorporar les idees d'altres als nostres treballs: Autora: González Teruel, Aurora - Data: 2019 - (Innovació Educativa Universitat de València) Vídeo a youtube.

Informació sobre com accedir als informes de Turnitin: Webminar UIB Turnitin.

Unlocking the Power of Generative AI Models and Systems such as GPT-4 and ChatGPT for Higher Education: document PDF

Recursos per als tutors del treball de fi de màster

Atès que la primera passa per al control del plagi l'han de fer les persones que tutelen el TFM, és convenient que els tutors del treball revisin la secció "Recursos sobre plagi acadèmic i Turnitin" d'aquesta pàgina web.

Guia per als tutors del treball de fi de màster

Informació específica dels TFM del Màster Universitari. Ciència i Tecnologia Química

No hi ha disponible informació específica del TFM per a aquesta titulació.

Treballs de fi de màster defensats

Enllaç al repositori institucional (DSPACE).

 • Caracterización del efecto de confinamiento en la liberación controlada de fármacos a partir de un modelo de portador de fármacos basado en vesículas
 • Exudados algales con azufre reducido como intermediarios en la fotorreducción y biodisponibilidad del hierro en el océano
 • Metodología analítica para la determinación simultánea de trazas de bisfenoles, diésteres del ácido ftálico y sus metabolitos en hígado de pescado mediante cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas
 • Preparación de carbones porosos derivados de redes metalo-orgánicas de tipo ZIF para la extracción de ciprofloxacino
 • Síntesis de escuaramidas fluorescentes: evaluación del efecto quenching
 • Study of the interaction between an intrinsically disordered region of the scaffold protein JIP-2 and JNK-1 kinase
 • Anàlisi de la producció i gestió de residus sanitaris a Balears. Efectes de la pandèmia COVID-19
 • Automatic chemiluminescence detection of reactive oxygen species in seawater and saliva using novel 3D-printed flow-cell geometries
 • Desarrollo de un método analítico para la determinación de trihalometanos (THMs) en muestras de agua empleando un dispositivo impreso en 3D para extracción in situ y cromatografía de gases con detector de captura de electrones
 • Desarrollo metodológico para la cuantificación de nanopartículas metálicas en matrices ambientales
 • Determinación de metales en material particulado atmosférico
 • Dispositivo impreso en 3D para el muestreo in situ de antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) en agua y su determinación mediante técnicas cromatográficas
 • Estudio del efecto de la glicación sobre la dinámica de los dominios PEVK-21 y PEVK-23 de la titina cardiaca
 • Evaluación de la implementación de un nuevo método de elaboración de mermelada de naranja
 • In vitro bioavailability of migrants from microplastics by dispersive solid-phase extraction using liposome-based (magnetic) composites
 • Poliesquaramides: síntesi i estudis físico-químics
 • Química Analítica Verde: una revisión crítica de las metodologías para la determinación de Cadmio
 • Redes metal-orgánicas de la familia MIL-100 soportadas en dispositivos 3D para la extracción de metales pesados
 • Studies of the antioxidant and chelating properties of phytic acid and its effects on &#945;-synuclein aggregation
 • APLICACIÓN DE ULTRASONIDOS DE POTENCIA EN FASE GASEOSA PARA LA ELIMINACIÓN DE PESTICIDAS EN PIMIENTO ROJO (CAPSICUM ANNUM. L)
 • Biosensors "wearable" de paper per detectar biomarcadors en suor
 • Desarrollo de un método de microextracción líquido-líquido dispersiva combinado con HPLC-PDA para la determinación de Bisfenol A y compuestos relacionados en muestras de agua
 • Diseño y construcción de un lector de microplaca portátil basado en captura de imágenes digitales para la determinación colorimétrica de parámetros químicos
 • Disseny i síntesis de cristalls líquids polimeritzables per al desenvolupament de nano-objectes funcionals
 • Estabilización de emulsiones de aceite en agua con subproductos de naranja
 • Estabilización tartárica. Diseño de una columna de intercambio catiónico
 • Extracción de cannabinoides con asistencia acústica a partir de la planta Cannabis sativa L. Optimización del proceso mediante la metodología de superficie de respuesta
 • Polímeros supramoleculares de naftaleno diimida basados en enlaces de hidrógeno
 • Synthesis and characterization of gold-nucleic bases complexes
 • Alfa Sinucleina: Relevancia biológica, formación de fibras y compuestos inhibidores
 • Biosensores origami basados en nanopartículas para la detección de la infección de orina
 • Caracterización de complejos de Ag(I) con 2-PIRIMIDIL-(BENC)IMIDAZOLES
 • Desenvolupament d'un nou producte alimentari i estudi de la segona vida útil
 • Diseño y construcción de un espectrómetro multifuncional basado en impresión 3D
 • Estudio de métodos de separación química para la determinación por espectrometría alfa de Ra-226 en materiales NORM
 • Estudio de Nanopartículas Metálicas y Metales Totales en Agua Residual y Lodo de Dos Depuradoras de Palma de Mallorca, España
 • Implementación de los requisitos de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 para la medición de pH en aguas
 • Impresión 3D de dispositivos para su aplicación a la extracción de contaminantes medioambientales
 • Nanopartículas híbridas de magnetita para la captación de contaminantes ambientales
 • Nueva metodología de bioaccesibilidad oral dinámica para estudios in vitro de exposición humana a aditivos de plásticos
 • Optimización de un método espectrofotométrico para la determinación de triclosán en productos cosméticos y de higiene personal
 • Reactividad de 2-cloropirimidina con adeninas modificadas (2,6-diaminopurina y N6-bencil-N6-metiladenina). Regioselectividad N7 vs N9 y coordinación con iones metálicos
 • VALIDACIÓN DE UN MÉTODO PARA LA DETERMINACIÓN DE Ca, Na, Mg Y K EN AGUAS DE CONSUMO HUMANO (DE GRIFO Y ENVASADAS) MEDIANTE ICP-OES, SEGÚN LA NORMA UNE-EN ISO 17025
 • Caracterización fisicoquímica del café obtenido a partir de higo (Ficus Carica). Fibra alimentaria y antioxidantes
 • Esponges impregnades amb carbons derivats de les xarxes metal·loorgàniques tipus ZIF-67 i MIL-100 per a l'extracció d'hidrocarburs
 • Estudio voltamétrico del secuestro del Fe fluvial por compuestos fitoplanctónicos mediante cinéticas de intercambio de ligandos
 • Glicación y estrés oxidativo en el plegamiento y desplegamiento de proteínas: aplicación a Trp-Cage.
 • Método automatizado para la determinación de ácidos grasos volátiles en aguas residuales usando microextracción líquido-líquido dispersiva con agitación magnética asistida en jeringa y cromatografía de gases
 • Multicomponent crystalline forms of the modified nucleobases: 1-ethyluracil and 9-ethyladenine
 • N6-peptidil adeninas: síntesis, hidrólisis ácida y química de coordinación con IrIII
 • Procedimiento para la determinación del índice de actividad alfa total en aguas potables mediante el método de coprecipitación adaptado a la norma ISO 17025:2017.
 • Síntesis, caracterización estructural y coordinación de adeninas modificadas con cadenas aminoacídicas o peptídicas en posición N(6)
 • Síntesis de derivados de la cumarina FFN102 y posterior evaluación como biomarcadores
 • Uso del análisis de imagen para evaluar el efecto de los ultrasonidos de potencia sobre la microestructura de vegetales en procesos de tratamiento por inmersión.
 • A new voltammetric method for the measurement of the effect of humic substances in iron speciation. Application to Surface Arctic waters.
 • Captura de contaminantes ambientales con nanopartículas de hierro funcionalizadas.
 • Caracterización y diferenciación de naranjas según su origen mediante el análisis de componentes principales
 • Desarrollo de biosensores colorimétricos de papel basados en nanopartículas de oro
 • Desarrollo de una Síntesis de Cristales Porosos Magnéticos para la Extracción en Fase Sólida de Arsénico
 • Desarrollo de un Sistema Automático para la Extracción y Pre-concentración de 131I en Muestras Biológicas y Residuos Hospitalarios
 • Desenvolupament d’un mètode ràpid i visual per la detecció de bacteris amb nanopartícules d’or carregades positivament.
 • Estudio de la capacidad antioxidante de las frataxinas y de su efecto protector sobre la α-sinucleína
 • Extracción acústica de biocompuestos de subproductos de la alcachofa. Efecto de la temperatura
 • Hidrogeles de quitosano-escuarato: preparación, caracterización y aplicaciones
 • Materials derivats de xarxes metal·loorgàniques del tipus MIL-125 per al seu ús com adsorbents i fotocatalitzadors
 • Preparació de derivats de cobalamina i estudi de la seva interacció amb el ribocommutador de Klebsiella Pneumoniae
 • Secado acústico a baja temperatura de tallo de alcachofa (Cynara Scolimus). Viabilidad de la incorporación del deshidratado a productos cárnicos
 • Síntesi, Caracterització i Auto-Assemblatge d’Amfòfils basats en Esquaramides
 • Aplicación de la RMN al estudio a nivel residual de la termodinámica de desplegamiento y plegamiento del dominio H2H3 de la proteína priónica
 • Carbons porosos derivats de xarxes metal·loorgàniques tipus UiO-66 per al seu ús com a adsorbents
 • Diseño y construcción de sistemas microfluídicos para la monitorización de parámetros de calidad de aguas mediante métodos potenciométricos.
 • Efecto de diferentes modificaciones post-traduccionales sobre la capacidad de la α-sinucleína para unirse al Cu(II) y sobre su capacidad antioxidante
 • Formulación y caracterización de un sistema de nanovesículas biocompatibles
 • Síntesi de α-ureido fosfonats
 • Cinètiques d´extracció i caracterització de pectines dels subproductes de taronja mitjançant assistència acústica
 • Digestió In-vitro de formulacions complexes per a aplicacions de nutrició clínica basada en sistemes de models
 • El efecto combinado de tioles y radiación solar en la química redox del hierro en agua de mar
 • Estudio computacional mediante la Teoría del Funcional de la Densidad de la capacidad de inhibición de productos de glicación avanzada de la piridoxamina.
 • Extracció acústica d'antioxidants del pebre bord en oli de girasol: Avaluació de l'estabilitat oxidativa
 • Preparació de materials híbrids basats en xarxes metalo-orgàniques facilitida mitjançant l'ús d'òxids metàl·lics com a precursors
 • Síntesis de compuestos oligoescuaramídicoss y evaluación su interaccion con ácidos nucleicos.
 • Síntesis i caracterització de Nanopartícules Magnètiques per a la captura de metall pesants contaminants.
 • Síntesis y caracterización de nuevas nanopartículas de hierro funcionalizadas para el reconocimiento de contaminantes con grupos carboxílicos.
 • "Estudio experimental y teórico de la síntesis de urazourazoles como nuevas unidades de reconocimiento molecular de aniones"
 • "Síntesi de zeolites i el seu estudi estructural mitjançant espectroscòpia infraroja a temperatura variable"