Màster Universitari en Ciència i Tecnologia Química

Any acadèmic 2024-25

Podeu revisar la informació de l'oferta per a l'any acadèmic 2023-24.

Informació general sobre les pràctiques externes

Les pràctiques externes són una activitat d'aprenentatge pràctic duta a terme per estudiants de la Universitat, amb supervisió de la UIB. Aquestes pràctiques tenen com a objectiu permetre als alumnes aplicar i ampliar els coneixements adquirits durant la formació acadèmica, amb l'objectiu de millorar l'adquisició de competències i preparar-los per a futures activitats professionals, augmentant així les seves possibilitats d'inserció laboral.

Les pràctiques es poden dur a terme tant en empreses, entitats i institucions, incloent la mateixa UIB, tant en l'àmbit nacional com internacional, depenent de la modalitat establerta.

És important destacar que, donat el seu caràcter formatiu, les pràctiques no generen cap obligació similar a la d'un contracte laboral, ja que la seva finalitat és estrictament formativa.

Es poden classificar en dues modalitats:

  1. Pràctiques externes curriculars. Són assignatures que formen part del plans d'estudis oficials de màsters universitaris de la UIB i programes similars, així com de les assignatures de pràctiques externes en els programes de grau. L’organització d’aquestes activitats és responsabilitat de cada titulació, amb la supervisió i les directrius del Centre d’Estudis de Postgrau.
  2. Pràctiques externes extracurriculars. Són les que els estudiants realitzen de manera voluntària durant el seu període de formació. Per poder fer aquest tipus de pràctiques, l'estudiant ha de ser matriculat en un programa d'estudis oficial de postgrau o en un títol propi de la UIB. En cas que el màster inclogui una assignatura de pràctiques curriculars, és possible sol·licitar que les pràctiques extracurriculars siguin reconegudes en aquest context. Si l'estudiant està interessat en aquest reconeixement, ha de presentar la sol·licitud abans de finalitzar l'any acadèmic en què ha completat les pràctiques. Les pràctiques extracurriculars són gestionades pel DOIP (apartat: "Cerques feina i/o pràctiques en empreses?").

Abans que l'estudiant comenci les pràctiques, és obligatori que el conveni i l'annex de pràctiques estiguin signats per totes les persones destinatàries. Per a més informació, vegeu les guies docents de les assignatures de Pràcticum o Pràctiques Externes específiques de la titulació, contactau amb la direcció de la titulació i consultau la documentació accessòria següent: