Màster Universitari en Ciència i Tecnologia Química

Any acadèmic 2024-25

Podeu revisar la informació de l'oferta per a l'any acadèmic 2023-24.

Per obtenir-ne el títol, s’han d’haver superat 60 ECTS de la manera següent:

12 ECTS d’assignatures obligatòries.

30 ECTS d’assignatures optatives:

En cas de voler cursar una especialitat:

  • 24 ECTS, que s’han de triar d’una de les especialitats
  • 6 ECTS, que s’han de triar entre la resta d’optatives del màster: de l’especialitat elegida, d’una altra especialitat o de les optatives comunes

En cas de no voler cursar una especialitat, es preveu també la possibilitat de seguir un itinerari generalista, no especialitzat, que l’alumne podria configurar triant lliurement entre totes les assignatures ofertes en el màster.

A més, els alumnes que vulguin tenir un perfil professional han de cursar obligatòriament l’assignatura 11408 - Pràctiques Externes.

18 ECTS del Treball de Fi de Màster.

Les assignatures sense enllaç associat no s'ofereixen per a aquest curs
Primer curs
Nom Tipus Crèdits Període
11409 - Treball de Fi de Màster Treball de fi de màster 18,0 Segon semestre
11350 - Espectroscòpia Òptica Aplicada Obligatòria 3,0 Primer semestre
11351 - Cromatografia Líquida i de Gasos Obligatòria 3,0 Primer semestre
11352 - Ressonància Magnètica Nuclear Avançada Obligatòria 3,0 Primer semestre
11353 - Espectroscòpia d'Absorció i Emissió Atòmica Obligatòria 3,0 Primer semestre
11355 - Microscòpia Electrònica de Rastreig Optativa 3,0 Primer semestre
11354 - Tècniques Calorímetres Aplicades a la Química Optativa 3,0

 Química Biològica
  • Mallorca

Química Biològica
Nom Crèdits Període
11356 - Química, Estructura i Funció de les Proteïnes 3,0 Primer semestre
11359 - Química Mèdica Inorgànica 3,0 Primer semestre
11360 - Farmacocinètica i Farmacodinàmica 6,0 Primer semestre
11361 - Biomineralització 3,0 Primer semestre
11362 - Biomaterials 3,0 Primer semestre
11370 - Química del Metabolisme 6,0 Primer semestre
11364 - Enzims i Catàlisi Enzimàtica 6,0 Segon semestre
11365 - Mecanismes Moleculars de la Homeòstasis dels Metalls en Organismes Vius. Detoxificació 3,0 Segon semestre
11366 - Modelització Molecular de Biomolècules 6,0 Segon semestre
11367 - Experimentació en Química Biològica 6,0 Segon semestre
11372 - Experimentació en Química Supramolecular 3,0 Segon semestre
11376 - Química Supramolecular 6,0 Segon semestre
11408 - Pràctiques Externes 6,0 Segon semestre
11357 - Avanços en la Química dels Àcids Nucleics: Més enllà de la Doble Hèlix 3,0
11358 - Hidrats de Carboni: Bases Químiques de la seva Funció Biològica 3,0
11363 - Biomembranes 3,0
11377 - Biocatàlisi 3,0

 Química i Física de Materials
  • Mallorca

Química i Física de Materials
Nom Crèdits Període
11279 - Física de Materials 3,0 Primer semestre
11280 - Caracterització Estructural i Microestructural de Materials 3,0 Primer semestre
11281 - Caracterització de Propietats Físiques dels Materials 3,0 Primer semestre
11283 - Materials Funcionals 3,0 Primer semestre
11284 - Magnetisme i Materials Magnètics 3,0 Primer semestre
11296 - Microscòpia Electrònica de Transmissió 3,0 Primer semestre
11378 - Sòlids Porosos Nanoestructurats 6,0 Primer semestre
11384 - Caracterització de Superfícies mitjançant Espectroscòpia Infraroja 6,0 Segon semestre
11408 - Pràctiques Externes 6,0 Segon semestre
11379 - Òxids Metàl·lics Actius: Aplicació en Catàlisi Heterogènia 3,0
11380 - Química de l'Estat Sòlid Avançada 6,0
11385 - Química Computacional Aplicada a l'Estat Sòlid 6,0

 Química i Tecnologies Alimentàries
  • Mallorca

Química i Tecnologies Alimentàries
Nom Crèdits Període
11078 - Tècniques d'Anàlisi Microbiològica 10,0 Primer semestre
11392 - Enginyeria de Processos en Indústries Alimentàries 5,0 Segon semestre
11393 - Valoració dels Subproductes de la Indústria Alimentària 3,0 Segon semestre
11394 - Gestió de la Qualitat 5,0 Segon semestre
11396 - Tècniques d'Anàlisi dels Aliments 6,0 Segon semestre
11408 - Pràctiques Externes 6,0 Segon semestre
11389 - Fisicoquímica dels Aliments Processats 6,0
11390 - Processos Industrials Agroalimentaris 5,0
11395 - Tecnologies Emergents en la Indústria Alimentària 5,0

 Química i Tecnologies Ambientals
  • Mallorca

Química i Tecnologies Ambientals
Nom Crèdits Període
11398 - Mètodes i Tècniques Instrumentals en Química Ambiental I 3,0 Primer semestre
11401 - Prevenció, Mesurament i Correcció de la Contaminació Mediambiental 6,0 Primer semestre
11399 - Mètodes Radioquímics en Anàlisi Ambiental i Biològica 3,0 Segon semestre
11402 - Mètodes i Tècniques Instrumentals en Química Ambiental II 3,0 Segon semestre
11403 - Química i Control de Sòls 3,0 Segon semestre
11404 - Residus Urbans 6,0 Segon semestre
11405 - Química i Control de l'Aigua 6,0 Segon semestre
11408 - Pràctiques Externes 6,0 Segon semestre
11397 - Naturalesa i Camp d'Aplicació de la Química Mediambiental. Legislació Mediambiental 3,0
11400 - Química i Control de l'Aire 3,0
11406 - La Problemàtica de la Contaminació Marina per Hidrocarburs 3,0
11407 - La Depuració d'Aigües Residuals 6,0

 Química Orgànica
  • Mallorca

Química Orgànica
Nom Crèdits Període
11361 - Biomineralització 3,0 Primer semestre
11368 - Química Orgànica Computacional 6,0 Primer semestre
11370 - Química del Metabolisme 6,0 Primer semestre
11371 - Química Organometàl·lica 3,0 Primer semestre
11367 - Experimentació en Química Biològica 6,0 Segon semestre
11372 - Experimentació en Química Supramolecular 3,0 Segon semestre
11373 - Síntesi i Catàlisi Asimètrica 6,0 Segon semestre
11375 - Química Verda 3,0 Segon semestre
11376 - Química Supramolecular 6,0 Segon semestre
11408 - Pràctiques Externes 6,0 Segon semestre
11369 - Teoria de Reaccions Orgàniques 6,0
11374 - Química Orgànica Industrial 3,0
11377 - Biocatàlisi 3,0