Màster Universitari en Ciència i Tecnologia Química

Any acadèmic 2024-25

Podeu revisar la informació de l'oferta per a l'any acadèmic 2023-24.

Perfil d'ingrés i criteris d'admissió

Les condicions d'admissió al Màster Universitari de Ciència i Tecnologia Química són les que s'estableixen amb caràcter general al Reial decret 1393/2007 [HTML] (modificat pel Reial Decret 861/2010 [HTML]), pel qual es regulen els estudis universitaris oficials de postgrau.

El perfil d'ingrés recomanat o idoni per al Màster Universitari: Ciència i Tecnologia Química és el de graduat o llicenciat en alguna de les següents matèries: química, física, bioquímica, biologia, ciència i tecnologia d'aliments, farmàcia, enginyeria industrial i química. És a dir, aquest màster universitari està obert a titulats amb una formació bàsica en Química que desitgin especialitzar-se en Ciència i Tecnologia Química o iniciar-se en la recerca en aquest camp. El nivell de coneixement que s'exigeix als alumnes del màster serà l'equivalent al nivell B2, segons el marc comú europeu de referència (MCER) per a les llengües: aprenentatge, ensenyament, avaluació (Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, 2002). L'acreditació d'aquest nivell es podrà realitzar durant la realització del màster.

Objectius acadèmics i professionals

L'objectiu principal del Màster Universitari: Ciència i Tecnologia Química és proporcionar als alumnes una formació que els permeti aprofundir en els coneixements adquirits i aconseguir nous sabers i destreses que facilitin la seva incorporació al món professional en diferents àmbits, que inclouen la recerca (Perfil Investigador) o una activitat professional especialitzada en el mitjà empresarial (Perfil Professional).

Aquest títol ofereix formació de postgrau a graduats o llicenciats en química, física bioquímica, biologia, ciència i tecnologia d'aliments, farmàcia, enginyeria industrial i/o química, així com a professionals titulats superiors de la branca de la ciència i tecnologia química en actiu.

El Màster proposat incideix de forma molt especial en la formació integrada i multidisciplinària de l'estudiant. Aspectes fonamentals del procés d'ensenyament-aprenentatge que planteja són l'estímul de la capacitat crítica i de valoració i resolució de problemes per, així, formar especialistes amb autonomia i capacitat de decisió en la seva activitat científica i professional.

L'aprenentatge i ús de modernes tècniques instrumentals, al costat dels corresponents continguts teòrics i activitats pràctiques, es presenten com a eines fonamentals per a la consecució dels seus objectius específics, que són:

  • donar una formació sòlida i actualitzada en coneixements bàsics, metodològics i aplicats de la Ciència i la Tecnologia Química a graduats, llicenciats i professionals.
  • proporcionar la base científica i les habilitats metodològiques adequades per iniciar una tesi Doctoral en l'àmbit de la Ciència i Tecnologia Química així com per a la formació de professionals en recerca bàsica i aplicada en aquest camp.
  • nodrir a la societat de professionals especialitzats en els aspectes més avançats de la Ciència i Tecnologia Química necessaris per a la seva inserció laboral en empreses d'àmbit industrial, sanitari, i de serveis, tant en els aspectes de producció i anàlisi com en R+D+i.

La consecució d'aquests objectius pot igualment ser d'utilitat en qualsevol altre àmbit on siguin necessaris tècnics i directius altament qualificats en R+D+i.

Accés a altres estudis i sortides professionals

Estudis de tercer cicle en general.

Titulació de doctor per la Universitat de les Illes Balears dins el programa de Ciències Experimentals i Tecnologies.

Estructura dels estudis

El Màster Universitari: Ciència i Tecnologia Química és d'oferta anual i té una periodicitat lectiva d'un curs acadèmic complet. Un alumne que es tituli haurà de cursar un total de 60 ECTS, sent 30 ECTS de caràcter obligatori i comú per a tots els alumnes. Aquests 30 ECTS obligatoris estan associats a dos mòduls: "Tècniques instrumentals" (12 ECTS) i "Treball de Fi de Màster" (18 ECTS). Els 30 ECTS restants els podrà cursar triant assignatures del mòdul optatiu d'especialització. Aquestes assignatures estan agrupades en cinc blocs temàtics diferents perquè l'alumne pugui obtenir el seu títol de màster amb una de les cinc especialitats següents sempre que cursi, com a mínim, 24 crèdits del bloc corresponent:

Els alumnes que optin per l'orientació professional hauran de cursar obligatòriament el mòdul de "Pràctiques externes" de 6 crèdits, podent completar els 24 crèdits optatius restants amb assignatura del mòdul d'especialització.

Esquema

Examen final

No es contempla un examen global final de màster.

Criteris d'avaluació i exàmens

Es durà a terme mitjançant un procés d'avaluació continuada que està detallada a la guia docent de cada assignatura (secció "Assignatures").

La realització d'un projecte de Màster, tutelat por un professor doctor del Màster, és obligatòria.

L'avaluació del projecte de Màster la fa un tribunal del Màster específic per al projecte.

A l'avaluació es té en compte:

  • La memòria del projecte de Màster.
  • L'exposició oral i defensa oral del projecte en una sessió pública davant el tribunal de Màster.
Cada assignatura del Màster, secció "Assignatures", té els seus criteris d'avaluació i exàmens, vegeu també la secció "Estructura" del màster.

Direcció dels estudis

L'òrgan bàsic de Coordinació Acadèmica està format per la directora Dra. María del Carmen Rotger Pons i per la Comissió Acadèmica de la titulació.

Dra. María del Carmen Rotger Pons
Departament
Telèfon
(34) 971 17 2039