Màster Universitari. Gestió, Organització i Economia de l'Empresa

Any acadèmic 2021-22

Inserció laboral

Els principals instruments dels que disposa la Universitat per recollir dades de la inserció laboral dels nostres titulats i de consulta dels resultats són:

Qui vetlla per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de qualitat
Lluís Bru Martínez
Personal Docent i Investigador
  • Emili Grifell Tatje
  • Teresa García Marco
  • Carles Solà i Belda
Personal de Administració i Serveis
Dolors Panadés Morey
Alumnat
Maya Dori

La CGQ recull total la informació rellevant del títol (informes d'enquestes, dades, estadístiques, queixes, suggeriments, etc.) i les analitza. Pots consultar la normativa i les funcions de les CGQ.

Rendició de comptes i transparència

Enllaç al Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

No hi ha informació relacionada amb aquest apartat