Màster Universitari. Física de Sistemes Complexos

Any acadèmic 2023-24

Consultau els terminis de preinscripció, admissió i matrícula per al curs 2023-24 d'aquest màster.
Podeu consultar aquesta informació per a l'oferta per a l'any acadèmic: 2022-23.

Informació general sobre els TFM

El Treball de Fi de Màster (TFM) consisteix en la realització d’un treball acadèmic, inèdit i elaborat específicament per a aquesta finalitat, on l’estudiant ha d’aplicar, de manera individual i sota la supervisió d’un o més tutors, competències adquirides al llarg de la titulació, i que permet, en funció dels perfils de cada pla d’estudis, l’avaluació de la capacitat professional, formativa i/o d’iniciació a la recerca de l’estudiant.

A continuació podeu consultar la informació referent a cada una de les fases en què es divideix la gestió acadèmica i administrativa del TFM d'acord amb l'Acord del Comitè de Direcció del Centre d'Estudis de Postgrau pel qual s'aprova el Reglament propi per a l'elaboració i avaluació dels treballs de fi de màster universitari a la Universitat de les Illes Balears que entra en vigor l’any acadèmic 2020-21.

Matrícula del treball de fi de màster

L’estudiant s’ha de matricular de l’assignatura de TFM dins els terminis de matrícula o d’ampliació de matrícula establerts pel CEP abans de poder procedir a les següents fases del procés. Així mateix, cada titulació pot definir les condicions i els requisits que els estudiants han de complir per poder-se matricular al TFM (si escau, aquests requisits s’indicaran a la guia docent del TFM i a l’apartat d’informació específica de la titulació).

El nombre màxim de matrícules per superar el TFM és de quatre, més una matrícula addicional que serà concedida per la direcció del CEP, previ vistiplau de la direcció del màster.

Quan la defensa del TFM no es pugui dur a terme durant la primera matrícula vigent, l’estudiant es podrà matricular per tutela acadèmica l’any acadèmic immediatament posterior per poder efectuar la defensa del treball. La matrícula per tutela acadèmica comptarà com a segona matrícula i, una vegada finalitzat el període de tutela sense haver superat el TFM, les matrícules següents seran ordinàries.

En qualsevol cas, si s’efectua la defensa del TFM i el treball obté una qualificació de suspens, l’estudiant haurà de fer una nova matrícula ordinària sense poder optar a la matrícula per tutela acadèmica.

Assignació de propostes i tutors

Cada titulació publicarà la llista de propostes o línies generals sobre les quals els estudiants matriculats al TFM de la titulació podran elaborar el treball. Les propostes o línies constaran d’un o diversos professors que puguin ser tutors.

Les propostes s’assignaran seguint el procediment establert per cada titulació (si escau, aquest procediment s’indicarà a l’apartat d’informació específica de la titulació), i és responsabilitat de cada un dels tutors vetllar per la qualitat acadèmica del TFM.

Inscripció del projecte del treball de fi de màster

La inscripció del TFM constitueix un contracte docent entre l’estudiant i el tutor o els tutors.

Una vegada assignada la proposta de TFM a un estudiant, aquest formalitzarà la inscripció del treball dins els terminis establerts per a cada titulació (vegeu l’apartat d’informació específica de la titulació), mitjançant l’aplicació telemàtica https://postgrau.uib.es/tfm, que permetrà a l’estudiant fer el seguiment de la seva sol·licitud.

Cal tenir en compte que a la sol·licitud d’inscripció l’estudiant ha de:

 • Fer constar el títol provisional del treball (sense emprar majúscules, excepte en els casos necessaris).
 • Fer constar el nom i els cognoms de cada un dels tutors i les adreces electròniques respectives (ha de comprovar que aquestes adreces són correctes, ja que aquest serà el mitjà a través del qual els tutors hauran d’acceptar la tutela del TFM per completar la inscripció del treball).
 • Adjuntar un guió del treball en format PDF i d’una grandària inferior a 100 MB.

Podreu fer el seguiment de la sol·licitud a la mateixa aplicació.

Lliurament del treball de fi de màster

L’acte de lliurament del TFM s’estén com la sol·licitud d’avaluació del TFM que fa l’estudiant.

El TFM es podrà lliurar dins els terminis establerts per cada titulació (vegeu l’apartat d’informació específica de la titulació per a més informació), sempre que l’estudiant tingui acceptada la sol·licitud d’inscripció i hagi pagat les taxes de matrícula i de gestió.

El lliurament del TFM consta de dues accions. En primer lloc, l’estudiant ha de fer la sol·licitud d’avaluació a l'aplicació telemàtica https://postgrau.uib.es/tfm, on podrà fer el seguiment de tot el procés. En aquest punt cal tenir en compte que:

 • Cal adjuntar la memòria del TFM en un únic document PDF seguint les normes establertes per cada titulació (la grandària d’aquest PDF ha de ser inferior a 100 MB).
 • La portada de la memòria ha de respectar el format de portada del TFM establert per als estudis de màster de la UIB d’acord amb les plantilles següents:
  Portada del TFM [ca]
  Portada del TFM [es]
  Master's Thesis Cover [en]
 • Si el treball conté fitxers annexos en altres formats (àudio, vídeo, etc.) que no es poden incorporar al PDF de la memòria, aquests també es poden adjuntar a la sol·licitud en suport electrònic.
 • L’estudiant també haurà d’emplenar la llicència de distribució del TFM per indicar si accepta que el treball estigui en lliure accés o no al repositori institucional per poder consultar-lo públicament.

La segona acció necessària per completar el lliurament del TFM consisteix a lliurar la memòria del treball en format PDF (exactament la mateixa que s’ha lliurat al punt anterior) a la tasca que el responsable del TFM hagi designat a tal efecte a l’assignatura de TFM d'Aula digital de la titulació. Mitjançant l’ús de programes de detecció de plagi es revisarà el TFM i es generarà un informe que estarà a disposició de cada un dels tutors i dels membres del tribunal que hagin d’avaluar el treball, i que podrà ser tingut en consideració a l’hora d’acceptar el lliurament del TFM, així com en l’avaluació per part del tribunal.

Defensa del treball de fi de màster

La presentació i defensa del TFM és obligatòriament un acte públic en el qual l’estudiant farà una exposició oral davant un tribunal format, com a mínim, per tres membres: un president, un secretari i un vocal. Un cop acabada l’exposició, el tribunal obrirà un torn de qüestions sobre aspectes relacionats amb el treball.

La defensa pública del TFM s’haurà de dur a terme dins els terminis que estableixi cada titulació (vegeu l’apartat d’informació específica de la titulació per a més informació). Per poder dur a terme la defensa del TFM l’estudiant ha d’haver superat tots els altres crèdits necessaris per a l’obtenció del títol. Sens perjudici de l’anterior, un estudiant podrà defensar el TFM amb un màxim d’una assignatura no superada si així s’estableix a les directrius específiques del TFM de la titulació publicades a la seva pàgina web (vegeu l’apartat d’informació específica de la titulació).

La titulació pot designar un o diversos tribunals de TFM. En cas que la titulació designi un tribunal específic per a cada TFM, aquesta designació s’ha de fer en el termini màxim de deu dies hàbils a partir de la data en què hagi finalitzat el dipòsit del treball. Una vegada ha estat informat de la designació, el president del tribunal (o el responsable del TFM o la direcció de la titulació) convocarà els altres membres, el tutor o els tutors i l’estudiant per a la presentació i defensa del treball en un màxim de deu dies hàbils.

En circumstàncies excepcionals en què el TFM contingui informació que pugui tenir la consideració de confidencial, el procediment per a la presentació i defensa pública es podrà modificar seguint les indicacions de l’article 10 del Reglament per a l’elaboració i avaluació dels treballs de fi de màster universitari a la Universitat de les Illes Balears. Per acollir-se a les especificacions dels TFM sotmesos a processos de protecció de dades o resultats, en el moment de lliurar el treball, l’estudiant o els tutors han de fer una sol·licitud raonada adreçada al CEP.

Avaluació del treball de fi de màster

Cada titulació establirà els criteris d’avaluació del TFM, que es faran públics per a cada any acadèmic i seran tinguts en compte pel tribunal a l’hora de qualificar el TFM (vegeu l’apartat d’informació específica de la titulació per a més informació). Un cop acabada la presentació i defensa del TFM, el tribunal deliberarà sobre el grau d’acompliment de l’estudiant i determinarà la qualificació del treball, que s'incorporarà al seu expedient.

Recursos sobre plagi acadèmic, Turnitin i Intel·ligència Artificial.

Recursos a la web de la biblioteca de la UIB: Definició, normativa i altres temes realacionats amb el plagi i com evitar-ho.

Integritat acadèmica, plagi i com incorporar les idees d'altres als nostres treballs: Autora: González Teruel, Aurora - Data: 2019 - (Innovació Educativa Universitat de València) Vídeo a youtube.

Informació sobre com accedir als informes de Turnitin: Webminar UIB Turnitin.

Unlocking the Power of Generative AI Models and Systems such as GPT-4 and ChatGPT for Higher Education: document PDF

Recursos per als tutors del treball de fi de màster

Atès que la primera passa per al control del plagi l'han de fer les persones que tutelen el TFM, és convenient que els tutors del treball revisin la secció "Recursos sobre plagi acadèmic i Turnitin" d'aquesta pàgina web.

Guia per als tutors del treball de fi de màster

Informació específica dels TFM del Màster Universitari. Física de Sistemes Complexos

No hi ha disponible informació específica del TFM per a aquesta titulació.

Treballs de fi de màster defensats

Enllaç al repositori institucional (DSPACE).

 • Age of infection disease modeling: from Kermack and McKendrick to multi-compartment models
 • Aging effects in Coordination games
 • Anticipated synchronization in stochastic individual-based models
 • Artificial neural networks through the lens of dynamical systems theory and temporal networks
 • Asymmetric switching in bilingual communities
 • Big Data, memes, information diffusion in online social networks and opinion dynamics
 • Functional networks of weather events propagation between airports
 • Higher-order interactions as stabilising mechanism for competitive communities
 • How efficient is air transport? A network perspective
 • Inference of leadership networks of marine megafauna from acoustic data
 • Lagrangian studies in the Western Mediterranean Sea
 • Local Probing of dynamical phase transitions by repeated partial information erasure
 • Non-linear transitions in air transport delays: models and data
 • Time and wavelength multiplexing in photonic neural networks
 • Analysis and the action curve of Agent_Zero: Theory and simulation
 • Analysis of the European air route network: properties, evolution and resilience
 • Characterization of hypergraphs in ecological networks
 • coevolution in coordination games
 • Creativity as a Random Walk Search on a Semantic Network
 • Deep learning applied to the analysis of dissolved carbon dioxide in coastal areas of the Balearic Sea
 • Effects of passive dendritic arborization on neuronal response in extended integrate and fire models
 • Epidemiological approach to tau propagation in Alzheimer's disease
 • Generating functional analysis of Lotka-Volterra equations with Hebbian couplings
 • In search of Anticipated Synchronization in the Dentate Gyrus
 • Modeling preferences in language contact
 • Multilayer analysis of online social interactions
 • Network analysis of marine fauna movement
 • Network-based measure of the Finite Size Lyapunov Exponent
 • Partisan Voter Model: Noise-Induced Transitions
 • Precipitation sources and moisture transport in atmospheric rivers from a Lagrangian perspective
 • Quantifying mobility responses to COVID-19 containment strategies in Spain
 • Sampling rare trajectories in stochastic processes
 • Seagrass spatiotemporal dynamics with a time-dependent mortality
 • The effects of coherence in quantum absorption refrigerators
 • Understanding the effects of COVID-19 on Financial Market Structures: A study of the USA & Brazil
 • A compartmental model for vector transmitted diseases: an application to Xylella fastidiosa
 • A normal form for excitable vegetation dynamics
 • Cell migration in cancer metastasis
 • Detecting zealots in the Noisy Voter Model using Bayesian inference
 • Effects of control limitations on the power grid fluctuations
 • Evolutionary Game Tehroy with payoff fluctuations: Bet-Hedging
 • Influence of measurements on Continuous Variable Quantum Reservoir Computing
 • Information processing in homophilic and heterophilic social networks: simple vs. complex contagion
 • Spontaneous synchronization in spin systems
 • Statistical Physics in a three-state extended voter model
 • Understanding migrations in Central America and Mexico using geolocated data
 • Aggression-affiliation Motifs in Bottlenose Dolphins’ Social Networks
 • Analysis and Simulation of a Palma De Mallorca Hospital Emergency Department
 • Behavioral Phenotypes in Evolutionary Games on Networks
 • Collective Effects in Voltage-gated Protein Ensembles
 • Competition between mediterranean clonal seagrasses
 • Competition for attention in social networks - An ecological approach
 • Dynamic Information Routing in Neuronal Circuits
 • Effects of third order dispersion on the instabilities of Kerr frequency combs
 • Explosive transitions in site percolaction
 • Fundamentals of information processing on an analog reservoir computer
 • Hypoxic response in cancer progression: modeling HIF activation
 • Machine learning for remote sensing of Xylella
 • Modelling the Mass Mortality Event of Pinna nobilis
 • Perturbations propagation in self-organized patterns
 • Portfolio Optimization with Random Matrix Theory and Artificial Neural Networks
 • Propagation of defaults in banking networks
 • Spatiotemporal patterns in the Turing-Takens-Bogdanov scenario
 • Stochastic and Deterministic approaches to the Generalised Random Lotka-Volterra Communities
 • The role of coherence in Quantum Reservoir Computing
 • A market model for exploitation and cooperation using the Minority Game
 • Constructive role of plasticity rules in reservoir computing
 • Data analysis and modeling of patient flow in emergency services in hospitals
 • Detecting the topological phases of the Kitaev model via complex network analysis
 • Information processing using optoelectronic delayed systems: influence of an additional delay
 • Modelling Residential Segregation for Economical Reasons
 • Multilayer reservoir computing to overcome the memory-nonlinearity trade-off
 • Network description of dynamical systems: The clustering coefficent
 • Noisy voter model with partial aging and anti-aging
 • Phase space reconstruction of semiconductor laser dynamics using reservoir computing
 • Price Dynamics in a Model of Leveraged Based Investment
 • State transfer in Open Quantum Systems
 • Stochastic games on Networks: a study on Prisioner’s Dilemma and Public Good Games
 • Studying national and international migration flows with Twitter data
 • Study of cluster crystals with two different stochastic models and two different repulsive potentials
 • Vegetation Front Dynamics
 • A Consumer-Resource Description of Public-Goods Production in Microbes
 • Active cluster crystals with Vicsek-like alignment interaction
 • Application of a neural mass model to study phase-amplitude coupling
 • Autonomous dynamical systems based on hardware implementations of delay-reservoir computers
 • Cluster Crystals under an external flow
 • Collective motion of Brownian walkers in a Birth-Death gradient
 • Complex Photonic Systems for Post-Processing Communication Signals
 • Front motion in a non-local Fisher-Kolmogorov-Petrovskii-Piscunov (FKPP) equation
 • Memory in Idiotypic Network Dynamics
 • The noisy voter model with contrarian agents: a theoretical and computational study
 • Dynamics of attracting Brownian particles
 • Exact Computation of Percolation Cluster Sizes in Finite Networks
 • Field theory for recurrent mobility
 • Financial contagion in the interbank market
 • Improved detection of collective rhythms in multi-channel electroencephalography signals
 • Modelling Quorum-Sensing mechanisms in bacterial populations
 • Multiple options noisy voter model: application to European elections
 • Searching Chimera States in the Nonlocal Complex Ginzburg Landau Equation
 • Sincronització quàntica en sistemes optomecànics
 • Sobre la forma de l'espai semàntic. Què podem deduir de les propietats estadístiques de llarga escala de textos?
 • Synchronization in a Neural Mass Model
 • Universality of the fundamental diagram in pedestrian dynamics. A study based on social force models.
 • "Dynamics of vascular branching morphogenesis"
 • "Photonic Reservoir Computing: el paper del modulador Mach-Zehnder"
 • Circuit neuronal en la regió de l'hipocamp
 • Cooperació en propagació epidèmica
 • Formació de patrons en plantes clonals
 • Inelastic effects on thermoelectric transport through Coulomb systems
 • Noise Effects in Kerr Frequency Combs
 • Propietats de la xarxa formada per mapejats genotip-fenotip
 • Robustesa d'una xarxa mutualista planta-pol·linitzador envers desajustos fenològics
 • "Models de mobilitat"
 • "Rheological properties of a single magnetic filament: a Langevin Dynamics study"
 • "Statistical mechanics of multilayer networks"
 • "Time Learning in one cerebellar Purkinje cell"
 • Current and heat fluctuations in mesoscopic systems
 • Multi-strain competition in finite size communities
 • "Co-Evolution of Networks"
 • "Efectes termoelèctrics en punts quàntics amb interacció"
 • "Evolution of movement strategies under competitive interactions"
 • "Lagrangian study of an Atmospheric Blocking Event"
 • "Majorama zero modes in smooth 1D junctions and cylindrical nanowires"
 • "Propietats òptiques de estats de Majorana a nanocables 2D"
 • "Synchronization in multilayer networks of mobile oscillators"
 • "Temporal series analysis in online social media"
 • "Efectos termoelèctrics d'espí en diodes túnel resonant"
 • "Semiconductor laser dynamics under polarized rotated optical delay feedback and requency detuning"