Màster Universitari en Física de Sistemes Complexos

Any acadèmic 2024-25

Podeu revisar la informació de l'oferta per a l'any acadèmic 2023-24.

Perfil d'ingrés i criteris d'admissió

Aquest màster està especialment indicat per a alumnes graduats en Física, Enginyeria Física o graus afins. Donat el caràcter interdisciplinari del màster, es preveu també la possibilitat que el puguin cursar alumnes graduats en altres disciplines relacionades amb les línies cobertes en el màster.

Requisits d'accés

Els estudiants interessats a demanar una plaça per cursar aquest màster hauran de presentar la sol·licitud de preinscripció en els terminis que estableixi per a cada curs el Centre d'Estudis de Postgrau (CEP) de la UIB.

El CEP estudiarà i comprovarà que el sol·licitant reuneix els requisits d'accés, és a dir, que la seva titulació o titulacions el faculten per accedir a ensenyaments oficials de màster d'acord amb la normativa vigent, i li notificarà la resolució.

Requisits i criteris d'admissió

Una vegada comprovat que el sol·licitant té accés als estudis oficials de màster, el CEP remetrà la seva sol·licitud a la Comissió Acadèmica del màster perquè l'avaluï i resolgui l'admissió. Posteriorment, el CEP enviarà al sol·licitant una comunicació amb la resolució d'admissió i amb les dates en les quals ha de fer la matrícula.

Per emetre la resolució d'admissió al màster, la Comissió Acadèmica del màster tindrà en compte els requisits i criteris d'admissió següents:

Requisits

Atès que l'anglès és la llengua de tot el procés formatiu, i prenent com a referència la normativa sobre el coneixement de la llengua anglesa en els estudis de grau, els estudiants del màster hauran de complir un dels requisits següents:

a) Aprovar una assignatura d'anglès específica del pla d'estudis del grau en el qual estigui matriculat.
b) Superar una prova d'anglès.
c) Presentar un certificat o titulació amb validesa reconeguda per la UIB que acrediti l'obtenció d'un nivell mínim de coneixement de la llengua anglesa equivalent al B2 del MECR.
d) Haver superat un mínim de 12 ECTS d'assignatures impartides en anglès d'un pla d'estudis o programa de mobilitat en el qual estigui matriculat.

Criteris

Les sol·licituds d'admissió al Màster en Física de Sistemes Complexos seran resoltes pel consell d'estudis de la titulació, constituït pel director del màster i format pels professors implicats i responsables de les assignatures, que farà els tràmits oportuns segons la normativa vigent. El consell d'estudis es reunirà per valorar les sol·licituds segons els requisits establerts i els criteris addicionals assenyalats més a baix. Si el nombre d'estudiants interessats excedeix el nombre de places ofertes, el consell d'estudis establirà una llista de suplents, per ordre de mèrits, per cobrir una eventual renúncia al dret de matrícula per part d'alguns dels seleccionats en primera instància.

Es tindran en compte els criteris següents per a la valoració de mèrits dels estudiants que vulguin ser admesos al màster, a més de l'acreditació corresponent del domini de les competències relatives a aquest màster:

 • L'expedient acadèmic dels estudis que s'hagin cursat amb anterioritat.
 • L'experiència professional.
 •  Una declaració d'objectius, en la qual consti la motivació personal del candidat i els objectius que l'han menat a sol·licitar plaça en el màster.

L'expedient acadèmic i l'experiència professional tindran un pes conjunt no inferior al 70 per cent.

El candidat haurà de presentar la documentació necessària, i, si escau, degudament acreditada, d'acord amb el que estableixi l'òrgan d'admissió.

Objectius acadèmics i professionals

L'objectiu del Màster en Física de Sistemes Complexos és que l'estudiant adquireixi una formació avançada, de caràcter especialitzat i multidisciplinari, orientada als diversos àmbits en els quals els sistemes complexos exerceixen un paper important, i aprengui com es fan servir i s'apliquen els mètodes propis de la física. Aquests coneixements i entrenament, juntament amb la possibilitat de cursar matèries d'introducció i suport a la recerca, pretenen que l'estudiant adquireixi una situació idònia per aplicar les competències adquirides en l'activitat científica, i promoure d'aquesta manera la introducció de l'estudiant en tasques investigadores.

Aquest màster s'adreça principalment a estudiants que vulguin fer un doctorat en el camp de la física dels sistemes complexos. De tota manera, encara que no existeix una orientació professional pròpiament dita, una part de les tècniques o matèries que s'imparteixen són d'interès en uns certs àmbits professionals, com ara empreses d'informàtica, electrònica i telecomunicacions, empreses dels sectors financer, energètic, mediambiental i turístic, o empreses farmacèutiques i de ciències de la salut. Aquest atractiu pot ser especialment rellevant per a empreses amb departaments d'R+D+I.

Estructura dels estudis

El Màster Universitari en Física de Sistemes Complexos consta de 60 crèdits ECTS i té una orientació investigadora. El conjunt d'assignatures del pla d'estudis s'agrupa en dos mòduls amb l'objectiu de facilitar el desenvolupament de competències i la coherència del pla. La distribució general de crèdits ECTS en els mòduls i assignatures es descriu amb detall a continuació:

1. Mòdul estructural

Aquest mòdul agrupa les assignatures de continguts fonamentals que proporcionen una formació per comprendre en un nivell bàsic la recerca que es duu a terme actualment en el camp dels sistemes complexos. Així mateix, equipa l'alumne amb les eines pràctiques bàsiques per emprendre una carrera investigadora en qualsevol àmbit relacionat amb els sistemes complexos.
Està format per les assignatures obligatòries del màster, que l'alumne haurà de superar per obtenir el títol:

 • Mètodes de Simulació (6 crèdits)
 • Fenòmens Cooperatius i Fenòmens Crítics (6 crèdits)
 • Sistemes Dinàmics, Caos i Patrons (6 crèdits)
 • Processos Estocàstics (3 crèdits)
 • Xarxes Complexes (3 crèdits)
 • Sistemes Quàntics Complexos (3 crèdits)
 • Introducció a l'Anàlisi de Dades i Aprenentatge Automàtic (3 crèdits)
 •  Teoria de la Informació (3 crèdits)
2. Mòdul específic

L'objectiu principal d'aquest mòdul és cobrir amb profunditat continguts específics (principalment, de caràcter teòric) de les línies de recerca de l'Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos, IFISC (UIB-CSIC), amb la finalitat que els estudiants puguin optar a redactar una tesi doctoral en el camp dels sistemes complexos dins el programa de Doctorat en Física de la Universitat de les Illes Balears.

Està compost per les assignatures optatives del màster, amb un total de 51 crèdits. L'alumne haurà de superar 15 crèdits, a triar entre les assignatures següents:

 • Fenòmens Col·lectius de no Equilibri (3 crèdits)
 • Dinàmica Espaciotemporal (3 crèdits)
 • Biologia de Sistemes (3 crèdits)
 • Biofísica Estadística (3 crèdits)
 • Modelització i Dinàmica de Sistemes Neuronals (3 crèdits)
 • Fotònica Complexa (6 crèdits)
 • Sistemes Quàntics Oberts (3 crèdits)
 • Ciències Socials Computacionals (6 crèdits)
 • Fenòmens Col·lectius Quàntics (3 crèdits)
 • Informació Quàntica (3 crèdits)
 • Fenòmens no Lineals en Fluxos de Fluids i Clima (3 crèdits)
 • Xarxes Complexes Avançades (3 crèdits)
 • Ecologia i Dinàmica de Poblacions (3 crèdits)
 • Modelització sobre la base de Sistemes Complexos en Economia (3 crèdits)
 •  Aplicacions d'Anàlisis de Dades i Aprenentatge Automàtic (3 crèdits)

Per completar el conjunt d'assignatures optatives (15 crèdits), els alumnes podran cursar fins a 6 ECTS d'assignatures d'altres màsters afins de la UIB.

Els alumnes interessats a acollir-se a aquesta opció hauran de presentar una sol·licitud a la direcció del màster durant el període de matrícula o d'ampliació de matrícula indicant-hi la denominació de l'assignatura que volen cursar, així com la del màster a la qual pertany i una justificació acadèmica que argumenti l'adequació d'aquesta assignatura a la resta de les que ha de cursar.

La Comissió Acadèmica estudiarà cada cas tenint en compte la justificació presentada i notificarà a l'alumne la seva decisió. En qualsevol cas, haurà de tenir-se en compte la disponibilitat de places.

3. Mòdul Treball de fi de màster (12 crèdits)

Consisteix en la realització i exposició pública d'un treball de desenvolupament, recerca o innovació relacionat amb els sistemes complexos.

Examen final

El màster culmina amb la presentació i defensa pública del treball de fi de màster, que es durà a terme una vegada que s'hagin superat la resta d'assignatures necessàries per a l'obtenció del títol.

Criteris d'avaluació i exàmens

Els criteris d'avaluació es detallen en la guia docent de cada assignatura, que es publiquen anualment abans de començar el període de matrícula.

Direcció dels estudis

Dr. David Sánchez Martín
Departament
Física, UIB.
Telèfon
(34) 971 25 9887

Composició de la Comissió Acadèmica

President
David Sánchez Martín
Secretari
Damià Agustí Gomila Villalonga
Vocals
 • Pere Colet Rafecas
 • Sandro Meloni