Màster Universitari. Biotecnologia Aplicada

Any acadèmic 2021-22

Consulta els terminis de preinscripció, admissió i matrícula per al curs 2021-22 d'aquest màster.
També podeu veure altres terminis a aquest enllaç.
Podeu consultar aquesta informació per l'oferta per a l'any acadèmic: 2020-21.

Informació general sobre els TFM

El Treball de Fi de Màster (TFM) consisteix en la realització d’un treball acadèmic, inèdit i elaborat específicament per a aquesta finalitat, on l’estudiant ha d’aplicar, de manera individual i sota la supervisió d’un o més tutors, competències adquirides al llarg de la titulació, i que permet, en funció dels perfils de cada pla d’estudis, l’avaluació de la capacitat professional, formativa i/o d’iniciació a la recerca de l’estudiant.

A continuació podeu consultar la informació referent a cada una de les fases en què es divideix la gestió acadèmica i administrativa del TFM d'acord amb l'Acord del Comitè de Direcció del Centre d'Estudis de Postgrau pel qual s'aprova el Reglament propi per a l'elaboració i avaluació dels treballs de fi de màster universitari a la Universitat de les Illes Balears que entra en vigor l’any acadèmic 2020-21.

Matrícula del treball de fi de màster

L’estudiant s’ha de matricular de l’assignatura de TFM dins els terminis de matrícula o d’ampliació de matrícula establerts pel CEP abans de poder procedir a les següents fases del procés. Així mateix, cada titulació pot definir les condicions i els requisits que els estudiants han de complir per poder-se matricular al TFM (si escau, aquests requisits s’indicaran a la guia docent del TFM i a l’apartat d’informació específica de la titulació).

El nombre màxim de matrícules per superar el TFM és de quatre, més una matrícula addicional que serà concedida per la direcció del CEP, previ vistiplau de la direcció del màster.

Quan la defensa del TFM no es pugui dur a terme durant la primera matrícula vigent, l’estudiant es podrà matricular per tutela acadèmica l’any acadèmic immediatament posterior per poder efectuar la defensa del treball. La matrícula per tutela acadèmica comptarà com a segona matrícula i, una vegada finalitzat el període de tutela sense haver superat el TFM, les matrícules següents seran ordinàries.

En qualsevol cas, si s’efectua la defensa del TFM i el treball obté una qualificació de suspens, l’estudiant haurà de fer una nova matrícula ordinària sense poder optar a la matrícula per tutela acadèmica.

Assignació de propostes i tutors

Cada titulació publicarà la llista de propostes o línies generals sobre les quals els estudiants matriculats al TFM de la titulació podran elaborar el treball. Les propostes o línies constaran d’un o diversos professors que puguin ser tutors.

Les propostes s’assignaran seguint el procediment establert per cada titulació (si escau, aquest procediment s’indicarà a l’apartat d’informació específica de la titulació), i és responsabilitat de cada un dels tutors vetllar per la qualitat acadèmica del TFM.

Inscripció del projecte del treball de fi de màster

La inscripció del TFM constitueix un contracte docent entre l’estudiant i el tutor o els tutors.

Una vegada assignada la proposta de TFM a un estudiant, aquest formalitzarà la inscripció del treball dins els terminis establerts per a cada titulació (vegeu l’apartat d’informació específica de la titulació), mitjançant l’aplicació telemàtica https://postgrau.uib.es/tfm, que permetrà a l’estudiant fer el seguiment de la seva sol·licitud.

Cal tenir en compte que a la sol·licitud d’inscripció l’estudiant ha de:

 • Fer constar el títol provisional del treball (sense emprar majúscules, excepte en els casos necessaris).
 • Fer constar el nom i els cognoms de cada un dels tutors i les adreces electròniques respectives (ha de comprovar que aquestes adreces són correctes, ja que aquest serà el mitjà a través del qual els tutors hauran d’acceptar la tutela del TFM per completar la inscripció del treball).
 • Adjuntar un guió del treball en format PDF i d’una grandària inferior a 100 MB.

Podreu fer el seguiment de la sol·licitud a la mateixa aplicació.

Lliurament del treball de fi de màster

L’acte de lliurament del TFM s’estén com la sol·licitud d’avaluació del TFM que fa l’estudiant.

El TFM es podrà lliurar dins els terminis establerts per cada titulació (vegeu l’apartat d’informació específica de la titulació per a més informació), sempre que l’estudiant tingui acceptada la sol·licitud d’inscripció i hagi pagat les taxes de matrícula i de gestió.

El lliurament del TFM consta de dues accions. En primer lloc, l’estudiant ha de fer la sol·licitud d’avaluació a l'aplicació telemàtica https://postgrau.uib.es/tfm, on podrà fer el seguiment de tot el procés. En aquest punt cal tenir en compte que:

 • Cal adjuntar la memòria del TFM en un únic document PDF seguint les normes establertes per cada titulació (la grandària d’aquest PDF ha de ser inferior a 100 MB).
 • La portada de la memòria ha de respectar el format de portada del TFM establert per als estudis de màster de la UIB.
 • Si el treball conté fitxers annexos en altres formats (àudio, vídeo, etc.) que no es poden incorporar al PDF de la memòria, aquests també es poden adjuntar a la sol·licitud en suport electrònic.
 • L’estudiant també haurà d’emplenar la llicència de distribució del TFM per indicar si accepta que el treball estigui en lliure accés o no al repositori institucional per poder consultar-lo públicament.

La segona acció necessària per completar el lliurament del TFM consisteix a lliurar la memòria del treball en format PDF (exactament la mateixa que s’ha lliurat al punt anterior) a la tasca que el responsable del TFM hagi designat a tal efecte a l’assignatura de TFM d'Aula digital de la titulació. Mitjançant l’ús de programes de detecció de plagi es revisarà el TFM i es generarà un informe que estarà a disposició de cada un dels tutors i dels membres del tribunal que hagin d’avaluar el treball, i que podrà ser tingut en consideració a l’hora d’acceptar el lliurament del TFM, així com en l’avaluació per part del tribunal.

Defensa del treball de fi de màster

La presentació i defensa del TFM és obligatòriament un acte públic en el qual l’estudiant farà una exposició oral davant un tribunal format, com a mínim, per tres membres: un president, un secretari i un vocal. Un cop acabada l’exposició, el tribunal obrirà un torn de qüestions sobre aspectes relacionats amb el treball.

La defensa pública del TFM s’haurà de dur a terme dins els terminis que estableixi cada titulació (vegeu l’apartat d’informació específica de la titulació per a més informació). Per poder dur a terme la defensa del TFM l’estudiant ha d’haver superat tots els altres crèdits necessaris per a l’obtenció del títol. Sens perjudici de l’anterior, un estudiant podrà defensar el TFM amb un màxim d’una assignatura no superada si així s’estableix a les directrius específiques del TFM de la titulació publicades a la seva pàgina web (vegeu l’apartat d’informació específica de la titulació).

La titulació pot designar un o diversos tribunals de TFM. En cas que la titulació designi un tribunal específic per a cada TFM, aquesta designació s’ha de fer en el termini màxim de deu dies hàbils a partir de la data en què hagi finalitzat el dipòsit del treball. Una vegada ha estat informat de la designació, el president del tribunal (o el responsable del TFM o la direcció de la titulació) convocarà els altres membres, el tutor o els tutors i l’estudiant per a la presentació i defensa del treball en un màxim de deu dies hàbils.

En circumstàncies excepcionals en què el TFM contingui informació que pugui tenir la consideració de confidencial, el procediment per a la presentació i defensa pública es podrà modificar seguint les indicacions de l’article 10 del Reglament per a l’elaboració i avaluació dels treballs de fi de màster universitari a la Universitat de les Illes Balears. Per acollir-se a les especificacions dels TFM sotmesos a processos de protecció de dades o resultats, en el moment de lliurar el treball, l’estudiant o els tutors han de fer una sol·licitud raonada adreçada al CEP.

Avaluació del treball de fi de màster

Cada titulació establirà els criteris d’avaluació del TFM, que es faran públics per a cada any acadèmic i seran tinguts en compte pel tribunal a l’hora de qualificar el TFM (vegeu l’apartat d’informació específica de la titulació per a més informació). Un cop acabada la presentació i defensa del TFM, el tribunal deliberarà sobre el grau d’acompliment de l’estudiant i determinarà la qualificació del treball, que s'incorporarà al seu expedient.

Recursos sobre plagi acadèmic i Turnitin.

Recursos a la web de la biblioteca de la UIB: Definició, normativa i altres temes realacionats amb el plagi i com evitar-ho.

Integritat acadèmica, plagi i com incorporar les idees d'altres als nostres treballs: Autora: González Teruel, Aurora - Data: 2019 - (Innovació Educativa Universitat de València) Vídeo a youtube.

Informació sobre com accedir als informes de Turnitin: Webminar UIB Turnitin.

Recursos per als tutors del treball de fi de màster

Atès que la primera passa per al control del plagi l'han de fer les persones que tutelen el TFM, és convenient que els tutors del treball revisin la secció "Recursos sobre plagi acadèmic i Turnitin" d'aquesta pàgina web.

Guia per als tutors del treball de fi de màster

Informació específica dels TFM del màster Biotecnologia Aplicada

D'acord amb el Reglament per a l’elaboració i avaluació dels treballs de fi de màster de 23 de juny de 2020, en el Màster Universitari en Biotecnologia Aplicada pot ser tutor de TFM un professor de la UIB sense vinculació amb la titulació, sempre que la temàtica de la proposta sigui una de les pròpies del màster.

Treballs de fi de màster defensats

Enllaç al repositori institucional (DSPACE).

 • Análisis de la biodistribución de vesículas extracelulares (EVs) en un modelo murino de fibrosis pulmonar. Comparativa de diferentes vías de administración
 • Anatomía y fisiología vascular en función de la ploidía en frutales subtropicales: aproximación en Mangifera indica L.
 • Escenario de Protección de la Propiedad Intelectual (Patentes) en la Terapia de Glioma y Glioblastoma
 • Estudi de la susceptibilitat varietal de vinya i ametller a Xylella fastidiosa a Mallorca
 • Estudio de la composición química relacionada con la defensa contra la herbivoría en la flora endémica cespitosa de las Islas Baleares
 • Estudio de linfocitos T CD4+ foliculares en pacientes con asma, EPOC y cáncer de pulmón
 • Evaluación de la efectividad de distintos formatos de inóculos de micorrizas comerciales en dos cultivares de vid
 • Interés del 13C como indicador de eficiencia en el uso del agua en vid
 • Local topography effects on the temperature requirements for seed germination of Hypericum balearicum L. (Guttiferae), a shrub endemic to the Balearic Islands
 • Noble Pen shell parasite Haplosporidium pinnae: parasite detection in environmental samples through the technique PCR
 • Avaluació del gen COI (Barcoding) per a la delimitació d’algunes espècies en el gènere Podarcis
 • Caracterización de mutaciones patogénicas del gen CHEK2 en familias con cáncer de mama/ovario hereditarios BRCA1/2 negativas en población balear
 • Construction of a PCR-based panel of gene expression and DNA methylation features for the classification of Glioblastoma subtypes
 • Desarrollo de modelo osteoartrítico y evaluación del potencial terapéutico de células madre de distintos orígenes
 • Diseño, Construcción y Validación de un Permeámetro Adaptado a la Medida de Intercambio de Oxígeno en Membranas Biológicas
 • Effects of anthropization on the pollination and fruit dispersal of the gymnesic endemism Arum pictum ssp. sagittifolium Roselló & Sàez
 • Genetic variability in a grapevine progeny (Vitis vinifera L. cvs Grenache×Syrah) using reduced night-time transpiration as the target parameter
 • La foto-identificació com eina de reconeixement individual de quatre poblacions animals: el cas d'Acherontia atropos (Lepidoptera: Sphingidae), d’Hemorrhois hippocrepis (Squamata: Colubridae), d’Alytes muletensis (Anura: Alytidae) i d’Emys orbicularis (Testudines: Emydidae) a les Illes Balears.
 • Reproductive biology and habitat characterization of Euphorbia fontqueriana Greuter, an endangered endemism from Mallorca
 • Anacamptis coriophora (L.) R. M. Bateman, Pridgeon & M.W.Case una orquídia nectarífera: Biologia reproductiva i variació espai-temporal del seu fitness
 • Bionomia de la població d’Aedes albopictus de Palma de Mallorca
 • Caracterización genética y demográfica de una población introducida de Mauremys leprosa en Mallorca (Reptilia, Geoemydidae)
 • Differences in drought sensitivity of photosynthesis between C4 and C3 species in the genus Flaveria (Asteraceae)
 • Dynamics and trends of the populations of the Mallorcan midwife toad (Alytes muletensis)
 • Ecología de Testudo hermanni en Mallorca (Islas Baleares, España): demografía, selección de hábitat y actividad termorreguladora
 • Ecology of the Noctuidae (Lepidoptera) in Mallorca (Balearic Islands): abundance, activity and food plants
 • Efecte de la salinitat sobre el creixement i la reproducció d’espècies de Crithmo-Limonietea
 • Efecto del tamaño de la semilla sobre la capacidad germinativa de Crucianella maritima L.
 • Effect of high CO2 and water availability on whole plant carbon and water balance in grapevine
 • Estabilidad, toxicidad y eficacia terapéutica de derivados del cabeza de serie Lp226 en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer
 • Estudio del papel de PPARG en el mecanismo de acción del lípido de diseño HDHA en la enfermedad de Alzheimer
 • Improvement of almond production using Bombus terrestris (Hymenoptera: Apidae) in Mediterranean conditions
 • Validación de un método de transfección para el estudio de la función de miRNAs en la línea celular OCI-Ly18 de linfoma difuso de célula grande B
 • Anàlisi florístic de l'ANEI Ma-20 (Sa Punta-S'Algar) al terme municipal de Felanitx (Mallorca)
 • Canvis en la fotosíntesi, creixement i composició mineral de Nepenthes x ventrata sotmesa a diverses dietes orgàniques i inorgàniques.
 • Exploring the genetic variability in water use efficiency: evaluation of inter and intra cultivar genetic diversity in grapevines
 • Relocalización de factores de transcripción en células U118
 • Terapia Lipídica de Membrana como inductor de cambios lipídicos
 • "Estudio preliminar de la implicación de c-MET y Wnt en la proliferación y migración de células de tumores de estroma gastrointestinal"
 • "Photosynthetic and CO2 diffusion capacities in relation to phyllidia anatomy in Briophytes"
 • Arundo micrantha Lam. com a nou cultiu energètic per a la producció de biomassa, utilitzant aigües residuals urbanes tractades
 • Caracterització de noves espècies lipídiques sintetitzades en cèl·lules eucariotes després del tractament amb el compost antitumoral àcid 2-hidroxioleic.
 • Caracterització lipídica dels canvis lipídics dels diferents compartiments de les cèl·lules SF295 induïts pel fàrmac de disseny LP226
 • Efectes de l'aplicació del tractament Aqua-4D en el desenvolupament del cultiu de tomàquet (Solanum lycopersicum L. var Cid) sota condicions d'hivernacle.
 • Estudio de 12 STRs del cromosoma X en las poblaciones de Salta y Valles Calchaquíes (Noroeste de Argentina)
 • Ibermitobase: una base de dades de mtDNA de població de la Península Ibèrica
 • Informe Decennal de la Reserva de la Biosfera de Menorca
 • La radiación ultravioleta (UV): Efectos en la piel, protectores artificiales, pigmentos naturales i organismos que producen dichos pigmentos.
 • Patró diferencial d’isoformes d’empalmament de SMS1: evaluació en diverses línies tumorals i en resposta a Minerval
 • Variation of leaf morphology, photosynthetic traits and water-use efficiency in western-Mediterranean tomato landrales
 • "Caracterització de l'efecte antiproliferatiu de LP226 a cèl·lules de càncer de pàncrees humà MiaPaca2"
 • "Estudi de la biologia reproductiva d'Orchis longicornu a les Illes Balears"
 • "Estudi de la composició lipídica del colon i les seves implicacions en la tumorigènesi"
 • "Evolució de la fotosíntesi: caracterització i limitacions de la capacitat fotosintètica en els cormòfits basals"
 • "Resistencia a la sequía y a la desecación de trece especies de Sedum L. y su posible utilización en azoteas verdes"
 • "Study of the effects of mimetic triglycerides on human pancreatic cancer"
 • Análisis del sector Biotecnológico Balear usando técnicas de minería de datos
 • Diferenciación genética entre P. hispanica y P. muralis en dos exanes nucleares y tres fragmentos de ADN mitocondrial
 • Estudio de polimorfismos implicados en la enfermedad de Crohn en una muestra de la población mallorquina
 • Identificació de les variables genètiques associades a l'aparició del trastorn de control d'impulsos en pacients de Parkinson sotmesos a tractament dopaminèrgic