Màster Universitari. Biotecnologia Aplicada

Any acadèmic 2021-22

Consulta els terminis de preinscripció, admissió i matrícula per al curs 2021-22 d'aquest màster.
També podeu veure altres terminis a aquest enllaç.
Podeu consultar aquesta informació per l'oferta per a l'any acadèmic: 2020-21.

Perfil d'ingrés i criteris d'admissió

Com a criteris específics d'ingrés als estudis de "Màster Universitari: Biotecnologia Aplicada" el perfil d'ingrés i formació prèvia dels alumnes que hi volen ingressar seran:

 1. Llicenciats actuals (formació superior a 240 crèdits ECTS), preferentment en Biologia, Bioquímica, Química, Psicologia, Medicina, Farmàcia, Veterinària, Ciència i Tecnologia dels Aliments).
 2. Diplomats actuals (formació inferior a 240 crèdits ECTS), preferentment en Engineries relacionades amb la Agricultura i el Medi Ambient.
 3. Graduats futurs de formació equivalent a qualsevol de les carreres esmentades abans en els apartats anteriors d‘aquest punt.

S'aplicarà, a més, el que preveu el Reial decret 1393/2007, de 29 d‘octubre, i els requisits específics de la UIB sobre accés als estudis oficials de postgrau.

Els alumnes que sol·licitin l‘admissió al Màster Universitari junt amb la seva petició han de lliurar:

 • Un certificat en extracte de les assignatures cursades en els estudis de grau (llicenciatura, diplomatura o grau, segons sigui el cas) que indiqui la qualificació obtinguda de cadascuna i el nombre de convocatòries que han estat necessàries.
 • Un currículum vitae.

Després de l'estudi de la documentació aportada, la Comissió d'Estudis del Màster de la universitat procedirà a establir l'oportuna prelació dels alumnes sol·licitants fins a completar les places disponibles.

Per procedir a la convalidació total o parcial de cursos o matèries procedents d'aprenentatges previs, serà necessària la sol·licitud de l'alumne interessat i l'aportació de la informació acadèmica necessària per procedir-hi.

Objectius acadèmics i professionals

L'interès en la creació i realització del Màster proposat radica en els seus objectius, a saber:

 1. La formació de científics i professionals especialitzats en els àmbits de la Salut i el Medi Ambient, per tal de fer possible la seva inserció en els sectors industrials, de serveis, mediambientals, sanitari i acadèmic.
 2. La formació integrada i multidisciplinar de l'estudiant i l'estímul de la seva capacitat crítica i de valoració i resolució de problemes.
 3. La formació d'especialistes amb autonomia i capacitat de decisió en la seva activitat científica i professional.

En conseqüència, la connexió amb les institucions i empreses del sector serà una realitat que anirà paral·lela a la marxa normal del Màster, que repercutirà i obrirà possibilitats laborals evidents als alumnes del Màster.

 • Interès i rellevància acadèmica: El present programa permet al alumne assolir competències transversals i específiques que suposen una especialització i aprofundiment de coneixements respecte del grau. El programa integra els coneixements teòrics i pràctics necessaris per permetre a l'alumne la integració en el món laboral, tant en l'activitat de l'empresa privada com iniciar una carrera docent-investigadora.
 • Interès i rellevància científica: El "Màster Universitari: Biotecnologia Aplicada" prepararà per seguir un Doctorat en qualsevol de les àrees pròpies del programa. A tal fi, aquests estudis de Màster es continuaran en els Doctorats amb menció d'excel·lència de la UIB: Doctorat en Biologia de les Plantes i Doctorat en Biotecnologia i Evolució.
 • Interès i rellevància professional: Un dels objectius principals d'aquest programa de postgrau és permetre a l'alumne la integració en un àmbit professional especialitzat a on els coneixements en biotecnologia li ofereixen perspectives àmplies en empreses i universitats espanyoles, europees i de la resta del món. Així, no només els continguts teòrics i pràctics del programa sinó també la interacció amb empreses nacionals i internacionals permetran a l'alumne acostar-se al món professional en un entorn multidisciplinari.

Estructura dels estudis

El pla d'estudis i les guies docents es poden trobar a l'apartat "Assignatures" d'aquesta titulació i a l'apartat de "Criteris d'avaluació i exàmens" del descriptor.

Esquema del curs

Esquema

60 ECTS (30 ECTS comuns + 30 ECTS de especialitat)

Les assignatures obligarories comuns són:

 • 11216 - Metodologia i Processos en Biotecnologia - 5,0 ECTS
 • 11217 - Aplicacions Biotecnològiques per a la Gestió de la Biodiversitat - 5,0 ECTS
 • 11218 - Transferència de Tecnologia, Protecció de Resultats de la Investigació i creació d'empreses de base tecnològica - 3,0 ECTS
 • 11238 - Pràctiques Externes - 5,0 ECTS
 • 11239 - Treball de Fi de Màster - 12,0 ECTS

Especialitat Biotecnologia i Salut

Assignatures obligatòries a aquesta especialitat:

 • 11219 - Disseny i Desenvolupament de Fàrmacs - 5,0 ECTS
 • 11220 - Biotechnology in Biomedicine - 5,0 ECTS
 • 11221 - Diagnòstic Molecular i Teràpia Gènica - 5,0 ECTS
 • 11222 - Antropologia Molecular i Genètica Forense - 5,0 ECTS

Assignatures optatives a aquesta especialitat:

 • 11223 - Regulació de l'Expressió Cel·lular - 5,0 ECTS
 • 11224 - Seminaris en Investigació Biomèdica - 5,0 ECTS
 • 11227 - Tècniques Genètiques Avançades - 5,0 ECTS

Especialitat Biotecnologia i Medi Ambient

Assignatures obligatòries a aquesta especialitat:

 • 11228 - Tècniques i Metodologies de Camp - 15,0 ECTS

Assignatures optatives a aquesta especialitat:

 • 11229 - Ecofisiologia de la Productivitat Primària - 5,0 ECTS
 • 11230 - Eficiència en l'Ús de l'Aigua en Plantes i Noves Tecnologies de Reg - 5,0 ECTS
 • 11232 - Tècniques Avançades d'Estudi de la Vegetació i Hàbitats Mediterranis d'Interès - 5,0 ECTS
 • 11233 - Tècniques per a la Gestió de la Biodiversitat i els Espais Naturals - 5,0 ECTS
 • 11235 - Biotecnologia Aplicada al Control de Plagues - 5,0 ECTS

Examen final

Els alumnes hauran de realitzar les activitats pròpies de cada assignatura i realitzar un Treball de Fi de Màster.

Criteris d'avaluació i exàmens

Els alumnes hauran de superar 18 crèdits de les matèries obligatòries comunes i 30 crèdits de les matèries pròpies de cada especialitat, a més de realitzar 5 crèdits (125 hores) de pràctiques especialitzades en els laboratoris de la Universitat de les Illes Balears, o en alguna de les entitats col·laboradores (haurà d'establir-se un conveni específic a aquest efecte), i realitzar un treball final de Màster (de 12 crèdits), tutelat per algun professor doctor del Consell Acadèmic del Màster.

Direcció dels estudis

Dra. Cori Ramon Juanpere
Departament
Telèfon
(34) 971 17 3152
Dr. Mauricio Mus Amézquita
Departament
Telèfon
(34) 971 17 2423
 
 Dra. Elena Baraza Ruíz
Departament
Telèfon
(34) 971 17 3177
Dr. Carlos Eduardo Juan Clar
Departament
Telèfon
(34) 971 17 3425

 

Composició de la Comissió Acadèmica

President
Javier Gulías León
Secretària
Margarita Maria Moranta Prieto
Vocals
 • Cori Ramon Juanpere
 • Pablo Vicente Escribá Ruíz
 • Mauricio Mus Amézquita
 • José Mariano Escalona Lorenzo
 • José Aurelio Castro Ocón
 • Carlos Juan Nicolau