Màster Universitari. Sistemes Intel·ligents

Any acadèmic 2023-24

Consulta els terminis de preinscripció, admissió i matrícula per al curs 2023-24 d'aquest màster.
Podeu consultar aquesta informació per l'oferta per a l'any acadèmic: 2022-23.

Aquest màster es pot cursar:

 • en un any dins l'oferta de la UIB,
 • o bé integrat al màster de dos anys del programa EDISS (Master Programme on the Engineering of Data-intensive Intelligent Software Systems) https://www.master-ediss.eu/, que és un Erasmus Mundus Joint Master Degree amb finançament de la EU.

Perfil d'ingrés i criteris d'admissió

Perfil d’ingrés recomanat

Aquest màster es dirigeix especialment a graduats en Enginyeria Informàtica, en Enginyeria Electrònica, Industrial i Automàtica o en Matemàtiques. També podran ser admesos graduats en graus amb competències afins, com poden ser Enginyeria Telemàtica o Física. El perfil d'ingrés recomanat per a cada especialitat és:

 • Intel·ligència artificial aplicada: Graduats en Enginyeria Informàtica, o en Matemàtiques, o en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica.
 • Ciència de dades: Graduats en Enginyeria Informàtica o en Matemàtiques.
 • Visió per computador: Graduats en Enginyeria Informàtica, o en Matemàtiques, o en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica.
 • Robòtica mòbil: Graduats en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica o en Enginyeria Informàtica.
 • Internet de les coses: Graduats en Enginyeria Informàtica, o en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica.

En qualsevol cas, la comissió acadèmica del màster valorarà el currículum de cada estudiant per establir la seva idoneïtat per a cada especialitat concreta, comprovant que tingui les competències prèvies necessàries per poder cursar-la amb garanties suficients.

Accés i admissió

Els estudiants que vulguin sol·licitar una plaça per cursar aquest màster han de presentar la sol·licitud de preinscripció en els terminis i en la manera que estableixi el Centre d'Estudis de Postgrau (CEP) de la UIB per a cada curs.

El CEP comprovarà si el sol·licitant reuneix les condicions per accedir al màster i posteriorment remetrà la sol·licitud a la direcció de la titulació perquè l’avaluï i resolgui l'admissió.

Finalment, el CEP publicarà el llistat d'estudiants admesos al màster i indicarà en quin termini han de formalitzar la matrícula.

Aquest procediment es regeix per l'Acord normatiu del dia 23 de març de 2022 pel qual es regula l'accés i l'admissió als ensenyaments oficials de màster, publicat al FOU extraordinari número 534, de 31 de març de 2022 (<https://seu.uib.cat/fou/acord/14423/>), en desplegament de l'article 18 del Reial decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la qualitat.

La informació sobre la preinscripció, l'accés, l'admissió i la matrícula al màster es publicarà a la pàgina web del CEP: <https://cep.uib.cat/Com_hi_puc_accedir/>.

Requisits d'accés

Per comprovar si el sol·licitant compleix les condicions d'accés a un màster universitari, el CEP té en compte la informació següent:

 1. Estar en possessió d'un títol universitari oficial de graduat espanyol o equivalent és condició per accedir a un màster universitari o, si escau, tenir un altre títol de màster universitari, o títols del mateix nivell que l’espanyol de grau o màster expedits per universitats i institucions d'educació superior d'un país de l'EEES, que permeti l'accés als estudis de màster a aquest país.
 2. Igualment, poden accedir a un màster del sistema universitari espanyol les persones que tinguin títols procedents de sistemes educatius que no formin part de l'EEES, que equivalguin al títol de grau, sense haver d'homologar-lo, però la Universitat comprovarà el nivell de formació que impliquen, sempre que al país on s'hagi expedit aquell títol permeti accedir a estudis de nivell de postgrau universitari. En cap cas, l'accés per aquesta via no implica l'homologació del títol previ de què disposava la persona interessada ni el reconeixement a cap altre efecte que el de fer els estudis de màster.

De la mateixa manera, per comprovar si el sol·licitant reuneix les condicions d'accés a un màster universitari, el CEP tindrà en compte els punts 2 i 3 de la disposició addicional primera del Reial decret 822/2021, que tracta sobre l'eficàcia dels títols universitaris oficials corresponents a l'ordenació prèvia a l'EEES:

 • «2. Les persones que tinguin un títol oficial espanyol de llicenciat, arquitecte o enginyer i vulguin accedir a ensenyaments oficials de grau poden aconseguir el reconeixement de crèdits que sigui procedent en termes acadèmics d'acord amb el que estableix l'article 10 d’aquest Reial decret. De la mateixa manera, aquest títol permet accedir a ensenyaments de màster universitari. En aquest cas, si escau, es podrien reconèixer crèdits amb relació als coneixements, competències i habilitats apreses en els títols precedents i la seva adequació al pla d'estudis del màster universitari corresponent al qual es vulgui accedir.
 • 3. Les persones que tinguin un títol oficial de diplomat, arquitecte tècnic o enginyer tècnic, i vulguin accedir a ensenyaments oficials de grau, poden aconseguir el reconeixement de crèdits que escaigui en termes acadèmics segons el que s’estableix a l'article 10 d’aquest Reial decret. De la mateixa manera, aquest títol els permet accedir a ensenyaments de màster universitari i la Universitat pot, en l'exercici de la seva autonomia, exigir complements formatius, si fossin necessaris acadèmicament. A més, si escau, i de manera excepcional i motivada, es podrien reconèixer crèdits amb relació als coneixements, competències i habilitats apreses en els títols precedents i la seva adequació al pla d'estudis del màster universitari al qual es vol accedir. »

Requisits i criteris d'admissió

En compliment de l'Acord normatiu 14423/2022, de 23 de març, pel qual es regula l'accés i l'admissió als ensenyaments oficials de màster, el Consell d'Estudis té les competències d'admissió de la titulació. Aquestes competències poden ésser delegades en altres comissions específiques o en la direcció del màster.

En el cas del Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents, la comissió acadèmica del màster s’encarregarà de gestionar l’admissió dels candidats. Estarà formada per la direcció del màster i quatre professors de la titulació.

En compliment del punt 6 de l'article 18 del RD 822/2021, es reserva almenys un 5 per cent de les places ofertes per a estudiants que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, així com per a estudiants amb necessitats de suport educatiu permanents associades a circumstàncies personals de discapacitat, que en els estudis anteriors hagin necessitat recursos i suport per a la seva inclusió educativa plena.

Requisits d'admissió

A més, per accedir al Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents, el sol·licitant ha d’estar en possessió del nivell B2 o equivalent d’anglès per garantir un seguiment adequat de les assignatures que es fan en anglès, ja que, almenys, les dues assignatures obligatòries s’imparteixen en anglès.

Segons l'Acord executiu 12476, de 10 d'octubre de 2017, pel qual es modifica l'Acord executiu 10990/2014, de 15 d'abril, pel qual s'aprova la normativa sobre el coneixement de la llengua anglesa en els estudis de grau, els estudiants de màster han de complir un dels requisits següents:

 • Presentar un certificat o titulació amb validesa reconeguda per la UIB que acrediti l’obtenció d’un nivell mínim de coneixement de la llengua anglesa equivalent al B2 del MCER.
 • Haver superat un mínim de 12 ECTS de temes impartits en anglès dins d’un pla d’estudis o programa de mobilitat en el qual està inscrit.
Criteris d’admissió

Respecte als criteris d’admissió, com a criteri general, es comprovarà si el grau d'accés de l’estudiant és del perfil d'ingrés preferent, o d'un grau amb competències similars que permeti a l'estudiant adquirir les competències del títol. A més, es consideraran els següents criteris per a la valoració de mèrits dels sol·licitants que vulguin ser admesos en el màster:

 1. Nota mitjana de l'expedient acadèmic dels estudis que s'hagin cursat amb anterioritat, donant preferència a les titulacions recomanades.
 2. Anys d'experiència professional en l'àmbit de les tecnologies del màster. S'obté el màxim de puntuació amb dos anys d'experiència.

Per a la seva correcta valoració, el candidat haurà de presentar la documentació requerida, degudament acreditada, d'acord amb el que estableixi l'òrgan d'admissió.

Els mèrits dels sol·licitants es valoraran de manera ponderada de la següent manera:

 1. Nota mitjana de l'expedient acadèmic, un 85% de la valoració total.
 2. Anys d'experiència professional en l'àmbit, un 15% de la valoració total.

Si després d'aplicar els percentatges de ponderació hi ha empat entre alguns dels candidats, el desempat es realitzarà tenint en compte la data de preinscripció al màster.

Objectius acadèmics i professionals

Els objectius d'aquest màster es basen en l'obtenció per part de l'estudiant d'un conjunt de competències bàsiques, generals i específiques. Entre les bàsiques, destaquen:

 • Tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i entrenar-se en la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

Entre les competències generals, podem destacar:

 • Integració del coneixement a partir de disciplines diferents, així com el maneig de la complexitat.
 • Capacitat per a la direcció tècnica i de projectes de recerca, desenvolupament i innovació, en empreses i centres tecnològics.
 • Comprensió àmplia de les tècniques i mètodes aplicables en una especialització concreta, així com dels seus límits.
 • Habilitat per treballar en un context internacional.
 • Comprendre el procediment, valor i límits del mètode científic, sent capaç de dissenyar i guiar investigacions analítiques, de modelatge i experimentals, així com d'avaluar dades d'una manera crítica i extreure conclusions.

Entre les competències específiques, podem destacar:

 • Capacitat per analitzar les necessitats d'informació que es plantegen en un entorn en el context dels sistemes intel·ligents
 • Capacitat per dur a terme el procés de disseny d'un sistema automàtic d'adquisició d'informació en l'àmbit dels sistemes intel·ligents
 • Capacitat de modelització, simulació i interpretació de resultats en l'àmbit dels sistemes intel·ligents
 • Capacitat per a aplicar mètodes matemàtics i estadístics per dissenyar i desenvolupar aplicacions i serveis en l'àmbit dels sistemes intel·ligents.
 • Capacitat per valorar la importància de les fonts documentals, manejar i buscar la informació per al desenvolupament de qualsevol treball de recerca.
 • Capacitat de llegir i comprendre publicacions dins del seu àmbit d'estudi/investigació, així com la seva catalogació i valor científic.
 • Capacitat per comprendre els mecanismes de finançament de la recerca i transferència de la tecnologia, i la legislació vigent sobre protecció de resultats.
 • Capacitat per a la realització, presentació i defensa pública d'un projecte integral de naturalesa professional o investigadora.

Accés a altres estudis i sortides professionals

Aquest Màster dóna accés directe al programa de doctorat de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions ofert pel Dept. de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la Universitat de les Illes Balears. També garanteix la formació adequada per qualsevol programa de doctorat de l’àmbit de les Ciències de la Computació.

Les sortides professionals engloben especialment tots aquells camps en que siguin necessaris coneixements avençats de:

 • Aplicacions intel·ligents a la web i a la indústria dels videojocs.
 • Anàlisi de dades.
 • Disseny i implementació d’agents cognitius per a persones majors.
 • Visió per computador.
 • Robòtica.
 • Internet de les coses.

Estructura dels estudis

Els estudis duren un any acadèmic, és a dir, 60 crèdits ECTS. Els crèdits es distribueixen en assignatures obligatòries (6 crèdits), en assignatures optatives semestrals (36 crèdits) i un Treball de Fi de Màster (18 crèdits).

Taula de crèdits

Tipus de matèria Crèdits ECTS
Obligatòria 6
Optativa 36
Treball de Fi de Màster 18
TOTAL 60

Matèria Obligatòria

Fonaments d'Investigació i Innovació conté les assignatures obligatòries que aporten els fonaments necessaris per a tots aquells estudiants que vulguin iniciar el seu camí en el camp de la recerca o la innovació.

També és obligatori per a tots els estudiants realitzar el Treball de Fi de Màster.

Matèries Optatives (Especialitats)

A continuació, en funció de l’itinerari formatiu escollit per l’alumne, es contemplen les següents especialitats:

Intel·ligència Artificial Aplicada

Ciència de Dades

Visió per Computador

Robòtica Mòbil

Internet de les Coses

D’aquestes 5 matèries de 18 crèdits cadascuna, l’estudiant n’haurà de cursar obligatòriament una completa i els restants 18 crèdits es podran cursar de qualsevol de les altres especialitats. Algunes de les matèries es recomanen segons el perfil d’ingrés.

Examen final

Per a obtenir el títol és necessari elaborar i defensar el TFM.

Els elements d'avaluació de cada assignatura s'especifiquen en les guies docents que podeu consultar a l'apartat "Assignatures".

Criteris d'avaluació i exàmens

Les assignatures del Màster s'avaluaran de forma contínua d'acord amb les recomanacions per a les titulacions adaptades a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Els criteris específics d'avaluació de cada assignatura s'indicaran a les guies docents que estaran a disposició dels alumnes a l'apartat d'Assignatures a l'inici de cada curs.

Direcció dels estudis

Dr. Ramon Mas Sansó

Telèfon
971 17 3205