Màster Universitari en Investigació i Intervenció Psicoeducativa

Any acadèmic 2024-25

Podeu revisar la informació de l'oferta per a l'any acadèmic 2023-24.
Branca de coneixement Ciències Socials i Jurídiques
Direcció dels estudis
Calendari acadèmic del centre https://estudis.uib.cat/estudis-de-master/Estudiar-a-la-UIB/Calendari-academic/
Places
40
Crèdits 60
Modalitat

Semipresencial

Campus Mallorca
Idioma
Català, Castellà, Anglès (Vegeu les assignatures per a més detalls)
Preus Preu públic per crèdit 28,45¤
Cost total: 1.761,07 ¤ (*)(**)
Directe a

  (*) Preu aplicable als nacionals dels Estats membres de la Unió Europea i residents a l'Estat espanyol. En la resta de casos s'aplica un increment del 30% ( més informació per acreditar la residència ).
La columna de cost és totalment orientativa, perquè es poden aplicar tant taxes com descomptes.
(**) Més informació sobre preus

El Màster Universitari en Investigació i Intervenció Psicoeducativa neix amb la finalitat de formar professionalment a través de la iniciació investigadora, ja que parteix d'una concepció de la intervenció basada en l'evidència científica. Partint d'aquesta base, el Màster té un tronc comú centrat en les eines de recerca que permeten analitzar, entendre i produir l'evidència externa (recerca) i interna (recerca-acció). Aquest tronc comú es concreta després en una de les cinc especialitats d’intervenció educativa:

  1. Especialitat en Infància, Família i Qualitat de Vida. Aquesta especialitat està enfocada a la investigació en intervenció en la primera infància. S'adreça a la formació de professionals interessats en l'atenció infantil, tant des de l'àmbit educatiu (mestres d'educació infantil, educació primària, suport, etc., i pedagogs i psicopedagogs) com des de l'àmbit social (educadors i treballadors socials ) i des de l'àmbit de la salut (psicòlegs, infermers pediàtrics, etc.).
  2. Especialitat en Educació Inclusiva. Aquesta especialitat proporciona una formació específica per dissenyar, aplicar i avaluar propostes i plantejaments educatius inclusius. S’adreça a formar professionals ja graduats en una altra professió (regulada, com mestre d'educació infantil, mestre d'educació primària, professor d'educació secundària, etc., o no regulada, com educador social, treballador social, etc.) interessats en l’atenció a les persones amb risc d’exclusió social i/o educativa.
  3. Especialitat en Atenció Psicopedagògica a les Necessitats Educatives. Aquesta especialitat forma els futurs professionals en diferents necessitats educatives, amb la finalitat d'ajudar tots els infants a progressar de la manera més adequada atenent les necessitats concretes de cada alumne, en el context educatiu. S'adreça a graduats i professionals de l'àmbit clínic (psicòlegs), però també de l'àmbit educatiu (psicopedagogs, pedagogs, mestres d'audició i llenguatge, de pedagogia terapèutica, d'infantil o de primària, entre d'altres).
  4. Especialitat en Transicions Educatives i Laborals. Aquesta especialitat forma futurs professionals en les mesures d’atenció en les transicions educatives i laborals, amb especial incidència en les de la població amb baix nivell educatiu. S’adreça a professionals interessats en les transicions educatives i en les mesures de prevenció de l'abandó dels estudis, així com de tornada a aquests, ja siguin educadors socials, treballadors socials, psicòlegs, pedagogs o mestres.
  5. Especialitat en Empoderament, Educació i Desenvolupament Comunitari. Aquesta especialitat proposa una formació avançada en recerca per a la intervenció en l'empoderament, l'educació i el desenvolupament comunitari. S’adreça als professionals interessats especialment en la intervenció comunitària a partir de l'empoderament, ja siguin treballadors socials, educadors socials, pedagogs o psicòlegs, especialment.
 
 

Comparteix aquest màster amb els teus amics:

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb el Centre d'Estudis de Postgrau amb el formulari