Màster Universitari en Comptabilitat i Auditoria

Any acadèmic 2024-25

Podeu revisar la informació de l'oferta per a l'any acadèmic 2023-24.

Informació general sobre els TFM

El Treball de Fi de Màster (TFM) consisteix en la realització d’un treball acadèmic, inèdit i elaborat específicament per a aquesta finalitat, on l’estudiant ha d’aplicar, de manera individual i sota la supervisió d’un o més tutors, competències adquirides al llarg de la titulació, i que permet, en funció dels perfils de cada pla d’estudis, l’avaluació de la capacitat professional, formativa i/o d’iniciació a la recerca de l’estudiant.

A continuació podeu consultar la informació referent a cada una de les fases en què es divideix la gestió acadèmica i administrativa del TFM d'acord amb l'Acord del Comitè de Direcció del Centre d'Estudis de Postgrau pel qual s'aprova el Reglament propi per a l'elaboració i avaluació dels treballs de fi de màster universitari a la Universitat de les Illes Balears que entra en vigor l’any acadèmic 2020-21.

Matrícula del treball de fi de màster

L’estudiant s’ha de matricular de l’assignatura de TFM dins els terminis de matrícula o d’ampliació de matrícula establerts pel CEP abans de poder procedir a les següents fases del procés. Així mateix, cada titulació pot definir les condicions i els requisits que els estudiants han de complir per poder-se matricular al TFM (si escau, aquests requisits s’indicaran a la guia docent del TFM i a l’apartat d’informació específica de la titulació).

El nombre màxim de matrícules per superar el TFM és de quatre, més una matrícula addicional que serà concedida per la direcció del CEP, previ vistiplau de la direcció del màster.

Quan la defensa del TFM no es pugui dur a terme durant la primera matrícula vigent, l’estudiant es podrà matricular per tutela acadèmica l’any acadèmic immediatament posterior per poder efectuar la defensa del treball. La matrícula per tutela acadèmica comptarà com a segona matrícula i, una vegada finalitzat el període de tutela sense haver superat el TFM, les matrícules següents seran ordinàries.

En qualsevol cas, si s’efectua la defensa del TFM i el treball obté una qualificació de suspens, l’estudiant haurà de fer una nova matrícula ordinària sense poder optar a la matrícula per tutela acadèmica.

Assignació de propostes i tutors

Cada titulació publicarà la llista de propostes o línies generals sobre les quals els estudiants matriculats al TFM de la titulació podran elaborar el treball. Les propostes o línies constaran d’un o diversos professors que puguin ser tutors.

Les propostes s’assignaran seguint el procediment establert per cada titulació (si escau, aquest procediment s’indicarà a l’apartat d’informació específica de la titulació), i és responsabilitat de cada un dels tutors vetllar per la qualitat acadèmica del TFM.

Realització del TFM en entitats col·laboradores

El TFM es pot realitzar en entitats col·laborades amb les quals s'hagi signat un conveni (model de conveni) i abans s'ha d'haver fet la proposta a <convenis.postgrau@uib.cat>.

Els estudiants que hagin d'elaborar el TFM en una entitat col·laboradora se seleccionaran d'acord amb els termes que s'hagin acordat per mitjà del procediment oportú de selecció indicat a l'addenda del conveni i en funció de les places disponibles per a cada entitat.

L'entitat col·laboradora nomenarà un responsable del programa que impliqui l'estudiant durant el període que duri l'estada, que haurà de garantir l'adequada formació i acollida i la bona gestió de l'activitat educativa.

La UIB nomenarà un tutor, que vetllarà per la qualitat acadèmica del TFM.

S'ha de tenir en compte que la titularitat dels drets de propietat intel·lectual o de propietat industrial del TFM es regularà d'acord amb la normativa vigent en la matèria i, si escau, pel que disposin els convenis signats amb les entitats públiques o privades que hagin pogut contribuir a finançar o facilitar l'execució d'aquests convenis.

Inscripció del projecte del treball de fi de màster

La inscripció del TFM constitueix un contracte docent entre l’estudiant i el tutor o els tutors.

Una vegada assignada la proposta de TFM a un estudiant, aquest formalitzarà la inscripció del treball dins els terminis establerts per a cada titulació (vegeu l’apartat d’informació específica de la titulació), mitjançant l’aplicació telemàtica https://postgrau.uib.es/tfm, que permetrà a l’estudiant fer el seguiment de la seva sol·licitud.

Cal tenir en compte que a la sol·licitud d’inscripció l’estudiant ha de:

 • Fer constar el títol provisional del treball (sense emprar majúscules, excepte en els casos necessaris).
 • Fer constar el nom i els cognoms de cada un dels tutors i les adreces electròniques respectives (ha de comprovar que aquestes adreces són correctes, ja que aquest serà el mitjà a través del qual els tutors hauran d’acceptar la tutela del TFM per completar la inscripció del treball).
 • Adjuntar un guió del treball en format PDF i d’una grandària inferior a 100 MB.

Podreu fer el seguiment de la sol·licitud a la mateixa aplicació.

Lliurament del treball de fi de màster

L’acte de lliurament del TFM s’estén com la sol·licitud d’avaluació del TFM que fa l’estudiant.

El TFM es podrà lliurar dins els terminis establerts per cada titulació (vegeu l’apartat d’informació específica de la titulació per a més informació), sempre que l’estudiant tingui acceptada la sol·licitud d’inscripció i hagi pagat les taxes de matrícula i de gestió.

El lliurament del TFM consta de dues accions. En primer lloc, l’estudiant ha de fer la sol·licitud d’avaluació a l'aplicació telemàtica https://postgrau.uib.es/tfm, on podrà fer el seguiment de tot el procés. En aquest punt cal tenir en compte que:

 • Cal adjuntar la memòria del TFM en un únic document PDF seguint les normes establertes per cada titulació (la grandària d’aquest PDF ha de ser inferior a 100 MB).
 • La portada de la memòria ha de respectar el format de portada del TFM establert per als estudis de màster de la UIB d’acord amb les plantilles següents:
  Portada del TFM [ca]
  Portada del TFM [es]
  Master's Thesis Cover [en]
 • Si el treball conté fitxers annexos en altres formats (àudio, vídeo, etc.) que no es poden incorporar al PDF de la memòria, aquests també es poden adjuntar a la sol·licitud en suport electrònic.
 • L’estudiant també haurà d’emplenar la llicència de distribució del TFM per indicar si accepta que el treball estigui en lliure accés o no al repositori institucional per poder consultar-lo públicament.

La segona acció necessària per completar el lliurament del TFM consisteix a lliurar la memòria del treball en format PDF (exactament la mateixa que s’ha lliurat al punt anterior) a la tasca que el responsable del TFM hagi designat a tal efecte a l’assignatura de TFM d'Aula digital de la titulació. Mitjançant l’ús de programes de detecció de plagi es revisarà el TFM i es generarà un informe que estarà a disposició de cada un dels tutors i dels membres del tribunal que hagin d’avaluar el treball, i que podrà ser tingut en consideració a l’hora d’acceptar el lliurament del TFM, així com en l’avaluació per part del tribunal.

Defensa del treball de fi de màster

La presentació i defensa del TFM és obligatòriament un acte públic en el qual l’estudiant farà una exposició oral davant un tribunal format, com a mínim, per tres membres: un president, un secretari i un vocal. Un cop acabada l’exposició, el tribunal obrirà un torn de qüestions sobre aspectes relacionats amb el treball.

La defensa pública del TFM s’haurà de dur a terme dins els terminis que estableixi cada titulació (vegeu l’apartat d’informació específica de la titulació per a més informació). Per poder dur a terme la defensa del TFM l’estudiant ha d’haver superat tots els altres crèdits necessaris per a l’obtenció del títol. Sens perjudici de l’anterior, un estudiant podrà defensar el TFM amb un màxim d’una assignatura no superada si així s’estableix a les directrius específiques del TFM de la titulació publicades a la seva pàgina web (vegeu l’apartat d’informació específica de la titulació).

La titulació pot designar un o diversos tribunals de TFM. En cas que la titulació designi un tribunal específic per a cada TFM, aquesta designació s’ha de fer en el termini màxim de deu dies hàbils a partir de la data en què hagi finalitzat el dipòsit del treball. Una vegada ha estat informat de la designació, el president del tribunal (o el responsable del TFM o la direcció de la titulació) convocarà els altres membres, el tutor o els tutors i l’estudiant per a la presentació i defensa del treball en un màxim de deu dies hàbils.

En circumstàncies excepcionals en què el TFM contingui informació que pugui tenir la consideració de confidencial, el procediment per a la presentació i defensa pública es podrà modificar seguint les indicacions de l’article 10 del Reglament per a l’elaboració i avaluació dels treballs de fi de màster universitari a la Universitat de les Illes Balears. Per acollir-se a les especificacions dels TFM sotmesos a processos de protecció de dades o resultats, en el moment de lliurar el treball, l’estudiant o els tutors han de fer una sol·licitud raonada adreçada al CEP.

Avaluació del treball de fi de màster

Cada titulació establirà els criteris d’avaluació del TFM, que es faran públics per a cada any acadèmic i seran tinguts en compte pel tribunal a l’hora de qualificar el TFM (vegeu l’apartat d’informació específica de la titulació per a més informació). Un cop acabada la presentació i defensa del TFM, el tribunal deliberarà sobre el grau d’acompliment de l’estudiant i determinarà la qualificació del treball, que s'incorporarà al seu expedient.

Recursos sobre plagi acadèmic, Turnitin i Intel·ligència Artificial.

Recursos a la web de la biblioteca de la UIB: Definició, normativa i altres temes realacionats amb el plagi i com evitar-ho.

Integritat acadèmica, plagi i com incorporar les idees d'altres als nostres treballs: Autora: González Teruel, Aurora - Data: 2019 - (Innovació Educativa Universitat de València) Vídeo a youtube.

Informació sobre com accedir als informes de Turnitin: Webminar UIB Turnitin.

Unlocking the Power of Generative AI Models and Systems such as GPT-4 and ChatGPT for Higher Education: document PDF

Recursos per als tutors del treball de fi de màster

Atès que la primera passa per al control del plagi l'han de fer les persones que tutelen el TFM, és convenient que els tutors del treball revisin la secció "Recursos sobre plagi acadèmic i Turnitin" d'aquesta pàgina web.

Guia per als tutors del treball de fi de màster

Informació específica dels TFM del Màster Universitari. Comptabilitat i Auditoria

No hi ha disponible informació específica del TFM per a aquesta titulació.

Treballs de fi de màster defensats

Enllaç al repositori institucional (DSPACE).

 • Anàlisis comptable comparatiu de dues empreses
 • Análisis contable comparativo de dos empresas
 • Análisis Contable Comparativo de dos empresas
 • Análisis contable comparativo de dos empresas hoteleras: Melià y Barceló
 • Análisis contable de dos empresas cotizadas españolas del sector inmobiliario
 • Análisis Contable de Faes Farma, S.A.
 • Análisis contable de las empresas GALLETES GORI DE MURO SL y QUELY SA
 • Análisis Económico-Financiero de dos empresas del sector automovilístico
 • Análisis económico financiero de la Empresa Funerarria Municipal, S.A.
 • Análisis Económico-Financiero de la Entidad Sin Fines Lucrátivos: Fundación Barceló
 • El análisis contable comparativo de dos empresas del sector textil
 • A mid-point based decision making method for the assessment of investments and companies
 • Análisis Comparativo del Corte Inglés S.A. y Grupo Carrefour S.A.
 • Análisis contable comparativode dos empresas del sector: NH Hotel Group y Choice Hotels international
 • Análisis contable comparativo de Hilton y Marriott Bonvoy
 • Análisis Contable de Globalia Corporación Empresarial, S.A.
 • Análisis contable de la Fundación Aspace Illes Balears
 • Análisis de un sistema de gestión de costes en el sector hotelero: El Modelo USALI aplicado la Hotelera LLaho S.L
 • Análisis de viabilidad de una inversión hotelera
 • Análisis ONG Cruz Roja Española
 • Elaboració del pressupost mestre i dels estats comptables previsionals a 5 anys d'un projecte d'inversió immobiliària a la promoció de luxe XO Residences, Nou Llevant (Palma)
 • El Control Estratégico de Gestión
 • El efecto de la pandemia en las empresas de entretenimiento
 • Fundació Bancaria Caixa d'Estalvis i pensions de Barcelona "La Caixa"
 • Viabilidad de proyectos: Inversión Estratégica
 • Análisis contable comparativa de las aerolineas Low-Cost Easyjet & Ryanair
 • Análisis contable comparativo de dos empresas del sector: Sabre y Amadeus
 • Análisis contable de Greenpeace España
 • Análisis contable de la sociedad 'Construcciones Llull Sastre, S.A.'
 • Análisis de la información contable de la Fundación Vicente Ferrer
 • Análisis de viabilidad de una explotación hotelera
 • ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO: MELIÁ HOTELS INTERNACIONAL, S.A. Y ACCOR GROUP
 • Análisis Económico-Financiero comparativo entre Adolfo Domínguez S.A. e Inditex S.A.
 • Análisis estructural, legal y económico-financiero de Agrojardineria Illes, S.L.
 • COVID-19, y su impacto en la información financiera y en la auditoría en 2020
 • Cruz Roja Española (CRE): análisis de su carácter no lucrativo, de la información contable y del informe del auditor
 • Diferencias en la Valoración de Activos entre las normas del PGC, las NIIFs y las US Gaaps
 • El impacto de la European Accounting Review en la investigación contable (1991-2019)
 • Entidad Pública Empresarial de Telecomunicaciones y Innovación de las Islas Baleares (IBETEC)
 • Lingotes especiales, S.A. y sociedad dependiente: análisis global de las cuentas anuales consolidadas en empresa cotizada, informe de auditoria y estudio económico financiero
 • Plan de negocio de una nueva empresa del sector téxtil
 • Procedimientos de auditoría y tratamiento contable de las inversiones inmobiliarias e inmovilizado material
 • Análisis comparativo Médicos sin Fronteras y Médicos del Mundo
 • Análisis contable de la empresa Meliá Hotels International
 • Analisis de cuentas anuales de JOOPBOX, S.L. 2018-2019, KPIs Avanzados y consecuencias del efecto COVID en el ejercicio 2020
 • Análisis de viabilidad y valoración de mercado de la apertura de un hotel
 • Análisis Económico-Financiero y Presupuestos de Editora de libros, S.L.
 • Elaboración de auditoría de una empresa que no está obligada a auditarse
 • Estètica Art & Bellesa
 • Estudio de viabilidad y valoración de apertura de un Bar-Restaurante
 • Implementación de la IFRS 16 en International Airlines Group S.A. Un caso práctico
 • Implicaciones del Estado de Información No Financiera
 • Problemática empresarial de las PYMES ante COVID 19
 • Anàlisi comptable de la Fundació Turisme Palma de Mallorca 365
 • Anàlisis comptable de la fundació Projecte Home
 • Análisis de la Fundación la Caixa: las CCAA y su carácter no lucrativo
 • Análisis de la información contable de la Fundació Teatre Principal de Palma
 • Análisis de la información contable de Meliá Hotels International S.A. y NH Hotel Group S.A.
 • Análisis económico-financiero: NAVANTIA, S.A., S.M.E.
 • Análisis Integral de la empresa NH Hotel Group S.A. (2013-2017)
 • Análisis viabilidad proyecto Glamping
 • Contabilidad de Entidades no Lucrativas: Análisis contable y aplicación de Indicadores. Fundación Naturgy.
 • Estudio de viabilidad de una reforma en la estructura y en la gestión de un club de pádel
 • La fundación banco de sangre y tejidos de las islas baleares desde una perspectiva contable y fiscal.
 • Normativa contable española en materia de arrendamientos e impacto de la aplicación de la NIIF 16 en la información financiera
 • Práctica y breve teoría de la Ley 20/1990 Régimen Fiscal de Cooperativa.
 • Provisiones: estimación y registro contable
 • Proyecto de viabilidad escoleta
 • Tancament comptable
 • Tratamiento contable de los Activos por Impuesto Diferido asociados a las Bases Imponibles Negativas
 • Un breve repaso teórico y práctico de la contabilidad pública aplicado al ente local
 • Anàlisi d'un projecte d'obertura d'un Agroturisme
 • Análisis Contable de la Fundación Barceló
 • Análisis contable e impacto socioeconómico de una empresa sin fines lucrativos
 • Analisis de la informació contable de Rco 21 sl, comparación con el sector y analisis de ratios.
 • Análisis de Proyecto Hombre
 • Análisis de viabilidad de una empresa
 • Analista de Riesgos ISBA SGR
 • Aspectos contables de las sociedades cooperativas. Una aplicación práctica en las cooperativas de enseñanza.
 • Ingresos, costes y beneficios de una empresa real
 • Papel de las ONG en España
 • Valoración de Empresas de las Cuevas del Drach
 • Valoración empresa de servicios
 • Análisi de informació financera i contable de empreses hoteleres cotizadas a bolsa.
 • Anàlisis comparatiu contable de dues entitats del mateix sector
 • Análisis contable de la entidad sin fines lucrativos: Asociación Estel de Llevant
 • Análisis de las cuentas anuales de Unicef
 • Análisis de una entidad no lucrativa y problemática de valoración de algunos aspectos
 • Análisis de viabilidad de VICSA S.L
 • Análisis práctico de valoración de empresas
 • Aplicación Auditoria Entidades no Lucrativas
 • Contabilidad de sociedades anónimas deportivas
 • Estudio de un nuevo proyecto hotelero lujoso en Mallorca con la inversión y financiación de una empresa del grupo
 • Estudio de viabilidad para la explotación de servicios para paseos en Barco Solar y alquiler de barcas de remo en el Lago Esperanza (Alcudia)
 • Estudio de viabilidad y valoración de la apertura de un proyecto hotelero en Mallorca
 • La fiscalidad de las entidades sin ánimo de lucro
 • Radiografía a Manos Unidas
 • Valoración financiera del Hotel Mallorca I
 • Anàlisi comptable d'una empresa de serveis
 • Análisis contable y financiera de Allianz Seguros
 • Estudi d'inversió distribuidora Ronad
 • Adaptació del sistema de costs basat en activitats a una empresa de transport de mercaderies per carretera
 • Anàlisi comptable comparatiu i polítiques de reflotament de dues empreses del sector del calçat
 • Anàlisi comptable de la fundació Amadip Esment
 • Análisis contable de una entidad no lucrativa: Fundación Barceló
 • Análisis contable y otros elementos de gestión de una empresa de instalaciones electricas
 • Análisis de una entidad sin ánimo de lucro. Fundación Atresmedia
 • Fruita i Verdura Agroïlla Fruita Bona S.L & Palmafruit S.A. Anàlisis Comparativo
 • Provisiones i contingencias
 • Viabilidad del proyecto de inversión de la ampliación de un restaurante en Mallorca
 • "Anàlisi i interpretació d'estats financers de la societat: EMAYA, Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram, S.A"
 • "Anàlisis comptable de El Grup El Gas"
 • "Anàlisis dels CCAA de l'entitat no lucrativa Médicos del Mundo"
 • "Asociación-Fundación proyecto hombre"
 • "El análisis costo volumen beneficio, el desempeño económico-financiero y el valor de la Empresa"
 • "El Control Interno"
 • "Estudio de la Fundación Barceló"
 • "La Importancia Relativa, el Riesgo y la Materialidad en la Auditoría"
 • "Principio de empresa en funcionamiento.Informes de Auditoría"
 • Auditoría de los activos financieros
 • Coberturas contables
 • Contabilització d'accions
 • Introducció a la normativa comptable de les entitats sense ànim de lucre. Principals característiques.
 • "Anàlisi comptable d'una entitat sense ànim de lucre"
 • "Análisis de aguas termino de Marratxi, S.A."
 • "Análisis de las entidades Deportivas de fútbol"
 • "Análisis del Grupo Antena3 "
 • "Anàlisis dels informes d'auditoria de l'exercici 2011 del sector públic instrumental de les Iles Balears"
 • "Comparativa entre la normativa Española de emisión de informes y la norma internacional de auditoria (NIAS 700,705,706)"
 • "El modelo ABC en la producción editorial. Caso particular: Edicions UIB."
 • "Evaluación y crítica del proceso concursal de una entidad real"
 • "Fiscalidad de las Entidades de Economia Social"
 • "Hechos posteriores al cierre"
 • "La Contabilidad de las Entidades Públicas Locales. Análisis del Ayuntamiento de Porreres."
 • "Les entitats no lucratives i la problemàtica comptable "
 • "Los Planes de Viabilidad. Marco Teorico y Aplicación Práctica"
 • "Pescanova S.A. Unas cuentas con cebo"
 • "Projecte Ecoturístic Santa Maria del Camí"