Màster Universitari. Química Teòrica i Modelització Computacional

Any acadèmic 2022-23

Perfil d'ingrés i criteris d'admissió

Podran inscriure's en aquest màster alumnes que:

 1. Tinguin una llicenciatura en Química, en Física o en Ciència de Materials, o qualsevol altre nivell equivalent si els admet la legislació del país europeu corresponent. Es podran admetre altres llicenciatures científiques si l'estudiant adapta la seva formació bàsica sota la supervisió d'un tutor.
 2. Un certificat de suficiència d'anglès reconegut internacionalment i equivalent al TOEFL amb qualificació mínima de 213/500, o al IELTS amb qualificació mínima de 6.

Com es desprèn dels criteris d'admissió, s'exigeix que l'estudiant tingui un coneixement suficient de la llengua anglesa per poder seguir la docència del curs intensiu del segon any del màster que es farà en aquest idioma.

S'ofereix, a més, la possibilitat d'adaptar el nivell de l'alumne a les exigències mínimes de formació per seguir els estudis del màster, mitjançant cursos d'anivellament el primer any per un total de 15 crèdits ECTS.

La selecció dels estudiants que compleixin amb els requisits 1) i 2) la durà a terme el Comitè Internacional tenint en compte les bases següents:

 • El currículum
 • Una carta de motivació
 • El nom de dues persones que puguin ser contactades com a referència

Exactament els mateixos criteris s'aplicaran als estudiants europeus i als estudiants de tercers països.

Els estudiants s'hauran d'inscriure en una de les institucions del Consorci. Els formularis per sol·licitar la inscripció es poden descarregar a la pàgina web del Màster https://tccm.qui.uam.es/?page_id=1419

Més informació dels criteris d'admissió i dels requisits d'accés a l'enllaç:

 1. http://mtccm.qui.uam.es/?page_id=1405

Objectius acadèmics i professionals

La creació d'aquest màster conjunt té dos objectius fonamentals:

 • Establir un estàndard europeu per al nivell de màster.
 • Promoure la mobilitat internacional dels estudiants del màster en el camp de la química teòrica i la modelització molecular. En aquesta idea coincideixen 46 institucions europees d'educació superior que van decidir crear un consorci, i ha aconseguit l'aprovació de l'European Chemistry Thematic Network (ECTN) que dóna suport a aquesta iniciativa.

Els estudis del màster han d'assegurar:

 • Accés a estudis addicionals: aquest màster dóna accés al doctorat en les àrees de química, física, ciències de la vida i ciència de materials, que poden proporcionar una bona possibilitat d'arribar a ser professors d'universitat, o investigadors en qualsevol institució investigadora. En aquest punt hem de recordar que a Espanya hi ha 7 treballadors dedicats a tasques de R+D+I per cada mil treballadors en actiu, valor molt inferior al que presenten Alemanya, França, Holanda, el Japó, els Estats Units o Suïssa, que estan per sobre de 12 treballadors. En la nostra comunitat aquest indicador descendeix fins a un valor de 2, cosa que ens col·loca en l'última posició entre les comunitats autònomes.
 • Estatus professional:
  • Com a experts en tècniques computacionals estan preparats per aplicar qualsevol codi científic disponible al mercat o per desenvolupar nous codis.
  • Les habilitats d'aquests estan molt ben adaptades al disseny de molècules, d'agregats atòmics i moleculars i a l'estudi de processos químics.
  • Són bons candidats per a treballs en la indústria farmacèutica, companyies petroquímiques i indústries de nous materials.
  • Tenen també un perfil adequat per treballar amb profit en qualsevol companyia com a experts en computacional (finances i economia, computació, tecnologies de la informació, estadística, investigació i desenvolupament, etc.).

El Màster TCCM pretén preparar experts en l'ús i el desenvolupament de tècniques computacionals en ciències moleculars amb aplicació en la indústria farmacèutica, petroquímica i de nous materials o per continuar futurs estudis doctorals en química, física, ciències de la vida o ciències de materials. És a dir, el màster capacita no només per desenvolupar tesis doctorals en química teòrica i modelització molecular, sinó que també capacita per adquirir aplicacions en camps molt diversos que van des de la reactivitat química, l'espectroscòpia o la catàlisi, fins a arribar a la bioinformàtica, passant per la ciència de materials o els polímers.

Dins de l'objectiu a el màster propícia el fet que els estudiants tinguin l'oportunitat d'interaccionar i intercanviar idees amb col·legues que treballen en aplicacions molt diferents, la qual cosa suposa un important valor afegit a la seva formació. A part, l'extensa xarxa de laboratoris distribuïts en 47 institucions de vuit països assegura que la major part de les aplicacions i tòpics d'aquesta àrea del saber estan coberts. Els estudiants tindran d'aquesta manera una visió global, mentre que una organització més local i reduïda conduiria necessàriament a una visió molt més fragmentària i incompleta.

Dins de l'objectiu b el màster assegura un 50% de mobilitat, en estar associat el desenvolupament del segon curs a un país diferent del país en el qual es va desenvolupar l'M1. A això cal afegir que durant el segon any, l'estudiant tindrà un altre període de mobilitat de quatre setmanes associat al curs intensiu. El fet que el curs intensiu sigui obligatori per a tots els estudiants del màster permet que aquests, a través del contacte amb els seus companys de curs, tinguin un coneixement bastant directe i ajustat de l'activitat que es du a terme en totes i cada una de les institucions del consorci i que tinguin l'oportunitat de tenir com a professors els millors especialistes dins dels vuit països participants.

A això cal afegir que aquest màster és fortament interdisciplinari ja que cobreix les àrees fonamentals de la química: orgànica, inorgànica, química de l'estat sòlid, espectroscòpia, cinètica, catàlisi, polímers, espectrometria de masses, disseny molecular, així com àrees fonamentals de la física: física atòmica i molecular, física de la matèria condensada i materials, i diverses àrees de la bioquímica, bioinformàtica, química biològica i química mèdica.

Accés a altres estudis i sortides professionals

Doctorat en les àrees de química, física, ciències de la vida i ciència de materials.

Estructura dels estudis

L’estructura general es pot consultar a l'apartat Assignatures d'aquest màster o a la publicació del BOE Núm. 157 - 02/07/2021 - número de resolució: 11042.

És un màster de 120 crèdits ECTS que s'ha de fer en dos cursos acadèmics (60 crèdits ECTS/curs), organitzats de la manera següent:

Mòdul 1 (1r any, 60 ECTS):

 • Assignatures obligatòries (35 ECTS)
 • Assignatures optatives (25 ECTS)

Mòdul 2 (2n any, 60 ECTS):

 • Assignatures obligatòries (12 ECTS)
 • Assignatures optatives (18 ECTS)
 • Treball de Fi de Màster (30 ECTS)

Examen final

L'avaluació dels estudiants es farà a través d'un examen dissenyat pels professors del curs intensiu que es distribuirà als tutors de les diferents institucions, junt amb els criteris d'avaluació que s'han de seguir a fi de garantir l'homogeneïtat de procés. Cada tutor avaluarà els estudiants inscrits en la seva institució i el Comitè Internacional vetllarà perquè el procés sigui realment homogeni analitzant els resultats globals obtinguts.

Criteris d'avaluació i exàmens

Aquest curs intensiu s'organitzarà cada any en un país diferent, escollit d'entre els que participen en el màster, seguint un sistema rotatori.

L'avaluació dels estudiants es farà a través d'un examen dissenyat pels professors del curs intensiu que es distribuirà als tutors de les diferents institucions, junt amb els criteris d'avaluació que s'han de seguir a fi de garantir l'homogeneïtat de procés. Cada tutor avaluarà els estudiants inscrits en la seva institució i el Comitè Internacional vetllarà perquè el procés sigui realment homogeni analitzant els resultats globals obtinguts.

Direcció dels estudis

Dr. Joaquín Ortega Castro
Departament
Telèfon
971 25 9833

Podeu trobar la llista de professors del màster a l'enllaç: