Doctorat en Investigació Translacional en Salut Pública i Malalties d'Alta Prevalença

Any acadèmic 2024-25

Línies de recerca

 1. Malalties renals, oncològiques i hematològiques
 2. Salut Pública, neurociències i salut mental
 3. Malalties cardiovasculars, respiratòries i nutrició

Competències generals i específiques

El programa de doctorat en recerca traslacional en salut pública i malalties d'alta prevalença jugarà un paper essencial en l'impuls de la formació contínua i la recerca en ciències de la salut en la Comunitat Autònoma dels Illes Balears a causa de l'absència d'estudis de Grau en medicina en la nostra comunitat i la desaparició del programa de doctorat en Ciències Mèdiques del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut. Així mateix potenciarà el desenvolupament de les estructures existents en recerca en aquest àmbit.

Desenvolupar les estructures que permetin la formació de postgrau servirà d'instrument de motivació perquè els professionals s'impliquin en la formació de futurs facultatius o de la seva pròpia.

Igualment, actuarà com a motor per aglutinar professionals d'alt nivell, augmentar la seva formació de postgrau, oferir un al·licient addicional per fidelitzar-los i donar cabuda a totes les línies de recerca en ciències relacionades amb la salut de la CAIB.

D'altra banda, la creació d'aquest programa donarà la possibilitat als doctors de la xarxa sanitària que no són professors de la UIB de dirigir tesis doctorals i als quals ja formen part d'un departament, que tinguin l'opció de fer-ho a través del IUNICS.

Competències bàsiques

 • CB11 - Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i mestratge de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
 • CB12 - Capacitat per concebre, dissenyar o crear, implementar i adoptar un procés substancial d'investigació o creació.
 • CB13 - Capacitat per contribuir a l'expansió de les fronteres del coneixement a través de la recerca original.
 • CB14 - Capacitat per a realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
 • CB15 - Capacitat per comunicar-se amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en els modes i llengües que s'utilitzen habitualment en la seva comunitat científica internacional.
 • CB16 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

Habilitats i capacitats personals

 • CA01 - Actuar en contextos on hi ha poca informació específica.
 • CA02 - Trobar les preguntes clau que han de ser contestades per resoldre un problema complex.
 • CA03 - Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
 • CA04 - Treballar en equip i de forma autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
 • CA05 - Integrar coneixements, tractar amb complexitat i emetre judicis amb informació limitada.
 • CA06 - Crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Requisits d'accés i d'admissió

El perfil d'ingrés recomanat per al programa de doctorat en recerca translacional en salut pública i malalties d'alta prevalença és el de diplomats, llicenciats o graduats en àrees afins a la recerca translacional en salut pública i malalties d'alta prevalença com a Medicina, Infermeria, Fisioteràpia, Psicologia, Biologia, Bioquímica o Química i hagin superat un mínim de 300 ECTS en el conjunt dels seus estudis.

Els titulats que, prèvia obtenció de plaça en formació en la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, hagin superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficials d'alguna de les especialitats en ciències de la salut (p.e. MIR).

La resta han d'haver superat, almenys, 60 ECTS de nivell de màster relacionats amb alguna de la principals línies de recerca del Doctorat.Es requereix, com a mínim, un nivell d'anglès que permeti als estudiants la lectura de publicacions internacionals, l'escriptura d'articles internacionals, així com l'assistència i participació en congressos internacionals.

L'admissió dels alumnes de doctorat es durà a terme en la comissió acadèmica del programa de doctorat que, en el cas que el nombre de preinscripcions superi al nombre de places disponibles (30), aplicarà com a criteris d'admissió els següents (ponderació):

 • L'expedient acadèmic de les titulacions prèvies de Grau i Postgrau (80%). La puntuació obtinguda en cadascuna de les assignatures es ponderarà sobre la base del nombre de crèdits de l'assignatura, independentment de si són assignatures de grau (o llicenciatura o enginyeria) o de postgrau. S'utilitzarà l'escala de puntuació d'assignatures de 0 a 10, per tractar-se d'un sistema de puntuació estès a la majoria de països i per ser fàcilment convertir a altres sistemes.
 • Valoració d'una declaració de motius que impulsen al doctorand a matricular-se en aquest programa de doctorat (10%). Dins d'aquest apartat es valorarà el grau de motivació, la claredat de l'exposició i la relació amb les línies de recerca que integren el programa.
 • Altres mèrits: (10%). Es valoraran els mèrits acadèmics i científics que vagin més enllà de l'expedient acadèmic, com poden ser cursos d'especialització, historial de col·laboracions amb grups de recerca, publicacions, assistències a congressos i experiència professional.

Els estudiants que no estiguin en possessió d'una titulació adequada al perfil d'ingrés recomanat hauran de justificar-lo en la declaració d'objectius, la qual serà avaluada per la comissió acadèmica del programa de doctorat que, si ho considera oportú, podrà sol·licitar una entrevista personal amb l'estudiant per a aprovar la seva admissió al Programa (aquest aspecte és particularment aplicable al cas d'estudiants estrangers per la possible varietat de titulacions de procedència).

No està especificat com a criteri d'admissió la dedicació a temps complet o parcial de l'estudiant. En aquest aspecte, qualsevol alumne admès en el programa podrà matricular-se com a alumne a temps parcial si és autoritzat per la comissió acadèmica segons el que es disposa en l'Art. 3.2 del Reglament d'ordenació dels ensenyaments universitaris doctorat de la Universitat de les Illes Balears (https://seu.uib.cat/fou/acord/10208/).

Relació de convenis del programa de doctorat

Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) (pendent de renovació)

Convenis i acords marc de la UIB. Cerca de convenis  .

Protocol dels controls anuals

Abans d'acabar el primer any, el doctorand ha d'haver redactat un pla de recerca, que almenys ha d'incloure la metodologia que aplicarà i els objectius que pretén assolir, així com els mitjans i la planificació temporal per assolir-los. Aquest pla es pot millorar i detallar al llarg de l'estada al programa, i ha de ser avalat pel tutor i el director. Aquest pla de recerca s'ha de presentar davant la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat per a l'aprovació pertinent.
La Comissió Acadèmica ha d'avaluar anualment el pla de recerca i el document d'activitats, juntament amb els informes que a aquest efecte han d'emetre el tutor i el director. L'avaluació positiva és requisit indispensable per continuar en el programa. En cas d'avaluació negativa, que ha de ser degudament motivada, el doctorand ha de tornar a ser avaluat en el termini de sis mesos i, a aquest efecte, ha d'elaborar un pla de recerca nou. En el supòsit que li'n tornin a fer una avaluació negativa, el doctorand ha de ser donat de baixa definitiva del programa. No obstant això, tindrà la possibilitat de demanar de ser admès a un altre programa de doctorat.

Podeu ampliar la informació d'aquests processos a les seccions d'informació general del primer control anual i controls anuals següents.

S'ha obert un nou espai de coordinació a Aula digital per al Doctorat en Investigació Translacional en Salut Pública i Malalties d'Alta Prevalença (TISP ALUMNES - Curs general del programa de Doctorat en Investigació Translacional en Salut Pública i Malalties d'Alta Prevalença). Per poder accedir a aquest espai, heu de seguir les indicacions que podeu trobar a la pàgina de Campus Digital - Atenció a l'alumnat - Preguntes més freqüents - Com puc accedir a les assignatures que tenc a Aula digital?

En aquest espai trobareu la normativa detallada del doctorat, dades de contacte, publicació d'actes de la Comissió Acadèmica i de la Comissió de Garantia de Qualitat, accés a la bústia amb les novetats de cursos, beques, etc., i les plantilles per elaborar el pla de recerca (primer any) i els controls anuals dels anys següents (segon any i successius). També hi ha un fòrum general i els missatges, on podeu fer consultes.

Tant el pla de recerca (primer any) com els controls anuals dels anys següents (segon any i successius) s'han d'elaborar amb les plantilles aprovades per la CAD, i hi ha de constar el calendari (adjuntat al mateix PDF), així com les signatures del doctorand, el/s director/s i el tutor. No s'aprovaran si no es realitzen amb la plantilla i no estan signats. El registre d'activitats es fa a GREC.

La Comissió Acadèmica (CAD) rep tota la documentació a revisar dels estudiants de doctorat a través de <https://postgrau.uib.es/>, i es reuneix una vegada al mes, una setmana abans del Comitè Executiu de l'EDUIB. Així, la CAD s'encarrega de:

 • Aprovar els plans de recerca i controls anuals.
 • Aprovar les pròrrogues, canvis de dedicació a temps parcial i anys addicionals.
 • Aprovar els canvis en els directors de tesis.
 • Autoritzar la presentació de la tesi doctoral, entre altres funcions.

Les comunicacions amb l'alumnat es duen a terme a l'adreça electrònica proporcionada a aquest efecte per als tràmits administratius o documentació addicional sol·licitada. És obligació de l'alumne estar al dia d'aquestes comunicacions. No contestar a una notificació per a la revisió en els controls anuals o a un altre tràmit administratiu en els terminis establerts pot comportar la pèrdua de la plaça.

Informació de suport i orientació

Full de ruta del Doctorat en Recerca Translacional en Salut Pública i Malalties d'Alta Prevalença (TISP). Guia per a doctorands, directors i tutors.

El procediment utilitzat per la Comissió Acadèmica del programa de doctorat en Investigació Translacional en Salut Pública i Malalties d'Alta Prevalença, per a l'assignació de tutor i de director de tesi, és el següent:

 1. A cada curs acadèmic, la Comissió designarà, per a cada línia d'investigació, un tutor de tesi entre els professors vinculats al doctorat que hagin dirigit una tesi els últims cinc anys.
 2. Una vegada que el doctorand hagi estat admès al programa, la Comissió li assignarà el tutor en funció de la línia de recerca triada en la sol·licitud d'admissió.
 3. El tutor serà l'encarregat de proposar a la Comissió un director de tesi d'entre tots els professors que participin en el programa de doctorat, tenint en compte el tema d'investigació i la seva situació com a estudiant a temps complet o parcial.
 4. La Comissió assignarà formalment el director al doctorand en un termini màxim de sis mesos, que començaran a comptar a partir de la matriculació en el programa.

Els canvis relacionats amb els tutors i directors de la tesi que es produeixin mentre es cursi el doctorat seran resolts per la Comissió Acadèmica.

La direcció i el seguiment de les activitats formatives del doctorand i de la seva tesi doctoral s'ajustaran als procediments per a doctorats de la UIB (RD99/2011), el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de doctorat de la UIB (https://seu.uib.cat/fou/acord/13084/) i la memòria verificada del títol, que es pot consultar a l'apartat de Resultats. Els tràmits administratius i acadèmics que ha de fer l’estudiant durant el doctorat es poden consultar a la web de l’Escola de Doctorat de la UIB, a la secció de Tràmits:

Els drets i obligacions de director, tutor i doctorand, són els models de la Universitat de les Illes Balears per establir una guia de bones pràctiques per a l'adreça i el seguiment de les activitats formatives del doctorand i de la seva tesi doctoral. Més detalladament, mitjançant el desenvolupament del Reial decret 99/2011, el Reglament d'ordenació dels ensenyaments universitaris de doctorat de la Universitat de les Illes Balears especifica les directrius sobre la supervisió de Tesis Doctorals en els seus Articles 9 a 13. FOU https://seu.uib.cat/fou/acord/102/10208.html

Serveis i infraestructures disponibles per impartir-hi el títol

Les infraestructures de què disposen els doctorands del programa asseguren el desenvolupament de les seves activitats de recerca per poder elaborar la tesi doctoral. El Pla d’Infraestructures de l’IdISBa detalla la relació d'instal·lacions i infraestructures en les quals l’IdISBa desenvolupa la seva activitat, i la part de cada una de les entitats constituents, com és l’UNICS. Els grups de recerca de l’IUNICS i de l’IdISBa tenen infraestructures pròpies per desenvolupar-hi la seva recerca.

 1. Instal·lacions i equipament de l’IUNICS i dels grups que l’integren: https://iunics.uib.es/.
 2. Instal·lacions i equipament dels grups de l’IdISBa: http://www.idisba.es/cat/Recerca/Grups-de-recerca.
 3. Instal·lacions i equipament dels Serveis Cientificotècnics de la UIB (inclou l’estabulari): https://sct.uib.es/.
 4. Instal·lacions i equipament de la Plataforma Cientificotècnica de l’IdISBa: http://www.idisba.es/cat/Serveis-de-Suport/Plataformes-Cientificot%C3%A8cniques.
 5. Aula multiusos de l’edifici dels Serveis Cientificotècnics de la UIB.
 6. Aules de l’edifici Antoni Maria Alcover i Sureda, de la UIB (hi ha una aula de graus).
 7. Espai virtual a Aula digital de la UIB: https://campusdigital.uib.es/Atencio-alumnat/Aula-digital/.
 8. Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB: https://biblioteca.uib.cat/.