Doctorat en Investigació Translacional en Salut Pública i Malalties d'Alta Prevalença

Any acadèmic 2024-25

Activitats formatives transversals i específiques

Totes les activitats transversals seran de caràcter optatiu.

Programa de formació transversal de doctorands de la Universitat de les Illes Balears

Les accions formatives proposades contindran mecanismes específics de control basats en proves objectives. Amb caràcter general, el director o el tutor seran responsables de traslladar la seva avaluació o certificar l’aprofitament al document d’activitats del doctorand.

Activitats transversals

Communication skills in English: Written and Oral expression (Mòdul I)
Objectiu
Activitat de formació transversal amb l'objectiu d'aconseguir coneixements avançats de llengua anglesa (comunicació escrita i oral).
Nombre d'hores
30
Requisits
--
Modalitat
Intensiu i transversal
Temporalitat
1er semestre de cada curs acadèmic
Any
1
Procediment de control
Activitats en les quals els estudiants poden practicar l'expressió escrita en anglès per adquirir habilitats en un context de nivell C1.
Mobilitat
No procedeix.
Communication skills in English: Written and Oral expression (Mòdul II)
Objectiu
Activitat de formació transversal amb l'objectiu d'aconseguir coneixements avançats de llengua anglesa (comunicació escrita i oral). Es treballarà l'ús de la llengua anglesa a partir de la immersió en el context comunicatiu de l'especialitat, relacionant-ho amb situacions i documents propis de cada àmbit. El contingut específic d'aquest mòdul seran les eines d'expressió oral fluïda (Seminars, presentation and workshops).
Nombre d'hores
30
Requisits
--
Modalitat
Intensiu i transversal
Temporalitat
2n semestre de cada curs acadèmic
Any
1er any
Procediment de control
Activitats en les quals els estudiants poden practicar l'expressió escrita en anglès per adquirir habilitats en un context de nivell C1.
Mobilitat
No procedeix
Ètica i integritat de la recerca científica
Objectiu
Activitat de formació transversal que el seu objectiu és que l'estudiant comprengui les finalitats i objectius de la recerca científica a qualsevol àrea de recerca. El mètode científic. Classificació de les disciplines científiques. Problemes ètics de la recerca científica. Experimentació animal i experimentació humana. La comissió de bioètica.
Nombre d'hores
30
Requisits
 --
Modalitat
Intensiu i transversal
Temporalitat
2n semestre de cada curs acadèmic
Any
1er any
Procediment de control
Aquesta activitat s'avaluarà per mitjà de la resolució de casos pràctics.
Mobilitat
No procedeix

Activitats específiques

Seminaris d'investigació.
Objectiu
Activitat de formació específica consistent en l'assistència a seminaris impartits per investigadors vinculats al programa de doctorat i investigadors convidats de reconegut prestigi. Els idiomes d'impartició seran Castellà, Català i Anglès, depenent de l'investigador convidat. Amb caràcter general, els doctorands hauran d'assistir a un mínim de 10 hores d'aquests seminaris.
Nombre d'hores
10
Requisits
 --
Modalitat
 Obligatòria
Temporalitat
 Els estudiants a temps complet hauran de realitzar-la a partir del primer any de la seva participació al programa. Els estudiants a temps parcial podran triar realitzar-la a partir del primer o segon any segons la seva disponibilitat
Any
 
Procediment de control
De cadascun dels seminaris el doctorand haurà de presentar un justificant d'assistència signat per l'organitzador on consti el títol, data i durada del seminari. De cadascun dels seminaris realitzats, el doctorand haurà de presentar al seu director de tesi un informe amb un resum crític de l'explicat i el possible impacte que podria tenir en el seu treball de recerca. El director o el tutor hauran de realitzar les avaluacions d'aquests treballs (Apte/No apte) i incorporar-les en el Document d'Activitats del Doctorand.
Mobilitat
El IUNICS i el Vicerectorat d'Investigació de la Universitat de les Illes Balears disposen de programes específics per al finançament del viatge i l'estada d'investigadors de reconegut prestigi relacionats amb les línies de recerca del programa. Així mateix, se sol·licitaran les ajudes dels programes del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport per a professors convidats.
Participació activa en els seminaris que anualment organitza la Real Acadèmia de Medicina de les Illes Balears (RAMIB).
Objectiu
Activitat de formació específica per a alumnes inscrits al programa de doctorat organitzada per la RAMIB en la qual hauran de participar activament en els seminaris que anualment se celebren i el contingut dels quals determina la pròpia Real Acadèmia. El nombre d'hores de l'activitat inclou el temps de preparació de l'exposició i l'assistència a la resta de presentacions.
Nombre d'hores
20
Requisits
 --
Modalitat
 Obligatòria
Temporalitat
 Els estudiants a temps complet hauran de realitzar-la en el segon any de la seva participació al programa. Els estudiants a temps parcial podran triar realitzar-la el segon o tercer any segons la seva disponibilitat
Any
 
Procediment de control
De cadascun dels seminaris el doctorand haurà de presentar un justificant d'assistència signat per l'organitzador on consti el títol, data i durada del seminari. De cadascun dels seminaris realitzats, el doctorand haurà de presentar al seu director de tesi un informe amb un resum crític de l'explicat i el possible impacte que podria tenir en el seu treball de recerca. El director o el tutor hauran de realitzar les avaluacions d'aquests treballs (Apte/No apte) i incorporar-les en el Document d'Activitats del Doctorand.
Mobilitat
No escau
Preparació i presentació de comunicacions científiques
Objectiu
Activitat de formació específica consistent en la formació per a la comunicació científica. L'activitat inclourà en la preparació, enviament del manuscrit, i l'exposició pública (en cas d'acceptació) d'un treball relacionat amb el tema de Tesi en congressos, conferències, reunions de treball (workshops) o tallers doctorals, nacionals o internacionals.
Nombre d'hores
15
Requisits
 --
Modalitat
 Obligatòria
Temporalitat
 Els estudiants a temps complet hauran de realitzar-la a partir del segon any de la seva participació al programa. Els estudiants a temps parcial a partir del tercer any de la seva participació al programa.
Any
 
Procediment de control
Es valorarà l'adquisició de les competències mitjançant avaluació de l'escriptura i presentació pública d'una comunicació científica en el context de l'activitat formativa. En el cas que aquesta comunicació sigui publicada o presentada en una revista, congrés o conferència nacional o internacional amb procés de revisió per parells, s'aportaran els justificants apropiats com a prova d'avaluació.
Mobilitat
El IUNICS i el Vicerectorat d'Investigació de la Universitat de les Illes Balears disposen de programes específics per al finançament del viatge i l'estada d'investigadors de reconegut prestigi relacionats amb les línies de recerca del programa. Així mateix, se sol·licitaran les ajudes dels programes de mobilitat d'estudiants de doctorat del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
Mobilitat
Objectiu
Idealment, tant l'activitat 1 (Cursos de formació transversal) com la 4 (Preparació i presentació de comunicacions científiques) permeten mobilitat de l'estudiant. Addicionalment, l'experimentació durant la tesi doctoral també pot estar subjecta a mobilitat. Un exemple estaria en la realització d'experiments en centres estrangers, en el marc dels projectes de recerca, que no poden realitzar-se en les instal·lacions dels grups de recerca de la Universitat de les Illes Balears.

Així, podem indicar tres tipologies d'actuacions formatives que idealment un estudiant hauria de realitzar:
  • Assistència a cursos d'especialització
  • Assistència a congressos científics
  • Estada de recerca en un altre laboratori
Per aquest motiu, La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat promourà la realització d'activitats de formació transversal (assistència a cursos d'especialització i/o congressos científics) en altres universitats/institucions en el marc de les actuacions de mobilitat, informant periòdicament de les mateixes quan tingui noció d'elles.

Queda sota el criteri de cada Director de Tesi la necessitat de realitzar estades de recerca en altres laboratoris.

Un dels aspectes crítics d'aquestes activitats és el finançament de les mateixes. En aquest sentit, la Universitat de les Illes Balears disposa de programes específics per al finançament del viatge, estada i inscripció en congressos i conferències dels doctorands, en cas d'acceptació del treball derivat. Addicionalment, els grups de recerca disposen de fons associats a projectes utilitzables per a aquesta fi. A més, la major part de les beques doctorals, tant nacionals com a internacionals, contemplen la possibilitat de desplaçament de l'alumne per realitzar tasques de recerca en altres centres. No obstant això, el programa de Doctorat no pot assegurar el finançament de les mateixes, la disponibilitat de mobilitat dels alumnes a temps parcial, ni la necessitat/oportunitat d'una determinada activitat per a la formació específica de cada alumne de doctorat. A més, les competències del doctorat poden complir-se sense la necessitat de realitzar activitats de mobilitat. Per aquests dos motius, l'activitat de mobilitat no serà d'obligat compliment per l'alumne de doctorat, encara que sí que serà considerada com altament recomanable, tant per als alumnes a temps complet com pels de temps parcial.
Nombre d'hores
 
Requisits
 --
Modalitat
 Opcional
Temporalitat
 
Any
 
Procediment de control
De realitzar l'alumne alguna activitat de mobilitat, l'aprofitament de la mateixa serà avaluat pel Director de la Tesi, que haurà d'emetre un informe per escrit. L'activitat de mobilitat així com el resultat de l'avaluació de la mateixa quedarà reflectit en el Document d'Activitats del Doctorat.
Mobilitat
Estan descrites en el detall de l'activitat formativa