Doctorat en Filologia i Filosofia

Any acadèmic 2023-24

Línies de recerca

 • Lingüística teòrica i aplicada.
 • Estudis literaris i culturals.
 • Filosofia.

Competències generals i específiques

L'objectiu fonamental del Programa de Doctorat en Filologia i Filosofia de la UIB és la creació d'un espai formatiu d'investigadors que siguin capaços d'avançar en la generació de coneixement sobre qualsevol aspecte relacionat amb aquestes dues àrees de coneixement dins de les Humanitats, que obri múltiples posibilitats dins dels camps de la lingüística (tant teòrica com aplicada), els estudios literaris i culturals i, per suposat, la filosofia, així com les possibles relacions entre els mateixos.

Competències bàsiques

 • CB11 - Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i mestratge de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
 • CB12 - Capacitat per concebre, dissenyar o crear, implementar i adoptar un procés substancial d'investigació o creació.
 • CB13 - Capacitat per contribuir a l'expansió de les fronteres del coneixement a través de la recerca original.
 • CB14 - Capacitat per a realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
 • CB15 - Capacitat per comunicar-se amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en els modes i llengües que s'utilitzen habitualment en la seva comunitat científica internacional.
 • CB16 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

Habilitats i capacitats personals

 • CA01 - Actuar en contextos on hi ha poca informació específica.
 • CA02 - Trobar les preguntes clau que han de ser contestades per resoldre un problema complex.
 • CA03 - Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
 • CA04 - Treballar en equip i de forma autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
 • CA05 - Integrar coneixements, tractar amb complexitat i emetre judicis amb informació limitada.
 • CA06 - Crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Requisits d'accés i d'admissió

El perfil d'ingrés recomanat per al programa de doctorat en Filologia i Filosofia de la UIB és el de llicenciat o graduat en algun dels següents camps: Filosofia, Llengua i Literatura Catalanes, Llengua i Literatura Espanyola, Estudis Anglesos, Filologia Hispànica, Filologia Catalana, Filologia Francesa, Filologia Alemanya o Filologia Portuguesa. Així mateix, els candidats hauran completat idealment un màster universitari oficial amb una àmplia presència de continguts propis de l'àmbit de la Filosofia o Filologia. A més de molts altres oferts tant a Espanya com internacionalment, els màsters d'aquest tipus oferts per la UIB són:

 • Màster en Filosofia
 • Màster en Llengua i Literatura Catalanes: Coneixement i Anàlisi Crítica del Patrimoni Immaterial
 • Màster en Llengües i Literatures Modernes

Coneixements i capacitats previs

 • Idiomes: El desenvolupament del programa de doctorat podrà realitzar-se en català o castellà (llengües cooficials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears). Algunes activitats formatives transversals poden impartir-se en llengua anglesa, per a això els candidats hauran d'acreditar el nivell exigit en cadascuna. A més, la tesi pot redactar-se en qualsevol de les altres llengües del programa (alemany, francès, anglès o portuguès), i en aquest cas els candidats hauran de demostrar una competència escrita a nivell C2 en aquesta llengua per a exercir aquesta tasca, encara que no serà necessària una acreditació oficial d'aquesta.
 • Coneixements: sobre Filosofia i Filologia com a disciplines científiques, els seus models teòrics, els pilars de la seva evolució històrica i la seva adequada contextualització històrica i científica. Així mateix, haurà de conèixer els rudiments dels mètodes i dissenys de recerca i tècniques d'anàlisis i interpretació de dades pròpies de la Filosofia i Filologia i rellevants per al treball professional.
  L'admissió dels alumnes de doctorat es durà a terme en la comissió acadèmica del programa de doctorat que, en el cas que el nombre de preinscripcions superi al nombre de places disponibles, aplicarà com a criteris d'admissió els següents (ponderació):
  • L'expedient acadèmic de les titulacions prèvies de Grau i Postgrau (80%). La puntuació obtinguda en cadascuna de les assignatures es ponderarà basant-se en el nombre de crèdits de l'assignatura, independentment de si són assignatures de grau (o llicenciatura o enginyeria) o de postgrau. S'utilitzarà l'escala de puntuació d'assignatures de 0 a 10, per tractar-se d'un sistema de puntuació estès a la majoria de països i per ser fàcilment escalable a altres sistemes.
  • Si bé aquest Programa de Doctorat està vinculat als títols oficials de màster impartits fins avui pels Departaments de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina, Filologia Catalana i Lingüística General, i Filosofia i Treball Social, seran benvingudes les sol·licituds d'estudiants amb un títol de màster oficial expedit per una altra universitat. En aquest cas, es tractarà preferiblement d'un títol de màster orientat a la recerca més que de caràcter professionalitzant o de naturalesa habilitant per a l'exercici d'una professió. A més, aquest títol suposarà una especialització en algun dels molts camps en els quals actualment es realitza recerca en les àrees de les filologies o estudis clàssics, catalans, espanyols o hispànics, anglesos, francesos, alemanys o portuguesos, així com de la filosofia (vegeu l'apartat "Línies de recerca").
  • Valoració d'una declaració de motius que impulsen al doctorand a matricular-se en aquest programa de doctorat (10%). Dins d'aquest apartat es valorarà el grau de motivació, la claredat de l'exposició i la relació amb les línies de recerca que integren el programa.
  • Altres mèrits: (10%). Es valoraran els mèrits acadèmics i científics que vagin més enllà de l'expedient acadèmic, com poden ser cursos d'especialització, historial de col·laboracions amb grups de recerca, publicacions, assistències a congressos i experiència professional.

Informació de suport i orientació

La comissió acadèmica del programa de doctorat assignarà un tutor per al sol·licitant (un cop sigui admès). El tutor serà un doctor amb experiència investigadora acreditada i que participa en el programa de doctorat. Dins dels sis mesos a partir de la primera inscripció, la comissió acadèmica del doctorat assignarà a cada estudiant un director de tesi, que pot o no ser el mateix que el tutor.

La direcció i el seguiment de les activitats formatives del doctorand i de la seva tesi doctoral s'ajustaran als procediments per a doctorats de la UIB (RD99/2011), el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de doctorat de la UIB (https://seu.uib.cat/fou/acord/13084/) i la memòria verificada del títol, que es pot consultar a l'apartat de Resultats. Els tràmits administratius i acadèmics que ha de fer l’estudiant durant el doctorat es poden consultar a la web de l’Escola de Doctorat de la UIB, a la secció de Tràmits: