Doctorat en Filologia i Filosofia

Any acadèmic 2024-25

Activitats formatives transversals i específiques

Es recomana que l'alumnat del programa de Doctorat en Filologia i Filosofia completi un mínim de trenta hores d’activitats formatives transversals i un mínim de seixanta hores d’activitats específiques. Aquesta normativa és vàlida també per a l'alumne a temps parcial. L'oferta d'activitats formatives està recollida a les taules següents:

Activitats transversals

Communication skills in English: Written and Oral expression (mòdul I) (optativa)
Objectiu
Activitat de formació transversal que té l'objectiu d'assolir coneixements avançats de llengua anglesa (comunicació escrita i oral).
Nombre d'hores
30
Requisits
--
Modalitat
Intensiva i transversal
Temporalitat
Indistinta
Any
Primer any
Procediment de control
Control d'assistència real de l'alumne, de l'avaluació del qual serà responsable l'encarregat d’impartir l’activitat formativa. Activitats en les quals els estudiants poden practicar l'expressió escrita en anglès per adquirir habilitats de nivell C1. Els estudiants realitzaran una prova avaluable de l'activitat.
Communication skills in English: Written and Oral expression (mòdul II) (optativa)
Objectiu
Activitat de formació transversal que té l'objectiu d'assolir coneixements avançats de llengua anglesa (comunicació escrita i oral). Es treballarà l'ús de la llengua anglesa a partir de la immersió en el context comunicatiu de l'especialitat, relacionant-lo amb situacions i documents propis de cada àmbit. El contingut específic d'aquest mòdul seran les eines d'expressió oral fluïda (seminaris, presentació i tallers).
Nombre d'hores
30
Requisits
--
Modalitat
Intensiva i transversal
Temporalitat
Indistinta
Any
Primer any
Procediment de control
Control d'assistència real de l'alumne, de l'avaluació del qual serà responsable l'encarregat d’impartir l’activitat formativa. Activitats en les quals els estudiants poden practicar l'expressió escrita en anglès per adquirir habilitats de nivell C1. Els estudiants realitzaran una prova avaluable de l'activitat.
Tècniques de recerca bibliogràfica - (Optativa)
Objectiu
Activitat de formació transversal amb l'objectiu d'adquirir la capacitat de dur a terme i gestionar recerques bibliogràfiques sobre un tema d'investigació en diferents bases bibliogràfiques públiques i privades.
Nombre d'hores
30
Requisits
 --
Modalitat
Intensiva i transversal
Temporalitat
Indistinta
Any
Primer any
Procediment de control
Control d'assistència real de l'alumne, de l'avaluació del qual serà responsable l'encarregat d’impartir l’activitat formativa. Els estudiants faran un treball de revisió de l'estat de la qüestió del seu tema de recerca mitjançant l'anàlisi dels principals treballs trobats en una cerca bibliogràfica sota la supervisió del director de tesi. Aquesta revisió serà incorporada com a tasca realitzada al document d'activitats del doctorand.
Ètica i integritat de la recerca científica - (Optativa)
Objectiu
Activitat de formació transversal que té l'objectiu que l'estudiant comprengui els fins i objectius de la investigació científica en qualsevol àrea d'investigació. El mètode científic. Classificació de les disciplines científiques. Problemes ètics de la investigació científica.
Nombre d'hores
30
Requisits
 --
Modalitat
Intensiva i transversal
Temporalitat
Indistinta
Any
Primer any
Procediment de control
Control d'assistència real de l'alumne, de l'avaluació del qual serà responsable l'encarregat d’impartir l’activitat formativa. Aquesta activitat s'avaluarà per mitjà de la resolució de casos pràctics.

Activitats específiques

Seminaris d'Investigació - (Optativa)
Objectiu
Assistir a Seminaris impartits per investigadors del Programa o que hi estan relacionats, per familiaritzar-se amb les tècniques de recerca.
Nombre d'hores
30 h. Per cursar en tres anys els estudiants a temps complet i en cinco els estudiants a temps parcial.
Requisits
Estar matriculat en el Programa.
Modalitat
Específica i puntual, segons previ anunci o comunicació als doctorands
Temporalitat
Al llarg del curs acadèmic
Any
Dedicació plena: 1r any - Dedicació parcial: anys 1r i 2n.
Procediment de control
Justificant d'assistència
Seminaris impartits pel doctorand - (Optativa)
Objectiu
Preparació, exposición i defensa del treball d'investigació realitzat pel doctorand durant cada anualitat.
Nombre d'hores
30 h.
Requisits
Estar matriculat en el Programa i tenir l'autorizació del director/tutor de tesi.
Modalitat
Específica i puntual.
Temporalitat
Al llarg del curs acadèmic, en les sessions prèviament anunciades.
Any
Dedicació plena: anys 1r, 2n, 3r. Dedicació parcial: anys 2n, 3r, 4t, 5è.
Procediment de control
A càrrec del director o tutor de la tesi.
Preparació de comunicacions científiques - (Optativa)
Objectiu
Adquirir coneixement i experiència per dur a terme una comunicació/exposició científica.
Nombre d'hores
60
Requisits
Estar inscrit en el Programa.
Modalitat
Específica. Puntual i a desenvolupar obligatòriament en una sola ocasió.
Temporalitat
A partir del segon any d'estar matriculat en el Programa
Any
Dedicació plena: anys 2n, 3r. Dedicació parcial: anys 4t, 5è.
Procediment de control
Director/Tutor de Tesi i/o certificat d'assistència i presentació en un Congrés, fòrum, etc.
Estades de recerca - (Optativa)
Objectiu
Establir contactes amb altres comunitats científiques.
Nombre d'hores
150
Requisits
Estar inscrit en el Programa.
Modalitat
Específica
Temporalitat
En el termini de permanència en el programa.
Any
Dedicació plena: anys 2n, 3r. Dedicació parcial: anys 4t, 5è.
Procediment de control
Director/Tutor de Tesi i/o responsable del programa de mobilitat.
Models de transferència tecnològica - (Optativa)
Objectiu
Activitat de formació transversal que té l'objectiu que l'estudiant adquireixi coneixements per fer transferència de coneixement i innovació. Legislació bàsica d'R+D+i. Protecció de la propietat industrial i intel·lectual. Estratègies de transferència de tecnologia: art. 83 de la LOU, llicències d'explotació, empreses derivades (spin-off).
Nombre d'hores
30
Requisits
 --
Modalitat
Intensiva i transversal
Temporalitat
Indistinta
Any
Dedicació plena: any 2n. Dedicació parcial: anys 2n, 3r, 4t, 5è.
Procediment de control
Els estudiants realitzaran un treball sobre transferència tecnològica relacionat amb el seu tema de tesi doctoral, que serà incorporat al Document d'Activitats del Doctorat.