Doctorat en Psicologia

Any acadèmic 2021-22

Dades i indicadors

A continuació, us presentam les dades, els indicadors principals i els resultats de satisfacció de la titulació. Aquesta informació és analitzada periòdicament pels responsables del centre i del títol i les seves comissions de qualitat, els quals fan el seguiment de l’evolució per garantir-ne la millora contínua.

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Alumnat d'inici 16 1 14 7 4
Alumnat matriculat 16 15 24 25 17
Tesis llegides 0 1 0 3 2

Dades actualitzades a 29 de juny de 2021.

Satisfacció dels grups d'interès

 

Dades i descripció

2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Satisfacció alumnat 3,50 3,44 3,25 3,00
Satisfacció PDI - 3,33 3,44 3,50
Satisfacció PAS - 2,90 - 3,00

Fonts:

 • Enquesta de satisfacció dels alumnes amb el seu pla d’estudis.
 • Enquesta de satisfacció i detecció de necessitats del PDI
 • Enquesta biennal de satisfacció i detecció de necessitats del PAS que ha donat suport als estudis de grau i postgrau.

Ítems valorats en una escala d’1 a 4 en la qual l’1 implica «gens satisfet» i el 4 «molt satisfet».

Tesis llegides

Enllaç al repositori institucional (DSPACE).

Any Tesis llegides
2020
 • Relaciones existentes entre la variable ansiedad y el rendimiento deportivo
 • Sluggish Cognitive Tempo: Towards establishing the diagnostic validity.
 • The bilingual advantage and its relation with the subcomponents of executive control
2019
 • Factores descriptores de la intervención con familias especialmente vulnerables y sus sistemas amplios desde el trabajo social: la perspectiva del profesional.
2018
 • Estudio sobre la prevalencia del desgaste por empatía (compassion fatigue) en los/as trabajadores/as sociales de los Centros de Servicios Sociales de Mallorca
 • La generación de confianza en la práctica de la Mediación Familiar: ¿Por qué las partes confían en los mediadores?
2016
 • "Análisis de la validez de constructo y predictiva de la dimensión Sluggish Cognitive Tempo en la infancia"

Qui vetlla per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de Qualitat
Montaño Moreno, Juan José
Secretari
García Mas, Alejandro
Personal Docent i Investigador
 • Sitges Quiros, Carolina
 • Gili Planas, Margarita Inés
 • Sesé Abad, Albert
 • Nadal Roberts, Marcos
Alumne/a
Pendent

Compromís de qualitat

Declaració amb la qual el/la responsable de qualitat del màster expressa el seu compromís amb la qualitat i la millora contínua en el desenvolupament de les seves actuacions.

Planificació d'accions de millora

Pla de millores

Rendició de comptes i transparència

Enllaç al Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)