Doctorat en Psicologia

Any acadèmic 2021-22

Activitats formatives transversals i específiques

Activitats transversals

Communication skills in English: Written and Oral expression (Mòdul I)
Objectiu
Activitat de formació transversal amb l'objectiu d'aconseguir coneixements avançats de llengua anglesa (comunicació escrita i oral).
Nombre d'hores
30
Requisits
--
Modalitat
Obligatòria. Intensiu i transversal
Temporalitat
1er semestre de cada curs acadèmic
Any
1er any
Procediment de control
Per a aquesta activitat, es controlarà l'assistència a cada sessió i s'exigirà una assistència mínima del 80%, així com l’execució de totes les activitats d'aprenentatge proposades, perquè sigui considerada com a realitzada per l'estudiant. En el document d’activitats del doctorand quedarà registrada la realització de l'activitat sobre la base del registre d'assistència i l'avaluació positiva del professorat del curs.
Amb caràcter general, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat avaluarà anualment el document d’activitats del doctorand, a fi de fer un seguiment dels seus progressos. Així mateix, prèviament a l'autorització de l'acte de defensa de la tesi doctoral, aquesta comissió realitzarà una valoració en la qual es comprovarà que s'ha completat la totalitat de les activitats establertes pel programa com a necessàries, amb el nombre mínim d'hores exigides per a cadascuna.
Mobilitat
No procedeix
Communication skills in English: Written and Oral expression (Módulo II).
Objectiu
Aconseguir coneixements avançats de llengua anglesa (comunicació escrita i oral).
Nombre d’hores
30
Requisits
--
Modalitat
Obligatòria
Temporalitat
2on semestre de cada curs acadèmic
Any
1r any
Procediment de control
Per a aquesta activitat, es controlarà l'assistència a cada sessió i s'exigirà una assistència mínima del 80%, així com l’execució de totes les activitats d'aprenentatge proposades, perquè sigui considerada com a realitzada per l'estudiant. En el document d’activitats del doctorand quedarà registrada la realització de l'activitat sobre la base del registre d'assistència i l'avaluació positiva del professorat del curs.
Amb caràcter general, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat avaluarà anualment el document d’activitats del doctorand, a fi de fer un seguiment dels seus progressos. Així mateix, prèviament a l'autorització de l'acte de defensa de la tesi doctoral, aquesta comissió realitzarà una valoració en la qual es comprovarà que s'ha completat la totalitat de les activitats establertes pel programa com a necessàries, amb el nombre mínim d'hores exigides per a cadascuna.
Mobilitat
No procedeix
Tècniques de cerca bibliogràfica
Objectiu
Activitat de formació transversal amb l'objectiu d'adquirir la capacitat de realitzar i gestionar cerques bibliogràfiques sobre un tema de recerca en diferents bases bibliogràfiques públiques i privades.
Nombre d'hores
30
Requisits
 --
Modalitat
Obligatòria
Temporalitat
1er semestre de cada curs acadèmic
Any
1er any
Procediment de control
Per a aquesta activitat, es controlarà l'assistència a cada sessió i s'exigirà una assistència mínima del 80%, així com l’execució de totes les activitats d'aprenentatge proposades, perquè sigui considerada com a realitzada per l'estudiant. Més concretament, l'estudiant haurà de desenvolupar una cerca bibliogràfica inicial sobre el tema de la tesi i exportar la documentació pertinent a un gestor de referències bibliogràfiques per organitzar la bibliografia i generar-la automàticament. En el document d’activitats del doctorand quedarà registrada la realització de l'activitat sobre la base del registre de l'assistència i l'avaluació positiva de l'activitat proposada, duta a terme de manera conjunta pel professorat responsable del curs i el director de tesi.
Amb caràcter general, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat avaluarà anualment el document d’activitats del doctorand, a fi de fer un seguiment dels seus progressos. Així mateix, prèviament a l'autorització de l'acte de defensa de la tesi doctoral, aquesta comissió realitzarà una valoració en la qual es comprovarà que s'ha completat la totalitat de les activitats establertes pel programa com a necessàries, amb el nombre mínim d'hores exigides per a cadascuna.
Mobilitat
No procedeix.

Activitats específiques

Activitat de formació específica: Seminaris d'investigació
Objectiu
Amb aquesta activitat es pretén que l'alumnat adquireixi una visió actualitzada de les principals línies d'investigació en l'àmbit de la Psicologia i aprofitar sinergies i el treball col·laboratiu entre els doctorands i els equips que conformen el programa.
 
Nombre d'hores
 10
Requisits
--
Modalitat
 Específica i obligatòria
Temporalitat
Cada un dels tres equips de recerca del programa organitzarà com a mínim un seminari per any acadèmic (un total de tres per any) amb una durada de dues hores per seminari. Cada estudiant haurà d'assistir a un mínim de cinc seminaris al llarg del període formatiu, per tant, aquesta activitat consta d'un total de 10 hores.
Any
3 anys per a l'alumnat a temps complet i 5 per a alumnat a temps parcial.
Procediment de control
El control de l'activitat formativa correspondrà al director de tesi, qui verificarà la seva assistència i aprofitament de la mateixa, i avaluarà de forma personalitzada l'adquisició de les competències d'aquesta activitat per part del doctorand. Per a això, el doctorand redactarà un document resum de cada seminari en què hagi participat.
Activitat de formació específica: Exposició de treballs de doctorands
Objectiu
Orientada al debat científic, al contrast d'idees i de la preparació per a la presentació treballs científics. Descripció de l'activitat: El doctorand rebrà guia i suport per a sintetitzar les conclusions del seu treball, seleccionar i remarcar els arguments que les sostenen, i exposar les diferents opcions metodològiques així com les limitacions de les mateixes.
Nombre d'hores
 10
Requisits
 --
Modalitat
 Específica i obligatòria
Temporalitat
Els estudiants a temps complet hauran de participar en aquesta activitat de forma anual a partir del segon any (2n i 3r any); mentre que els estudiants a temps parcial hauran de participar en aquesta activitat almenys dues vegades a partir del segon any (a nivell orientatiu, en 3r i 5è any).
Procediment de control
Per a aquesta activitat es realitzarà un control d'assistència i exposició de cada seminari. En el Document d'Activitats del Doctorand quedarà registrada la realització de l'activitat en base al registre de l'assistència i l'avaluació positiva de cadascuna de les dues sessions expositives que serà realitzada pel director de tesi.