Doctorat en Biotecnologia Biomèdica i Evolutiva

Any acadèmic 2021-22

Competències generals i específiques

L'objectiu fonamental del programa de doctorat en Biotecnologia biomèdica i evolutiva és formar investigadors que demostrin comprensió i domini de la biotecnologia tant en el seu vessant biomèdic com a evolutiva i que siguin capaces de concebre, dissenyar, implementar i adaptar un procés de recerca amb plena integritat acadèmica.

Mitjançant la seva activitat investigadora, els egressats hauran d'estar capacitats per realitzar aportacions científiques que ampliïn les fronteres del coneixement. A més, hauran de ser capaços d'analitzar, avaluar i sintetitzar, de manera crítica, idees noves i complexes, sabent comunicar les seves aportacions científiques a altres biotecnòlegs, al conjunt de la comunitat acadèmica i a la societat.

Finalment, els egressats hauran de ser capaços de promoure, en contextos acadèmics i professionals, avanços tecnològics o socials relacionats amb la biotecnologia.

Els diferents grups de recerca que proposen aquest doctorat es troben vinculats des de fa diversos anys amb els diferents agents que componen el R+D+i en l'àmbit local, nacional i europeu. L'estreta relació que mantenen els seus integrants amb altres grups va a permetre obrir el ventall de possibilitats relacionades amb la biomedicina i els estudis evolutius a les quals podran accedir els estudiants d'aquest programa de doctorat.

Competèncias bàsiques

 • CB11 - Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i mestratge de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
 • CB12 - Capacitat per concebre, dissenyar o crear, implementar i adoptar un procés substancial d'investigació o creació.
 • CB13 - Capacitat per contribuir a l'expansió de les fronteres del coneixement a través de la recerca original.
 • CB14 - Capacitat per a realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
 • CB15 - Capacitat per comunicar-se amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en els modes i llengües que s'utilitzen habitualment en la seva comunitat científica internacional.
 • CB16 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

Habilitats i capacitats personals

 • CA01 - Actuar en contextos on hi ha poca informació específica.
 • CA02 - Trobar les preguntes clau que han de ser contestades per resoldre un problema complex.
 • CA03 - Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
 • CA04 - Treballar en equip i de forma autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
 • CA05 - Integrar coneixements, tractar amb complexitat i emetre judicis amb informació limitada.
 • CA06 - Crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Requisits d'accés i d'admissió

El programa de doctorat està pensat per a estudiants amb un perfil d'interès en l'elaboració d'una tesi doctoral en Biotecnologia, Biomedicina i en Biologia Evolutiva. Les formacions de grau que millor corresponen a aquest perfil són les de: Biologia, Bioquímica, Ciències Ambientals, Medicina, Farmàcia, Veterinària i Química.

La formació de postgrau que millor correspon a aquest perfil és la del Màster en Biotecnologia, Genètica i Biologia Cel·lular o en la seva nova proposta (Màster Universitari en Biotecnologia Aplicada). No obstant això, el Programa de doctorat pot admetre estudiants amb altres titulacions diferents de les indicades respecte de grau i postgrau sempre que la Comissió Acadèmica així ho accepti. S'admetran els alumnes que hagin cursat màsters en matèries semblants, que segons el parer de la comissió acadèmica els permetin un correcte desenvolupament del programa de doctorat.

Els alumnes hauran de poder demostrar un nivell lingüístic (equivalent a B1) d'anglès i de qualsevol de les altres dues llengües del màster (català i/o castellà).

Encara que el programa no té classes específiques, els idiomes d'impartició de les activitats transversals són en català, castellà i anglès. A l'ésser les tesis doctorals de tipus experimental, la durada estimada del programa és d'un mínim de tres anys, sent sovint completada en quatre anys.

Informació de suport i orientació

El procediment utilitzat per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Biotecnologia Biomèdica i Evolutiva per a l'assignació de Tutor i Director de Tesi és el següent:

 1. En cada curs acadèmic la Comissió designarà per a cada línia de recerca un Tutor de Tesi d'entre els professors vinculats de forma permanent del Departament de Biologia de la UIB i que hagin dirigit una Tesi en els últims 5 anys.
 2. Una vegada admès el doctorand al programa, la Comissió li assignarà el Tutor depenent de la línia de recerca escollida en la sol·licitud d'admissió.
 3. El Tutor serà l'encarregat de proposar a la Comissió un Director de Tesi d'entre tots els professors participants al Programa de Doctorat, tenint en compte el tema de recerca proposat i el perfil investigador del professorat, la disponibilitat de finançament, així com la dedicació de l'estudiant (temps complet o parcial).
 4. El Director serà formalment assignat al doctorand per la Comissió en un termini màxim de 6 mesos a partir de la matriculació al Programa. Els canvis que es produeixin en relació amb els tutors i directors de Tesis durant la realització del doctorat seran resolts per la Comissió Acadèmica. Respecte a les activitats de supervisió del programa de doctorat l'adreça múltiple o sotsdirector de tesis doctorals està prevista en els següents suposats:
  1. Per afavorir la visió multidisciplinària de la recerca
  2. Per afavorir la cooperació amb directors d'àmbit internacional
  3. Per afavorir la incorporació de directors novells, al costat de directors experimentats, a la tasca de supervisió de tesis doctorals.

La internacionalització del programa de doctorat està prevista mitjançant la participació de reconeguts investigadors estrangers en Tribunals de Tesis, orientat especialment a l'obtenció de la Menció Internacional.

La direcció i el seguiment de les activitats formatives del doctorand i de la seva tesi doctoral s'ajustaran als procediments per a doctorats de la UIB (RD99/2011), el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de doctorat de la UIB (https://seu.uib.cat/fou/acord/13084/) i la memòria verificada del títol, que es pot consultar a l'apartat de Resultats. Els tràmits administratius i acadèmics que ha de fer l’estudiant durant el doctorat es poden consultar a la web de l’Escola de Doctorat de la UIB, a la secció de Tràmits: