Doctorat en Biotecnologia Biomèdica i Evolutiva

Any acadèmic 2021-22

Activitats formatives transversals i específiques

Amb caràcter general, i atenent a l'oferta acadèmica anual realitzada per l'Escola de Doctorat, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat recomanarà als doctorands la realització d'un mínim de 30 hores de l'oferta comuna de activitats formatives de caràcter transversal (es valorarà també la realització de cursos de característiques similars oferts a altres universitats). Així mateix, es recomana realitzar-les durant el primer any d'estudis per a estudiants a temps complet o entre el primer i segon any per als estudiants a temps parcial.

Programa de formació transversal de doctorands de la Universitat de les Illes Balears

Les activitats formatives de caràcter transversal proposades contindran mecanismes específics de control. Amb caràcter general, les activitats realitzades, així com la seva avaluació o certificació de l’aprofitament, s'inclouran en el document d’activitats del doctorand.

Communication skills in English: Written and Oral expression (Mòdul I)
Objectiu
Activitat de formació transversal amb l'objectiu d'aconseguir coneixements avançats de llengua anglesa (comunicació escrita i oral).
Nombre d'hores
30
Requisits
--
Modalitat
Intensiu i transversal
Temporalitat
1er semestre de cada curs acadèmic
Any
1
Procediment de control
Activitats en les quals els estudiants poden practicar l'expressió escrita en anglès per adquirir habilitats en un context de nivell C1.
Mobilitat
No procedeix.

Communication skills in English: Written and Oral expression (Mòdul II)
Objectiu
Activitat de formació transversal amb l'objectiu d'aconseguir coneixements avançats de llengua anglesa (comunicació escrita i oral). Es treballarà l'ús de la llengua anglesa a partir de la immersió en el context comunicatiu de l'especialitat, relacionant-ho amb situacions i documents propis de cada àmbit. El contingut específic d'aquest mòdul seran les eines d'expressió oral fluïda (Seminars, presentation and workshops).
Nombre d'hores
30
Requisits
--
Modalitat
Intensiu i transversal
Temporalitat
2n semestre de cada curs acadèmic
Any
1er any
Procediment de control
Activitats en les quals els estudiants poden practicar l'expressió escrita en anglès per adquirir habilitats en un context de nivell C1.
Mobilitat
No procedeix
Ètica i integritat de la recerca científica
Objectiu
Activitat de formació transversal que el seu objectiu és que l'estudiant comprengui les finalitats i objectius de la recerca científica a qualsevol àrea de recerca. El mètode científic. Classificació de les disciplines científiques. Problemes ètics de la recerca científica. Experimentació animal i experimentació humana. La comissió de bioètica.
Nombre d'hores
30
Requisits
 --
Modalitat
Intensiu i transversal
Temporalitat
2n semestre de cada curs acadèmic
Any
1er any
Procediment de control
Aquesta activitat s'avaluarà per mitjà de la resolució de casos pràctics.
Mobilitat
No procedeix

Activitats específiques

Revisió bibliogràfica actualitzada d'un tema de recerca
Objectiu
Activitat de formació específica amb l'objectiu d'adquirir la capacitat de realitzar i gestionar recerques bibliogràfiques sobre un tema d'investigació en diferents bases bibliogràfiques públiques i privades.
Es podrà obtenir la certificació d'aquesta activitat presentant el document de revisió d'un tema preferentment relacionat amb la tesi doctoral.
Nombre d'hores
30
Temporalitat
Aquesta activitat ha de realitzar-se durant el primer any d'estudis per a estudiants a temps complet i a temps parcial.
Any
1er any
Tipus
Obligatòria
Seminaris d'investigació
Objectiu
Activitat de formació específica consistent en l'assistència a seminaris impartits per investigadors vinculats al programa de doctorat i investigadors convidats de reconegut prestigi (preferiblement de centres de recerca estrangers). Els idiomes d'impartició seran castellà, català i anglès, depenent de l'investigador convidat.
Es podrà obtenir la certificació d'aquesta activitat presentant certificats d'assistència i/o impartició de conferències, tesis, seminaris, classes, etc, relacionats amb la temàtica del PD en general, totalitzant com a mínim 10 hores.
Nombre d'hores
10
Temopralitat
Aquesta activitat podrà realitzar-se al llarg dels 3 anys (estudiants a temps complet) o dels 5 anys (estudiants a temps parcial).
Any
Durant tot el programa de doctorat
Tipus
Obligatòria
Escriptura i presentació de comunicacions científiques
Objectiu
L'activitat inclourà la realització d'un article científic relacionat amb el tema de Tesi, així com de la seva exposició pública. L'objectiu és que aquest treball sigui aprofitat per la seva presentació en congressos o revistes amb indicis de qualitat reconeguts.
Es podrà obtenir la certificació d'aquesta activitat si acreditant alguns dels
segu?ents requisits:
- Presentar 1 article (publicat o enviat) relacionat amb el tema de la tesi, on l'alumne sigui el primer o l'últim signant o bé autor de correspondència.
- Presentar 2 comunicacions a congressos (orals o pòsters) de temes relacionats amb el
tema de la tesi i on l'alumne sigui el primer autor.
- Presentar 1 comunicació en un congrés (oral o pòster) relacionat amb el tema de la tesi i on l'alumne sigui el primer autor i 3 comunicacions on l'alumne estigui en altres
posicions dins de la llista d'autors, juntament amb un escrit justificatiu de la seva participació concreta en el treball signat pel director.
Nombre d'hores
30
Temporalitat
Aquesta activitat està planejada per a ser realitzada en el segon o tercer any, independentment de si l'alumne és a temps complet oa temps parcial. De tota manera, l'estudiant pot optar per realitzar-la abans.
Any
2n o 3r any
Tipus
Obligatòria
Pràctica en Empreses de Biotecnologia
Objectiu
L'objectiu d'aquesta activitat és, en primer lloc, que l'alumne prengui contacte directe amb el sector biotecnològic industrial. Això li permetrà conèixer les exigències i peculiaritats d'aquest sector. Així mateix, l'alumne entra en contacte amb una empresa, en la qual pot recalar si hi ha interès per ambdues parts (empresa i alumne).
Es podrà obtenir la certificació d'aquestes activitats no reglades acreditant estades en altres centres de recerca, com per exemple: pràctiques en empreses de Biotecnologia (fins a 150 hores).
Nombre d'hores
150
Temporalitat
Per facilitar la realització d'aquesta activitat, se li ha assignat una temporalitat flexible que s'adapti al cronograma de l'alumne i de l'empresa. Per això, l'alumne pot encaixar un seguit d'hores diàries o setmanals al llarg del curs, de manera que siguin compatibles amb la seva agenda, o bé realitzar un mes de treball intensiu durant algun dels mesos d'estiu.
Any
Segons disponibilitat
Tipus
Opcional
Estada de recerca en un altre centre
Objectiu
Període de durada: tres mesos a realitzar en un o varis períodes i centres de recerca estrangers.
Es podrà obtenir la certificació d'aquestes activitats acreditant estades en altres laboratoris o centres nacionals o estrangers.
Nombre d'hores
480
Temporalitat
Aquesta activitat es durà a terme durant els últims anys del programa, tant per als estudiants a temps complet (segon i tercer any) com per els estudiants a temps parcial (tercer, quart i cinquè any).
Any
Segons disponibilitat
Tipus
Opcional