Doctorat en Neurociències

Any acadèmic 2022-23

Línies de recerca

Neurofisiologia de la memòria i l'aprenentatge

Fa referència a tots aquells mecanismes involucrats en els processos cognitius i neuropsicològics en relació amb la memòria i l'aprenentatge. Aspectes evolutius de la memòria i l'atenció.

Neurofisiologia i regulació del ritme son-vigília. Electrofisiologia de l'escorça cerebral de rèptils

Fa referència als aspectes involucrats en l'estudi dels ritmes circadiaris des del punt de vista de l'evolució, amb especial atenció als rèptils com a ancestre dels mamífers i aus en els estudis del son. I també comprèn estudis de ritme circadiari son-vigília d'animals en general (sense incloure-hi l'espècie humana).

Fisiologia i neuroendocrinologia de l'envelliment cerebral

Estudis relacionats amb estratègies de neurofisiologia i neuroendocrinològiques de l'envelliment cerebral, amb especial èmfasi en els aspectes relacionats amb malalties neurodegeneratives durant l'envelliment.

Cronobiologia

Estudi dels ritmes biològics i, especialment, els ritmes circadiaris en l'espècie humana, amb especial èmfasi en el ritme son-vigília. Paper de la melatonina, GH i polifenols en la ritmicitat circadiària.

Estudi dels mecanismes cel·lulars i moleculars implicats en la resistència de cèl·lules tumorals a quimioteràpics i marcadors moleculars tumorals

Estudi d'estratègies terapèutiques que contraresten la resistència a fàrmacs antitumorals en neoplàsies. Identificació de marcadors moleculars, pronòstic en neoplàsies hematològiques, GIST i sarcomes de parts toves.

Mecanismes cel·lulars i moleculars de patologies del sistema nerviós i malalties de la motoneurona

Estudi dels mecanismes implicats en neuropatologies i patologies de la motoneurona. Estratègies de neuroprotecció.

Bases cel·lulars de l'efecte d'àcids grassos naturals i modificats sobre el pes corporal

Identificació de nous composts lipídics i mecanismes moleculars per al desenvolupament de fàrmacs i nutricèutics contra patologies de la síndrome metabòlica.

Patologia oncològica i ritmicitat circadiana (línia de la memòria)

Fa referència a aquells estudis sobre processos oncològics en els quals les variables fisiològiques associades segueixen un control circadiari.

Dolor crònic, emocions i cervell

Avaluació neuropsicològica del dolor crònic. Factors emocionals, cognitius i conductuals en el manteniment del dolor. Efectes de l'exercici físic en el processament del dolor.

Aplicacions clíniques de les interfícies cervell-ordinador (brain-computer interface)

Aplicació de models no lineals a variables psicofisiològiques i per a la classificació de pacients amb dolor crònic. Aplicació d’apps per al registre continu del dolor.

Ansietat i trastorns afectius

Desenvolupament neurocognitiu en els trastorns de comportament. Intervencions neuroconductuals.

Competències generals i específiques

L'objectiu general del programa de Doctorat de Neurociències és completar la formació de l'alumne que vulgui orientar el seu futur cap a la recerca superior en camps científics relacionats amb la Neurociència bàsica i clínica, formant-se en coneixements actuals sobre l'estructura i funció del sistema nerviós des d'un punt de vista comparat i multidisciplinari, amb un clar contingut aplicat a la clínica humana i animal, als aspectes del comportament i d'interacció individu/mitjà, i en relació amb la plasticitat i capacitat d'adaptació del cervell als canvis de l'entorn físic i social.

Els objectius genèrics i específics són:

Genèrics

 • Capacitat per a treballar de forma autònoma i amb iniciativa
 • Capacitat per a analitzar dades i treure conclusions dels resultats de la recerca.
 • Capacitat per a articular els coneixements en presentacions orals i escrites
 • Respecte per l'ètica i la integritat intel·lectual.

Específics

 • Conèixer la metodologia especifica en recerca del sistema nerviós.
 • Aconseguir un base de coneixements en Neurociències amb èmfasis en clínica
 • Adquirir els principis per seleccionar un àrea de recerca concreta en l'àmbit de les Neurociències
 • Manejar les fonts actuals de documentació en recerca en Neurociències i desenvolupar habilitats per trobar altres noves.

Competències bàsiques

 • CB11 - Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i mestratge de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
 • CB12 - Capacitat per concebre, dissenyar o crear, implementar i adoptar un procés substancial d'investigació o creació.
 • CB13 - Capacitat per contribuir a l'expansió de les fronteres del coneixement a través de la recerca original.
 • CB14 - Capacitat per a realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
 • CB15 - Capacitat per comunicar-se amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en els modes i llengües que s'utilitzen habitualment en la seva comunitat científica internacional.
 • CB16 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

Habilitats i capacitats personals

 • CA01 - Actuar en contextos on hi ha poca informació específica.
 • CA02 - Trobar les preguntes clau que han de ser contestades per resoldre un problema complex.
 • CA03 - Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
 • CA04 - Treballar en equip i de forma autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
 • CA05 - Integrar coneixements, tractar amb complexitat i emetre judicis amb informació limitada.
 • CA06 - Crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Requisits d'accés i d'admissió

El Doctorat de Neurociències està dirigit a alumnes que vulguin formar-se com a investigadors en camps científics relacionats amb el camp de la neurociència bàsica i clínica, que el seu objectiu és l'estudi del cervell des del punt de vista morfològic, estructural, funcional, computacional, i del desenvolupament, a més de la seva relació recíproca amb variables psicosocials, amb la finalitat de comprendre el comportament humà i facilitar el desenvolupament d'estratègies preventives i terapèutiques per les principals malalties neurològiques i trastorns psiquiàtrics.
El perfil d'ingrés recomanat és el de llicenciats, diplomats o graduats en Medicina i Cirurgia, Biologia, Psicologia, Farmàcia, Veterinària, Fisioteràpia i Infermeria, que estiguin en possessió d'un títol de Màster Universitari (o formació sanitària especialitzada). La titulació de Màster Universitari recomanada és la de Neurociències de la UIB.

La comissió acadèmica valorarà l'admissió d'alumnes amb titulacions de Màster en l'àmbit de ciències socials. En aquest cas, si no es compta amb la formació bàsica en Neurociències, s'exigirà cursar les assignatures troncals d'aquest Màster.

En el cas que el nombre de preinscripcions superi al nombre de places disponibles, s'aplicaran com a criteris d'admissió els següents (ponderació):

 • L'expedient acadèmic de les titulacions prèvies de Grau i Postgrau (50%). En ell es valorarà únicament les qualificacions obtingudes en aquelles assignatures de temàtica relacionada amb Neurociències.
 • Valoració d'una declaració d'objectius redactada per l'estudiant (40%). En ell es valorarà si l'alumne mostra interès acadèmic per les Neurociències i la seva justificació.
 • Altres mèrits acadèmics, coneixements d'anglès preferentment (10%). En aquest cas es valorarà especialment algun títol que justifiqui un nivell mitjà de coneixements de la llengua.

Sistemes d'Informació prèvia

La UIB disposa de sistemes accessibles que informen sobre les diferents vies d'accés, admissió i matrícula, orientació i acolliment, titulacions estrangeres i beques i ajudes als programes de doctorat a la pàgina web http://edoctorat.uib.cat/

Informació de suport i orientació

El procediment utilitzat per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Neurociències per designar tutor i director de tesi és el següent:

 1. En cada curs acadèmic la Comissió designarà un tutor o turora, entre els professors investigadors que formen part del programa, en relació amb la/les línia/es de recerca de què versarà la tesi de l'estudiant matriculat. En principi, tots els professors de cada línia de recerca poden ser tutors. L'elecció es fa a mesura que els alumnes són admesos.
 2. El tutor/a, seguint el criteri d'elecció de la persona de referència, que és obligatori que vingui descrit en la sol·licitud d'admissió de l'estudiant i la declaració d'objectius, si escau, que també ve descrita en la sol·licitud d'admissió, proposarà un/a director/a de tesi. La proposta s'elevarà a la Comissió Acadèmica.
 3. La CAD és la que finalment aprovarà la designació del tutor/a i director/a o directors de tesi.
 4. El doctorand ha de tenir designat tutor/a i director/s abans de matricular-se al programa.

Són funcions del tutor: i) vetllar per la interacció del doctorand amb la Comissió d'Estudis i el director de tesi; ii) supervisar l'adequació a les línies del programa i l'activitat investigadora del doctorand, i iii) orientar l'estudiant en tot allò que sigui necessari per a la consecució de les activitats docents i de recerca que requereixi el programa de Doctorat en Neurociències.

Els canvis que es produeixin en relació amb els tutors i directors de tesi durant la realització del Doctorat seran resolts per la Comissió Acadèmica.

La direcció i el seguiment de les activitats formatives del doctorand i de la seva tesi doctoral s'ajustaran als procediments per a doctorats de la UIB (RD99/2011), el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de doctorat de la UIB (https://seu.uib.cat/fou/acord/13084/) i la memòria verificada del títol, que es pot consultar a l'apartat de Resultats. Els tràmits administratius i acadèmics que ha de fer l’estudiant durant el doctorat es poden consultar a la web de l’Escola de Doctorat de la UIB, a la secció de Tràmits: