Doctorat en Neurociències

Any acadèmic 2022-23

Activitats formatives transversals i específiques

Programa de formació transversal de doctorands de la Universitat de les Illes Balears

Les accions formatives proposades contindran mecanismes específics de control basats en proves objectives. Amb caràcter general, el director o el tutor seran responsables de traslladar la seva avaluació o certificar l’aprofitament al document d’activitats del doctorand.

Revisió bibliogràfica d'un tema de recerca
Objectiu
L'objectiu és adquirir la capacitat de realitzar i gestionar cerques bibliogràfiques sobre un tema de recerca en diferents bases bibliogràfiques públiques i privades.
Nombre d'hores
30
Requisits
 -
Modalitat
Específica. Obligatòria.
Temporalització
 
Any
Primer any.
Procediment de control
Els estudiants faran un treball de revisió de l'estat de la qüestió del seu tema de recerca. Aquesta revisió serà supervisada i finalment avaluada pel director de tesi, que n'emetrà un informe. Al final del primer any de tesi, l'alumne ha d'haver superat amb informe positiu del director la present activitat. Aquest informe positiu serà incorporat com a indicatiu de tasca realitzada al document d'activitats del doctorand.
Mobilitat
No és procedent.
Seminaris de doctorat
Objectiu
L'objectiu és que els estudiants participin en reunions periòdiques amb el/s director/s i/o amb el grup de recerca on presentaran la progressió de la tesi. Aquestes reunions serviran per resoldre dubtes, revisar i actualitzar la metodologia i, si escau, revisar resultats. L'objectiu principal és anar analitzant l'evolució de la tesi de manera contínua.
Nombre d'hores
90
Requisits
 -
Modalitat
Específica. Obligatòria.
Temporalització
 -
Any
De segon a tercer any (estudiants a temps complet).
De segon a cinquè any (estudiants a temps parcial).
Procediment de control
L'estudiant ha d'assistir obligatòriament a les reunions i prepararà un memoràndum resum de les reunions que s'han fet i les conclusions de cadascuna. Aquest memoràndum serà avaluat per la CAD i s'inclourà en el quadern d'activitats del doctorand.
Mobilitat
No és procedent.
Seminaris de recerca
Objectiu
L'objectiu és que l'estudiant assisteixi a seminaris impartits per investigadors vinculats al programa de doctorat i investigadors convidats de reconegut prestigi.
Nombre d'hores
30 (mínim, 8 seminaris)
Requisits
 -
Modalitat
Específica. Obligatòria.
Temporalització
 -
Any
De primer a tercer any (estudiants a temps complet).
De primer a cinquè any (estudiants a temps parcial).
Procediment de control
De cadascun dels seminaris realitzats, el doctorand n'ha de presentar al director de tesi un informe amb un resum crític del que s'hi ha explicat. Aquest informe s'inclourà en el document d'activitats del doctorand.
Mobilitat
No és procedent.
Escriptura i preparació de comunicacions científiques
Objectiu
Activitat de formació específica consistent en la preparació per a la comunicació científica. L'activitat inclourà la realització d'un article científic i/o de resums i/o comunicacions orals per a congressos, relacionats amb el tema de la tesi.
Nombre d'hores
30
Requisits
 -
Modalitat
Específica. Obligatòria.
Temporalització
 -
Any
Segon o tercer any (estudiants a temps complet).
De segon a cinquè any (estudiants a temps parcial).
Procediment de control
El treball realitzat i la seva valoració positiva per part del director de tesi, així com la referència bibliogràfica derivada (en cas d'haver-n'hi), s'inclouran en el document d'activitats del doctorand.
Mobilitat
No és procedent.
Actuacions i criteris de mobilitat
Objectiu
En el marc d'aquesta activitat formativa s'hi inclouen les actuacions següents:
  • Assistència a cursos d'especialització
  • Assistència a congressos científics
  • Estada de recerca en un altre laboratori.

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat promourà la realització d'activitats de formació transversal (assistència a cursos d'especialització i/o congressos científics) en altres universitats/institucions en el marc de les actuacions de mobilitat, i n'informarà periòdicament quan en tingui noció. Queda sota el criteri de cada director de tesi la necessitat de realitzar estades de recerca en altres laboratoris.
Un dels aspectes crítics d'aquestes activitats és el finançament. En aquest sentit, la Universitat de les Illes Balears disposa de programes específics per al finançament del viatge, l'estada i la inscripció en congressos i conferències dels doctorands, en cas d'acceptació del treball derivat. Addicionalment, els grups de recerca disposen de fons associats a projectes utilitzables per a aquest fi. A més, la major part de les beques doctorals, tant nacionals com internacionals, inclouen la possibilitat de desplaçament de l'alumne per fer tasques de recerca en altres centres.
No obstant això, el programa de doctorat no pot assegurar-ne el finançament, la disponibilitat de mobilitat dels alumnes a temps parcial, ni la necessitat/oportunitat d'una determinada activitat per a la formació específica de cada alumne de doctorat. A més, les competències del doctorat poden assolir-se sense la necessitat de dur a terme activitats de mobilitat. Per aquests dos motius, l'activitat de mobilitat no és obligatòria per a l'alumne de doctorat, encara que sí que és considerada com a altament recomanable tant per als alumnes a temps complet com per als estudiants a temps parcial.

Nombre d'hores
 -
Requisits
 -
Modalitat
Optativa.
Temporalització
 -
Any
Tercer any (estudiant a temps complet).
Cinquè any (estudiant a temps parcial).
Procediment de control
L'estada serà autoritzada per la Comissió Acadèmica. En finalitzar, es presentarà informe de l'estada, emès per l'investigador d'acolliment o, si no, pel director de la tesi, i confirmat per la Comissió Acadèmica. L'informe inclourà tots els detalls rellevants de l'estada (dates, grup d'acolliment, activitats desenvolupades) i quedarà incorporat al document d'activitats del doctorand.
Mobilitat
No és procedent.