Doctorat en Educació

Any acadèmic 2022-23

Activitats formatives transversals i específiques

Activitats específiques:

Logotipus de l'IRIE

Podeu consultar tota l'oferta a la web de l'Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE).

Activitats transversals:

Tenint en compte els objectius formatius dels estudiants i la seva condició de ser-ho a temps complet o a temps parcial, la Comissió Acadèmica del programa de Doctorat en Educació els recomanarà, sempre amb caràcter optatiu (O), de dur a terme, durant els dos primers anys del doctorat, alguna de les activitats de formació transversal (T) ofertes per l'Escola de Doctorat de la UIB. Aquestes activitats són:

  • Communication skills in English: Written and oral expression (mòdul I)
  • Communication skills in English: Written and oral expression (mòdul II)
  • Ètica i integritat de la recerca científica
  • Models de transferència del coneixement i innovació

Així mateix, l'estudiant durà a terme activitats formatives d'especialització (I) i activitats que requereixen mobilitat (M), d'acord amb les indicacions de la Comissió Acadèmica i del director / la directora de la tesi.

Programa de formació transversal de doctorands de la Universitat de les Illes Balears

Les accions formatives proposades contindran mecanismes específics de control basats en proves objectives. Amb caràcter general, el director o el tutor seran responsables de traslladar la seva avaluació o certificar l’aprofitament al document d’activitats del doctorand.

Activitats transversals

Communication skills in English: Written and oral expression (mòdul I)
Objectiu
Activitat de formació transversal amb l'objectiu d'aconseguir coneixements avançats de llengua anglesa (comunicació escrita i oral).
Nombre d'hores
30
Requisits
-
Modalitat
Intensiva i transversal
Temporalitat
1r semestre de cada curs acadèmic
Any
1r any
Procediment de control
Activitats en les quals els estudiants poden practicar l'expressió escrita en anglès per adquirir habilitats en un context de nivell C1.
Mobilitat
No és procedent
Communication skills in English: Written and oral expression (mòdul II)
Objectiu
L'objectiu d'aquesta activitat de 30 hores és aconseguir coneixements avançats de llengua anglesa. Es treballarà l'ús de la llengua anglesa a partir de la immersió en el context comunicatiu de l'especialitat, relacionant-ho amb situacions i documents propis de cada àmbit.
Nombre d'hores
30
Requisits
-
Modalitat
Intensiva i transversal
Temporalitat
2n semestre de cada curs acadèmic
Any
1r any
Procediment de control
Activitats en les quals els estudiants poden practicar l'expressió escrita en anglès per adquirir habilitats en un context de nivell C1.
Mobilitat
No és procedent
Ètica i integritat de la recerca científica (optativa)
Objectiu
L'objectiu d'aquesta activitat és que el doctorand comprengui les finalitats i objectius de la recerca científica a qualsevol àrea de recerca. El mètode científic. Classificació de les disciplines científiques. Problemes ètics de la recerca científica. Experimentació animal i experimentació humana. La comissió de bioètica.
Nombre d'hores
30
Requisits
 -
Modalitat
Intensiva i transversal
Temporalitat
1r semestre de cada curs acadèmic
Any
1r any
Procediment de control
Mecanismes específics de control. Examen de casos tipus
Mobilitat
No és procedent
Models de transferència del coneixement e innovació (optativa)
Objectiu
Activitat de formació específica amb l'objectiu que l'estudiant adquireixi els coneixements de les formes de realitzar transferència del coneixement i innovació. Entre altres matèries, es faran cursos amb continguts en legislació bàsica d'R+D+I; protecció de la propietat industrial i intel·lectual; estratègies de transferència del coneixement: art. 83 de la LOU, empreses derivades (spin-offs); escriptura de sol·licituds i gestió de projectes d'R+D+I, etc.
Nombre d'hores
10
Requisits
 -
Modalitat
Intensiva i transversal
Temporalitat
Indistinta
Any
1r any
Procediment de control
El control de l'alumnat serà responsabilitat de l'encarregat d'impartir l'activitat formativa.

Activitats específiques

Seminaris d'investigació
Objectiu
Activitat de formació específica consistent en l'assistència a seminaris impartits per investigadors vinculats al programa de doctorat i investigadors convidats de reconegut prestigi (preferiblement de centres de recerca estrangers). Els idiomes d'impartició seran castellà, català i anglès, depenent de l'investigador convidat.
Nombre d'hores
 50
Modalitat
Específica i obligatòria
Temporalitat
Aquesta activitat podrà realitzar-se al llarg dels 3 anys (estudiants a temps complet) o dels 5 anys (estudiants a temps parcial) de durada dels estudis de doctorat.
Procediment de control
De cada un dels seminaris el doctorand haurà de presentar un justificant d'assistència signat per l'organitzador on consti el títol, data i durada del seminari i un informe al seu director de tesi o tutor amb un resum crític del que s'hi ha explicat i el possible impacte que podria tenir en el seu treball de recerca. Aquests justificants s'han d'incloure en el document d'activitats del doctorand.
Tècniques de recerca bibliogràfica i documentació
Objectiu
Activitat de caràcter obligatori que té per objectiu que el doctorand adquireixi la capacitat de realitzar i gestionar recerques bibliogràfiques sobre un tema d'investigació en diferents bases bibliogràfiques públiques i privades.
Nombre d'hores
 20
Modalitat
Específica i obligatòria
Temporalitat
 
Procediment de control
Els estudiants realitzaran un treball de revisió de l'estat de la qüestió del seu tema d'investigació mitjançant l'anàlisi dels principals treballs trobats en una recerca bibliogràfica sota la supervisió del director de tesi. El director de tesi o tutor haurà de realitzar les avaluacions d'aquest treball (apte o no apte) i incorporar-les al document d'activitats del doctorand.
Escriptura i presentació de comunicacions científiques
Objectiu
L'activitat inclou l'elaboració d'un article científic relacionat amb el tema de la tesi, així com la seva exposició pública. L'objectiu és que aquest treball sigui aprofitat per presentar-lo en congressos o revistes amb índexs de qualitat reconeguts.
Nombre d'hores
 20
Modalitat
 Específica i obligatòria
Temporalitat
 
Procediment de control
En el cas de la preparació de la comunicació: justificant del director de tesi o tutor i còpia del text que acompanya la comunicació (resum curt o article). Per a la presentació: certificat d'assistència o programa de l'esdeveniment o els actes en els quals s'acrediti la presentació de la comunicació.
Metodologies d'investigació quantitativa en Educació
Objectiu
Activitat de formació específica que té com a objectiu l'adquisició de capacitats per examinar les dades de manera numèrica en el camp de l'estadística i plantejar dissenys de recerca que requereixin l'ús de la metodologia quantitativa. Específicament el curs se centrarà en l'adquisició de coneixements sobre tècniques d'investigació quantitativa i de les tècniques d'anàlisi de dades imprescindibles per dur a terme una investigació en l'àmbit educatiu, i la utilització de programari específic (SPSS, SAS, R, etc.) per a l'anàlisi i l'explotació de dades.
 Nombre d'hores
 25
Modalitat
Específica
Temporalitat
Es recomana cursar-la durant el segon i el tercer any per als estudiants a temps complet, i en el tercer, quart o cinquè any per als estudiants a temps parcial.
Procediment de control
Realització d'un disseny de recerca que requereixi l'ús de les metodologies abordades en el curs, la recollida i l'anàlisi de dades, la seva interpretació i l'elaboració de les conclusions que se'n derivin. El director de tesi o tutor seran responsables d'incorporar la seva avaluació o aprofitament al document d'activitats del doctorand.
Metodologies d'investigació qualitativa en Educació
Objectiu
Activitat de formació específica que té com a objectiu l'adquisició de capacitats per examinar les dades en contextos que requereixin l'ús de la metodologia observacional i d'altres tècniques d'investigació qualitativa. Específicament el curs se centrarà en l'adquisició de coneixements sobre les tècniques de recerca qualitativa imprescindibles per realitzar una investigació en l'àmbit educatiu i la utilització de programari específic (NUD-IST, N VIU, ATLAS.ti, QDA, etc.) per a l'anàlisi de dades.
Nombre d'hores
 25
Modalitat
Específica
Temporalitat
Es recomana cursar-la durant el segon i el tercer any per als estudiants a temps complet, i en el tercer, quart o cinquè any per als estudiants a temps parcial.
Procediment de control
Realització d'un disseny de recerca que requereixi l'ús de les metodologies abordades en el curs, la recollida i l'anàlisi de dades, la seva interpretació i l'elaboració de les conclusions que se'n derivin.