Doctorat en Nutrició i Ciències dels Aliments

Any acadèmic 2021-22

  Aquest pla d'estudis es troba a extingir , no s'admeten alumnes de nou ingrés.

Línies de recerca

No hi ha informació relacionada amb aquest apartat

Competències generals i específiques

 • Obtenció del títol de doctor per la Universitat de les Illes Balears.
 • Autoria d’articles d’investigació en revistes científiques especialitzades.
 • Autoria de comunicacions en congressos científics relacionats amb la Nutrició i Alimentació Humana.
 • Formació àmplia en coneixement i habilitats en Nutrició i Alimentació Humana.

Competències bàsiques

 • CB11 - Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
 • CB12 - Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
 • CB13 - Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
 • CB14 - Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
 • CB15 - Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
 • CB16 - Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural en una societat basada en el coneixement.

Habilitats i capacitats personals

 • CA01 - Treballar en contextos en els quals hi ha poca informació específica.
 • CA02 - Trobar les preguntes clau que cal respondre per resoldre un problema complex.
 • CA03 - Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
 • CA04 - Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
 • CA05 - Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
 • CA06 - La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Altres competències

 • CE1 - Aprendre de manera autònoma nous coneixements per al desenvolupament de la recerca bàsica i aplicada en Nutrició i Ciències dels Aliments.
 • CE2 - Conèixer i saber utilitzar tècniques avançades i programari complex o amb requisits especials i les seves aplicacions en Nutrició i Ciències dels Aliments, així com dissenyar estratègies analítiques per a casos concrets utilitzant una combinació de tècniques adequades.

Informació de suport i orientació

La comissió acadèmica del programa de doctorat assignarà un tutor per al sol·licitant (un cop sigui admès). El tutor serà un doctor amb experiència investigadora acreditada i que participa en el programa de doctorat. Dins dels sis mesos a partir de la primera inscripció, la comissió acadèmica del doctorat assignarà a cada estudiant un director de tesi, que pot o no ser el mateix que el tutor.

La direcció i el seguiment de les activitats formatives del doctorand i de la seva tesi doctoral s'ajustaran als procediments per a doctorats de la UIB (RD99/2011), el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de doctorat de la UIB (https://seu.uib.cat/fou/acord/13084/) i la memòria verificada del títol, que es pot consultar a l'apartat de Resultats. Els tràmits administratius i acadèmics que ha de fer l’estudiant durant el doctorat es poden consultar a la web de l’Escola de Doctorat de la UIB, a la secció de Tràmits: