Mecànica i electromagnetisme per a enginyers

 grau

Lloc
Anul·lat
Dates i horaris
 
Durada
20 hores
Nombre d'alumnes
50 alumnes
Destinataris
Estudiants, de primer curs especialment, matriculats als graus d’Enginyeria de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de les Illes Balears que vulguin revisar els conceptes bàsics de la física mecànica i electromagnètica per a enginyers.
Preu
30 euros

 

 


Matrícula
 

 Programa per descarregar

Destinataris

Estudiants, de primer curs especialment, matriculats als graus d’Enginyeria de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de les Illes Balears que vulguin revisar els conceptes bàsics de la física mecànica i electromagnètica per a enginyers.

Coordinació

Rubén Santamarta Martínez. Professor titular d’universitat. Departament de Física

Bartomeu Alorda Ladaria. Professor titular d’universitat. Departament d’Enginyeria Industrial i Construcció

Objectius

Aquest curs s’ha dissenyat amb l’objectiu de refrescar els conceptes apresos sobre mecànica i electromagnetisme, que seran la base del coneixement per als estudiants de les enginyeries de l’Escola Politècnica Superior.

Així doncs, vol revisar els conceptes bàsics de batxillerat per establir un pont amb les assignatures de Mecànica del primer curs dels graus d’Edificació i Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural, amb l’assignatura de Física General del grau d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, amb la de Fonaments de Física del grau d’Enginyeria Telemàtica i amb la de Física del grau d’Enginyeria Informàtica.

Es vol ajudar l’alumne a activar els seus coneixements de Física, mitjançant un curs adaptat a les seves necessitats, des d’un vessant més pràctic i intuïtiu, per afrontar amb les millors condicions possibles els primers cursos dels graus d’Enginyeria.

Programa

Es proposa una adaptació curricular al grau que l’alumne ha de començar. Així, es defineix un mòdul bàsic per a tots els alumnes i un altre d’específic, que serà obligatori en funció de la titulació.

Per a totes les persones matriculades al curs:

Itinerari bàsic

 • Estudi del moviment i lleis cinemàtiques
 • Forces, moments i lleis de la dinàmica
 • Camp elèctric
 • Energia i potencial elèctric
 • Camp magnètic

Per als estudiants dels graus d’Enginyeria Electrònica, Industrial i Automàtica, grau d’Enginyeria Telemàtica i grau d’Enginyeria Informàtica:

Itinerari específic d’electricitat i magnetisme

 • Força sobre càrregues en moviment
 • Flux magnètic
 • Inducció electromagnètica
 • Propagació d’una pertorbació/ona
 • Ones electromagnètiques
 • Fonaments d’òptica geomètrica

Per als estudiants dels graus d’Edificació i Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural:

Itinerari específic de mecànica

 • Anàlisi de l’equilibri. Estàtica
 • Geometria de masses: centres de massa, moments d’inèrcia
 • Esforç i deformació

Metodologia

El professors proposaran de crear un espai d'aprenentatge intuïtiu i participatiu, que faciliti tant la visió dels conceptes des del punt de vista pràctic i d’aplicació a les àrees d’Enginyeria com des d’un sentit crític que els ajudi a resoldre problemes mitjançant la interpretació i discussió dels resultats.

La dinàmica participativa del curs cercarà de refrescar conceptes teòrics i habilitats pràctiques apresos a batxillerat mitjançant experiments al laboratori, l’estudi de casos o símils i l’anàlisi d’exemples reals d’aplicació que facilitin la discussió sobre els resultats i la comprensió crítica dels conceptes. S’utilitzaran petits vídeos de teoria i de resolució de problemes i es proposaran petites qüestions i problemes que hauran de resoldre els alumnes per aconseguir revisar els conceptes bàsics, amb l’objectiu de posar-se en marxa per al començament del curs universitari.

Addicionalment, cada setmana es faran tutories a través de videoconferència per resoldre dubtes i corregir alguns dels exercicis proposats al llarg del curs.

A partir del 12 d'octubre. Malgrat que el curs romandrà obert i el material estarà disponible, no es farà seguiment de les tasques ni resolució de dubtes.

Llengua vehicular

Català i castellà

El material del curs estarà disponible en català o castellà, en funció dels recursos posats a disposició de l’alumnat.

Matrícula i informació

A partir de l’1 de juliol de 2021