Acreditació per obtenir l'exempció o bonificació en el preu de la primera matrícula per a estudiants de grau i màster universitari per a l'any acadèmic 2024-25

Objecte

Objecte

Aquestes bases tenen per objecte regular l’acreditació de l’exempció o bonificació en el preu dels crèdits en primera matrícula per a estudiants que l’any acadèmic 2024-25 cursin estudis oficials de grau o de màster en centres propis i en centres adscrits de la Universitat de les Illes Balears, d'acord amb les condicions aprovades a l'Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de 28 de juny de 2024. Aquesta exempció afectarà la matrícula ordinària i les modificacions que pugui fer l’alumne en els períodes establerts al calendari acadèmic.

En el cas dels centres adscrits, l’exempció només fa referència al preu del cost de la matrícula de la Universitat de les Illes Balears. S’exceptua qualsevol altra despesa acadèmica pròpia del centre adscrit.

Per ser beneficiari d’aquest ajut, s’han de complir els requisits generals, així com els requisits econòmics i acadèmics d'aquestes bases.

L’exempció s’estableix en relació amb els preus acadèmics de la matrícula de l’any acadèmic 2024-25 que ha formalitzat l’estudiant, una vegada deduïdes les exempcions aplicables al pagament dels preus públics (per família nombrosa o d’un altre tipus) i exclosos els preus per serveis administratius.

Termini de presentació de sol·licituds

Termini: del 5 de juliol fins al 20 de setembre a les 23.59 hores del 2024

Requisits generals

L'estudiant que sol·liciti aquest ajut ha de complir els requisits següents:

 1. Tenir nacionalitat espanyola o d'algun Estat membre de la Unió Europea. Les persones estrangeres no comunitàries han d'acreditar la condició de residents.
 2. Estar matriculat a la UIB en uns estudis oficials de grau o de màster durant l’any acadèmic 2024-25.
 3. No ser beneficiari de les beques de caràcter general per a estudiants que cursin estudis postobligatoris per al curs acadèmic 2024-25 del Ministeri d’Educació, Formació Professional i Esports.
 4. No haver obtingut cap altre títol oficial de nivell igual o superior al dels estudis per als quals demana l’ajut.

Estan exclosos:

 1. Els estudiants de mobilitat procedents d'altres universitats.
 2. Els estudiants de matrícula extracurricular.
 3. L’exempció dels crèdits de segona o successives matrícules.
 4. Els estudiants que cursen estudis propis de la Universitat.
 5. Els estudiants de doctorat.

 

Requisits acadèmics

----------

Estudiants de grau oficial que es matriculen per primera vegada de primer curs

Tenen dret a l’exempció del 100 per cent del preu per crèdit de la primera matrícula els alumnes que, a més dels requisits de caràcter general i de matrícula, compleixin els criteris de renda familiar i de nota d’accés en la prova o ensenyament que els ha donat accés a la universitat que s’indiquen a continuació:

Llindar

Nota

1

Superior o igual que 5,00

2

Superior o igual que 7,00

3

Superior o igual que 8,50

Si l’estudiant ha accedit a la Universitat mitjançant la prova de batxillerat per a l’accés a la Universitat (PBAU), la nota es calcula amb la fórmula següent: 0,6 × la nota mitjana de batxillerat + 0,4 × la qualificació de la prova de batxillerat per a l’accés a la Universitat, amb exclusió de la qualificació obtinguda en les proves de les matèries d’opció del bloc d’admissió. Per a les restants vies d’accés, la qualificació serà la de la prova o ensenyament que permeti l’accés a la Universitat.

Estudiants de grau oficial que es matriculen per segona vegada de primer curs o que es matriculen de segon curs i de cursos posteriors

Tenen dret a l’exempció del 100 per cent del preu per crèdit de la primera matrícula els alumnes que, a més dels requisits de caràcter general i de matrícula, compleixin els criteris de renda familiar, de nota mitjana en les notes dels crèdits superats i de percentatge de crèdits aprovats dels crèdits matriculats el curs anterior que s’indiquen a continuació:

Branca de coneixement

Llindar

 

Percentatge de crèdits matriculats el curs anterior aprovats

 

Nota mitjana

Arts i Humanitats

1

Igual o superior a 90

Igual o superior a 5,0

2

Igual o superior a 90

Igual o superior a 7,5

3

100

Igual o superior a 9,0

Ciències

1

Igual o superior a 65

Igual o superior a 5,0

2

Igual o superior a 65

Igual o superior a 6,75

3

100

Igual o superior a 8,25

Ciències Socials i Jurídiques

1

Igual o superior a 90

Igual o superior a 5,0

2

Igual o superior a 90

Igual o superior a 7,5

3

100

Igual o superior a 9,0

Ciències de la Salut

1

Igual o superior a 80

Igual o superior a 5,0

2

Igual o superior a 80

Igual o superior a 7,0

3

100

Igual o superior a 8,5

Enginyeria i Arquitectura

1

Igual o superior a 65

Igual o superior a 5,0

2

Igual o superior a 65

Igual o superior a 6,5

3

100

Igual o superior a 8,0

Estudiants de màster oficial (habilitant o no habilitant) que es matriculen per primera vegada de primer curs

Tenen dret a una exempció del 100 per cent del preu per crèdit de la primera matrícula els alumnes que, a més dels requisits de caràcter general i de matrícula, compleixin els criteris de renda familiar i de nota mitjana d’expedient en els estudis que els han donat accés al màster que s’indiquen a continuació:

Branca de coneixement

Llindar

Nota mitjana

Arts i Humanitats

1

Igual o superior a 5,0

2

Igual o superior a 7,5

3

Igual o superior a 9,0

Ciències

1

Igual o superior a 5,0

2

Igual o superior a 6,75

3

Igual o superior a 8,25

Ciències Socials i

Jurídiques

1

Igual o superior a 5,0

2

Igual o superior a 7,5

3

Igual o superior a 9,0

Ciències de la

Salut

1

Igual o superior a 5,0

2

Igual o superior a 7,0

3

Igual o superior a 8,5

Enginyeria i

Arquitectura

1

Igual o superior a 5,0

2

Igual o superior a 6,5

3

Igual o superior a 8,0

Estudiants de màster oficial (habilitant o no habilitant) que es matriculen de segon curs

Tenen dret a una exempció del 100 per cent del preu per crèdit de la primera matrícula els alumnes que, a més dels requisits de caràcter general i de matrícula, hagin superat el 100 per cent dels crèdits matriculats el curs anterior i compleixin els criteris de renda familiar i de nota mitjana dels crèdits superats que s’indiquen a continuació:

Branca de coneixement

Llindar

Nota mitjana

Arts i Humanitats

1

Igual o superior a 5,0

2

Igual o superior a 8,25

3

Igual o superior a 9,0

Ciències

1

Igual o superior a 5,0

2

Igual o superior a 7,5

3

Igual o superior a 9,0

Ciències Socials i Jurídiques

1

Igual o superior a 5,0

2

Igual o superior a 8,25

3

Igual o superior a 9,0

Ciències de la Salut

1

Igual o superior a 5,0

2

Igual o superior a 7,75

3

Igual o superior a 9,0

Enginyeria i Arquitectura

1

Igual o superior a 5,0

2

Igual o superior a 7,25

3

Igual o superior a 9,0

 

Requisits econòmics

---------

Als efectes de satisfer els requisits de caràcter econòmic, per poder ser beneficiari d’aquestes beques s’estableixen tres llindars de renda familiar:

Membres computables de la unitat familiar

Llindar 1 (€/any)

 
Llindar 2 (€/any)

 
Llindar 3 (€/any)

1

Entre 14.818,01 i 18.523,00

Entre 18.523,01 i 34.268,00

Superior a 34.268,00

2

Entre 25.293,01 i 31.616,00

Entre 31.616,01 i 58.490,00

Superior a 58.490,00

3

Entre 34.332,01 i 42.915,00

Entre 42.915,01 i 67.529,00

Superior a

67.529,00

4

Entre 40.773,01 i 50.966,00

Entre 50.966,01 i 73.970,00

Superior a

73.970,00

Per cada membre addicional al 4t

Cal afegir 5.000,0 €/any

Càlcul de la renda familiar

La renda familiar s’obté per agregació de les rendes de l’exercici 2023 de cadascun dels membres computables de la família que obtinguin ingressos de qualsevol naturalesa, calculades segons s’indica a continuació:

La renda dels membres computables que hagin presentat la declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) en l’exercici de 2023 s’ha de determinar de la manera següent:

 • Primer, per cada membre computable s’han de sumar la base imposable general i la base imposable de l’estalvi (caselles 0435 i 0460 de la declaració de l’IRPF).
 • Segon, del resultat anterior, s’ha de restar la quota resultant de l’autoliquidació (casella 0595 de la declaració de l’IRPF).

Per determinar la renda dels membres computables que obtinguin ingressos propis i no hagin presentat la declaració de l’IRPF s’han de sumar la base imposable general i la base imposable de l’estalvi. Se n’han d’excloure els saldos nets negatius de guanys i pèrdues patrimonials corresponents a exercicis anteriors al 2023 i el saldo net negatiu de rendiments del capital mobiliari del 2020, el 2021 i el 2022 que s’ha d’integrar a la base imposable de l’estalvi. Del resultat, se n’han de restar els pagaments efectuats a compte.

Membres computables

 1. Per calcular la renda familiar, es consideren membres computables de la família el pare i la mare o el tutor o la persona encarregada de la guarda i protecció de l’estudiant, aquest mateix i els germans fadrins més joves de 25 anys que vivien al domicili familiar el 31 de desembre de 2023 o els majors d’edat quan es tracti de persones amb discapacitat, així com els ascendents dels pares quan es justifiqui, amb el certificat d’empadronament corresponent, que resideixen al mateix domicili.
 2. En cas que els sol·licitants constitueixin unitats familiars independents, també es consideren membres computables el cònjuge o la persona a la qual es trobin units per una relació anàloga, així com els fills que visquin al mateix domicili.
 3. En cas de divorci o separació legal dels pares, no es considera membre computable el que no convisqui amb el sol·licitant de la beca.
 4. No obstant això, el nou cònjuge o la persona amb qui es mantingui una relació anàloga té la consideració de membre computable i sustentador principal, si escau, i les seves rendes s’han d’incloure dins el còmput de la renda familiar.
 5. En cas que els sol·licitants al·leguin que estan emancipats o que són independents familiarment i econòmicament, amb independència de l’estat civil, han d’acreditar de manera fefaent la titularitat o el lloguer del domicili habitual, i també que disposen de mitjans econòmics propis suficients per ser independents. Si no ho fan, i sempre que els ingressos acreditats siguin inferiors a les despeses considerades indispensables i a les suportades en concepte d’habitatge, s’entendrà que no s’ha provat que són independents, i els ingressos corresponents als membres computables de la família a què es refereixen els punts 5.1 i 5.2 s’inclouran en el càlcul de la renda familiar.

Deduccions de la renda familiar

1. Per poder tenir en compte les deduccions que s’indiquen a continuació, s’ha d’acreditar que el 31 de desembre de 2023 a la unitat familiar s’hi donaven les situacions amb dret a deducció.
2. Una vegada calculada la renda familiar d’acord amb les indicacions mencionades als punts 5.1 i 5.2, s’han d’aplicar les deduccions següents:

 1. El 50 per cent dels ingressos aportats per qualsevol membre computable de la família diferent dels sustentadors principals.
  Tenen la consideració de sustentadors principals el pare i la mare o el tutor o la persona encarregada de la guarda i protecció de l’estudiant o la persona a què fa referència el segon paràgraf del punt 5.2.c). 
 2. 525,00 euros per cada germà, inclòs el sol·licitant, que visqui al domicili familiar quan es tracti de famílies nombroses de categoria general, i 800,00 euros en el cas de famílies nombroses de categoria especial, sempre que tinguin dret a aquest benefici. La deducció aplicable al sol·licitant és de 2.000,00 euros quan tingui un grau de discapacitat igual al 65 per cent o superior.
 3. 1.811,00 euros per cada germà o fill del sol·licitant que tingui un grau de discapacitat legalment qualificada igual al 33 per cent o superior. Aquesta deducció també s’aplica en els casos en què sigui el sol·licitant qui té aquesta discapacitat. La deducció és de 2.881,00 euros quan el grau de discapacitat és igual al 65 per cent o superior i de 4.000,00 euros en cas que sigui el mateix sol·licitant qui té un grau de discapacitat igual al 65 per cent o superior.
 4. 1.176,00 euros per cada germà més jove de 25 anys, inclòs el sol·licitant, que cursi estudis universitaris i resideixi fora del domicili familiar quan siguin dos o més els germans amb residència fora del domicili familiar pel fet de cursar estudis universitaris.
 5. El 20 per cent de la renda familiar quan el sol·licitant sigui orfe absolut i més jove de 25 anys.
 6. 500,00 euros per pertànyer a una família monoparental. A aquests efectes, s’entendrà per monoparental la constituïda per un sol adult que sigui l’únic sustentador de la família i que convisqui amb un o més fills més joves de 25 anys, o de major edat, quan es tracti de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, o amb un o més menors en règim d’acolliment familiar permanent o de guarda amb finalitat d’adopció al seu càrrec. 

 

Requisits de matrícula

Per poder ser beneficiari de la beca, l’alumne s’ha de matricular d’un mínim de 60 crèdits. A l’efecte d’acreditar aquest requisit, no s’han de tenir en compte els crèdits convalidats, reconeguts o transferits. Per als estudiants en situació de temps parcial, la matrícula mínima es fixa en 30 crèdits.

No obstant això, pot gaudir de l’exempció l’estudiant que es matriculi d’un nombre de crèdits inferior si el nombre de crèdits pendents per finalitzar els estudis és inferior a 60 crèdits, o a 30 crèdits en el cas d’alumnes a temps parcial, i si l’alumne es matricula de la totalitat dels crèdits restants.

Incompatibilitats

 • Aquesta beca és incompatible amb la beca general del Ministeri d'Educació i Formació Professional i amb qualsevol altra beca o ajut, amb la mateixa finalitat, que el sol·licitant pugui rebre d'altres entitats o persones públiques o privades.
 • No es consideraran incompatibles aquests ajuts amb les beques de col·laboració (d'estudiants en departaments universitaris per a l’any acadèmic 2024-25), les beques de mobilitat i les borses d'ajut per a pràctiques externes autoritzades per la UIB.
 • A efectes d'incompatibilitat, la persona que sigui beneficiària d'aquest ajut està obligada a comunicar al Servei d'Alumnes i Títols de la UIB, a l’adreça <alumnes@uib.cat>, qualsevol altre beca o ajut amb la mateixa finalitat que hom li hagi pogut concedir i, en cas de ser incompatible, a tornar, si escau, els imports percebuts.

Instruccions per sol·licitar l'ajut i documentació a presentar

Les persones que reuneixen els requisits generals, acadèmics, de matrícula i econòmics poden sol·licitar la beca de matrícula si segueixen les instruccions següents:

1. Preparar la documentació necessària per presentar la sol·licitud:

Els documents obligatoris que cal adjuntar a la sol·licitud d'UIBdigital són:

 • Declaració responsable de les dades econòmiques referides a IRPF de l’exercici 2023 de la unitat familiar signada pels membres computables que conviuen al mateix domicili el dia 31-12-2023, amb autorització per comprovar o obtenir, a través de les administracions corresponents, les dades necessàries per verificar les dades econòmiques.
 • Declaració de l’IRPF de l’any 2023 dels membres computables de la unitat familiar o, si escau, certificat d’imputacions de l’IRPF 2023.
 • DNI o NIE dels membres de la unitat familiar.

Altra documentació, si escau, segons la situació familiar de cada estudiant:

 • El certificat d'empadronament dels majors d’edat quan es tracti de persones amb discapacitat, així com els ascendents dels pares, que viuen al domicili familiar.
 • La titularitat o el contracte de lloguer de l'habitatge del domicili habitual dels sol·licitants emancipats o que són independents familiarment i econòmicament.
 • L’acreditació d’altres situacions familiars que donen dret a deducció.

Avís: Tota la documentació s'ha d'adjuntar a la sol·licitud d'UIBdigital en un sol arxiu en format PDF. El nom d'aquest arxiu ha de ser el document d'identitat del sol·licitant. Exemple per als sol·lictants amb DNI: "00000000-X.pdf"; exemple per als sol·licitants amb NIE: "X-00000000-X.pdf".

2. Indicacions per emplenar el formulari de la declaració responsable pel que fa a les dades econòmiques

Abans d'emplenar el formulari llegiu l'apartat dels requisits econòmics per saber si els cumpliu.

En el formulari us demanarem les dades econòmiques de les caselles 0435, 0460 i 0595 de la declaració de la renda de 2023. Els ingressos de cada membre computable de la unitat familiar es calculen sumant els valors de les caselles 0435 i 0460, i al resultat s'hi ha de restar el valor de la casella 0595.

Si no heu presentat la declaració de la renda de l'any 2023, haureu d'obtenir el certificat d'imputacions de l'IRPF, que podeu consultar a l'AEAT. A la casella 0435 heu d'indicar els rendiments del treball, i a la casella 0595, les retencions aplicades als rendiments del treball.

Si no heu presentat la declaració de la renda de l'any 2023 i no heu obtingut ingressos, s'ha de posar el valor "0" a les tres caselles.

Heu de tenir en compte que als llindars de renda fixats a la convocatòria s'hi pot aplicar les deduccions de la renda familiar que trobareu definides a l'apartat de requisits econòmics.

3.Emplenar el formulari de la declaració responsable referent a les dades econòmiques

 • Emplenau el formulari.
 • Imprimiu el formulari (si disposau de signatura electrònica, no és necessari imprimir-lo).
 • Tots els membres computables de la unitat familiar han de signar el document imprès a l'apartat Firmes de tots els membres. 

Es recorda que la falsedat o omissió de les dades que se sol·liciten en aquest formulari podrà donar lloc a la pèrdua de l'ajut segons les bases de la convocatòria.

4. Emplenar la sol·licitud a UIBdigital i adjuntar-hi la documentació

Una vegada tingueu la documentació preparada, heu de fer la sol·licitud telemàticament a través d'UIBdigital:

Anau a UIBdigital > Gestions i serveis > Tràmits > Sol·licituds > Disponibles > Servei d'Alumnes i Títols > Estudis oficials de grau i postgrau > Beques del Govern de les Illes Balears d'exempció o bonificació en el preu dels crèdits deprimera matrícula per a estudiants de la UIB.

Teniu en compte que:

 • A l'apartat de dades personals heu d'indicar l'adreça electrònica on voleu rebre les notificacions.
 • A l'apartat de situacions declarades per l'estudiant que donen dret a deducció, heu d'indicar si el 31 de desembre de 2023 teníeu alguna de les circumstàncies familiars que donen dret a deducció. En cas afirmatiu, haureu d'adjuntar a la sol·licitud l'acreditació de la circumstància.

Adjuntar la documentació

Un cop que hàgiu finalitzat la sol·licitud de l'ajut a UIBdigital, heu d'ajuntar la documentació indicada al punt 1. 

Les sol·licituds en què no s’hagi presentat tota la documentació necessària per determinar la renda familiar, una vegada finalitzat el termini d’esmena, es consideraran del llindar 3.
 

Estat de la sol·licitud

En  tot moment podeu comprovar l'estat de la sol·licitud a: UIBdigital > Gestions i serveis > Tràmits > Sol·licituds > Pendents.

Els estats de la sol·licitud aniran canviant a mesura que el Servei d'Alumnes i Títols faci les comprovacions oportunes.

Procediment

El Servei d’Alumnes i Títols centralitzarà la revisió i validació de la documentació presentada a mesura que entrin les sol·licituds.

Si la documentació aportada no compleix els requisits exigits, s'ha de requerir al sol·licitant que, en el termini de deu dies hàbils, esmeni la falta o aporti els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es considera que desisteix de la sol·licitud, d'acord amb l'article 68 de la Llei 39/2015, després que es dicti una resolució prèvia en els termes que disposa l'article 21 de la Llei esmentada.

A mesura que els tècnics determinin lots de sol·licituds completes i revisades, n’informaran la vicerectora d’Estudiants, als efectes d’emetre les successives propostes de concessió amb les exempcions de matrícula concedides i denegades, amb indicació de la causa per la qual s'han denegat, als efectes de resoldre i notificar-ho als interessats a través d’UIBdigital.

Els interessats disposaran d’un termini de deu dies per presentar al·legacions a través d’UIBdigital i, si escau, aportar els documents i justificants que considerin oportú.

En cas que no es presentin al·legacions en aquest termini, s'entén que s'accepta la proposta.

Una vegada analitzades les al·legacions presentades, o un cop acabat el termini sense que se n’hagi presentada cap, s’elevaran les successives propostes de resolució al Rector, que dictarà les successives resolucions definitives parcials, que s’hauran de publicar al tauler d’anuncis de la seu electrònica.

El termini màxim per resoldre aquest procediment és de deu mesos a comptar de la data de finalització del termini per presentar sol·licituds.

Revocació de l'exempció o bonificació

La UIB pot revocar una exempció o bonificació en cas que es detecti que l’estudiant ha ocultat o falsejat dades en el moment de sol·licitar-lo.

El Rector podrà revocar-lo després d'estudiar l'informe justificatiu de la causa de revocació i oïda prèviament la persona interessada. Tot això sens perjudici de les accions legals que la Universitat pugui emprendre per possible frau, ocultació o falsejament de dades.

Recurs enfront a la resolució

La resolució del Rector s'ha de publicar al tauler d’anuncis de la seu electrònica de la Universitat.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, de conformitat amb el que estableix l’article 6.4 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, s’hi podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos a partir de l’endemà de la data de notificació, d’acord amb el que disposa l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o potestativament i amb caràcter previ, recurs administratiu de reposició davant el Rector en el termini d’un mes (articles 123 i 124 de la Llei 39/2015 esmentada). Tot això, sens perjudici d’emprar qualsevol altre recurs que es consideri oportú.

Més informació