Beques per realitzar estudis universitaris

Any acadèmic 2020-21 important

Any acadèmic 2019-20

Preguntes freqüents

Preguntes freqüents

Qui pot demanar beca?

Tots els estudiants universitaris que es matriculin de grau i màster oficial i compleixin TOTS els requisits, tant de caràcter acadèmic com econòmic, establerts a la convocatòria.

L’incompliment de qualsevol d’aquests requisits per si mateix té com a conseqüència la denegació de la beca sol·licitada.

Quin tipus de beca puc demanar i quins ajuts ofereix?

Per a estudis universitaris només hi ha un tipus de beca del MEFP (beca general), i la concessió i la quantia dependran de:

 • Nombre de crèdits matriculats: podeu demanar beca total o parcial, en funció del nombre de crèdits de què us matriculeu (curs amb dedicació a temps complet o a temps parcial)
  • Beca total (curs a temps complet): 60 crèdits com a mínim
  • Beca parcial (curs a temps parcial): entre 30 i 59 crèdits (per sota de 30 crèdits no es pot gaudir de beca, excepte en els casos de finalització d’estudis i que l’estudiant estigui matriculat de tots els crèdits necessaris per acabar la carrera).
  • Rendes familiars i patrimonials de la unitat familiar del sol·licitant: es tindrà en compte les circumstàncies com renda i patrimoni mobiliari i immobiliari, família nombrosa, discapacitat. Residència de l’estudiant fora del domicili familiar, orfandat, etc. En cap cas no es podrà superar els llindars de renda que indica la convocatòria per obtenir algunes o totes les ajudes.
  • Rendiment acadèmic: per gaudir de beca es tindran en compte tant els requisits del curs del qual us matriculeu com del curs anterior: la nota de l’expedient o la del curs anterior; el nombre d’assignatures matriculades i el percentatge d’aprovades, en funció de la branca dels estudis, etc. (vegeu: Requisits acadèmics específics).

Ajuts que s’ofereixen:

 • Matrícula gratuïta: és el mínim que s’atorga si us concedeixen la beca, i cobreix l’import total dels crèdits de les assignatures de què us heu matriculat per primera vegada.
 • Quantia fixa en funció de la renda familiar: 1.600 euros.
 • Quantia fixa en funció de la necessitat de l’estudiant de residir fora del domicili familiar durant el curs: màxim 1.500 euros (no obstant això, aquesta quantia no pot superar el cost real de la prestació).
 • Quantia fixa en funció de l’excel·lència acadèmica: entre 50 i 125 euros amb la distribució següent:

Nota mitjana de l’estudiant

Quantia en euros

Entre 8,00 i 8,49 punts

50 euros

Entre 8,50 i 8,99 punts

75 euros

Entre 9,00 i 9,49 punts

100 euros

9,50 punts o més

125 euros

 • Quanties addicionals: 623 euros (desplaçament des d’Eivissa, Formentera o Menorca a Mallorca) i 442 euros (desplaçament des de Mallorca a Menorca, Eivissa o Formentera).
 • Quantia variable per coeficient: aquest import es distribuirà entre els sol·licitants en funció del seu rendiment acadèmic i de la renda de la unitat familiar i es determinarà mitjançant una fórmula de repartiment: «A millor nota i menor renda, aquest import serà major» (l’import mínim d’aquesta quantia variable serà de 60 euros).

Enllaç per calcular orientativament la quantia variable.

Requisits acadèmics específics per obtenir una beca

Estudis de grau:

Primer curs:

Per obtenir tots els ajuts de què es compon la beca:

 • Us heu de matricular, com a mínim, del curs amb dedicació a temps complet (60 crèdits)

 • La nota mínima dels estudis que donen accés a la Universitat ha de ser igual o superior a 6,5 punts.

Obtindreu únicament la matrícula gratuïta i la quantia variable mínima:

 • Si us matriculau de curs amb dedicació a temps parcial (entre 30 i 59 crèdits)

 • Si la nota mínima dels estudis que donen d’accés a la Universitat és igual o superior a 6,5 punts.

Obtindreu únicament la matrícula gratuïta:

 • Si la nota mínima dels estudis que donen accés a la Universitat és igual o superior a 5 punts i no supera els 6,5 punts, tant si us matriculau de curs amb dedicació a temps complet com a temps parcial.

Segon i posteriors cursos:

Els alumnes que el curs vigent es matriculin amb dedicació a temps complet (60 crèdits com a mínim) tindran dret a l’obtenció de tots els ajuts si compleixen algun dels supòsits següents, segons el cas:

El curs anterior, o darrer realitzat, el sol·licitant s’ha d’haver matriculat de curs complet i ha d’haver aprovat els crèdits següents:

Branca o àrea de coneixement

Percentatge de crèdits a superar

Arts i Humanitats

100%

Ciències

100%

Ciències Socials i Jurídiques

100%

Ciències de la Salut

100%

Ensenyaments Tècnics

85% 

Alternativament, el curs anterior, o darrer realitzat, s’ha d’haver matriculat de curs complet i ha d’haver aprovat els percentatges i s’ha de tenir una mitjana de les assignatures superades igual o superior a aquella a la qual fa referència el quadre següent:

Branca o àrea de coneixement

Percentatge de crèdits a superar

Nota mitjana de les assignatures superades

Arts i Humanitats

90%

6,50 punts

Ciències

80%

6,00 punts

Ciències Socials i Jurídiques

90%

6,50 punts

Ciències de la Salut

80%

6,50 punts

Ensenyaments Tècnics

65%

6,00 punts

Dona dret únicament a matrícula gratuïta haver aprovat, el curs anterior o el darrer realitzat, els percentatges a què fa referència el quadre següent, tant si us havíeu matriculat amb règim de matrícula parcial (de 30 a 59 crèdits) o de matrícula completa (60 o més crèdits):

Branca o àrea de coneixement

Percentatge de crèdits a superar

Arts i Humanitats

90%

Ciències

65%

Ciències Socials i Jurídiques

90%

Ciències de la Salut

80%

Ensenyaments Tècnics

65% 

També podran acollir-se a aquesta última opció els estudiants amb matrícula parcial.

Dobles titulacions:

Els requisits necessaris generals per obtenir beca en aquests casos són els mateixos que per a la resta de titulacions, amb la condició que els estudiants s’han de matricular, com a mínim, dels crèdits que integrin el curs complet, d’acord amb el pla d’estudis establert per a cada doble titulació, o bé d’un mínim del 50 per cent dels crèdits que indiqui el pla d’estudis abans esmentat, si la dedicació és a temps parcial.

Els estudis que s’imparteixen a la UIB com a dobles titulacions són:

Màsters oficials:

Primer curs:

 • Màsters oficials que habilitin per a una professió regulada (disposició final segona, apartat 4, del RD 1000/2012, de 29 de juny). Requisit: nota mínima mitjana de 6,50 punts als estudis previs que hi donen accés.
 • Resta de màsters oficials: 7 punts als estudis previs que hi donen accés.

Segon curs:

 • S’han d’acreditar les mateixes notes mínimes que al paràgraf anterior, però preses del primer curs de màster.
 • Per obtenir beca al segon curs, s’haurà d’haver aprovat la totalitat dels crèdits de què l’estudiant s’ha matriculat el primer curs.

Si tenc alguna discapacitat, tenc algun avantatge com a becari/ària?

 • Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 per cent, per obtenir les ajudes enumerades als apartats anteriors, hauran d’aprovar els mateixos percentatges i amb les mateixes notes que la resta de sol·licitants de beca, però podran reduir la càrrega lectiva necessària per al compliment del requisit de matriculació fins a un màxim del 50 per cent, és a dir, es considerarà curs amb dedicació a temps complet si es matriculen d’entre 30 i 59 crèdits, encara que el mínim de crèdits en què hauran de quedar matriculats seguirà sent de 30 (per sota d’aquest nombre no tindran dret a cap ajuda). No obstant això, si l’alumne no utilitza aquest recurs i es matricula de 60 crèdits, l’import de les quanties fixes que li corresponguin s’incrementarà en un 50 per cent en relació amb la resta d’alumnes, llevat de l’ajuda de matrícula, que serà de l’import dels crèdits matriculats.
 • Un altre benefici és que els llindars de renda que no es poden superar per gaudir de beca seran més alts per a aquests sol·licitants.

 

Matricular-se i sol·licitar beca: dos tràmits diferents

Matricular-se a la UIB i sol·licitar la beca són dos tràmits diferents que s’han de realitzar cada un per separat a la pàgina web corresponent, i el fet de no realitzar algun dels dos tràmits implica la no obtenció de la beca.

Com he de matricular-me a la UIB si vull demanar beca?

Quan formalitzeu la matrícula a la UIB (UIBdigital) us demanaran si sou o sereu sol·licitant de beca; en cas afirmatiu i si compliu els requisits acadèmics que indica la normativa, no serà necessari que aboneu l’import de la matrícula fins que el MEFP us comuniqui la resolució. En cas que finalment la resolució fos de desestimació i no us concedissin la beca, us hauríeu de dirigir als serveis administratius de la vostra facultat per fer efectiu aquest import. En aquest sentit, recordau que:

 • Encara que us hàgiu matriculat com a becari a UIBdigital, si no emplenau, en el termini escaient, la sol·licitud de beca a la seu electrònica del MEFP, es considerarà que no heu demanat la beca.
 • Si us matriculau com a becaris a la UIB, no és necessari abonar les taxes de matrícula fins que sapigueu si us concedeixen la beca o no.
 • Si heu abonat la matrícula i posteriorment us concedeixen la beca sol·licitada, podeu dirigir-vos als serveis administratius de la vostra facultat, on us tramitaran l’expedient de devolució del seu l’import.

Què he de fer per demanar la beca del MEFP (formulari de sol·licitud)?

Si no heu sol·licitat mai beca: en primer lloc heu de donar-vos d’alta a la Seu electrònica del MEFP:

 • Una vegada us hi hàgiu registrat, us enviaran per correu electrònic la confirmació del nom d’usuari i la clau d’accés. En aquest portal, a l’apartat Mis trámites, trobareu el formulari de sol·licitud de beca que cal emplenar i enviar telemàticament. Una vegada fet això, es generarà un justificant que heu de guardar. Aquesta és l’única prova vàlida que heu demanat la beca correctament. Si no es genera aquest justificant, posau-vos en contacte amb l’àrea de beques del Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica de la UIB abans de la data de finalització del termini previst a la convocatòria.
 • Si ja sou becari d’anys anteriors: quan s’obri el termini, podeu sol·licitar la beca a la Seu electrònica del MEFP amb els vostres nom d’usuari i clau d’accés, com ja havíeu fet en anys anteriors.
 • També a la mateixa Seu electrònica, a l’apartat Mis notificaciones, us podreu informar de l’estat en què es troba la tramitació de la vostra sol·licitud.

Què he de fer si el termini per matricular-me i el de sol·licitud de beca no coincideixen?

Les dates de matrícula i de sol·licitud de beca poden no coincidir: heu de realitzar cada tràmit en la data que s’indiqui a la normativa, independentment del tràmit que es faci en primer lloc, és a dir, podeu sol·licitar la beca al MEFP encara que no us hàgiu matriculat, i viceversa.

En quin termini puc demanar la beca?

 • De l’1 d’agost al 15 d’octubre de 2019 (ambdós inclosos).

Quan demani la beca telemàticament, he de presentar alguna documentació?, i on l'he de presentar?

Només en els casos següents i que no la hagin entregat als serveis administratius:

 • Per estudis universitaris amb canvi d’universitat,
  • Per Grau, documentació a aportar
   • Certificat acadèmic del curs anterior
  • Per Màster, documentació a aportar
   • Certificat acadèmic de tots els cursos que integren la titulació que dona accés al màster, en el qual constin les assignatures cursades, nombre de crèdits i qualificació.
 • Si us declarau unitat familiar independent, teniu en compte que es consideren membres computables i sustentadors principals: el sol·licitant, el seu cònjuge o la seva parella registrada o no que es trobi unida per anàloga relació. També seran membres computables els fills, si n’hi ha, que convisquin al mateix domicili. En aquest cas, heu d’aportar:
  • Declaració de la renda (si teniu obligació de fer-la) o certificat d’imputacions (si no hi estau obligat). Aquest document el facilita la delegació d’Hisenda. Així mateix es pot obtenir a través de la pàgina web.
  • Contracte d’arrendament o de compra d’habitatge a nom del sol·licitant.
  • I, si és necessari, certificat d’empadronament en aquest habitatge.
 • Si la unitat familiar ha rebut ingresos a l’estranger a l’exercici anterior:
  • Justificant de l’Administració Tributària corresponent.
 • Si el sol·licitant, algun germà o fill pateix alguna discapacitat: heu d’aportar document acreditatiu de la discapacitat amb indicació del grau.
 • Si l’alumne resideix fora del domicili familiar durant el curs acadèmic: heu d’aportar contracte d’arrendament, certificat de la residència d’estudiants o altra documentació acreditativa (no vàlid per a becaris dels programes SICUE, ERASMUS i anàlegs).
 • Si és necessari algun aclariment: en el moment en què es revisi la vostra sol·licitud us demanaran la documentació escaient.

On l’heu de presentar? A l’àrea de beques del Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica de la UIB.

Incompatibilitat total o parcial de la beca

 • La beca general del Ministeri d’Educació és incompatible amb qualsevol altra ajuda que s’atorgui per a la mateixa finalitat.
 • Els alumnes inclosos en programes com SICUE, ERASMUS i anàlegs podran gaudir al mateix temps de la beca general del MEFP, llevat de l’ajuda per residència.

Si em concedeixen la beca, com i quan me l'abonaran?

Si us concedeixen beca, us abonaran tots els components que us pertoquin al compte corrent que haureu facilitat (del qual obligatòriament heu de ser titular o cotitular). En cas d’anul·lació o modificació del compte, s’ha de notificar immediatament a l’àrea de beques del Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica.

L’import de la matrícula serà abonat pel MEFP directament a la UIB.

La beca s’abona en dues parts:

 • Primera part (quanties fixes): pel que fa a les sol·licituds de beca que en el procés de resolució no presentin cap dificultat, quedaran abonades entre desembre i gener del curs vigent; per tant, els alumnes que després d’aquesta data no hagin tingut notícies de la resolució de la beca (ni per correu electrònic, ni per SMS, ni consultant la Seu electrònica del Ministeri d’Educació), es poden informar contactant amb l’àrea de beques del Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica de la UIB.
 • Segona part (quantia variable): s’abonarà entre els mesos de març i abril del present curs acadèmic.

Si no em concedeixen la beca, quan he de pagar la matrícula a la UIB?

Sense perjudici del que indiqui la normativa vigent, haurà d'abonar la matrícula quan rebi la notificació de denegació, excepte si, per motius tipificats (per exemple, interposició d'al·legacions), la beca està pendent de resolució.

 

Quins drets i obligacions tenc com a becari/ària?

 • Dret a percebre una subvenció estatal per estudiar, si es compleixen els requisits que marquen les bases de la convocatòria.
 • Obligació de destinar la beca a la finalitat per a la qual s’ha concedit. S’entendrà que no es compleix aquest requisit quan es produeixi alguna de les circumstàncies següents, i això serà motiu de reintegrament, total o parcial, segons els casos, de l’import concedit:
  • Anul·lació de matrícula.
  • No haver superat el 50 per cent dels crèdits matriculats. Llevat dels alumnes matriculats en les branques de Ciències i Ensenyaments Tècnics, cas en què serà el 40 per cent. En cas contrari, es procedirà al reintegrament de tots els components de la beca amb excepció de la beca de matrícula.

Incidències amb la beca: al·legació i recurs de reposició

En el transcurs de la gestió de la beca es poden produir diversos tipus d’incidències, originades per una gran disparitat de motius (errors, inexactituds de qualsevol tipus, manca de documentació o dades, etc.),

en aquests casos els afectats poden interposar una reclamació en forma d’al·legació o recurs de reposició:

Al·legació

Acte administratiu en el qual s’exposen arguments, raons i/o s’aporten proves per fonamentar la sol·licitud de beca que ha estat desestimada.

L’òrgan encarregat de resoldre les al·legacions és la UIB, per delegació del MEFP, la qual només pot resoldre qüestions de caràcter formal, és a dir, resolucions contràries a allò que diu la convocatòria de beques.

Per interposar una al·legació heu d’emplenar l’imprès d’al·legacions.

I presentar-lo, juntament amb els documents que justifiquin allò que al·legau, a l’àrea de beques del Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica de la UIB.

El termini per interposar al·legació és el que s’indica a la notificació de resolució de sol·licitud de beca. No obstant això, la data màxima d’interposició d’al·legació no pot sobrepassar la data de publicació al BOE de la resolució definitiva de la convocatòria.

Recurs de reposició

Igualment com l’al·legació, es pot interposar contra resolucions administratives, però, a diferència d’aquesta, el recurs el resol directament el MEFP.

També per interposar recurs haureu d’emplenar l’imprès de recurs.

I presentar-lo, juntament amb les proves d’allò que al·legau, a l’àrea de beques del Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica de la UIB, que, juntament amb un informe de l’òrgan competent de la UIB, el remetrà al MEFP.

El termini per interposar recurs de reposició és d’un mes a comptar de l’endemà de la data de publicació al BOE de la resolució definitiva de la convocatòria.

On he d'anar per informar-me, resoldre dubtes o fer qualsevol tipus de gestió o tràmit relatiu a les beques?

Qualsevol qüestió relativa a les beques SEMPRE es tramita i/o resol a l’àrea de beques del Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica de la UIB (Son Lledó, campus universitari), MAI directament amb el Ministeri d’Educació, encara que sigui aquest qui les concedeix.

Com puc contactar amb l'àrea de beques?

- Consultau l'horari presencial