Ajuts per a la matrícula UIB-Govern de les Illes Balears per a l'any acadèmic 2022-23

Quan es pot demanar l'ajut

 • Termini: del 16 de novembre a les 9.30 hores fins al 2 de desembre a les 23.59 hores del 2022

Infografia

 

Requisits generals

L'estudiant que sol·liciti aquest ajut ha de complir els requisits següents:

 1. Tenir nacionalitat espanyola o d'algun Estat membre de la Unió Europea. Les persones estrangeres no comunitàries han d'acreditar la condició de residents.
 2. Estar matriculat a la UIB en uns estudis oficials de grau o de màster habilitant durant l’any acadèmic 2022-23. Els màsters habilitants són:
  • Màster universitari en Enginyeria Industrial
  • Màster universitari en Psicologia General Sanitària
  • Màster universitari d’Advocacia
  • Màster universitari en Formació del Professorat (MFPR)
  • Màster universitari en Enginyeria Agronòmica
 3. Demanar l'ajut de matrícula per al primer grau o màster habilitant que cursi, i sempre que no estigui en condicions d’obtenir un títol del mateix nivell o d’un nivell superior al dels estudis per als quals demana l’ajut.
 4. Pel que fa a la devolució de les primeres matrícules, no haver estat beneficiari de la beca general del Ministeri d’Educació i Formació Professional l’any acadèmic 2022-23.

Estan exclosos d'aquesta convocatòria:

 1. Els estudiants matriculats en escoles adscrites.
 2. Els estudiants de mobilitat procedents d'altres universitats.
 3. Els estudiants de matrícula extraordinària.
 4. El pagament dels crèdits de tercera o successives matrícules. 
 5. Els estudiants que cursen estudis propis de la Universitat.
 6. Els estudiants de màster no habilitant.
 7. Els estudiants de doctorat.

 

Requisits econòmics

Determinació de la renda familiar

1. Per concedir els ajuts d’aquesta convocatòria, els ingressos de la unitat familiar durant el darrer període de liquidació de l’IRPF no poden superar el límit de renda fixat a la taula següent:

Nre. de membres de la unitat familiar

Import

Famílies d’un membre computable

33.000,00 €

Famílies de dos o més membres computables

52.800,00 €

2. El procediment per calcular la renda és el següent:

 1. La renda familiar s’obté sumant les rendes de l’exercici de 2021 de cadascun dels membres computables de la família, calculades segons s’indica en el punt següent.
 2. La renda dels membres computables que hagin presentat la declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) s’ha de determinar de la manera següent:
  • Primer, per cada membre computable s’han de sumar la base imposable general i la base imposable de l’estalvi, que són les caselles 0435 i 0460 de la declaració de l’IRPF.
  • Segon, del resultat anterior, s’ha de restar la quota resultant de l’autoliquidació, casella 0595 de la declaració de l’IRPF. El resultat obtingut és la renda del membre computable.
  • Tercer, la suma dels resultats obtinguts de tots els membres computables constitueix la renda de la unitat familiar. S’hi aplicaran les deduccions que corresponguin d’acord amb el punt 4.3 de la convocatòria, i la xifra resultant serà la referència per conèixer el límit que estableix aquesta convocatòria.

3. Per tenir la informació dels requisits econòmics d’aquesta convocatòria, s’estableix l’obligació de presentar una declaració responsable de tots els membres computables de la unitat familiar on s’especificaran els imports de les caselles 0435, 0460 i 0595 de la declaració de l’IRPF de l’exercici 2021.

Els membres que no han presentat declaració de la renda, han d'indicar a la casella 0435 els rendiments de treball (el resultat es calcula restant les caselles "Total de despeses deduïbles" i "Reduccions aplicables" a la casella "Retribució"). A la casella 595 les retencions aplicades al rendiment del treball. Podeu obtenir aquesta informació del certificat d'imputacions d'IRPF que podeu obtenir de l'AEAT.

4. A més, es requerirà que els membres computables autoritzin la Universitat de les Illes Balears a obtenir les dades necessàries i fer les comprovacions pertinents sobre els imports consignats a la declaració responsable. En cas que l’interessat no doni aquesta autorització, li hauran de requerir que aporti els documents que permetin determinar l’import de la renda familiar als efectes d’aquesta convocatòria.

5. Es desestimaran les sol·licituds dels que no hagin presentat tota la documentació necessària per determinar la renda familiar una vegada finalitzat el termini d’esmena previst en l’apartat 12 de la convocatòria.

Membres computables

 1. Per calcular la renda familiar, es consideren membres computables de la família el pare i la mare, o el tutor o la persona encarregada de la guarda i protecció de l’estudiant, aquest mateix i els germans fadrins menors de 25 anys que vivien al domicili familiar el 31 de desembre de 2021 o els majors d’edat quan es tracti de persones amb discapacitat, així com els ascendents dels pares que resideixen al mateix domicili.
 2. En cas que els sol·licitants constitueixin unitats familiars independents, també es consideren membres computables el cònjuge o la persona a la qual es trobin units per una relació anàloga, així com els fills que visquin al mateix domicili.
 3. En cas de divorci o separació legal dels pares, no es considera membre computable el que no convisqui amb el sol·licitant de la beca.
  No obstant això, el nou cònjuge o la persona amb qui es mantingui una relació anàloga té la consideració de membre computable i sustentador principal, si escau, i les seves rendes s’han d’incloure dins el còmput de la renda familiar.
 4. En cas que els sol·licitants al·leguin que estan emancipats o que són independents familiarment i econòmicament, amb independència del seu estat civil, han d’acreditar de manera fefaent la titularitat o el lloguer del seu domicili habitual, i també que disposen de mitjans econòmics propis suficients per ser independents. Si no ho fan, i sempre que els ingressos acreditats siguin inferiors a les despeses considerades indispensables i a les suportades en concepte d’habitatge, s’entendrà que no s’ha provat que són independents i els ingressos corresponents als membres computables de la família a què es refereixen els punts 4.1 i 4.2 s’inclouran en el càlcul de la renda familiar.
 5. Es desestimaran les sol·licituds dels que no hagin presentat tota la documentació necessària per determinar la renda familiar una vegada finalitzat el termini d’esmena previst en l’apartat 12.

Deduccions de la renda familiar

 1. Per poder tenir en compte les deduccions que s’indiquen a continuació, s’ha d’acreditar que el 31 de desembre de 2021 a la unitat familiar s’hi donaven les situacions amb dret a deducció.
 2. Una vegada calculada la renda familiar d’acord amb les indicacions dels apartats 4.1 i 4.2 de la convocatòria, s’han d’aplicar les deduccions següents:
  1. El 50 per cent dels ingressos aportats per qualsevol membre computable de la família diferent dels sustentadors principals.
   Tenen la consideració de sustentadors principals el pare i la mare o el tutor o la persona encarregada de la guarda i protecció de l’estudiant o la persona a què fa referència el segon paràgraf del punt 4.2.3 de la convocatòria.
  2. 525,00 euros per cada germà, inclòs el sol·licitant, que visqui al domicili familiar quan es tracti de famílies nombroses de categoria general, sempre que tinguin dret a aquest benefici.
  3. 1.811,00 euros per cada germà o fill del sol·licitant que tingui un grau de discapacitat legalment qualificada igual al 33 per cent o superior. La deducció és de 2.881,00 euros quan el grau de discapacitat és igual al 65 per cent o superior.
  4. 1.176,00 euros per cada germà menor de 25 anys, inclòs el sol·licitant, que cursi estudis universitaris i resideixi fora del domicili familiar quan siguin dos o més els germans amb residència fora del domicili familiar pel fet de cursar estudis universitaris.
  5. El llindar de renda familiar aplicable s’ha d’incrementar un 20 per cent quan el sol·licitant sigui orfe absolut i menor de 25 anys.
  6. 500,00 euros per pertànyer a una família monoparental. 

Requisits acadèmics

Per accedir a l'ajuda de matrícula l'estudiant ha d'estar matriculat d'un mínim de 12 crèdits. Excepcionalment, els alumnes matriculats de menys crèdits i que finalitzin estudis també podran demanar l'ajut.

Incompatibilitats

Aquest ajut és incompatible per a les primeres matrícules amb la beca general del Ministeri d'Educació i Formació Professional i amb qualsevol altra beca o ajut, amb la mateixa finalitat, que el sol·licitant pugui rebre d'altres entitats o persones públiques o privades.

No es consideraran incompatibles els ajuts d'aquesta convocatòria amb les beques de col·laboració (d'estudiants en departaments universitaris per a l’any acadèmic 2022-23), les beques de mobilitat i les borses d'ajut per a pràctiques externes autoritzades per la UIB.

A efectes d'incompatibilitat, la persona que sigui beneficiària d'aquest ajut està obligada a comunicar al Servei d'Alumnes i Títols de la UIB, a l’adreça <alumnes@uib.cat>, qualsevol altre beca o ajut amb la mateixa finalitat que hom li hagi pogut concedir i, en cas de ser incompatible, a tornar, si escau, els imports percebuts.

Com he de demanar l'ajut?

- Versió per a imprimir -

Instruccions per sol·licitar l'ajut

Les persones que reuneixen els requisits generals, acadèmics i econòmics, poden sol·licitar l'ajut de matrícula seguint les instruccions següents:

1. Documentació necessària per presentar la sol·licitud

Els documents obligatoris que cal adjuntar a la sol·licitud d'UIBdigital són:

 • Document acreditatiu de titularitat o cotitularitat del compte bancari del sol·licitant on consti el nom complet i el codi IBAN.

És important que no cancel·leu el compte fins que no hàgiu percebut l'import total de l'ajut, ja que es poden produir diferents pagaments parcials en dates diferents.

 • Declaració responsable amb les dades econòmiques de la unitat familiar signada pels membres computables (explicada al punt 2 d'aquestes instruccions pel que fa a les dades econòmiques i al punt 3 pel que fa al formulari).
 • Document en format PDF amb el DNI o NIE de cada membre de la unitat familiar.

Altra documentació, si escau, segons la situació familiar de l'estudiant:

 • El certificat d'empadronament dels majors d’edat, quan es tracti de les persones amb discapacitat, així com els ascendents dels pares, que viuen al domicili familiar.
 • La titularitat o el contracte de lloguer de l'habitatge del domicili habitual dels sol·licitants independents familiarment i econòmicament.
 • L’acreditació d’altres situacions familiars que donen dret a deducció.

Avís: Tota la documentació s'ha d'adjuntar a la sol·licitud d'UIBdigital en un sol arxiu en format PDF. El nom d'aquest arxiu ha de ser el document d'identitat del sol·licitant. Exemple per als sol·licitants amb DNI: "00000000-X.pdf"; exemple per als sol·licitants amb NIE: "X-0000000-X.pdf"

2. Indicacions per emplenar el formulari de la declaració responsable pel que fa a les dades econòmiques

Abans d'emplenar el formulari llegiu l'apartat dels requisits econòmics per saber si els compliu. 

En el formulari us demanarem les dades econòmiques de les caselles 0435, 0460 i 0595 de la declaració de la renda de 2021. Els ingressos de cada membre computable de la unitat familiar es calculen sumant els valors de les caselles 0435 i 0460, i al resultat s'hi ha de restar el valor de la casella 0595.

Si no heu presentat la declaració de la renda de l'any 2021, haureu d'obtenir el certificat d'imputacions de l'IRPF, que podeu consultar a l'AEAT. A la casella 0435 heu d'indicar els rendiments del treball, i a la casella 0595, les retencions aplicades als rendiments del treball.

Si no heu presentat la declaració de la renda de l'any 2021 i no heu obtingut ingressos, s'ha de posar el valor "0" a les tres caselles.

Heu de tenir en compte que als llindars de renda fixats a la convocatòria s'hi pot aplicar les deduccions de la renda familiar que trobareu definides a l'apartat de requisits econòmics.

 • Rendiments: {(casella 0435 + casella 0460) – (casella 0595)} – (deduccions)
 • Llindar màxim: 33.000 € (independents) / 52.800 € (membres computables)

- Vegeu el model de formulari que us trobareu -

3. Emplenar el formulari de la declaració responsable referent a les dades econòmiques

 • Emplenau el formulari.
 • Comprovau que totes les dades són correctes.
 • Imprimiu el formulari (es pot signar amb firma electrònica i no serà necessari imprimir-lo).
 • Tots els membres computables de la unitat familiar han de signar el document imprès, a l'apartat firmes de tots els membres.

Es recorda que la falsedat o omissió de les dades que se sol·liciten en aquest formulari pot donar lloc a la pèrdua de l'ajut, segons les bases de la convocatòria.

4. Emplenar la sol·licitud a UIBdigital i adjuntar-hi la documentació

- Instruccions -

Una vegada tingueu la documentació preparada, heu de fer la sol·licitud telemàticament a través d'UIBdigital:

Anar a UIBdigital > Gestions i serveis > Tràmits > Sol·licituds > Disponibles > Servei d'Alumnes i Títols > Estudis oficials de grau i postgrau >Ajuts per a la matrícula UIB - Govern de les Illes Balears per a l'any acadèmic 2022-23

Teniu en compte que:

 • A l' apartat de dades personals heu d'indicar l'adreça electrònica on voleu rebre les notificacions.
 • A l'apartat de dades bancàries heu d'emplenar els 24 dígits del compte corrent del qual el sol·licitant sigui titular o cotitular.
 • A l'apartat de situacions declarades per l'estudiant que donen dret a deducció, heu d'indicar si el 31 de desembre de 2021 teníeu alguna de les circumstàncies familiars que donen dret a deducció. En cas afirmatiu, haureu d'adjuntar a la sol·licitud l'acreditació de la circumstància.
 • A l'apartat observacions podeu fer constar alguna causa sobrevinguda a la situació familiar.

Adjuntar la documentació

Un cop hàgiu finalitzat la sol·licitud de l'ajut, heu d'ajuntar la documentació indicada al punt 1.

Estat de la sol·licitud

Podeu anar comprovant l'estat de la sol·licitud a: UIBdigital > Gestions i serveis > Tràmits > Sol·licituds > Pendents.

Els estats de la sol·licitud aniran canviant a mesura que el Servei d'Alumnes i Títols faci les comprovacions oportunes.

Infografia

Documentació que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud

 
 • Document acreditatiu de titularitat o cotitularitat del compte bancari del sol·licitant on hi consti el nom complet, el DNI/NIE i el codi IBAN.
 • Declaració responsable (mitjançant formulari web) de les dades econòmiques referides a l'IRPF de l’exercici 2021 de la unitat familiar signada pels membres computables que conviuen en el mateix domicili a 31-12-2021, amb l'autorització per comprovar o obtenir les dades econòmiques, a través de les administracions corresponent.
 • DNI o NIE dels membres de la unitat familiar.

Altra documentació a presentar, si escau, segons la unitat familiar de cada estudiant:

 • El certificat d'empadronament dels majors d’edat quan es tracti de persones amb discapacitat, així com els ascendents dels pares, que viuen al domicili familiar.
 • La titularitat o el lloguer de l'habitatge del domicili habitual dels sol·licitants independents familiarment i econòmicament.
 • L’acreditació d’altres situacions familiars que donen dret a deducció.

 

Quantia de l'ajut

L'import de l'ajut variarà segons el nombre de crèdits matriculats i el nivell d'experimentalitat dels estudis de cada estudiant, segons l'Acord del Consell de Govern de 20 de juny de 2022, pel qual s’aproven els preus públics dels serveis acadèmics i administratius corresponents als ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears (BOIB de 21 de juny de 2022). 

 • Devolució de l'import dels crèdits en primera matrícula
  • 100%
 • Bonificació de l'import dels crèdits en segona matrícula
  • 50%
 • Import màxim
  • 1.800 €

Quan rebré l'ajut?

La Universitat de les Illes Balears ha d’abonar als beneficiaris l’import dels ajuts concedits a l’empara d’aquesta convocatòria, mitjançant una transferència al compte bancari aportat pel sol·licitant del qual aquest sigui titular. Aquest pagament s’ha de fer una vegada que s’hagin publicat les successives resolucions del Rector de concessió i de denegació de les ajudes.

Podré presentar al·legacions?

El Servei d’Alumnes i Títols centralitzarà la revisió i validació de la documentació presentada a mesura que entrin les sol·licituds.

Si la documentació aportada no compleix els requisits exigits, s'ha de requerir al sol·licitant que, en el termini de deu dies hàbils, esmeni la falta o aporti els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es considera que desisteix de la sol·licitud, d'acord amb l'article 68 de la Llei 39/2015, després que es dicti una resolució prèvia en els termes que disposa l'article 21 de la Llei esmentada.

A mesura que els tècnics determinin lots de sol·licituds completes i revisades, n’informaran la vicerectora d’Estudiants, als efectes d’emetre les successives propostes de concessió amb els ajuts concedits i denegats, amb indicació de la causa per la qual s'han denegat, amb la finalitat de resoldre i notificar-ho als interessats a través d’UIBdigital.

Els interessats disposaran d’un termini de deu dies per presentar al·legacions a través d’UIBdigital i, si escau, aportar els documents i justificants que considerin oportú.

En cas que no es presentin al·legacions en aquest termini, s'entén que s'accepta la proposta.

Una vegada analitzades les al·legacions presentades, o un cop acabat el termini sense que se n’hagi presentada cap, s’elevaran les successives propostes de resolució al Rector, que dictarà les successives resolucions definitives parcials, que s’hauran de publicar al tauler d’anuncis de la seu electrònica.

El termini màxim per resoldre aquest procediment és de sis mesos a comptar des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Revocació de l'ajut 

La UIB pot revocar un ajut en cas que es detecti ocultació o falsejament de dades per part de l'estudiant en el moment de sol·licitar-lo.

El Rector podrà revocar-lo després de l'estudi de l'informe justificatiu de la causa de revocació i oïda prèviament la persona interessada. Tot això sens perjudici de les accions legals que la Universitat pugui emprendre per possible frau, ocultació o falsejament de dades.

Règim de recursos 

La resolució del Rector s'ha de publicar al tauler d’anuncis de la seu electrònica de la UIB.

La qual cosa, complint l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP), us notific amb advertència que la resolució exhaureix la via administrativa, de conformitat amb el que estableix l’article 6.4 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats. Contra aquesta resolució hi podeu interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos a partir de l’endemà de la data de notificació, d’acord amb el que disposa l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o potestativament i amb caràcter previ, recurs administratiu de reposició davant el Rector en el termini d’un mes (articles 123 i 124 de la Llei 39/2015 esmentada). Tot això sens perjudici d’emprar qualsevol altre recurs que considereu oportú.

Més informació

Infografia