Ajuts de pagament de matrícula 2023-24

Ajuts de pagament de matrícula de la UIB a estudiants amb circumstàncies personals sobrevingudes o estructurals i a estudiants amb la condició de refugiat o sol·licitant d’asil de l'any acadèmic 2023-24.

- Bases de la convocatòria -

Objecte de la convocatòria

La present convocatòria té per objecte regular la concessió d’ajuts de matrícula per al curs acadèmic 2023-24 i donar resposta a les necessitats que són conseqüència de situacions en la unitat familiar, o del mateix sol·licitant, que hagin causat un perjudici econòmic greu que pugui dificultar la continuació dels estudis universitaris.

Els ajuts es destinaran a cobrir les matrícules de l'estudiant que es pugui trobar, durant el període comprès entre l’1 de gener de 2023 i la data en què es presenta la sol·licitud, en les situacions següents:

 • Haver patit una situació sobrevinguda:
  • Situació legal d’atur de la persona que sustenta la unitat familiar.
  • Reconeixement legal d’incapacitat permanent absoluta o gran minusvalidesa de la persona que sustenta la unitat familiar.
  • Defunció de la persona que sustenta la unitat familiar.
  • Malaltia greu de l’estudiant o d’algun familiar de primer grau de consanguinitat.
  • Una altra situació que hagi provocat una disminució significativa de la renda familiar.
 • Patir una problemàtica social o familiar estructural que s’hagi agreujat o cronificat durant aquest període.
 • Patir una malaltia crònica que s’hagi agreujat.
 • Haver patit ingressos hospitalaris de manera periòdica.
 • Tenir la condició de refugiat o sol·licitant d’asil.

Les persones sol·licitants han de poder acreditar que s’han trobat, en el període comprès entre l’1 de gener de 2023 i la data de presentació de la sol·licitud, en alguna de les situacions esmentades.

Perquè aquestes situacions es puguin tenir en compte, l’estudiant ha d’aportar, juntament amb la sol·licitud, tota la documentació que acrediti la situació al·legada de manera fefaent.

Els ajuts cobriran els preus acadèmics de matrícula del curs 2023-24, una vegada deduïdes les exempcions aplicables al pagament dels preus públics (per família nombrosa o d’un altre tipus) i exclosos els preus per serveis administratius.

Es donarà prioritat a la cobertura del cost de les primeres matrícules. En els casos d'estudiants amb segones, terceres, quartes i successives matrícules, ho estudiarà la comissió de valoració en cada cas.

Termini de presentació de sol·licituds

 Termini: del 14 de novembre a les 9.30 hores fins al 3 de desembre a les 23.59 hores del 2023

Requisits generals

 L'estudiant que sol·liciti aquest ajut ha de complir els requisits següents:

 • Estar matriculat a la UIB en uns estudis oficials de grau, màster o doctorat, durant el curs acadèmic 2023-24. En tots els casos, només pot demanar l'ajut de matrícula per al primer grau, màster o doctorat que cursi, i sempre que no estigui en condicions d’obtenir un títol del mateix nivell o d’un nivell superior al dels estudis per als quals demana l’ajut.
 • Haver sofert, durant el període comprès entre l'1 de gener de 2023 i la data en què es presenta la sol·licitud, una circumstància personal sobrevinguda i/o haver-se agreujat la situació de desestructuració  social o familiar que patia la persona sol·licitant.
 • Tenir la condició de refugiat o sol·licitant d’asil.

Estan exclosos d’aquesta convocatòria:

 • Els estudiants matriculats a escoles adscrites
 • Els estudiants de mobilitat procedents d’altres universitats
 • Els estudiants que cursen estudis propis de la Universitat

Requisits acadèmics

 • L’estudiant que es matriculi per primera vegada d'uns estudis de grau amb accés amb la PBAU ha d’haver obtingut almenys 5 punts al bloc d'accés.
 • L’estudiant de màster i l’estudiant de segon curs i de cursos posteriors de grau ha d'haver estat matriculat el darrer curs universitari, realitzat dins els darrers cinc anys, almenys de 30 crèdits, i ha d’haver superat el 40 per cent dels crèdits matriculats. 
 • L’estudiant que tingui la condició de refugiat o sol·licitant d’asil està exempt de complir els requisits acadèmics.

Requisits econòmics

Els ingressos de la unitat familiar durant el període comprès entre l'1 de gener de 2023 i la data de presentació de la sol·licitud, no poden superar el límit de renda fixat al llindar 3 del Reial decret 117/2023, de 21 de febrer, que estableix els llindars de renda i patrimoni familiar i les quanties de les beques i ajuts a l'estudi per al curs acadèmic 2023-24 per a estudiants que cursin estudis postobligatoris.

Nombre de membres de la família

Interval–(Euros)

Famílies d’un membre

Entre 14.112 i 14.826

Famílies de dos membres

Entre 24.089 i 25.308

Famílies de tres membres

Entre 32.697 i 34.352

Famílies de quatre membres

Entre 38.831 i 40.796

Famílies de cinc membres

Entre 43.402 i 45.598

Famílies de sis membres

Entre 46.853 i 49.224

Famílies de set membres

Entre 50.267 i 52.810

Famílies de vuit membres

Entre 53.665 i 56.380

A partir del vuitè membre, s'afegiran entre 3.391 i 3.562 euros per cada nou membre computable de la família.

L’estudiant que tingui la condició de refugiat o sol·licitant d’asil està exempt de complir els requisits econòmics.

Situacions declarades per l'estudiant que donen dret a deducció

Càlcul de renda familiar:

Membres computables
 1. Per calcular la renda familiar, es consideren membres computables de la família el pare i la mare, o el tutor o la persona encarregada de la guarda i protecció de l’estudiant, aquest mateix i els germans fadrins de menys de 25 anys que vivien al domicili familiar el 31 de desembre de 2022 o els majors d’edat quan es tracti de persones amb discapacitat, així com els ascendents dels pares que resideixen al mateix domicili.
 2. En cas que els sol·licitants constitueixin unitats familiars independents, també es consideren membres computables el cònjuge o la persona a la qual es trobin units per una relació anàloga, així com els fills que visquin al mateix domicili.
 3. En cas de divorci o separació legal dels pares, no es considera membre computable el que no convisqui amb el sol·licitant de la beca.
  No obstant això, el nou cònjuge o la persona amb qui es mantingui una relació anàloga té la consideració de membre computable i sustentador principal, si escau, i les seves rendes s’han d’incloure dins el còmput de la renda familiar.
 4. En cas que els sol·licitants al·leguin que estan emancipats o que són independents familiarment i econòmicament, amb independència del seu estat civil, han d’acreditar de manera fefaent la titularitat o el lloguer del seu domicili habitual, i també que disposen de mitjans econòmics propis suficients per ser independents. Si no ho fan, i sempre que els ingressos acreditats siguin inferiors a les despeses considerades indispensables i a les suportades en concepte d’habitatge, s’entendrà que no s’ha provat que són independents.
 5. Es desestimaran les sol·licituds dels que no hagin presentat tota la documentació necessària per determinar la renda familiar una vegada finalitzat el termini d’esmena previst.
Deduccions de la renda familiar
 1. Per poder tenir en compte les deduccions que s’indiquen a continuació, s’ha d’acreditar que el 31 de desembre de 2022 la unitat familiar es trobava en alguna de les situacions amb dret a deducció.
 2. Una vegada calculada la renda familiar d’acord amb les indicacions anteriors, s’han d’aplicar les deduccions següents:
  1. El 50 per cent dels ingressos aportats per qualsevol membre computable de la família diferent dels sustentadors principals.
   Tenen la consideració de sustentadors principals el pare i la mare o el tutor o la persona encarregada de la guarda i protecció de l’estudiant.
  2. 525,00 euros per cada germà, inclòs el sol·licitant, que visqui al domicili familiar quan es tracti de famílies nombroses de categoria general, sempre que tinguin dret a aquest benefici.
  3. 1.811,00 euros per cada germà o fill del sol·licitant que tingui un grau de discapacitat legalment qualificada igual al 33 per cent o superior. La deducció és de 2.881,00 euros quan el grau de discapacitat és igual al 65 per cent o superior.
  4. 1.176,00 euros per cada germà de menys de 25 anys, inclòs el sol·licitant, que cursi estudis universitaris i resideixi fora del domicili familiar quan siguin dos o més els germans amb residència fora del domicili familiar pel fet de cursar estudis universitaris.
  5. El llindar de renda familiar aplicable s’ha d’incrementar un 20 per cent quan el sol·licitant sigui orfe absolut i tingui menys de 25 anys.
  6. 500,00 euros per pertànyer a una família monoparental.

Instruccions per sol·licitar l'ajut i documentació a presentar

- versió per a imprimir -

Les persones que reuneixen els requisits generals, acadèmics i econòmics poden sol·licitar l'ajut de matrícula si segueixen les instruccions següents:

1. Emplenar el formulari de la declaració responsable referent a la causa per la qual se sol·licita l'ajut i les dades de la unitat familiar

 • Emplenau el formulari següent amb les vostres dades personals i familiars i l'explicació de la causa per la qual sol·licitau l'ajut (màxim 500 paraules).
 • Comprovau que totes les dades són correctes.
 • Imprimiu el formulari (si disposau de signatura electrònica, no és necessari imprimir-lo).
 • Tots els membres computables de la unitat familiar han de signar el document imprès a l'apartat Firmes de tots els membres.

Es recorda que la falsedat o omissió de les dades que se sol·liciten en aquest formulari podrà donar lloc a la pèrdua de l'ajut segons les bases de la convocatòria.

2. Documentació necessària per presentar la sol·licitud:

 • Els documents obligatoris que cal adjuntar a la sol·licitud d'UIBdigital són els següents:
  • Document acreditatiu de la titularitat o cotitularitat del compte bancari del sol·licitant on consti el nom complet, el DNI/NIE i el codi IBAN.
  • Document de la declaració responsable del punt 1 signada i en format PDF.
  • Declaració de la renda de 2022 o certificat d'imputacions dels membres computables de la unitat familiar.
  • Document en format PDF amb el DNI o NIE de cada membre de la unitat familiar.
  • Documentació acreditativa de la situació sobrevinguda o estructural al·legada.
 • Altra documentació, si escau:
  • Els sol·licitants declarats independents familiarment i econòmicament han de presentar la titularitat o el lloguer de l'habitatge del domicili habitual.
  • El certificat d'empadronament dels majors d’edat quan es tracti de persones amb discapacitat, així com els ascendents dels pares que viuen al domicili familiar.
  • L'acreditació d’altres situacions familiars que donen dret a deducció (consultau la informació de l'apartat Situacions declarades per l'estudiant que donen dret a deducció).
  • Còpia de la targeta vermella, en cas d'estudiants amb la condició de refugiats.

3. Emplenar la sol·licitud a UIBdigital i adjuntar-hi la documentació

Una vegada que tingueu tota la documentació esmentada al punt 2, podreu fer la sol·licitud telemàticament a UIBdigital:

Anau a UIBdigital > Gestions i serveis > Tràmits > Sol·licituds > Disponibles > Servei d'Alumnes i Títols > Estudis oficials de grau i postgrau > Ajuts matrícula UIB per a estudiants amb circumstàncies personals sobrevingudes o estructurals.

Teniu en compte que:

 • A l'apartat de dades personals heu d'indicar l'adreça electrònica on voleu rebre les notificacions.
 • A l'apartat de dades bancàries heu d'emplenar els 24 dígits del compte corrent del qual el sol·licitant sigui titular o cotitular.
Adjuntar la documentació

Un cop que hàgiu finalitzat la sol·licitud de l'ajut a UIBdigital, heu d'ajuntar la documentació indicada al punt 2.

Estat de la sol·licitud

En  tot moment podeu comprovar l'estat de la sol·licitud a: UIBdigital > Gestions i serveis > Tràmits > Sol·licituds > Pendents.

Els estats de la sol·licitud aniran canviant a mesura que el Servei d'Alumnes i Títols faci les comprovacions oportunes.

Procediment

El Servei d’Alumnes i Títols centralitzarà la revisió i validació de les sol·licituds i de la documentació presentada.

Si la documentació presentada no compleix els requisits exigits, s’ha de requerir al sol·licitant que, en el termini de 10 dies, esmeni la falta o aporti els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es considera que desisteix de la sol·licitud.

Una vegada que la comissió de valoració hagi valorat les sol·licituds, es publicarà la llista provisional amb  els ajuts concedits i denegats, amb indicació de la causa per la qual s'han denegat.

Al·legacions

Els interessats disposaran d’un termini de 10 dies per presentar al·legacions i, si escau, aportar els documents i justificants que considerin oportuns.

Aquesta resolució es notificarà a les persones que han demanat l'ajut mitjançant un correu electrònic a la seva adreça electrònica institucional, i es podrà consultar la llista que oportunament es publicarà a  la pàgina web de la UIB, al tauler electrònic oficial de la seu electrònica.

En cas que no es presentin al·legacions en aquest termini, s’entén que s’accepta la proposta.
Una vegada que la comissió valori les al·legacions, es farà la proposta i posterior publicació de l’adjudicació dels ajuts concedits i denegats.

En el supòsit que, un cop assignats els ajuts destinats a aquesta convocatòria, en quedi algun romanent, la UIB podrà obrir un segon termini de presentació de sol·licituds.

El termini màxim per resoldre aquest procediment és de sis mesos comptadors des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Revocació de l'ajut
La UIB pot revocar un ajut a instància de la comissió de valoració en cas que es detecti ocultació o falsejament de dades per part de l'estudiant en el moment de sol·licitar-lo.

La comissió de valoració podrà proposar al Rector la revocació d’un expedient. El Rector podrà revocar-lo després de l'estudi de l'informe justificatiu de la causa de revocació i oïda prèviament la persona interessada. Tot això, sens perjudici de les accions legals que la Universitat pugui emprendre per possible frau, ocultació o falsejament de dades.


Règim de recursos
La resolució de la comissió de valoració pot ser objecte de recurs d'alçada davant el Rector en els terminis establerts per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP), d'acord amb el que determina l'article 121.1 d'aquesta llei.

 

Incompatibilitats

 • Aquest ajut és incompatible amb la beca general del Ministeri d'Educació i Formació Professional pel que fa a les primeres matrícules i amb qualsevol altra beca o ajut, amb la mateixa finalitat, que la persona sol·licitant pugui rebre d'altres entitats o persones públiques o privades.
 •  No es consideraran incompatibles els ajuts d'aquesta convocatòria amb les beques de col·laboració (d'estudiants en departaments universitaris per al curs acadèmic 2023-24), les beques de mobilitat i les borses d'ajut per a pràctiques externes autoritzades per la UIB.
 •  A l’efecte d'incompatibilitat, la persona que sigui beneficiària d'aquest ajut està obligada a comunicar al Servei d'Alumnes i Títols de la UIB qualsevol altra beca o ajut amb la mateixa finalitat que hom li hagi pogut concedir i, en cas de ser incompatible, a la devolució, si escau, dels imports percebuts. 

Més informació