Escoltar

Màster Universitari. Sistemes Intel·ligents

Any acadèmic 2020-21 | 60 crèdits | 30 places

En què consisteix?

Aquest màster proporciona a l'estudiant l'oportunitat d'adquirir una base sòlida i coneixements avançats en Sistemes Intel·ligents, un dels camps més demandats, més prometedors i amb major futur de les tecnologies de la informació. El terme Sistemes Intel·ligents descriu sistemes i mètodes que simulen aspectes del comportament intel·ligent amb la finalitat que els mateixos sistemes aprenguin i dedueixin nous coneixements de forma autònoma i d'aquesta manera augmentin la seva potència per a la resolució de problemes. Per poder aconseguir aquest objectiu és necessari adquirir coneixements multidisciplinaris com ara enginyeria, matemàtiques, lingüística computacional, neurociència o automàtica.

En el màster es tracten temes com l'aprenentatge automàtic, la web semàntica, l'anàlisi de dades massives, la visió per computador, els sensors i el control de robots, la mineria de dades i les xarxes complexes, entre altres. L'objectiu és doble. Per una banda, formar professionals altament qualificats i amb els coneixements i valors necessaris per resoldre problemes complexos i per altra banda, capacitar a l'estudiant per iniciar, una vegada acabat el màster, activitats d'investigació tant teòrica com aplicada en Sistemes Intel·ligents. A més, el màster compta amb cinc mòduls optatius que tracten les línies més candents en Sistemes Intel·ligents possibilitant a l'estudiant elegir el perfil de formació que més s'ajusti als seus objectius personals.

Què hi aprendràs?

Una vegada hagi cursat el màster, l'estudiant tindrà els coneixements i capacitats necessaris per enfrontar-se de forma satisfactòria a un problema de l'àmbit dels Sistemes Intel·ligents. Per això, és imprescindible en primer lloc saber determinar quines necessitats d'informació existeixen en aquest entorn per després ser capaç de dissenyar un sistema automàtic d'adquisició d'aquesta informació. Una vegada es disposa de la informació, s'ha de modelitzar i simular el procés interpretant els resultats per determinar l'adequació del model escollit. El màster dotarà a l'estudiant de les eines matemàtiques i estadístiques per poder dissenyar i desenvolupar aplicacions i serveis en l'àmbit dels sistemes intel·ligents. La formació multidisciplinària que atorgaran els distints mòduls del màster possibilitarà a l'estudiant integrar coneixements de distints àmbits dels sistemes intel·ligents per poder desenvolupar les tasques més enllà de les fronteres del seu propi camp.

Amb l'objectiu d'apropar la investigació científica a l'estudiant per tal que conegui i pugui disposar dels darrers avenços en sistemes intel·ligents, es dota a l'estudiant de la capacitat per cercar informació, valorant la importància de les fonts documentals, així com la de llegir i comprendre publicacions en l'àmbit tecnològic. Finalment, es posarà èmfasi en comprendre els mecanismes de finançament de la investigació i en la realització, presentació i defensa d'un projecte integral de naturalesa professional o investigadora de l'àmbit dels Sistemes Intel·ligents.

Què podràs fer en haver acabat?

La proposta d'aquest títol de màster té el seu origen en la creixent necessitat de proporcionar formació en l'àmbit dels Sistemes Intel·ligents i en llurs aplicacions per poder donar resposta als reptes científics i empresarials existents en camps com la Intel·ligència Artificial, la Ciència de Dades, la Visió per Computador, la Robòtica Mòbil o la Internet de les Coses.

En línies generals, el màster té dues sortides, una enfocada fonamentalment a la recerca i una altra professional. Per una banda, per aquells estudiants que volen continuar la seva formació acadèmica, el màster els dotarà d'una excel·lent formació per afrontar un doctorat en qualsevol temàtica relacionada amb els Sistemes Intel·ligents. En particular, la Universitat de les Illes Balears ofereix el programa de doctorat en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions en el que la majoria de línies d'investigació formen part de l'àmbit dels Sistemes Intel·ligents.

Per altra banda, des del punt de vista professional, els grans avenços en tots els àmbits dels Sistemes Intel·ligents fan que, cada vegada més, les empreses del sector de les tecnologies i aplicacions emergents requereixin la incorporació de titulats amb un nivell de coneixement superior al dels graduats, amb els coneixements i les habilitats necessàries per afrontar i resoldre problemes d'aquesta naturalesa.

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguireu és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists. A l'apartat de resultats podeu consultar la memòria del pla d'estudis oficial.

L'espai europeu d'educació superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol .

El màster està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua, que en garanteixen el prestigi i el reconeixement europeu. Podeu veure els resultats dels processos d'avaluació a l' apartat de resultats .

Enginyeria i Arquitectura
30 places
60 crèdits

Presencial

Campus: Mallorca
Idioma: Català, Castellà ( Vegeu les assignatures per a més detalls )
Preu públic de 1a matrícula per crèdit 28,45¤
Preu aplicable als nacionals dels Estats membres de la Unió Europea i residents a l'Estat espanyol: 1.767,60¤ *
* Més informació sobre preus

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb el Centre d'Estudis de Postgrau amb el formulari o al telèfon 971 17 33 36