Escoltar

Màster Universitari. Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió

Any acadèmic 2019-20 | 120 crèdits | 45 places

Perfil d'ingrés i criteris d'admissió

Els interessats a cursar el màster han de realitzar una preinscripció que serà estudiada per la Comissió Acadèmica. Els seus criteris són:

 • Nombre màxim d‘alumnes admesos: 45
 • Valoració de mèrits: perfil formatiu, professional i com a investigadors dels preinscrits.
 • Qualsevol altra circumstància emanada de la normativa pròpia de la UIB i del Centre d'Estudis de Postgrau.

Poden sol·licitar la preinscripció graduats, llicenciats i diplomats, malgrat que tindran prioritat de matrícula els graduats i llicenciats en Història i en Història de l'Art, i els graduats, llicenciats i diplomats en altres branques d'Humanitats i Ciències Socials.

La Comissió Acadèmica tindrà en consideració la valoració de mèrits previs: titulació relacionada amb el perfil del màster i ocupació laboral o d'investigació vinculada als objectius del màster, condicions que l'alumne haurà d‘especificar i acreditar en la sol·licitud de preinscripció.

La Comissió confeccionarà una llista d‘alumnes admesos i de suplents que serà elevada a la Comissió de Postgrau.

Abans de formalitzar la matrícula, l'alumne podrà sol·licitar el reconeixement dels aprenentatges previs i la seva convalidació en crèdits. Els llicenciats en Història i en Història de l'Art podran convalidar un major nombre de crèdits.

Objectius acadèmics i professionals

 1. Formar especialistes en el marc de la conservació integrada del patrimoni cultural.
 2. Aprofundir en el coneixement i estudi del patrimoni cultural.
 3. Donar resposta a la demanda laboral en termes de patrimoni cultural.
 4. Formar competències aplicables a la tutela del patrimoni cultural.
 5. Establir vincles entre el patrimoni cultural i els models específics de desenvolupament del turisme cultural.
 6. Analitzar i comprendre la relació entre el patrimoni cultural i el desenvolupament local.

És un màster organitzat pel Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts per a la formació de professionals especialitzats en investigació i gestió del patrimoni. La seva finalitat és dotar l‘alumne d‘instruments, tècniques, coneixements i habilitats que valorin el patrimoni com a factor de desenvolupament local i aposta social prioritària.

Competències genèriques de la titulació

 1. Compromís de tutela i respecte de la cultura i de les seves manifestacions materials i immaterials.
 2. Coneixements especialitzats per a exercir la professió.
 3. Coneixements especialitzats del Patrimoni Cultural.
 4. Coneixements especialitzats de la Història, la Història de l’Art i altres disciplines vinculades.
 5. Coneixements especialitzats en anàlisi, investigació i interpretació del patrimoni.
 6. Coneixements especialitzats en gestió del patrimoni.
 7. Capacitat d’interrelacionar el patrimoni cultura l amb el desenvolupament socioeconòmic i cultural local.
 8. Capacitat d’investigar temes de patrimoni cultural.
 9. Capacitat de gestionar el patrimoni en les seves diferents tipologies.
 10. Capacitat per a exercir la professió en els seus diferents nivells tècnics i formatius.
 11. Capacitat d’emetre informes i projectes tècnics especialitzats en patrimoni.
 12. Capacitat de coordinar i dirigir projectes vinculats al patrimoni.
 13. Capacitat per a dirigir institucions públiques i privades vinculades a la tutela i difusió del patrimoni en qualsevol dels seus vessants.
 14. Capacitat per a participar, coordinar i dirigir grups interdisciplinaris vinculats al patrimoni.
 15. Capacitat per a assolir decisions tècniques entorn del patrimoni local.
 16. Capacitat d’elaborar i redactar monogràfics especialitzats en qualsevol aspecte del patrimoni.
 17. Capacitat de difondre la importància cultural i socioeconòmica del patrimoni.
 18. Habilitat per a comunicar, exposar i defensar oralment i per escrit idees, projectes, activitats, informes, documents i productes d’índole cultural.
 19. Habilitat per a dissenyar propostes entorn del patrimoni.
 20. Habilitat per a dissenyar projectes de gestió del patrimoni.
 21. Habilitat per a difondre el coneixement del patrimoni.
 22. Habilitat per a difondre la investigació i l’estudi entorn del patrimoni local.
 23. Habilitat per a gestionar la informació de fonts molt diverses.
 24. Habilitat per adquirir coneixements i capacitats per a programar i dissenyar activitats interpretatives incardinades en la gestió patrimonial.

Competències específiques de la titulació

 1. Coneixements especialitzats del patrimoni documental i bibliogràfic.
 2. Coneixements especialitzats del patrimoni arqueològic.
 3. Coneixements especialitzats del patrimoni arquitectònic.
 4. Coneixements especialitzats del patrimoni moble.
 5. Coneixements especialitzats en altres tipologies patrimonials.
 6. Coneixements especialitzats en gestió del patrimoni.
 7. Coneixements bàsics en legislació sobre patrimoni.
 8. Coneixements bàsics en restauració del patrimoni.
 9. Coneixements especialitzats en documentació sobre patrimoni.
 10. Coneixement de mètodes, tècniques i instruments per a l’estudi i investigació del patrimoni.
 11. Capacitat d’organitzar propostes que vinculin la conservació del patrimoni amb el turisme sostenible.
 12. Capacitat per a dissenyar centres d’interpretació del patrimoni.
 13. Capacitat per a treballar en projectes museístics de caire cultural i artístic.
 14. Capacitat per a treballar en arxius, biblioteques i hemeroteques.
 15. Capacitat de dissenyar instruments de difusió del patrimoni.
 16. Capacitat d’inventariar i catalogar.
 17. Capacitat d’elaborar estudis preliminars sobre bens patrimonials.
 18. Capacitat d’elaborar projectes de turisme cultural.
 19. Habilitat per a difondre el valor socioeconòmic del patrimoni.
 20. Habilitat per a identificar i diagnosticar bens patrimonials.
 21. Habilitat per a dissenyar itineraris culturals.
 22. Habilitat per a fomentar interès social entorn del patrimoni.
 23. Habilitat per a manejar fonts documentals i bibliogràfiques.
 24. Habilitat per a manejar documentació museogràfica.
 25. Habilitat per a manejar documentació gràfica.
 26. Habilitat per a dissenyar bancs de dades i fitxes tècniques per a la catalogació, sistematització i divulgació del patrimoni.
 27. Habilitat per a la recerca i la divulgació de fonts d’informació i documentació.

Accés a altres estudis i sortides professionals

Després de la consecució de la titulació del màster, l'estudiant pot seguir el seu perfil investigador cursant el programa de doctorat en Història, Història de l'Art i Geografia (THAG), de l'Escola de Doctorat de la UIB. Per a això, heu de complir una sèrie de requisits, de manera que el seu accés no està garantit de manera directa.

Estructura dels estudis

És un màster de 120 crèdits ECTS a realitzar en dos cursos acadèmics (60 crèdits ECTS/curs), organitzats en quatre semestres (30 crèdits ECTS/semestre).
Els tres primers semestres són de docència i el quart de pràctiques i treball de fi de màster.
Hi ha 4 assignatures obligatòries i la resta són optatives, que l'estudiant triarà voluntàriament o per mòduls, segons els seus interessos formatius, professionals o d'investigació. Totes les assignatures són de 5 crèdits ECTS.

Per obtenir el títol s'han de superar 90 crèdits ECTS en assignatures, 20 crèdits ECTS en pràctiques i 10 crèdits ECTS en treball de fi de màster.

Les classes es faran els horabaixes, tres dies a la setmana.

Les classes són presencials i obligatòries.

L'estructura general dels cursos de formació es pot consultar a l'apartat "Assignatures" del Màster Universitari de Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió o a la publicació del BOE 251 del 16/10/2010 - número de resolució 15847.

 

Direcció dels estudis

Dra. María José Mulet Gutiérrez
Departament
Telèfon
971 17 3467
Dra. Sebastiana María Sabater Rebassa
Telèfon
971 17 3282

Comissió de reconeixement i transferència de crèdits per a MPAT

Secretari/ària
3r vocal
Flaquer Paredes, Maria Del Carmen
4t vocal
Parodi Amado, Rocio Agustina