Escoltar

Màster Universitari. Física Avançada i Matemàtica Aplicada

Any acadèmic 2019-20 | 60 crèdits | 20 places

Dades i indicadors

Dades actualitzades a 15 de novembre de 2019.

En relació amb l'alumnat

 

Dades i descripció

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Nou ingrés 5 5 7 9
Nou ingrés SIIU 5 3 6 8
Matriculats 10 7 11 11
Titulats 6 3 6 5

Alumne de nou ingrés: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, que es matricula per primera vegada. Pot tenir crèdits reconeguts o no.

Alumne de nou ingrés SIIU: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, que es matricula per primera vegada a l’estudi i que, seguint els criteris del SIIU, pot tenir menys de 10 crèdits (en cas de màster) o 30 crèdits (en cas de grau) reconeguts. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població òptima de nou ingrés. 

Alumne matriculat: és aquell que té una matrícula activa a un estudi durant un curs acadèmic. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població total.

 • No es consideren les reserves de matrícula (per espera d’obtenció de plaça en una altra universitat o per espera de reconeixement de crèdits)
 • No es consideren les anul·lacions de matrícula
 • No es consideren els alumnes declarats com a impagats.

Alumne titulat: és aquell que ha superat (aprovat o reconegut) tots els crèdits requerits per a la titulació; per tant, ha acabat els estudis, independentment que hagi demanat o no l’expedició del títol.

En relació amb la cohort d'ingrés

 

Dades i descripció

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Taxa de graduació 60% 67% 83% 57%
Taxa d'abandonament 20% - 14% -

Taxa d'abandonament definitiu: percentatge d’estudiants d’una cohort de nou ingrés que, sense haver-se titulat, no s’ha matriculat a la seva titulació ni a cap altra, ni a la mateixa universitat ni a cap altra de l’Estat espanyol, durant dos cursos consecutius.

Taxa de graduació (RD 1393/2007): percentatge d'estudiants d'una cohort d'entrada que acaben els ensenyaments en el temps teòric previst al pla d'estudis o en un curs més. La població de referència és la població de nou ingrés SIIU a temps complet.

En relació amb la promoció de titulats

 

Dades i descripció

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Taxa d'eficiència dels graduats 82% 88% 100% 93%

La taxa d'eficiència es defineix com la relació percentual entre el nombre total de crèdits que ha superat un estudiant al llarg de la titulació en què s'ha titulat i el nombre total de crèdits en què s'ha matriculat efectivament. La població de referència és la població òptima.

En relació amb la població de crèdits

 

Dades i descripció

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Taxa d'èxit de la titulació 97% 100% 100% 100%
Taxa de rendiment 66% 70% 75% 75%

Taxa d'èxit: relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits presentats a avaluació.

Taxa de rendiment: relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits matriculats.

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de qualitat
Jaume Pons Morro
Personal Docent i Investigador i Secretari
Romualdo Romero March
Personal Docent i Investigador
 • Carles Bona Garcia
 • Bartomeu Coll Vicens
Personal d'Administració i Serveis
M. Consolación Hernández Guerra
Alumnat
Belén Martí López

La CGQ recull total la informació rellevant del títol (informes d'enquestes, dades, estadístiques, queixes, suggeriments, etc.) i les analitza. Pots consultar la normativa i les funcions de les CGQ.

Compromís de qualitat

Declaració amb la qual el/la responsable de qualitat del màster expressa el seu compromís amb la qualitat i la millora contínua en el desenvolupament de les seves actuacions.

Planificació d'accions de millora

Pla de millores

Rendició de comptes i transparència

Enllaç al Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Treballs de fi de màster

 • Inferencia bayesiana para observaciones de ondas gravitacionales procedentes de fusiones de agujeros negros utilizando un nuevo modelo de señal.
 • Magnetic field determination of chromospheric spicules using the Weak Field Approximation
 • Multiple Time Dimensions: An Alternative to “Dark Energy”
 • Predicting meteotsunamis in Ciutadella: BRIFS model evaluation for recent events and potential of ensemble forecasting
 • Towards a Reformulation of the Hough Method for Continuous Gravitational Wave Searches
 • Chiral Majorana modes in quantum anomalous Hall junctions
 • Disseny i validació de dades d'un sistema de sondeig de globus captiu de baix cost
 • Estudi de les característiques de l'embat a la conca de Palma amb el suport d'imatges satel·litàries
 • Forecast sensitivity analysis of the November 7th 2014 medicane
 • Mesoscale oceanic convergence and divergence: Quasi-geostrophic theory, analytical modeling and observations
 • Takens' Theorem: Proof and Applications
 • "Interacció de línies de turbonada amb orografia en simulacions numèriques idealitzades"
 • Caracterització òptica d’un captador solar PV mitjançant tècniques de traçat de rajos
 • Gravitational lensing effects on detection of gravitational waves
 • Análisis multifractal de correlaciones en series temporales de sistemas económicos
 • Caracterització de la cerca a tot el cel de senyals d'ones gravitacionals contínues mitjançant el mètode de Hough usant dades de LIGO
 • Convecció diürna a l'illa de Mallorca sota condicions d'embat: experiments numèrics idealitzats
 • Fenomen de “Re-entrant Spin Glass transition” estudiat mitjançant la fricció interna magneto-mecànica lineal y no lineal en Bulk Metallic Glasses
 • Reversible Villari effect and magnetic transitions in policrystalline Dy.
 • Seguint la Primera Detecció d'Ones Gravitacionals amb Simulacions de Relativitat Numèrica
 • "Estudi numèric idealitzat de la dispersió de contaminants durant el cicle de l'embat a l'illa de Mallorca"
 • "Influència de factors físics i de contorn sobre episodis de neu a les Illes Balears"